• ข้อมูลพื้นฐานเรื่องกองทุนเงินเกษียณ
  สำหรับนายจ้าง

  ข้อมูลพื้นฐานเรื่องอะไรคือกองทุนเงินเกษียณ พันธะรับผิดชอบต่อกองทุนเงินเกษียณของท่าน ในฐานะนายจ้าง และจะทำตามพันธะรับผิดชอบเหล่านี้ได้อย่างไร

  อะไรคือซุปเปอร์แอนนูเอชั่น?

  กองทุนเงินเกษียณ ที่มักเรียกกันว่าซุปเปอร์ คือเงินที่เก็บสะสมไว้ให้ตลอดอายุการทำ
  งานของคนๆหนึ่งเพื่อเอาไว้ใช้เมื่อเขาเกษียณจากการทำงาน

  ในฐานะนายจ้าง ท่านจะต้องเติมเงินเข้าในกองทุนซุปเปอร์ของลูกจ้าง และนี่เรียกว่า
  ซุปเปอร์แบบรับประกัน

  ท่านจะถูกถือว่าเป็นนายจ้าง ถ้าท่านจ้างคนๆหนึ่งด้วยวาจาหรือด้วยสัญญาการจ้าง
  งานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร แบบทำงานเต็มเวลา ไม่เต็มเวลา หรือแบบชั่วคราว

  ข้าพเจ้าต้องจ่ายเงินซุปเปอร์ให้ลูกจ้างคนไหน?

  โดยทั่วไปแล้ว ท่านต้องจ่ายเงินซุปเปอร์ให้ลูกจ้างของท่าน ถ้าเขา:

  • อายุ 18 ปีหรือมากกว่านั้น และได้รับค่าจ้าง $450 หรือมากกว่านั้น (ก่อนหักภาษี) ในแต่ละเดือนปฏิทิน
  • อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับค่าจ้าง $450 หรือมากกว่านั้น (ก่อนหักภาษี) ในแต่ละเดือนปฏิทิน และทำงานมากกว่า 30 ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์

  กฎเกณฑ์นี้ปรับใช้ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานแบบชั่วคราว แบบไม่เต็มเวลา หรือแบบเต็มเวลา และถ้าพวกเขาเป็น ผู้อยู่อาศัยชั่วคราว นอกจากนั้นท่านก็จะต้องจ่ายเงินซุปเปอร์สำหรับ
  คู่สัญญาด้วย ถ้าสัญญานั้นเป็นไปเพื่อ แรงงานของเขาเป็นหลัก แม้ว่าคู่สัญญานั้น
  จะมีหมายเลขธุรกิจออสเตรเลีย Australian business number (ABN) ของตนเองก็ตาม

  Danger

  ถ้าท่านไม่ทำตามพันธะเรื่องซุปเปอร์ของท่าน ท่านจะต้องจ่ายเงินจำนวนมากขึ้นแก่เรา

   

  End of danger

  จะเป็นอย่างไรถ้าข้าพเจ้าจ้างงานตัวเอง?

  ถ้าท่านจ้างงานตัวเอง ท่านก็ไม่จำเป็นต้องเติมเงินซุปเปอร์เข้าสู่กองทุนซุปเปอร์สำหรับตัวเอง อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเลือกที่จะจ่ายเงินซุปเปอร์เป็นวิธีการเก็บออมเงินไว้
  ใช้เมื่อท่านเกษียณ

  คนที่จ้างงานตัวเองส่วนใหญ่สามารถเคลมขอลดหย่อนภาษีได้สำหรับเงินที่เติมเข้าในซุปเปอร์
  ของตัวเอง

  ข้าพเจ้าต้องจ่ายเงินซุปเปอร์มากน้อยแค่ไหน?

  จำนวนเงินซุปเปอร์ที่ท่านจ่ายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากรายได้ของลูกจ้างตามชั่วโมงการทำงาน
  ธรรมดา นี่เรียกว่า ‘เงินซุปเปอร์แบบรับประกัน’

  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 ท่านจะต้องจ่ายเงินซุปเปอร์อย่างน้อย 9.50% ของรายได้
  ตามเวลาทำงาน ธรรมดาของลูกจ้างแต่ละคนที่มีสิทธิ์ เงินนี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไป

