Show download pdf controls
 • ข้อมูลพื้นฐานเรื่องกองทุนเงินเกษียณหรือ
  ซุปเปอร์ของท่าน

  ข้อมูลแนะนำพื้นฐานว่ากองทุนเงินเกษียณคืออะไร และจะออมเงินนี้ได้อย่างไร

  อะไรคือซุปเปอร์แอนนูเอชั่น?

  กองทุนเงินเกษียณ ที่มักเรียกกันว่าซุปเปอร์ คือเงินที่นายจ้างของท่านเก็บสะสมไว้ให้ตลอด
  อายุการทำงานของท่าน เพื่อให้ท่านได้ใช้เมื่อท่านเกษียณจากการทำงาน

  ซุปเปอร์มีความสำคัญสำหรับท่าน เพราะยิ่งท่านเก็บออมซุปเปอร์ได้มากเท่าไร ท่านจะมีเงิน
  มากขึ้นเท่านั้นเพื่อเก็บไว้ใช้ยามท่านเกษียณ

  ท่านจะมีสิทธิ์เบิกเงินซุปเปอร์ได้ในสถานการณ์เฉพาะเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อ
  ท่านเกษียณหรือเมื่ออายุครบ 65 ปี

  ข้าพเจ้าจะเก็บสะสมเงินซุปเปอร์ได้อย่างไร?

  สำหรับคนส่วนใหญ่ นายจ้างของท่านจะจ่ายเงินที่เรียกว่า ‘เงินสมทบ’ เข้าไปในบัญชี
  ซุปเปอร์ของท่าน เงินส่วนนี้เรียกว่า ‘ซุปเปอร์แบบรับประกัน’ นายจ้างจ่ายเงินสมทบนี้นอก
  เหนือไปจากเงินเดือนและค่าจ้างของท่าน มีกฎหมายที่กำหนดว่านายจ้างของท่านจะ
  ต้องจ่ายเงินซุปเปอร์มากน้อยแค่ไหน

  โดยทั่วไปแล้ว นายจ้างของท่านจะต้องจ่ายเงินซุปเปอร์ให้ท่าน ถ้าท่าน:

  • อายุครบ18 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่านั้น และได้รับค่าจ้าง $450 หรือมากกว่านั้น (ก่อนหักภาษี) ในแต่ละเดือนปฏิทิน
  • อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับค่าจ้าง $450 หรือมากกว่านั้น (ก่อนหักภาษี) ในแต่ละเดือนปฏิทิน และทำงานมากกว่า 30 ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์

  หลักเกณฑ์นี้ปรับใช้ไม่ว่าท่านจะทำงานแบบชั่วคราว แบบไม่เต็มเวลา หรือแบบเต็มเวลา และถ้า
  ท่านเป็นผู้อยู่อาศัยชั่วคราว ท่านก็อาจจะมีสิทธิ์ด้วยถ้าท่านเป็นคู่สัญญาที่ได้รับค่าจ้างเพื่อ
  แรงงานเป็นหลัก แม้ว่าท่านจะมีหมายเลขธุรกิจออสเตรเลีย (Australian business number (ABN))

  เงินจะถูกจ่ายเข้าในซุปเปอร์ของข้าพเจ้าอย่างไร?

  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 นายจ้างของท่านจะต้องจ่ายเงินอย่างน้อย 9.25% ของราย
  ได้ตามเวลาทำงานปกติของท่านเข้าในซุปเปอร์ เงินสมทบนี้จะเพิ่มขึ้นทีละน้อยในปีต่อๆไป

  รายได้ตามเวลาทำงานปกติคือรายได้ที่ท่านได้รับตามปกติสำหรับการทำงานตามชั่วโมงการทำ
  งานธรรมดา รวมถึงรายได้ที่สูงกว่าเกณฑ์ของทางการ โบนัสบางอย่าง เบี้ยเลี้ยง และค่าจ้าง
  ตอนลาหยุด ค่าจ้างที่จ่ายให้สำหรับการทำงานล่วงเวลาโดยทั่วไปแล้วจะไม่ถูกรวมอยู่ใน
  รายได้จากเวลาทำงานธรรมดา

