• ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานและอุตสาหกรรมการค้าประเวณี

  วิธีคานวณ ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกี่ยวกับงาน ที่คุณสามารถนามาหักภาษีได้ และคุณมีสิทธิขอหักภาษีหรือไม่

  Attention

  คาศัพท์ที่เราใช้

  เมื่อเราพูดว่า :

  • คุณ เราหมายถึงคุณ ในฐานะที่เป็นคนทางานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
  • ผู้ทางานตามลาพัง หรือผู้รับเหมาอิสระ เราหมายถึง คุณทางานให้ตัวคุณเอง หรือทาสัญญาให้บริการของคุณแก่ผู้อื่น - ตัวอย่างเช่น ในฐานะเป็นเพื่อนเที่ยวที่คิดค่าจ้างตามระยะเวลาที่กาหนด นักเต้นระบาเปลื้องผ้า หรือนักเต้นรา
  • การหักภาษี เราหมายถึง เงินที่ใช้ไปในการสนับสนุนงานของคุณ ซึ่งสามารถนาไปลดรายได้พึงประเมินและจานวนภาษีที่คุณต้องจ่าย
  End of attention

  คุณสามารถขอหักภาษีได้เมื่อไร

  ในสถานะการณ์ส่วนมาก คุณสามารถนาค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับงาน มาหักภาษีได้ ตราบเท่าที่การขอหักภาษีนั้น เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ :

  • คุณมีค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการทางานของคุณ
  • ค่าใช้จ่ายนั้นไม่ใช่ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ตัวอย่างเช่น ค่าเดินทางจากบ้านไปที่ทางาน และจากที่ทางานกลับบ้าน ตามปกติจะนามาหักภาษีไม่ได้ และ
  • คุณสามารถแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ ด้วยการแสดงใบเสร็จ หรือหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ นอกจากจะมีข้อยกเว้น
  Attention

  คุณสามารถขอหักภาษีได้ สาหรับของทุกอย่าง ที่คุณซื้อจากร้านขายสินค้าทางเพศเพื่อใช้ในการทางาน

  End of attention

  ถ้าคุณทางานตามลาพัง ในอุตสาหกรรมการค้าประเวณี คุณจะจ่ายภาษีรายได้ และมีสิทธิได้รับการหักภาษี เหมือนกับคนอื่นๆ ที่ทางานรับเงินค่าจ้างหรือเงินเดือน คุณทางานตามลาพัง ถ้าคุณ :

  • ไม่ได้รับเงินค่าแรง
  • ไม่มีทีท่าว่าจะจ้างคนงาน และ
  • ได้รับการพิจารณาว่า ประกอบธุรกิจอย่างหนึ่ง

  ค่าใช้จ่ายทั่วไปสาหรับคนทางานในอุตสาหกรรมการค้าประเวณี

  อะไรที่คุณสามารถหรือไม่สามารถขอหักภาษีได้

  การโฆษณา

  คุณสามารถนาค่าใช้จ่าย ในการโฆษณาธุรกิจของคุณในอุตสาหกรรมการค้าประเวณี มาหักภาษีได้ทั้งหมด

  ค่าดูแลเด็ก

  คุณอาจมีสิทธิขอเงินที่คุณจ่ายไปสาหรับค่าดูแลเด็กเล็กคืนได้ร้อยละ 30 แต่คุณไม่สามารถนาค่าใช้จ่ายสาหรับการดูแลเด็กเล็กมาหักภาษีได้

  Further Information

  สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเงินจ่ายส่วนลดค่าดูแลเด็ก โปรดติดต่อ สานักงานให้ความช่วยเหลือครอบครัว (FAO):

  End of further information

  เสื้อผ้า

  คุณสามารถนาค่าเสื้อผ้า เฉพาะที่คุณใช้ในการทางาน เพื่อได้มาซึ่งรายได้ มาหักภาษีได้ ทั้งนี้ รวมถึง ชุดที่ใช้ในการแสดงและชุดชั้นใน คุณไม่สามารถนารายการอย่างอื่นมาหักภาษีได้ เช่น กระโปรงชุด กระโปรง เสื้อ กางเกง เสื้อเชิร์ตและรองเท้า ที่ใช้ประจาวัน