  รายได้ตามเวลาทำงานธรรมดาคือรายได้ที่ลูกจ้างได้รับตามชั่วโมงการทำงานตามปกติ รวมถึง
  ค่าจ้างที่สูงกว่าเกณฑ์ของทางการ ค่าคอมมิชชั่น เงินค่ากะ รวมทั้งโบนัสและเบี้ยเลี้ยงบางอย่าง
  ส่วนเงินค่าล่วงเวลาโดยทั่วไป ไม่ถือว่าเป็นรายได้ตามเวลาธรรมดา

  Further information

  เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าท่านจะต้องจ่ายเงินซุปเปอร์ให้ลูกจ้างมากน้อยแค่ไหน โปรดดูที่ ato.gov.au/otherlanguages

   

  End of further information

  ข้าพเจ้าจะต้องเติมเงินซุปเปอร์ไปที่ไหน?

  ท่านจะต้องเติมเงินซุปเปอร์เข้าสู่กองทุนซุปเปอร์ที่ถูกหลักเกณฑ์หรือบัญชีออมทรัพย์ยาม
  เกษียณ ลูกจ้างของท่าน อาจสามารถเลือกกองทุนซุปเปอร์ของตัวเองเพื่อให้ท่านเติมเงินซุ
  ปเปอร์เข้าไปให้

  ท่านจะต้องให้ แบบฟอร์มทางเลือกมาตรฐาน แก่ลูกจ้างใหม่ที่มีสิทธิ์เลือกกองทุนซุป
  เปอร์ เพื่อให้เขาสามารถเลือกกองทุนซุปเปอร์เองเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านจะต้องให้แบบ
  ฟอร์มนี้แก่เขาภายใน 28 วันนับตั้งแต่วันที่เขาเริ่มทำงานกับท่าน

  บัญชีโดยปริยายคือกองทุนที่ท่านเลือกให้ลูกจ้างซึ่งไม่เลือกกองทุนซุปเปอร์ของตัวเอง
  กองทุนซุปเปอร์จะถูกใช้แทนบัญชีโดยปริยายที่มีอยู่ โดยมีบัญชีง่ายๆแบบใหม่เรียกว่า
  ‘MySuper’ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2014 ท่านจะต้องจ่ายเงินซุปเปอร์เข้าสู่กองทุนที่
  เสนอให้บัญชี MySuper ถ้าลูกจ้างของท่านไม่เลือกกองทุนของตัวเอง

  เป็นความคิดที่ดีที่จะตรวจสอบว่ากองทุนโดยปริยายที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันเสนอให้ผลิตภัณฑ์ MySuper หรือไม่

  Attention

  อย่าลืมที่จะส่งหมายเลขแฟ้มภาษี (TFN) ของลูกจ้างของท่านให้กับกองทุนซุปเปอร์ของ
  พวกเขา – นี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะจะทำให้เป็นการง่ายขึ้นที่ลูกจ้างจะสามารถติดตาม
  ซุปเปอร์ของพวกเขาได้

   

  End of attention

  ข้าพเจ้าจะต้องเติมเงินซุปเปอร์เมื่อไร?

  ท่านจะต้องจ่ายเงินอย่างน้อยปีละสี่ครั้งเข้าสู่บัญชีซุปเปอร์ของลูกจ้างที่มีสิทธิ์ การจ่ายเงิน
  ดังกล่าวจะต้อง กระทำภายในวันที่กำหนดทุกไตรมาสต่อไปนี้:

  ตารางที่ 1  

  ไตรมาส

  วันที่กำหนดสำหรับการจ่ายเงิน

  1 (กรกฎาคม – กันยายน)

  28 ตุลาคม

  2 (ตุลาคม – ธันวาคม)

  28 มกราคม

  3 (มกราคม – มีนาคม)

  28 เมษายน

  4 (เมษายน – มิถุนายน)

  28 กรกฎาคม

  หากวันครบกำหนดจ่ายตรงกับวันเสาร์ วันอาทิตย์หรือวันหยุดราชการ ท่านสามารถจ่ายเงิน
  ได้ในวัน ทำงานปกติภายหลังวันนั้น

  ถ้าท่านไม่จ่ายเงินซุปเปอร์ตรงเวลา ท่านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเงินซุปเปอร์แบบรับประกัน
  แก่ ATO

  ตัวอย่าง: คาเฟ่ของนิน  

  หลังจากย้ายมาอยู่ออสเตรเลีย ฉันตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองและเปิดร้านคาเฟ่
  มีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ เมื่อเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง และสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องเรียนรู้คือ
  การจ่ายเงินซุปเปอร์และเงินซุปเปอร์แบบรับประกัน