  นอกจากนั้นท่านยังสามารถเติมเงินของตัวเองเข้าในเงินสะสมซุปเปอร์ของท่านได้ด้วย
  และบางครั้งรัฐบาลออสเตรเลียก็เติมเงินให้ด้วยเช่นก้น

  จะเป็นอย่างไรถ้านายจ้างของฉันไม่จ่ายเงิน
  ซุปเปอร์อย่างถูกต้อง

  คุยกับนายจ้างของท่าน ถามเขาว่าเขาจ่ายเงินซุปเปอร์ให้ท่านบ่อยแค่ไหน เขาจ่าย
  เข้าไปในกองทุนไหน และเขาจ่ายเข้าไปเท่าไหร่

  ท่านสามารถตรวจสอบ ใบแจ้งยอดสมาชิก ล่าสุดจากกองทุนซุปเปอร์ของท่าน หรือติดต่อ
  กองทุนเพื่อขอการยืนยันว่านายจ้างจ่ายเงินซุปเปอร์ให้ท่านหรือไม่

  ถ้าท่านยังคงเชื่อว่านายจ้างของท่านไม่ได้จ่ายเงินซุปเปอร์ที่ท่านมีสิทธิ์ ท่านสามารถ
  โทรถึงเราได้ที่หมายเลข 13 10 20

  โปรดระวังผู้ชักชวนที่เสนอให้เข้าถึงซุปเปอร์ได้
  ก่อนกำหนด

  โปรดระวังผู้ชักชวนที่นำเสนอแผนต่างๆเพื่อให้เข้าถึงเงินออมซุปเปอร์ของท่านได้ก่อนถึงเวลา
  เกษียณของท่าน ผู้ชักชวนของแผนเหล่านี้จะบอกท่านว่าเขาสามารถช่วยท่านเข้าถึงเงิน
  ออมซุปเปอร์ของท่านได้ด้วยเหตุผลอย่างเช่น เพื่อชำระหนี้ ซื้อบ้านหรือซื้อรถ หรือแม้แต่
  ไปเที่ยวฮอลิเดย์ แผนแบบนี้เป็นสิ่งผิดกฎหมายและต้องโทษอย่างหนัก ถ้าท่านเข้าร่วมด้วย

  Example  

  ตัวอย่าง: ฟิลหลีกเลี่ยงหลุมพราง  

  ผมเก็บออมเงินมาสองสามเดือนแล้วเพื่อซื้อรถ เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งบอกผมว่า
  ที่ปรึกษาทางการเงิน ของเขาสามารถช่วยผมถอนเงินซุปเปอร์บางส่วนของผม
  ได้เพื่อช่วยจ่ายค่ารถ

  โชคดี ผมตรวจสอบเว็บไซท์ของ Australian Tax Office และพบว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เงินที่ผมจะถอน ออกมาจะถูกหักภาษีที่อัตรา 45% และผมยังอาจถูกปรับและถูกจำคุกด้วย นับว่าเป็นความผิดพลาดที่แพงมาก

  End of example  
  Further information

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงถึง ato.gov.au/otherlanguages

  End of further information  

  ข้าพเจ้าจะเลือกกองทุนซุปเปอร์ได้อย่างไร?

  คนส่วนใหญ่สามารถเลือกกองทุนซุปเปอร์ที่เขาต้องการให้เติมเงินเข้าไป ถ้าท่านมีสิทธิ์ นายจ้างของท่านจะต้องให้ แบบฟอร์มทางเลือกมาตรฐาน ภายใน 28 วัน นับตั้งแต่
  ท่านเริ่มทำงานกับเขา ดังนั้นท่านสามารถเลือกได้ เป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าท่านไม่เลือก
  กองทุน นายจ้างจะเลือกกองทุนให้ท่าน

  นายจ้างทุกคนได้เสนอชื่อกองทุนซุปเปอร์ หรือ ‘กองทุนโดยปริยาย’ ซึ่งเขาจ่ายเงิน
  ซุปเปอร์รับประกัน ให้กับลูกจ้างของเขาที่ไม่ได้เลือกกองทุนที่ตัวเองต้องการ