  ของที่ใช้หมดไป

  คุณสามารถนาค่าของที่ใช้แล้วหมดไป เพื่อนามาซึ่งรายได้ มาหักภาษีได้ รวมถึง ถุงยางอนามัย สิ่งหล่อลื่น เยล น้ามันและกระดาษทิชชู

  เครื่องสาอางค์และการดูแลผม

  คุณสามารถนาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องสาอางค์ ที่ใช้ในการแต่งหน้า เพื่อการแสดงบนเวที และผลิตภัณฑ์ ที่คุณใช้ลบเครื่องแต่งหน้า ที่ใช้แสดงบนเวที มาหักภาษีได้ เครื่องสาอางค์บางยี่ห้อ ที่มีขายในห้างสรรพสินค้า ถือว่าเป็นเครื่องสาอางค์ สาหรับการแสดงบนเวที และร้านขายเครื่องสาอางค์ สาหรับแต่งหน้า เพื่อแสดงบนเวทีบางร้าน ขายเครื่องสาอางค์ที่พื้นฐานของสีไม่มีส่วนผสมของไขมัน ในทั้งสองกรณี คุณสามารถนาค่าใช้จ่าย สาหรับเครื่องสาอางค์นี้ มาหักภาษีได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถนาค่าใช้จ่ายในการทาผม และแต่งหน้าทั่วๆไป หรือค่าเสริมสวย มาหักภาษีได้

  บทเรียนเต้นรา

  คุณสามารถ นาค่าใช้จ่ายในการเรียนเต้นรา ที่คุณเรียน เพื่อรักษาไว้ซึ่งความชานาญ ในการเต้นราที่คุณมีอยู่ หรือเรียนทักษะใหม่ๆ มาหักภาษีได้

  ฟิตเนส

  คุณไม่สามารถนาค่าใช้จ่าย ในการรักษาความสมบูรณ์ของร่างกายและรูปทรงของคุณ มาขอหักภาษีได้

  ยานพาหนะ

  คุณสามารถนาค่าใช้จ่าย ด้านยานพาหนะของคุณ มาหักภาษีได้ ถ้าคุณใช้ยานพาหนะของคุณในการทางาน - ตัวอย่างเช่น การเดินทาง จากลูกค้าคนหนึ่ง ไปยังลูกค้าอีกคนหนึ่ง นอกจากเสียว่า คุณใช้บ้านของคุณเอง เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ โดยทั่วไปแล้ว คุณไม่สามารถนาค่าใช้จ่าย สาหรับการเดินทาง ระหว่างบ้านของคุณและสถานที่ทางาน มาหักภาษีได้

  Further Information

  สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ วิธีการขอนาค่าใช้จ่าย สาหรับค่ายานพาหนะของคุณมาหักภาษี โปรดดูที่ Work-related car expenses.

  End of further information

  โทรศัพท์

  ถ้าคุณทาธุรกิจของคุณจากที่บ้าน และคุณมีโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว - มือถือหรือโทรศัพท์บ้าน - คุณสามารถขอหักภาษีจากค่าเช่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์สาหรับธุรกิจของคุณได้ เป็นบางส่วน

  ถ้าคุณใช้โทรศัพท์ของคุณ - มือถือหรือโทรศัพท์บ้าน - เพื่อธุรกิจเท่านั้น (ตามปกติ นี่จะเป็นโทรศัพท์เครื่องที่สอง) คุณสามารถนาค่าใช้จ่ายสาหรับโทรศัพท์นั้นมาหักภาษีได้

