Show download pdf controls
 • บันทึกหลักฐานที่คุณต้องเก็บ

  คุณต้องเก็บบันทึกเป็นเวลา ห้าปี (โดยส่วนใหญ่) นับจากวันที่คุณยื่นแบบแสดงรายการภาษีของคุณ บันทึกอาจรวมถึงใบแจ้งยอดรายได้ สรุปการชำระเงิน และใบเสร็จรับเงิน คุณจะได้รับเอกสารสำคัญสำหรับการทำภาษีของคุณในระหว่างปีรายได้

  สำหรับการสรุปข้อมูลนี้ในรูปแบบโปสเตอร์ ดูที่ บันทึกที่คุณต้องเก็บ – ทำการบันทึกให้ถูกต้อง (PDF, 894KB)This link will download a file

  ในหน้านี้

  ความสำคัญของการเก็บบันทึก

  การเก็บบันทึกที่ดีจะช่วยคุณและที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณ

  • ในการให้หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณ
  • เตรียมการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของคุณ
  • ให้แน่ใจว่าคุณสามารถเรียกร้องสิทธิ์ทั้งหมดของคุณ
  • พิสูจน์ข้อมูลที่คุณระบุในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของคุณ (ในกรณีที่เราถามคุณ)
  • ลดความเสี่ยงของการตรวจสอบและปรับภาษี
  • ปรับปรุงการสื่อสารกับเรา
  • แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อโต้แย้งของการประเมินหรือการแก้ไขของคุณ
  • หลีกเลี่ยงการได้รับโทษ

  การเก็บบันทึกที่ดีจะช่วยลดต้นทุนในการจัดการเรื่องภาษีของคุณ หากคุณใช้ที่ปรึกษาด้านภาษี คุณสามารถลดเวลาที่พวกเขาต้องจัดเรียงและเตรียมบันทึกของคุณ ซึ่งจะทำให้มีเวลามากขึ้นในการเช็คสิทธิ์ที่พึงได้ของคุณ

  ดูสิ่งนี้ด้วย

  ต้องเก็บบันทึกของคุณนานแค่ไหน

  โดยทั่วไปคุณต้องเก็บหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นเวลา ห้าปี นับจากวันที่คุณยื่นแบบแสดงรายการภาษี

  มีสถานการณ์เฉพาะเจาะจงบางอย่าง หากคุณ

  • เคลมค่าลดหย่อน การด้อยค่า ของสินทรัพย์ที่เสื่อมราคา – เก็บบันทึกเป็นเวลาห้าปีนับจากวันที่คุณเคลมครั้งสุดท้ายสำหรับการด้อยค่า
  • ได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ – เก็บบันทึกเป็นเวลาห้าปีหลังจากที่แน่ใจว่าไม่มี เหตุการณ์ภาษีกำไรส่วนทุน (CGT) เกิดขึ้น
  • มีข้อพิพาทกับเรา – เก็บบันทึกไว้สำหรับภายหลังทั้ง    
   • ห้าปีนับจากวันที่คุณยื่นแบบแสดงรายการภาษีของคุณ
   • ห้าปีนับจากวันที่ข้อพิพาทเสร็จสิ้น
    

  รูปแบบของบันทึกของคุณ

  คุณสามารถเก็บบันทึกของคุณในรูปแบบกระดาษหรือดิจิทัล หากคุณทำสำเนากระดาษหรือดิจิทัล สำเนาเหล่านั้นต้องเป็นสำเนาที่ถูกต้องและชัดเจนของต้นฉบับ

  เราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลดิจิทัลทั้งหมดของคุณ

  เอกสารของคุณต้องเป็นภาษาอังกฤษ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนอกออสเตรเลีย

  หากคุณเคลมค่าลดหย่อน คุณต้องมีบันทึกเพื่อแสดงวิธีการคำนวณของคุณ บันทึกมักจะเป็นใบเสร็จรับเงินจากผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการ ใบเสร็จต้องแสดง

  • ชื่อผู้จำหน่าย
  • จำนวนเงินที่จ่าย
  • ลักษณะของสินค้าหรือบริการ
  • วันที่ชำระค่าใช้จ่าย
  • วันที่ของเอกสาร

  ตัวอย่างบันทึกที่คุณต้องเก็บ

  ตัวอย่างบันทึกที่คุณต้องเก็บรวมถึง

  • งบกำไรขาดทุนหรือสรุปการชำระเงินจากนายจ้างของคุณและ Services Australia
  • ใบแจ้งยอดจากธนาคารของคุณและสถาบันการเงินอื่นที่แสดงดอกเบี้ยที่คุณได้รับระหว่างปีรายได้
  • ใบแจ้งยอดเงินปันผล
  • ใบสรุปจากกองทุนที่จัดการเงินลงทุน
  • ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับสินค้าสำหรับการซื้อและขายอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน
  • ใบเสร็จรับเงินหรือใบเรียกเก็บเงินสำหรับการเคลมค่าใช้จ่ายและการซ่อมแซม
  • สัญญา
  • บันทึกผู้เช่าและค่าเช่า