  ฉันมีลูกจ้างเต็มเวลาหนึ่งคน และลูกจ้างชั่วคราวสองคน ฉันเติมเงินซุปเปอร์เข้าในกอง
  ทุนซุปเปอร์ที่พวกเขา เลือกปีละสี่ครั้ง จำนวนเงินที่ฉันจ่ายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามรายได้ของ
  พวกเขา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 มันจะเท่ากับ 9.50% ของรายได้ตามเวลาทำงาน
  ธรรมดาของพวกเขา และมันจะเพิ่มขึ้นทีละน้อยในปีต่อๆไป ฉันจะต้องทำให้แน่ใจว่าระบบ
  การจ่ายเงินเดือนของฉันถูกปรับให้ทันสมัย เพื่อที่ฉันจะได้จ่ายเงินจำนวนที่ถูกต้อง

   

  End of example

  ลูกจ้างสามารถเติมเงินเข้าในซุปเปอร์ของตัวเอง
  ได้ไหม?

  ลูกจ้างของท่านสามารถเติมเงินเข้าในซุปเปอร์ของตัวเองจากรายได้ก่อนหักภาษี (การเสีย
  สละเงินเดือน) หรือหลังหักภาษี

  การเสียสละเงินเดือนคือการที่ท่านจัดการแทนลูกจ้างของท่าน ในการเติมเงินเข้าสู่
  ซุปเปอร์ของเขา จากรายได้ของเขาก่อนหักภาษี

  Further information

  ถ้าท่านกำลังพิจารณาเรื่องการเสนอการจัดการเสียสละเงินเดือนให้ลูกจ้างของท่าน ท่านอาจ
  ต้องการหารือกับมืออาชีพที่มีคุณสมบัติ ไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับให้ท่านต้องเสนอ
  การจัดการเสียสละเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างของท่าน

   

  End of further information
  Attention

  โปรดจำไว้ว่า การเติมเงินซุปเปอร์ของลูกจ้างจากรายได้หลังหักภาษีของพวกเขาเข้าสู่กอง
  ทุนซุปเปอร์ของพวกเขา ไม่มีผลอะไรกับเงินซุปเปอร์ที่ท่านต้องจ่าย

   

  End of attention

  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินซุปเปอร์ของท่านอาจเปลี่ยนไปถ้ามีการจัดการเสียสละเงินเดือน
  ของลูกจ้าง

  มีข้อจำกัดว่าลูกจ้างสามารถเติมเงินซุปเปอร์ให้ตัวเองได้ปีละมากน้อยแค่ไหนโดยไม่ต้องเสีย
  ภาษีเพิ่มเติม

  อะไรคือหน่วยจัดการซุปเปอร์สำหรับธุรกิจ
  ขนาดเล็ก?

  ธุรกิจที่มีลูกจ้าง 19 คนหรือน้อยกว่านี้สามารถใช้บริการฟรีของ Small Business Superannuation Clearing House (หน่วยจัดการ) นี่เป็นบริการทางเลือกและจะช่วย ท่านเติมเงินซุปเปอร์แบบรับประกันสู่จุดหมาย
  หนึ่งเดียวโดยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบง่ายๆครั้งเดียว

  ธุรกิจขนาดเล็กที่จดทะเบียนใช้บริการนี้จะถูกปลดปล่อยจากพันธะเรื่องเงินซุปเปอร์แบบรับ
  ประกัน ถ้าเขาเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้:

  • เขาจ่ายเงินจำนวนถูกต้อง
  • เขาจ่ายเงินซุปเปอร์ภายในวันที่กำหนด
  • เงินที่จ่ายนั้นได้รับการยอมรับโดยหน่วยจัดการ
  • เงินที่จ่ายนั้นไม่ถูกปฏิเสธโดยกองทุนซุปเปอร์

  นายจ้างที่ได้รับข้อมูลกองทุนซุปเปอร์ที่ลูกจ้างเลือกเองมีเวลา 21 วันเพื่อส่งต่อข้อมูลนี้ให้
  กับหน่วยจัดการ

  Further information

  ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนสำหรับบริการนี้ได้โดย:

  • ไปที่ ato.gov.au/sbsch
  • โทรศัพท์ ที่หมายเลข 1300 660 048

   