  ถ้าคุณใช้โทรศัพย์สาหรับทั้งธุรกิจและส่วนตัว คุณสามารถนาค่าโทรศัพท์ที่ใช้สาหรับธุรกิจและส่วนหนึ่งของค่าเช่า มาหักภาษีได้ ใช้สูตรต่อไปนี้ ในการคาณวนหาจานวนร้อยละ ของค่าเช่าโทรศัพท์ ที่คุณสามารถนามาขอหักภาษีได้

  จานวนครั้งที่คุณโทรและรับสาหรับธุรกิจ

     

  _________________________

   

  100

  จานวนครั้งทั้งหมดที่โทรและรับ

     

  คุณสามารถระบุโทรศัพท์สาหรับธุรกิจ ได้จากรายการในใบเก็บเงินค่าโทรศัพท์ ถ้าคุณไม่มีใบเก็บเงินที่แสดงรายการ คุณก็จดรายละเอียดในระยะเวลาสี่สัปดาห์ ใช้เป็นแบบแผน ในการคานวณจานวนครั้ง ของโทรศัพท์ธุรกิจทั้งปี (ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่า คุณใช้โทรศัพท์ อย่างเป็นแบบแผนสม่าเสมอ ตลอดปี)

  คุณไม่สามารถนาเรื่องต่อไปนี้มาหักภาษีได้:

  • ค่าติดตั้งหรือค่าต่อสาย
  • ค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการยกเลิกสัญญาโทรศัพท์มือถือ ตอนระยะต้นๆ (ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ไม่สามารถนามาขอหักภาษีได้ เพราะมันไม่ได้เกิดขึ้น เพื่อการได้รายได้พึงประเมิน และเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับเงินทุน)
  • ค่าใช้จ่าย สาหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่อยู่ในสมุดโทรศัพท์

  เครื่องมือและอุปกรณ์

  คุณสามารถขอหักภาษี ค่าของที่คุณซื้อมาเปลี่ยนหรือค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ (นั่นคือ อุปกรณ์ที่ทาให้เกิดความพึงพอใจทางเพศ ) สิ่งแปลกใหม่สาหรับผู้ใหญ่ (เช่น เครื่องสั่น) และอุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณใช้ในการทางานของคุณ แต่คุณไม่สามารถขอหักภาษีค่าใช้จ่ายได้เต็มราคา สาหรับอุปกรณ์เหล่านี้ ในปีที่คุณซื้อมันมา เพราะค่าใช้จ่ายเหล่านี้ จัดอยู่ในประเภท ค่าใช้จ่ายสาหรับการลงทุนด้านสินทรัพย์ (capital expenses) อย่างไรก็ตาม มูลค่าของสิ่งเหล่านี้สามารถนามาหักค่าเสื่อมได้ตามอายุใช้การ ภายใต้กฎการเสื่อมค่า ที่ทาให้ง่ายแล้ว คุณสามารถหักค่าเสื่อมของมูลค่าทั้งหมดของสินทรัพย์ที่ลงทุนไป (capital items) ที่คุณซื้อมา ในราคาต่ากว่า 1,000 เหรียญได้ทันที ถ้าเป็นไปตามสองข้อต่อไปนี้ :

  • คุณประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
  • คุณได้เลือกที่จะใช้ข้อกาหนดสาหรับธุรกิจขนาดเล็ก

  ค่าธรรมเนียมของผู้รับทาภาษีรายได้

  คุณสามารถขอหักภาษีได้ สาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับคุณ ในการ:

  • เตรียมการยื่นภาษีรายได้และใบรายงานกิจกรรม (แอคติวิตี้ สเตทเมนท์)
  • ดค้าน หรืออุทธรณ์การประเมินภาษี
  • ขอคาแนะนาด้านภาษี จากผู้รับทาภาษีรายได้ ที่จดทะเบียนไว้แล้ว อัยการหรือทนายความ

