Show download pdf controls
 • เราป้องกันธุรกิจที่สุจริตอย่างไร

  คำว่า ‘เศรษฐกิจนอกระบบ’ ได้เปลี่ยนเป็น ‘เศรษฐกิจเงา’ แล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อสะท้อนถึงคำจำกัดความขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เรื่องกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่รายงานหรือไม่ซื่อสัตย์

  เรารู้ว่าเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ซื่อสัตย์และและการดำเนินธุรกิจอาจเป็นเรื่องยาก

  น่าเสียดายที่มีธุรกิจบางรายได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมโดยการไม่รับผิดชอบภาระหน้าที่ของตนทางด้านภาษีและเงินกองทุนเพื่อการเกษียณอย่างครบถ้วน เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องธุรกิจที่ซื่อสัตย์จากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดยจัดการกับกิจกรรมในเศรษฐกิจนอกระบบ

  เศรษฐกิจนอกระบบหมายถึงกิจกรรมไม่สุจริตและมีความผิดทางอาญาที่เกิดขึ้นนอกระบบหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ในทางที่ผิด
  หรือการละเมิดระบบภาษีและกฎระเบียบต่างๆ ตัวอย่างของกิจกรรมในเศรษฐกิจนอกระบบได้แก่ :

  • การไม่แสดงรายได้ทั้งหมด
  • หักค่าใช้จ่ายเกินจริง
  • เรียกเก็บ (หรือจ่าย) เงินสดในการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงภาระผูกพัน
  • กิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ เช่นยาสูบที่ผิดกฎหมาย การทำสัญญาหลอกลวงและการฉ้อโกงหมายเลขธุรกิจออสเตรเลีย (ABN)

  เราทำงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการให้คำแนะนำด้านภาษี และธุรกิจต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาที่อาจพบ เราใช้ข้อมูลล่าสุดจากบุคคลที่สามและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ที่อาจกระทำผิดหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ทั้งนี้ เราอาจติดต่อธุรกิจต่างๆ ภายหลังเพื่อติดตามผล ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบขณะเยี่ยมเยียนของเรา

  ชุมชนของเราจะไม่ยอมรับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หากคุณพบเห็นผู้ปฏิบัติไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้เราทราบ เราจะตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง

  ลงทะเบียนเพื่อรับฟังข้อมูล

  เรากำลังจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรุดหน้าเยี่ยมเยียนธุรกิจต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อช่วยปกป้องธุรกิจที่ซื่อสัตย์

  หากต้องการลงทะเบียนเพื่อรับฟังข้อมูล:

  การเยี่ยมเยียนธุรกิจของเรา

  ขณะเยี่ยมเยียน เราจะหารือกับธุรกิจต่างๆ เกี่ยวกับ :

  • การเก็บบันทึกหลักฐานและการชำระเงิน การลงทะเบียน ภาษีที่ยังไม่ได้ยื่น ภาษีค้างชำระ และภาระผูกพันของนายจ้าง เช่น กองทุนเงินเกษียณ (หรือซุปเปอร์)
  • วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด
  • ประโยชน์ของการเก็บบันทึกหลักฐานและวิธีการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
  • เครื่องมือ ATO และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวก
  • ความช่วยเหลืออื่นๆ ที่ธุรกิจอาจต้องการ

  ทั้งนี้ เราอาจติดต่อธุรกิจต่างๆ ภายหลังเพื่อติดตามผล ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบขณะเยี่ยมเยียนของเรา เราอาจติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย หรือเยี่ยมเยียนเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องประเมินหรือตรวจสอบ

  หากเราเห็นธุรกิจที่จงใจกระทำผิด เรามุ่งมั่นดำเนินการทันที

  หากคุณทำธุรกิจและทำธุรกรรมต่างๆ ถูกต้อง ก็ไม่ต้องกังวล

  หากคุณทำผิดพลาด

  หากคุณรู้ว่าคุณทำผิดพลาดหรือไม่ได้แจ้งธุรกรรมบางอย่าง โปรดมาพบเราก่อน บทลงโทษอาจลดลง ยกตัวอย่างเช่นหากคุณ :

  • ไม่ได้แจ้งเงินได้แก่เรารวมถึงเงินได้ที่อยู่ในรูปเงินสด
  • หักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่คุณไม่มีสิทธิ์
  • แจ้งรายการอื่นใดที่เป็นเท็จหรือสร้างความเข้าใจผิด

  หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขข้อผิดพลาด คุณสามารถ :

  • ติดต่อตัวแทนยื่นภาษีที่ขึ้นทะเบียนหรือตัวแทน BAS ของคุณ
  • โทรหาบริการแปลและล่ามฟรีของเราที่ 13 14 50

  สิ่งที่ธุรกิจต้องทำ

  ธุรกิจทั้งหมดจำเป็นต้อง :

  • แจ้งรายได้ทั้งหมดรวมถึงเงินสด ธุรกรรมออนไลน์ EFTPOS และยอดขายที่ชำระผ่านบัตรเครดิตและเดบิต
  • ยื่นแบบฟอร์มเสียภาษีเงินได้
  • ปฏิบัติตามข้อผูกพัน GST ที่มีผลบังคับใช้กับคุณ เช่น ลงทะเบียน GST และการยื่นใบประกอบการธุรกิจ (Business Activity Statement)
  • ปฏิบัติตามพันธกรณีของนายจ้างหากคุณมีลูกจ้าง เช่น จ่ายเงินอัตราขั้นต่ำและจ่ายเงินเข้ากองทุนเงินเกษียณ (หรือซุปเปอร์)
  • มีการเก็บเอกสารหลักฐานที่ดี โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องแจกแจงกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นภาษาอังกฤษ และเก็บรักษาไว้อย่างน้อยห้าปี

  โทรแจ้งเตือน

  หากคุณพบเห็นคนที่อาจกระทำผิดโดยเจตนา คุณสามารถแจ้งเรื่องนี้แก่เราอย่างลับๆ

  โปรดแจ้งรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยเราประเมินข้อมูลได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถโทรแจ้งผ่านบริการแปลและล่ามของเราที่ 13 14 50

  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ Protecting honest business

   Last modified: 16 Sep 2020QC 52624