Show download pdf controls
 • กฎบัตรของผู้เสียภาษี - สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

  คำนำ

  ระบบภาษีและกองทุนเงินเกษียณของออสเตรเลียเป็นสินทรัพย์ของชุมชนที่สนับสนุนวิถีชีวิตที่เ
  ราได้รับในออสเตรเลีย เราทุกคนมีบทบาทในการดูแลและบำรุงรักษา

  Australian Taxation Office (ATO) ช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจและสังคมขอ
  งชาวออสเตรเลียนโดยการสนับสนุนส่งเสริมความพร้อมใจในการมีส่วนร่วมในระบบภาษีและกองทุนเงินเกษียณซึ่งรวมถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ

  ชาวออสเตรเลียมีส่วนร่วมด้วยการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย

  ความสัมพันธ์ของเรากับคุณขึ้นอยู่กับความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน เรารักษาความสัมพันธ์โดย:

  • ให้การบริการคุณด้วยความเป็นมืออาชีพ สุภาพและทันเวลา
  • ปฏิบัติต่อคุณอย่างเป็นธรรมและให้ความเคารพ
  • เมื่อเกี่ยวข้องกับคุณจะพิจารณาสถานการณ์ของคุณและพฤติกรรมในความร่วมมือที่ผ่านมา
  • ทำให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้คุณได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
  • สนับสนุนผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องในระบบเหล่านี้
  • เปิดเผย, โปร่งใสและรับผิดชอบในการติดต่อกับคุณและชุมชน
  • ส่งมอบการให้บริการของเราอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

  กฎบัตรของผู้เสียภาษี (กฎบัตร) แจ้งถึงสิทธิและหน้าที่ของคุณ โดยจะอธิบายถึงสิ่
  งที่คุณสามารถคาดหวังจากเราในการบริหารระบบภาษีและกองทุนเงินเกษียณ เรารับรองจะปฎิบัติตามกฎบัตรทุกครั้งเมื่อมีการติดต่อกับคุณ

  บทนำ

  กฎบัตรจะกำหนดวิธีการปฏิบัติของเราเมื่อมีการติดต่อกับคุณหรือตัวแทนที่คุณเลือก

  กฎบัตรมีไว้สำหรับทุกคนที่ติดต่อกับเรา เกี่ยวกับภาษี, กองทุนเงินเกษียณ, ภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่น ๆ ที่เรารับผิดชอบ

  กฎบัตรจะช่วยให้คุณเข้าใจถึง:

  • สิทธิและหน้าที่ของคุณ
  • สิ่งที่คุณสามารถคาดหวังจากเราได้
  • สิ่งที่คุณสามารถทำได้ หากคุณไม่พอใจ

  เมื่อเราใช้คำว่า “คุณ” และ “ของคุณ” หมายถึงตัวคุณเองและกับคนที่คุณเสนอให้เป็
  นตัวแทนของคุณ

  ‘ทุกคน’ หมายถึง ‘เรา’ และ ‘คุณ’

  สิทธิของคุณ

  คุณสามารถคาดหวังได้ว่า เราจะ:

  ปฏิบัติต่อคุณอย่างเป็นธรรมและมีเหตุผล

  เราจะ:

  • ปฏิบัติต่อคุณด้วยความสุภาพ เห็นใจและให้ความเคารพ
  • ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  • วางตัวเป็นกลาง
  • เคารพและตระหนักถึงความหลากหลายของชุมชนออสเตรเลีย
  • ตัดสินใจอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
  • แก้ไขปัญหาความกังวล, ปัญหาหรือข้อร้องเรียนของคุณอย่างเป็นธรรมและอย่
   างรวดเร็วที่สุด
  • ตัดสินใจอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
  • รับฟังคุณและคำนึงถึงสถานการณ์ของคุณตามที่กฎหมายอนุญาตแก่เรา

  ดูเพิ่มเติม:

  ปฏิบัติต่อคุณว่าเป็นคนซื่อสัตย์ เว้นแต่คุณจะปฏิบัติ
  เป็นอย่างอื่น

  เรายอมรับข้อมูลที่คุณให้เราว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง เว้นแต่เราจะมีเหตุผ
  ลที่จะคิดเป็นอย่างอื่น