  ถ้าท่านต้องการให้ฝากเงินสมทบเข้าในบัญชีซุปเปอร์ที่ท่านมีอยู่แล้ว แต่จำรายละเอียดบัญชีกองทุนซุปเปอร์ ของท่านไม่ได้ โปรดตรวจสอบ ตัวหาซุปเปอร์
  หรือ SuperSeeker เพื่อช่วยเหลือ

  ข้าพเจ้าจะติดตามเงินออมซุปเปอร์ของตัวเอง
  ได้อย่างไร?

  หมายเลขแฟ้มภาษีของท่าน (TFN) คือหัวใจสำคัญ  

  โปรดทำให้แน่ใจว่ากองทุนซุปเปอร์ของท่านมี TFN ของท่าน – นี่จะทำให้เป็นการ
  ง่ายขึ้นที่จะติดตามซุปเปอร์ ของท่าน โยกย้ายระหว่างบัญชี และรับเงินสมทบ
  ซุปเปอร์จากนายจ้างของท่านหรือจากรัฐบาล

  ท่านสามารถตรวจสอบว่ากองทุนของท่านมี TFN ของท่านหรือไม่ ด้วยการดูใบแจ้ง
  ยอดซุปเปอร์ที่เขาส่งให้ท่าน

  ติดตามซุปเปอร์ของท่านด้วย SuperSeeker

  ถ้าท่านเคยเปลี่ยนงาน ท่านอาจมีซุปเปอร์อยู่ในหลายบัญชี SuperSeeker คือเครื่องมือ
  ออนไลน์เพื่อช่วยท่าน หาเงินออมซุปเปอร์ของท่านที่อาจสูญหายหรือลืมไปแล้ว

  ใน SuperSeeker ท่านยังสามารถเห็นบัญชีซุปเปอร์ที่ยังแอคทีฟอยู่ทั้งหมดและ
  ยอดบัญชีเหล่านั้น และท่านสามารถขอให้โยกย้ายเงินออมซุปเปอร์ของท่านจาก
  หลายๆบัญชีเข้าสู่บัญชีเดียวที่ท่านต้องการ ถ้าเราเก็บเงินซุปเปอร์ ใดๆไว้แทนตัวท่าน
  ท่านก็สามารถเลือกบัญชีกองทุนซุปเปอร์อันหนึ่งให้เราย้ายเงินเข้าได้

  ท่านจะต้องมี TFN ของท่านเพื่อช่วยค้นหาเงินซุปเปอร์ที่สูญหายอย่างรวดเร็ว เพื่อทำการค้นหา
  แบบละเอียดท่านจะต้องมีเอกสารบางอย่างเพื่อพิสูจน์ความเป็นตัวท่าน

  Further information

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ ato.gov.au/superseeker

  End of further information  

  ข้าพเจ้าจะเพิ่มซุปเปอร์ของตัวเองได้อย่างไร?

  นอกเหนือไปจากเงินสมทบจากนายจ้างของท่าน ท่านก็สามารถเติมเงินซุปเปอร์ได้ด้วย
  การเติมเงินเอง ท่านอาจจะสามารถ ‘เสียสละเงินเดือน’ เข้าสู่ซุปเปอร์จากรายได้ก่อนหักภาษี หรือเติมเงินซุปเปอร์จาก รายได้หลังหักภาษี

  ถ้าท่านเลือกเติมเงินด้วยการเสียสละเงินเดือน นายจ้างของท่านอาจจ่ายเงินสมทบ
  ซุปเปอร์แบบรับประกันโดย ใช้ฐานเงินเดือนใหม่ที่ลดลงของท่าน

  มีข้อจำกัดที่เรียกว่า ‘เพดาน’ เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ท่านสามารถเติมเข้าไปในซุปเปอร์
  ของท่านในแต่ละปีการเงิน โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติม ถ้าท่านเติมเงินเกินกว่าเพดาน
  ที่กำหนดไว้ ท่านอาจต้องเสียภาษีเพิ่มเติม ถ้าท่านวางแผนจะเติมเงินมากกว่า $25,000
  เข้ากองทุนซุปเปอร์ของท่าน (รวมถึงเงินสมทบของนายจ้าง) โปรดขอคำแนะนำ
  จากมืออาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