  ถ้าคุณจ่ายเงินให้ผู้หนึ่งผู้ใด เพื่อให้เขาช่วยกรอกแบบฟอร์มและยื่น แบบฟอร์มภาษีรายได้ ให้คุณ เราขอแนะนา ให้คุณใช้ผู้รับทาภาษีรายได้ที่จดทะเบียนแล้ว ผู้รับทาภาษีรายได้ที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น ที่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อการเตรียมและยื่นแบบฟอร์มภาษีรายได้ของคุณ และคุณจะนาค่าธรรมเนียมนั้น มาหักภาษีได้ ต่อเมื่อผู้รับทาภาษีรายได้ผู้นั้น จดทะเบียนแล้วเท่านั้น

  Further Information

  เพื่อตรวจดูว่า ผู้รับทาภาษีรายได้รายไหน จดทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อคณะกรรมการผู้ปฏิบัติการด้านภาษี (Tax Practitioners Board) :

  End of further information

  การขอหักภาษีจากค่าใช้จ่ายของ'สถานที่ประกอบธุกิจ'

  สานักงานที่บ้าน

  ถ้าคุณทางานที่บ้าน คุณสามารถขอหักภาษี สาหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่เกิดขึ้น จากการประกอบธุรกิจหรือใช้ห้อง เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้

  นี่รวมถึงค่าไฟฟ้า และค่าทาความสะอาด และส่วนหนึ่งของการเสื่อมราคา ของอุปกรณ์และสิ่งติดตั้งที่เคลื่อนย้ายไม่ได้

  ถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้าน และใช้บริเวณหนึ่งในบ้าน เพื่อประกอบธุรกิจ คุณก็สามารถ นาค่าภาษีเทศบาล ค่าดอกเบี้ยจานอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มาหักภาษีได้ส่วนหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณขายบ้านของคุณ คุณจะต้องเสียภาษีกาไรส่วนทุน (capital gains tax)

  ปัจจัยต่อไปนี้ สามารถช่วยคุณตัดสินได้ว่า พื้นที่ในบ้านของคุณ ที่คุณใช้นั้น มีคุณสมบัติของ ,สถานประกอบธุรกิจ‛ หรือไม่ คือพื้นที่นั้นต้อง:

  • แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ
  • ไม่เป็นพื้นที่ ที่เหมาะสมหรือเหมาะแก่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อย่างพร้อมสรรพ เพื่อใช้สาหรับวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือใช้ในบ้าน เกี่ยวกับบ้านโดยทั่วไป
  • ถูกนามาใช้โดยเฉพาะ หรือเกือบจะโดยเฉพาะ สาหรับการประกอบธุรกิจ
  • ลูกค้ามาเยือนสม่าเสมอ

  ถ้าคุณเช่าบ้านอยู่ คุณสามารถนาค่าเช่าส่วนหนึ่งมาหักภาษี ในฐานะเป็นค่าใช้จ่ายธุรกิจของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถนาค่าไฟและค่าน้าของคุณ มาหักภาษีได้ส่วนหนึ่งด้วย

  อาคารที่แยกต่างหาก

  ถ้าคุณมีสถานที่ที่แยกต่างหาก เพื่อใช้ประกอบธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ คุณสามารถนาค่าดูแลรักษาอาคารทั้งหมดนั้น มาหักภาษีได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอหักภาษี สาหรับค่าเช่าสถานที่ทางานชั่วคราวได้ เช่น ค่า'ห้องเท่านั้น' หรือค่าเช่ารายชั่วโมง

  Further Information

  สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสาหรับสถานที่ประกอบธุรกิจ ดูที่ home based business

  End of further information

  รายการที่คุณต้องจดบันทึกไว้

  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ คุณอาจจาเป็นต้องเก็บใบเสร็จ ของค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ ที่คุณตั้งใจจะขอหักจากภาษีรายได้ของคุณ คุณไม่ต้องมีใบเสร็จรับเงิน ถ้าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับธุรกิจมีมูลค่า $300 หรือต่ากว่านั้น แต่คุณต้องสามารถแสดงหลักฐานการหักภาษี ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของคุณ และวิธีคานวณ จานวนที่คุณขอเรียกคืน