  โดยทั่วๆ ไป เรายอมรับข้อมูลที่คุณให้ไว้ว่าเป็นจริงตามนั้น และจากข้อมูลนี้เราจะป
  ระเมินภาระรับผิดชอบด้านภาษีของคุณ

  เราตระหนักดีว่าในบางครั้งผู้คนก็ทำผิดพลาด เราแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
  ข้อผิดพลาดและการกระทำโดยเจตนา โดยให้โอกาสคุณในการอธิบาย เรารับฟังคุณและนำคำอธิบายของคุณมาพิจารณา

  เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายที่เราดูแลอยู่ การตรวจสอบข้อมูลของคุณไม่ได้หมายความว่าเราคิดว่าคุณไม่ซื่อสัตย์ แต่ถ้าเราพบความแตกต่างเราสามารถดำเนินการติดตามผลได้

  ดูเพิ่มเติม:

  ให้การบริการและความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพ

  คุณสามารถคาดหวังความสัมพันธ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพกับเราได้เพราะเรา:

  • ช่วยให้คุณเข้าใจสิทธิและผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับของคุณ
  • ให้บริการเฉพาะตัวแก่คุณ โดยการบอกชื่อของเราเมื่อเราแนะนำตัวเอง แม้ว่าในบางกรณีเราอาจแสดงตัวในรูปแบบอย่างอื่น
  • ให้รายละเอียดการติดต่อ เพื่อให้คุณสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้หากต้องการ
  • ทำให้คุณติดต่อกับคนที่สามารถช่วยคุณได้ หากมีการสอบถามที่ซับซ้อน
  • ติดต่อคุณเมื่อเราบอกว่าเราจะทำเช่นนั้น
  • หากไม่สามารถตอบคำถามของคุณได้ทันที เราจะรวบรวมรายละเอียดการติดต่อข
   องคุณและตอบกลับโดยเร็วที่สุด
  • มุ่งมั่นที่จะให้การตอบสนองต่อคุณทันทีในการสอบถามและคำขอของคุณ
  • ยอมรับข้อผิดพลาดของเรา, ขออภัยและแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด
  • ใช้ภาษาที่เรียบง่ายและชัดเจนในข้อมูลที่เผยแพร่ และเมื่อเราพูดหรือเขียนถึงคุณ
  • จัดเตรียมข้อมูลบางส่วนของเราเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของเรา
   (ดูที่ข้อมูลในภาษาอื่น ๆ)
  • ให้คำแนะนำและข้อมูลแก่คุณแบบดิจิตอล ยกเว้นกรณีที่รูปแบบที่ไม่ใช่แบบดิจิตอล
   มีความเหมาะสมกว่า
  • ให้การเข้าถึงคำแนะนำและข้อมูลผ่านทาง  

  ยอมรับว่าคุณสามารถมีตัวแทนจากคนที่คุณเลือกและ
  รับคำแนะนำได้

  คุณสามารถขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณและในการติดต่อกับเรา คุณสามารถมีบุ
  คคลอื่นเป็นตัวแทนของคุณในเรื่องที่แตกต่างกันได้ ความช่วยเหลืออาจรวมถึงการเตรียมกา
  รคืนภาษี, การยื่นแบบแสดงรายการ, การคัดค้านการประเมินภาษีและการขอคำแนะนำ
  เกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ

  คุณยังต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่คุณให้ไว้ แม้ว่าบุคคลอื่นซึ่งรวมถึงตัวแทนที่
  จดทะเบียนจะช่วยคุณในการจัดเตรียมเอกสารการคืนภาษีหรือเอกสารด้านภาษีอื่น ๆ

  คุณต้องแจ้งให้เราทราบ หากคุณต้องการให้บุคคลอื่นทำหน้าที่ในนามของคุ
  ณหรือหารือเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณกับเรา

  ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ คุณสามารถเลือกบุคคลใดก็ได้เพื่อช่วยเหลือคุณ แต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าใครบ้างที่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการให้ความช่วยเหลือนี้ โดยทั่วไปตัวแทนการชำระภาษีที่จดทะเบียนหรือตัวแทน BAS (ตัวแทนที่ลงทะเบียน) เท่านั้นที่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการตัวแทนการชำระภาษีได้

  Tax Practitioners Board มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการให้บริการตัวแทนการชำระภาษี

  หากคุณเลือกตัวแทน พวกเขาจะมีสิทธิและหน้าที่แบบเดียวกันกับคุณตามกฎบัตร

  ดูเพิ่มเติม:

  เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ

  ในการการบริหารกฎหมายภาษีและกองทุนเงินเกษียณ เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เราอาจได้รับข้อมูลนี้จากคุณหรือจากบุคคลอื่นเช่น ตัวแทนของคุณ, หน่วยงานรัฐบา
  ลและธนาคารอื่น ๆ เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ และเก็บรักษาข้อมูลข
  องคุณไว้เป็นความลับ ในบางสถานการณ์กฎหมายอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูล
  ของคุณต่อผู้อื่นได้ เช่น เรามีโปรแกรมจับคู่ข้อมูลที่สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์การจับคู่ข้อมูลของรัฐบาลExternal Link

  หากคุณคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลหรือความลับของข้อมูลภาษีของคุณถูกละเมิด เนื่องจากการกระทำของเรา ขั้นตอนแรกของคุณคือควรพยายามแก้ไขปัญหานี้กับเจ้าหน้า
  ที่สรรพากรที่คุณติดต่อ (หรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่คุณได้รับ)

  ถ้าคุณไม่พึงพอใจ ให้ปรึกษากับผู้จัดการฝ่ายภาษี หากคุณยังไม่พอใจ คุณสามารถร้องเรีย
  นได้โดยใช้ แบบฟอร์มการร้องเรียน – Complaints form หรือโทรไปที่ 1800 199 010

  Privacy Commissioner

  หากคุณไม่พอใจกับวิธีการที่เราจัดการเรื่องร้องเรียนของคุณ Privacy Commissioner อาจช่วยคุณได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Privacy Commissioner สามารถดูได้จากเว็บไซต์ oaic.gov.auExternal Link หรือคุณสามารถโทร 1300 363 992

  ดูเพิ่มเติม:

  เก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณไว้ที่เราอย่างเป็นความลับ

  เราต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ เราผูกมัดโดย:

  เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง เรามีขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณและการทำธุรกรรมออนไลน์กับเรามีความมั่นคง
  ปลอดภัย

  เราแค่สามารถดู, บันทึก, หารือหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้เฉพาะเมื่อเป็นส่วนที่จำ
  เป็นในงานของเราหรือที่กฎหมายอนุญาตแก่เรา เราบันทึกการเจรจาทางโทรศัพท์เพื่อตรวจ
  สอบคุณภาพของบริการที่เราให้หรือที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกฎหมาย เหตุผลส่ว
  นใหญ่สำหรับการเปิดเผยข้อมูลของคุณคือการตรวจสอบสิทธิ์ในการรับสิทธิประโยชน์จากรัฐและการบังคับใช้กฎหมาย

  หากคุณติดต่อเราเพื่อหารือเกี่ยวกับกิจการของคุณ คุณต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ตัวคุณ
  เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกให้กับคุณเท่านั้น หรือกับบุคคลที่สามา
  รถแสดงได้ว่าได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของคุณ เช่น หากคุณโทรศัพท์ถึงเรา คุณสามารถพิสูจน์ตัวคุณได้โดยแจ้งวันเกิด, ที่อยู่ของคุณ (ตามที่ได้เคยแจ้
  งกับเรา) และรายละเอียดจากจดหมายแจ้งโดย ATO ข้อมูลอื่น ๆ สามารถใช้เป็นหลักฐานได้เช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ

  ดูเพิ่มเติม:

  ให้การเข้าถึงข้อมูลของคุณที่เราเก็บรักษาไว้

  Freedom of Information Act 1982 (กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพของข้อมูลข่าวสาร 1982) (FOI Act) ให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณในเอกสารที่เราถือครองไว้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงเอกสารที่ช่วยให้เราตัดสินใจเช่น การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับชุมชุนส่วนใหญ่ (Public Rulings), กฎระเบียบคู่มืการทำงานของ ATO (ATO procedures and guidelines)