  เงินสมทบซุปเปอร์ของรัฐบาล

  ถ้าท่านเป็นผู้มีรายได้ต่ำหรือมีรายได้ระดับปานกลาง ท่านอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินสมทบ
  จากรัฐบาลออสเตรเลีย – รัฐบาลจะฝากเงินสมทบในเงินออมซุปเปอร์ให้ท่าน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินสมทบและเพื่อค้นหาว่าท่านมีสิทธิ์หรือไม่ โปรดอ้างอิงถึง คู่มือเรื่องซุปเปอร์สำหรับบุคคล ของเราที่เว็บไซท์ ato.gov.au

  ข้าพเจ้าจะเข้าถึงผลประโยชน์ซุปเปอร์ของตนเองได้อย่างไร?

  โดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเข้าถึงเงินซุปเปอร์ของท่านได้เมื่อท่านเกษียณ อย่างไรก็ตาม
  มีสถานการณ์บางประการที่ท่านสามารถเข้าถึงเงินออมซุปเปอร์ของตนเองได้เร็วขึ้น ยกตัวอย่าง
  เช่น ความยากลำบากอย่างรุนแรงทางการเงิน และเงื่อนไขทางการแพทย์บางประการ

  ถ้าท่านมีความจำเป็นอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินซุปเปอร์ที่ถูกเก็บรักษาไว้ก่อน
  กำหนด โปรดสอบถามกองทุนซุปเปอร์ของท่านว่าท่านจะสามารถถอนเงินก่อนกำหนดได้ไหม
  ก่อนที่ท่านจะยื่นใบสมัคร

  ผู้อยู่อาศัยชั่วคราวเดินทางออกจากออสเตรเลีย

  ถ้าท่านเป็นผู้อยู่อาศัยชั่วคราวที่ทำงานในออสเตรเลียและท่านมีสิทธิ์รับเงินซุปเปอร์ นาย
  จ้างของท่านจะต้องฝากเงินสมทบซุปเปอร์แบบรับประกันให้ท่าน ท่านอาจได้รับการจ่าย
  เงินซุปเปอร์เมื่อท่านเดินทางออกจากออสเตรเลียแล้ว – การจ่ายเงินแบบนี้เรียกว่า การจ่ายเงินซุปเปอร์สำหรับผู้เดินทางออกจากออสเตรเลีย (DASP)

  พลเมืองนิวซีแลนด์และผู้อยู่อาศัยถาวรของออสเตรเลียไม่มีสิทธิ์รับการจ่ายเงินแบบนี้

  Further information

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเพื่อดูว่าท่านมีสิทธิ์หรือไม่ โปรดไปที่ ato.gov.au/departaustralia

  End of further information  

  จากที่นั่น ท่านสามารถสมัครขอ DASP แบบออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบ
  สมัครกระดาษ:

  เงินซุปเปอร์จากต่างประเทศ

  ถ้าท่านเอาเงินของตัวเองหรือกองทุนเงินบำนาญมาจากต่างประเทศ ก็อาจมีกฎเกณฑ์
  ด้านภาษีโดยเฉพาะ ที่ท่านจำเป็นต้องรู้ – โปรดคุยกับที่ปรึกษาด้านการเงินของ
  ท่านหรือเอเย่นต์การย้ายถิ่นฐาน

  Further information

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  โปรดเยือนเว็บไซท์ของเราที่ ato.gov.au/yoursuper หรือโทรถึงเราที่หมายเลข 13 10 20

  ถ้าท่านไม่ถนัดพูดภาษาอังกฤษและต้องการคุยกับเจ้าหน้าที่ภาษี โปรดโทรถึงบริการ
  แปลและล่ามที่หมายเลข 13 14 50 เพื่อช่วยท่านในการโทรของท่าน

  End of further information  
   Last modified: 06 Mar 2015QC 38428