  ถ้าคุณหักค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับงาน มากกว่า $300 คุณจะต้องเก็บบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ของจานวนเต็มเอาไว้ ไม่ใช่แค่เก็บจานวนที่เกิน $300 เท่านั้น จานวน $300 นี้ ไม่รวมถึง ค่าใช้จ่ายสาหรับรถ เบี้ยเลี้ยงอาหาร และค่าเดินทาง - การขอหักภาษี ดังกล่าวเหล่านี้ มีกฎเกณฑ์พิเศษ ที่จดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เรายอมรับเอกสารนานาประเภท ในฐานะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร สาหรับการขอหักภาษีของคุณได้ รวมทั้ง :

  • สาเนาเอกสารที่เป็นกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ เช่นใบเรียกเก็บเงิน ใบเสร็จ หรือใบส่งของ
  • ใบแจ้งจากสถาบันทางการเงิน เช่น บัญชีการเงินจากบัตรเครดิต
  • หมายเลขใบเสร็จ BPAY 
  • ใบสรุปยอดรายได้และจานวนภาษีรายได้ที่ถูกหัก ตลอดปีการเงิน (pay as you go payment summaries)
  • เอกสารรับรองการประกันต่างๆ

  คุณจาเป็นต้องเก็บหลักฐาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานของคุณ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ เป็นเวลาห้าปี ตั้งแต่วันครบกาหนดการยื่นใบแสดงภาษีรายได้ของคุณ ถ้าคุณยื่นใบแสดงภาษีรายได้ของคุณ หลังวันสิ้นสุดการยื่นภาษี ห้าปีจะเริ่มตั้งแต่วันที่ยื่นสายกว่ากาหนดนั้น

  ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจคนเดียว คุณต้องกรอกใบแสดงภาษีรายได้ เพื่อรายงานรายได้ของคุณ และขอส่วนลดจากการเสียภาษี สาหรับปีรายได้แต่ละปี คุณสามารถยื่นใบแสดงรายได้ของคุณ :

  • ทางกระดาษ ด้วยการใช้ TaxPack
  • โดยการใช้ e-tax, ซึ่งเป็นบริการยื่นใบแสดงรายได้ทางออนไลน์ของเรา
  • ผ่านผู้รับทาภาษีรายได้ ที่จดทะเบียนแล้ว

  สิ่งที่ต้องอ่านหรือทาต่อไป

  สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการนาค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับการทางานมาหักภาษี และวิธีการใช้ภาษีกับอุตสาหกรรมการค้าประเวณีอย่างไร ดูที่ :

  นอกจากนี้ คุณสามารถโทรศัพท์ถึงเราได้ที่ :

  • 13 28 66 สาหรับการสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป หรือเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่สรรพากรไปเยี่ยมเพื่อให้คาปรึกษา
  • 13 10 20 เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเงินสะสมซุปเปอร์
  • 13 28 61 สาหรับการสอบถามเกี่ยวกับภาษีส่วนบุคคล
  Attention

  พนักงานรับโทรศัพท์ของเรามีความสุขุมรอบคอบ และจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

  End of attention

  ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดีนัก และต้องการความช่วยเหลือจากเรา โปรดโทรศัพท์ถึง บริการแปลและล่าม (TIS) ที่หมายเลข 13 14 50

  ถ้าคุณประสาทหูพิการ หรือมีปัญหาทางการฟังหรือการพูด โปรดโทรศัพท์ถึงเราผ่านทาง National Relay Service (NRS) ที่หมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนี้ :

  • ผู้ที่ใช้ TTY โทร 13 36 77 และขอหมายเลข ATO ที่คุณต้องการ
  • ผู้ใช้โทรศัพท์แบบพูดและฟัง (speech-to-speech relay) โทร 1300 555 727 และขอหมายเลข ATO ที่คุณต้องการ
  • ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ติดต่อ NRS ที่ www.relayservice.com.au และขอหมายเลข ATO ที่คุณต้องการ
   Last modified: 11 Mar 2011QC 23980