  หากคุณต้องการเข้าถึงเอกสารใด ๆ ของเราที่ไม่สามารถหาได้จากช่องทางออนไลน์ของเรา โปรดติดต่อเราก่อน เราสามารถจัดเตรียมสำเนาของเอกสารที่ร้องขอโดยทั่วไปได้โดยไม่ต้
  องยิ่นคำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เช่น สำเนาจดหมายแจ้งการประเมินภาษีล่า
  สุดสามารถขอได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ เรายังสามารถให้สำเนาของการยื่นภาษีล่าสุด แต่จะมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย

  คุ คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้ หากคุณคิดว่าข้อมู
  ลไม่ครบุถ้วน, ไม่ถูกต้อง, ล้าสมัยหรือทำให้เข้าใจผิด

  เราอาจไม่อนุญาตให้คุณเข้าถึงเอกสารบางอย่าง เนื่องจากได้รับการยกเว้นจากกฎหมายเ
  กี่ยวกับเสรีภาพของข้อมูลข่าวสาร เช่น หากการเปิดเผยข้อมูลสามารถคาดหวังว่าจะส่งผล
  เสียต่อการสืบสวนหรือขัดขวางการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสม

  ค่าใช้จ่ายในการขอข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

  ดูเพิ่มเติม:

  ช่วยให้คุณปฏิบัติสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

  เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง, สอดคล้องและชัดเจนเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจสิ
  ทธิและผลประโยชน์ที่อาจจะได้รับของคุณ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ

  ข้อมูลของเรามีตั้งแต่ข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้โดยทั่วไป, ไปจนถึงคำแนะนำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ

  หากคุณคิดว่าข้อมูลที่เผยแพร่ของเราไม่ครอบคลุมสถานการณ์ของคุณอย่างครบถ้วน หรือคุณไม่แน่ใจว่าจะใช้กับคุณอย่างไร โปรดติดต่อเราหรือที่ปรึกษามืออาชีพเพื่อช่ว
  ยคุณหาข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

  หากข้อมูลของเราไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด

  หากคุณปฏิบัติตามข้อมูลของเราและปรากฎว่าไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิดและทำ
  ให้คุณผิดพลาด เราจะนำสถานการณ์นั้นมาประกอบการพิจารณาตัดสินการดำ
  เนินการที่จำเป็นหากต้องทำ

  วิธีการเข้าถึงข้อมูลของเรา

  คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา หรือมีสำเนาสิ่งตีพิมพ์ที่เผยแพร่ไว้ให้คุณ เราจะทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลของเราได้สะดวกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจะนำเสนอวิธีกา
  รติดต่อกับเราในปัจจุบัน คุณสามารถจะ:

  ดูเพิ่มเติม:

  อธิบายถึงการตัดสินใจของเราที่ทำเกี่ยวกับตัวคุณ

  เราอธิบายให้คุณทราบถึงการตัดสินใจของเราเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ และแจ้งหมายเลขติดต่อหรือที่อยู่อีเมลสำหรับแผนกของ ATO ที่จัดการกับกรณีของคุณ เราจะอธิบายการตัดสินใจของเราอย่างชัดเจน ถ้าหากคุณมีคำถาม, คิดว่าเราทำผิดพลาดหรือ
  ไม่ได้ให้เหตุผลที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจของเรา โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเ
  อียดที่ให้ไว้กับคุณหรือตัวแทนของคุณ

  โดยทั่วๆ ไป เราจะอธิบายการตัดสินใจของเราเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าเราให้การตัดสิน
  ของเราต่อคุณด้วยวาจา เราจะให้คำอธิบายแก่คุณในขณะเดียวกัน ในบางสถานการณ์
  ซึ่งเกิดขึ้นน้อยมาก เราจะไม่สามารถอธิบายการตัดสินใจของเราได้อย่างเต็มที่ แต่เราจะยังคงให้ข้อมูลมากเท่าที่เราสามารถทำได้ เช่นหาก:

  • บุคคลอื่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง, การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจของ
   เราอาจเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้นั้นหรือละเมิดบทบัญญัติความลับ
   ในกฎหมายภาษี
  • เราสงสัยว่าเป็นการทุจริต เราอาจไม่เปิดเผยข้อมูลเพราะอาจเป็นอันตรายต่
   อการสอบสวนของเรา

  ภายใต้ -Administrative Decisions (Judicial Review- Act 1977 (ADJR), คุณมีสิทธิ์ที่จ
  ะได้รับข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรฟรีที่อธิบายเหตุผลสำหรับการตัดสินใจบางอย่างที่เราทำ
  เกี่ยวกับเรื่องภาษีของคุณ แต่กฎหมายนี้ไม่ได้ครอบคลุมการตัดสินใจทั้ง
  หมดและมีข้อยกเว้นที่สำคัญบางอย่างเช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินภาษี

  ดูเพิ่มเติม:

  เคารพในสิทธิในการตรวจสอบของคุณ

  เมื่อเราให้การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ เราจะอธิบายวิธีที่คุณสามารถขอให้มีการ
  ทบทวนการตัดสินใจได้อย่างไร และมีการจำกัดเวลาในการขอให้ทบทวนหรือไม่

  หากมีตัวเลือกในการทบทานหลายทาง เราจะอธิบายความแตกต่างกันของวิธีการเหล่านี้ การทบทวนบางอย่างอาจจะดูที่คำถามเกี่ยวกับกฎหมาย (Questions of law) และอื่น ๆ อาจเกี่ยวข้องกับการยืนยันว่าเราได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องในการตัดสินใจหรือไม่

  เราจะร่วมมือกับคุณในการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด ถ้าเราทำผิดพลาด เราต้องการแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดทั้งสองฝ่าย

  ถ้าคุณต้องการให้เราทบทวนการตัดสินใจ ให้ใช้รายละเอียดการติดต่อที่เราระบุไว้

  เจ้าหน้าที่อิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเบื้องต้นจะดำเนินการตรวจสอบทบทวน

  หากคุณไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจทบทวนของเรา คุณสามารถขอความเห็นอิสระจากภายนอก
  ได้ สำหรับการตัดสินใจบางอย่าง คุณจะมีทางเลือกในการยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ฝ่ายปกครอง (Administrative Appeals Tribunal) หรืออุทธรณ์ต่อศาลรัฐบาลกลาง (Federal Court)
  เราจะปฏิบัติตามโมเดลกรณีพิพาทของเรา ซึ่งรวมถึงการเตรียมการและการดำเนินคดีก่อนชั้
  นศาล, การไต่สวน, การสอบถามข้อมูล, ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการและกระบวนการพิจา
  รณาความขัดแย้งทางเลือกอื่น ๆ

  ดูเพิ่มเติม:

  ค่าชดเชย

  ในบางกรณีคุณอาจได้รับค่าชดเชย หากคุณรู้สึกว่าการกระทำของเราเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำ
  ให้คุณเสียหายทางการเงิน คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอค่าชดเชยใน
  เว็บไซต์ของเราหรือติดต่อสายโทรช่วยเหลือค่าชดเชยฟรี 1800 005 172.

  ดูเพิ่มเติม:

  เคารพสิทธิ์ในการร้องเรียนของคุณ

  หากคุณไม่พอใจกับการตัดสินใจ, บริการหรือการกระทำของเรา หรือรู้สึกว่าเราไม่ปฏิบัติต
  ามกฎบัตร คุณสามารถร้องเรียนได้

  เราขอแนะนำให้:

  • ก่อนอื่นคุณควรพยายามแก้ไขปัญหาของคุณกับเจ้าหน้าที่ภาษีที่คุณติดต่ออยู่ (หรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลขที่ให้คุณไว้)
  • ถ้าคุณไม่พอใจ หรือถ้าคุณพบว่ายากที่จะแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่ภาษีร ให้ติดต่อผู้จัดการของเจ้าหน้าที่ภาษีนั้น
  • ถ้าคุณไม่พอใจกับวิธีการจัดการเรื่องร้องเรียนของคุณ โปรดโทรศัพท์แจ้งการร้อ
   งเรียนของเราที่ 1800 199 010