  End of further information

  ตัวอย่าง: คาเฟ่ของนิน กลับมาดูอีกที  

  เพื่อนคนหนึ่งบอกฉันว่า Small Business Superannuation Clearing House สามารถ
  ช่วยธุรกิจขนาดเล็กอย่างฉันได้ ในการทำตามพันธะเรื่องเงินซุปเปอร์แบบรับประกันของฉัน

  นี่เป็นประโยชน์ค่อนข้างมาก – แต่ก่อนนี้ ฉันเคยจ่ายเงินซุปเปอร์แบบรับประกันเข้าสู่
  กองทุนซุปเปอร์ที่ต่างกันของลูกจ้างแต่ละคน แต่โดยการทำผ่านหน่วยจัดการ ฉันสามารถ
  ทำทุกอย่างด้วยการทำธุรกรรมแบบออนไลน์เพียงครั้งเดียว มันช่วยประหยัดเวลา
  ได้อย่างมาก

   

  End of example

  จะเป็นอย่างไร ถ้าข้าพเจ้าจ่ายเงินซุปเปอร์
  ไม่ถูกต้อง?

  ถ้าท่านไม่ทำตามพันธะเรื่องซุปเปอร์ของท่านในฐานะนายจ้าง ท่านจะต้องยื่น Superannuation guarantee charge statement – quarterly และจ่ายค่าธรรมเนียมเงินซุปเปอร์แบบ
  รับประกันให้กับเรา

  Further information

  เพื่อรับสำเนาของแบบฟอร์มนี้และคำแนะนำในการกรอก:

  • ไปที่เว็บไซท์ของเราที่ ato.gov.au/employersuper และค้นหา ‘NAT9599’
  • โทรถึงเราที่หมายเลข 1300 720 092.

   

  End of further information

  ข้าพเจ้าสามารถเคลมเพื่อลดหย่อนภาษีได้ไหม?

  โดยทั่วไปแล้ว การเติมเงินซุปเปอร์สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ในปีการเงินที่ท่านจ่าย

  ท่านไม่สามารถเคลมขอลดหย่อนภาษีได้สำหรับค่าธรรมเนียมเงินซุปเปอร์แบบรับประกัน เพราะท่านไม่ทำตามพันธะเรื่องซุปเปอร์ของท่านภายในวันที่กำหนด

  ข้าพเจ้าต้องเก็บบันทึกหลักฐานอะไรบ้าง?

  ท่านจะต้องเก็บบันทึกหลักฐานเป็นเวลาห้าปีที่แสดง:

  • วันที่และจำนวนเงินซุปเปอร์ที่ท่านจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละคน
  • วิธีการคิดคำนวณเงินซุปเปอร์ที่ท่านจ่าย
  • สิ่งที่แสดงว่าท่านได้เสนอทางเลือกกองทุนซุปเปอร์สำหรับลูกจ้างที่มีสิทธิ์
  • รายละเอียดของกองทุนซุปเปอร์ที่ท่านจ่ายเงินซุปเปอร์ให้ลูกจ้างของท่าน
  Attention

  บันทึกหลักฐานของท่านจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ แปลงเป็นเอกสารภาษาอังกฤษได้ง่าย

   

  End of attention

  เครื่องมือที่เป็นประโยชน์

  เว็บไซท์ของ ATO ให้เครื่องมือที่ช่วยตัดสินใจหลายอย่างและเครื่องคิดเลขที่ใช้จาก
  เว็บเพื่อช่วยท่านทำตามพันธะ เรื่องซุปเปอร์ของท่าน เพื่อเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้
  โปรดไปที่ ato.gov.au/payingsuper

  Further information

  ข้อมูลเพิ่มเติม  

  ไปที่เว็บไซท์ของเราที่ ato.gov.au/payingsuper หรือโทรศัพท์ถึงเราที่หมายเลข 13 10 20.

  ถ้าท่านไม่ถนัดพูดภาษาอังกฤษและต้องการคุยกับเจ้าหน้าที่ภาษี โปรดโทรถึง Translating and Interpreting Service ที่หมายเลข 13 14 50 เพื่อช่วยท่านในการโทรของท่าน

  ท่านสามารถโทรถึงเราที่หมายเลข 1300 720 092 เพื่อขอสำเนาสิ่งพิมพ์ของเรา

   

  End of further information

   

   Last modified: 31 Mar 2015QC 38406