  หากค่าลดหย่อนทั้งหมดที่คุณเคลมสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานมีมากกว่า 300 ดอลลาร์ คุณต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อพิสูจน์การเคลมของคุณ

  หากคุณได้มาซึ่งสินทรัพย์ลงทุน เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หุ้น หรือการลงทุนในกองทุนที่มีการจัดการ ให้เริ่มเก็บบันทึกทันทีเพราะคุณอาจต้องจ่ายภาษีกำไรจากการขายหากคุณขายสินทรัพย์ในอนาคต การเก็บบันทึกตั้งแต่เริ่มต้นจะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียภาษีเกินความจำเป็น

  หากคุณเคลมค่าของสินทรัพย์เสื่อมราคาที่คุณใช้สำหรับการทำงาน เช่น แล็ปท็อป คุณต้องเก็บบันทึกเป็นเวลาห้าปีหลังจากการเคลมครั้งสุดท้ายของคุณ ซึ่งรวมถึง

  • ใบเสร็จการซื้อและกำหนดการคิดค่าเสื่อมราคา
  • รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการคำนวณของคุณเรื่องการเคลมการด้อยค่า

  เราอาจขอให้คุณแสดงบันทึกของคุณในช่วงห้าปี สิ่งสำคัญคือคุณต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนการเคลมของคุณ

  ดูสิ่งนี้ด้วย

  เครื่องมือเก็บบันทึก myDeductions

  บันทึกที่คุณเก็บไว้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบกระดาษ myDeductionsเป็นเครื่องมือเก็บบันทึกที่ช่วยให้คุณเก็บบันทึกของคุณแบบดิจิทัลได้ง่ายขึ้น

  เรายอมรับบันทึกที่คุณจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสาร ซึ่งรวมถึงรูปถ่ายใบเสร็จของคุณ

  ผู้ค้ารายเดียวที่ดำเนินกิจการเรียบง่ายสามารถใช้เพื่อช่วยเก็บบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจ

  คุณสามารถอัปโหลดบันทึกของคุณจาก myDeductions และกรอกแบบแสดงรายการภาษี myTax ของคุณล่วงหน้า หากคุณใช้ตัวแทนภาษีที่จดทะเบียน คุณสามารถส่งบันทึกของคุณทางอีเมล์โดยตรงถึงพวกเขา

  เครื่องมือ myDeductions ช่วยให้คุณเก็บบันทึกของคุณแบบดิจิทัลในที่เดียวระหว่างปีรายได้สำหรับ

  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (รวมค่าเดินทางด้วยรถยนต์)
  • ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยและเงินปันผล
  • ของกำนัลหรือเงินบริจาค
  • ค่าใช้จ่ายในการจัดทำภาษี
  • ค่าใช้จ่ายผู้ค้ารายเดียวและรายได้ธุรกิจ
  • ค่าลดหย่อนอื่น ๆ

  Watch: A quick demonstration of myDeductions

   

  ดูสิ่งนี้ด้วย

  ข้อยกเว้นการเก็บบันทึก

  มีข้อยกเว้นการเก็บบันทึกเพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้น โดยไม่อนุญาตให้คุณเคลมการลดหย่อนโดยอัตโนมัติ

  ในบางกรณีคุณอาจไม่ต้องมีใบเสร็จ แต่คุณจะต้องสามารถแสดงว่าคุณจ่ายเงินไปแล้วและวิธีการคำนวณการเคลมของคุณ

  หากคุณไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินจากผู้จำหน่าย คุณยังคงสามารถเคลมค่าลดหย่อนได้หากเราเห็นว่าลักษณะและคุณภาพของหลักฐานแสดงให้เห็นว่าคุณจ่ายเงินไปแล้วและมีสิทธิ์เคลมค่าลดหย่อน หลักฐานค่าใช้จ่ายของคุณอาจรวมถึงใบแจ้งยอดจากธนาคารหรือบัตรเครดิตที่แสดงจำนวนเงินที่ชำระ วันเวลาและจ่ายให้ใคร ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุถึงลักษณะของสินค้าหรือบริการที่จัดให้

  หากคุณจ่ายเงินสดให้กับผู้จำหน่ายและไม่มีเอกสารอื่นใดเพื่อสนับสนุนการเคลมของคุณ คุณจะไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเคลมค่าลดหย่อน

  บันทึกสูญหายหรือถูกทำลาย

  หากบันทึกของคุณสูญหายหรือถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ถูกลักทรัพย์หรือภัยพิบัติ คุณอาจสามารถเคลมค่าลดหย่อนที่ใช้จ่ายบางอย่างได้ หากคุณสามารถ

  • จัดหาสำเนาบันทึกที่สูญหายหรือถูกทำลายได้ครบถ้วน
  • ทำให้เราพอใจว่าคุณได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญเสียหรือการถูกทำลาย และมีเหตุผลสมควรที่ไม่สามารถหาสำเนาบันทึกได้

  ดูสิ่งนี้ด้วย

   Last modified: 26 Jul 2021QC 66480