  คุณสามารถร้องเรียนได้โดย:

  เราปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนอย่างจริงจัง หากคุณมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เราจะพยายามแก้ไ
  ขปัญหาเหล่านี้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม การร้องเรียนยังให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญและช่วยให้เรา
  ทราบว่าเราจะสามารถปรับปรุงบริการของเราได้อย่างไร

  ดูเพิ่มเติม:

  Inspector-General of Taxation

  หากคุณมีข้อร้องเรียน คุณควรพยายามแก้ไขปัญหานี้กับเราก่อน ถ้าคุณไม่สามารถหรือถ้า
  คุณไม่พอใจกับวิธีการที่เราจัดการเรื่องร้องเรียนของคุณ Inspector-General of Taxation - ผู้ตรวจการทั่วไปด้านภาษีอาจสามารถช่วยคุณได้

  ขั้นตอนถัดไป:

  ช่วยให้คุณปฏิบัติตามได้ง่ายขึ้น

  เราพยายามทำให้การติดต่อกับเราเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและสะดวกที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดย:

  • ทำให้ง่ายขึ้นเพื่อให้คุณเข้าใจถึงหน้าที่ข้อผูกมัดของคุณที่คุณจะต้องปฏิบัติตาม
  • ทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยลงในการให้ความร่วมมือ โดยลดภาระงาน, เวลาและความพยายามที่เกี่ยวข้อง
  • สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความหมายกับคุณ และเหมาะสมกับระบบที่คุณใช้อยู่ทุกวัน
  • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ดิจิตอลและเทคโนโลยีร่วมสมัยเพื่อให้บริการที่เหมาะสมและรวดเร็ว

  เพื่อให้ทำเช่นนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึง:

  • ปรึกษากับชุมชนเป็นประจำ
  • เกียวของกับชุมชนในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์รวมถึงดิจิตอลให้เข้ากับความต้องการของผู้คนที่จะใช้งาน
  • ทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบและบริการกับผู้คนที่จะใช้งาน

  มีความรับผิดชอบ

  เราถือความต้องการมีความรับผิดชอบและความต้องการที่จะปฏิบัติตามข้อผูกมัดในกฏบัตรนี้อย่างจริงจัง

  เมื่อเราตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ เราจะอธิบายการตัดสินใจนั้นและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยว
  กับสิทธิและข้อผูกพันของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ เราให้รายละเอียดการติดต่อหากคุณมีข้อสงสัย
  หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

  หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงความคืบหน้าของเรา เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา

  เราเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของเราตามมาตรฐานการให้บริการ (กรอบเวลา) ในเว็บไซต์

  ดูเพิ่มเติม:

  เราแชร์รายละเอียดสาธารณะเกี่ยวกับประเด็นที่เรากำลังเผชิญและผลของการกระทำของเรา

  เราสำรวจชุมชนเพื่อตรวจสอบความเป็นมืออาชีพของเราและวิธีการที่เราปฏิบัติต่อพันธกิจตามกฎบัตรของเรา

  เรารับผิดชอบต่อรัฐสภาและชุมชนออสเตรเลียน

  ดูเพิ่มเติม:

  ภาระหน้าที่ของคุณ

  ซื่อสัตย์

  • ระบบภาษีและกองทุนเงินเกษียณจะขึ้นอยู่กับคุณในการให้ข้อมูลที่ครบุถ้วนและถูกต้อง ซึ่งรวมถึง:
  • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคืนภาษี, การยื่นแบบแสดงรายการและเอกสารอื่น ๆ
  • ให้ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ทั้งหมดเมื่อคุณขอคำแนะนำ
  • ตอบคำถามอย่างครบุถ้วน, ถูกต้องและตรงไปตรงมา

  ดูเพิ่มเติม:

  ทำบันทึกหลักฐานรายการที่จำเป็น

  กฎหมายกำหนดให้คุณต้องทำบันทึกหลักฐานเพื่อเก็บรักษาไว้

  การทำบันทึกหลักฐานรายการที่ดีช่วยให้คุณสามารถจัดทำรายงานภาษี, การยื่นแบบแสดง
  รายการและเอกสารอื่นๆ อย่างถูกต้อง ตลอดจนช่วยติดตามข้อมูลทางการเงินของคุณได้ โดยทั่วไปบันทึกหลักฐานของคุณต้องเป็นภาษาอังกฤษและเก็บไว้เป็นเวลาห้าปี

  เราเผยแพร่ช่วงของข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษาบันทึกหลักฐานสำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือติดต่อเรา

  ดูเพิ่มเติม:

  ใช้ความรอบคอบตามสมควร

  คุณต้องใช้ความรอบคอบในการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องในเอกสารการคืนภาษี การยื่นแบบแสดงรายการและเอกสารอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา ซึ่งหมายความว่าคุณต้องใช้ควา
  มระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อให้บุคคลที่เหมาะสมในสถานการณ์ของคุณต้องป
  ฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนได้

  คุณมีส่วนรับผิดชอบต่อกิจกรรมของคุณ แม้ว่าจะมีผู้อื่นรวมถึงตัวแทนที่จดทะเบียนก็ตา
  มช่วยคุณได้

  ดูเพิ่มเติม:

  ยื่นแบบตามวันครบกำหนด

  เอกสารการคืนภาษี การยื่นแบบแสดงรายการและเอกสารอื่น ๆ ต้องยื่นหรือคืนตามวันที่กำหนด หากคุณประสบปัญหาในการปฏิบัติตามวันเวลาเหล่านี้ โปรดติดต่อเราก่อนที่เอกสารหรือข้อมูลจ
  ะครบกำหนด ตามสถานการณ์ของคุณ เราอาจสามารถให้เวลาเพิ่มเติมแก่คุณได้

  แม้ว่าคุณจะไม่สามารถจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวได้ แต่คุณควรยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือคื
  นภาษีของคุณตามกำหนดเวลา เราอาจให้คุณมีเวลาเพิ่มขึ้นในการชำระเงิน (ดูที่ ‘ชำระเงินตามวันครบกำหนด’)

  อาจมีบทลงโทษ หากคุณไม่ยื่นแบบแสดงรายการตามกำหนด

  ดูเพิ่มเติม:

  ยื่นแบบตามวันครบกำหนด

  คุณต้องชำระภาษีและจำนวนเงินอื่น ๆ ที่คุณค้างชำระภายในวันครบกำหนด หากคุณประสบปั
  ญหา ให้ติดต่อเราโดยเร็วที่สุดเพื่อปรึกษาสถานการณ์ของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนวั
  นครบกำหนด อาจเป็นไปได้ที่จะขยายเวลาในการชำระเงินโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย หรือเพื่อเจรจาต่อรองในการผ่อนชำระเงินเป็นงวด แม้ว่าคุณจะเข้าสู่การเตรียมขยาย
  เวลาการชำระเงิน แต่คุณอาจต้องเสียดอกเบี้ยให้การชำระเงินล่าช้าที่เกิดขึ้นแล้ว

  ดูเพิ่มเติม:

  ให้ความร่วมมือ

  เราต้องการร่วมมือกับคุณอย่างเป็นกันเอง โดยให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติตามข้อผูกมัดของ
  คุณโดยสมัครใจ หากคุณไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวาง เราอาจจำเป็นต้องดำเนินการให้
  แบบเข้มงวดมากขึ้น เช่น หากจำเป็น เรามีอำนาจอย่างเป็นทางการในการเข้ายึดและรว
  บรวมข้อมูลเมื่อความจำเป็น อาจมีการใช้บทลงโทษ และผู้ที่ขัดขวางอาจถูกดำเนินคดี

  เราใคร่ขอให้คุณปฏิบัติต่อเราด้วยความสุภาพ มีความเห็นใจและให้ความเคารพทำนองเดียว
  กับที่เราถูกคาดหวังให้ปฏิบัติต่อคุณ ถ้าเราประสบความหยาบคายหรือความประพฤติที่ไม่สุภาพ เราอาจยุติการสัมภาษณ์หรือการพูดคุยทางโทรศัพท์กับคุณเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ของเรา

   Last modified: 23 Nov 2018QC 24140