Show download pdf controls
 • Truy cập vào bản tóm tắt tiền trả hoặc là báo cáo thu nhập

  Cách quý vị nhận thông tin từ chủ lao động về thu nhập trong năm của quý vị vào cuối năm tài khóa (còn được gọi là bản tóm tắt tiền trả hoặc tờ tường trình lợi tức) sẽ phụ thuộc vào cách chủ lao động báo cáo thông tin lợi tức, thuế và hưu bổng của quý vị cho chúng tôi. Quý vị sẽ được cung cấp một trong hai giấy tờ sau:

  • Tờ tường trình lợi tức - nếu chủ lao động của quý vị báo cáo thông tin về lợi tức, thuế và hưu bổng của quý vị cho chúng tôi thông qua Bảng lương Gộp (STP) thì họ không còn cần phải cung cấp cho quý vị bản tóm tắt tiền trả, thông tin này sẽ được cung cấp cho quý vị từ các dịch vụ trực tuyến của ATO qua myGov và hoàn tất trước ngày 31 tháng 7.
  • Bản tóm tắt tiền trả - nếu chủ lao động của quý vị chưa báo cáo qua STP thì họ vẫn sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị bản tóm tắt tiền trả cho đến ngày 14 tháng 7 (như họ đang thực hiện).

  Chủ lao động sẽ cho quý vị biết nếu họ sẽ không cung cấp cho quý vị bản tóm tắt tiền trả năm nay. Quý vị nên nói chuyện với chủ lao động nếu quý vị không chắc họ sẽ cung cấp thông tin này cho quý vị như thế nào.

  Nếu quý vị có nhiều hơn một chủ lao động thì quý vị có thể nhận được cả bản tóm tắt tiền trả lẫn tờ tường trình lợi tức. Quý vị sẽ cần kiểm tra các bản tóm tắt tiền trả xem lợi tức của quý vị đã được đưa vào hay chưa. Thông tin này có thể được điền sẵn từ trước cho quý vị hoặc quý vị có thể cần điền thủ công.

  Để xem tờ thông tin tóm tắt về những thay đổi đối với việc truy cập bản tóm tắt tiền trả của quý vị, hãy truy cập Bảng lương Gộp cho người lao động.

  Tìm hiểu thêm về việc nhận thông tin cuối năm tài khóa của quý vị qua:

  Đại diện thuế của quý vị

  Đại diện thuế của quý vị sẽ có thể truy cập thông tin tóm tắt tiền trả hoặc tờ tường trình lợi tức của quý vị thông qua phần mềm của họ hoặc Cổng thông tin Đại diện Thuế, đây là điều không thay đổi.

  Nếu chủ lao động của quý vị đang báo cáo qua STP thì đại diện thuế của quý vị sẽ cần phải đợi cho đến khi tờ tường trình lợi tức được đánh dấu là 'Sẵn sàng nộp thuế' để chuẩn bị và nộp tờ khai của quý vị. Chủ lao động được phép hoàn thiện dữ liệu của mình cho đến ngày 31 tháng 7.

  Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến hộp thư myGov của quý vị khi toàn bộ tờ tường trình lợi tức của quý vị ở trạng thái 'Sẵn sàng nộp thuế'.

  Thông qua các dịch vụ trực tuyến của ATO qua myGov

  Nếu chủ lao động của quý vị báo cáo qua STP thì họ không còn cần phải cung cấp cho quý vị bản tóm tắt tiền trả nữa. Quý vị sẽ nhận được một tờ tường trình lợi tức. Quý vị sẽ có thể truy cập thông tin này từ các dịch vụ trực tuyến của ATO thông qua myGov của quý vị.

  Tờ tường trình lợi tức của quý vị sẽ hiển thị mức lương và tiền công từ đầu năm cho đến hiện tại của quý vị, thuế đã được khấu trừ và số tiền hưu bổng được báo cáo từ chủ lao động.

  (Các) tờ tường trình lợi tức của quý vị sẽ sẵn sàng để sử dụng trong tờ khai thuế của quý vị khi chủ lao động của quý vị đánh dấu nó là 'Sẵn sàng nộp thuế'. Họ được phép hoàn thiện dữ liệu cho đến ngày 31 tháng 7 nhưng thường sẽ thực hiện xong sớm hơn. Quý vị cần lưu ý không sử dụng bất kỳ thông tin nào không được đánh dấu là 'Sẵn sàng nộp thuế' vì chủ lao động của quý vị có thể hoàn thành tờ tường trình lợi tức của quý vị với số tiền khác nhau dẫn đến việc quý vị có thể phải sửa đổi tờ khai thuế.

  Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến hộp thư myGov của quý vị khi toàn bộ tờ tường trình lợi tức của quý vị ở trạng thái 'Sẵn sàng nộp thuế'.

  Cách truy cập vào tờ tường trình lợi tức của quý vị

  Nếu quý vị có tài khoản myGov được liên kết với các dịch vụ trực tuyến của ATO, quý vị cần phải:

  • Đăng nhập vào myGov bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại di động của quý vị.
  • Chọn Các dịch vụ trực tuyến của ATO.
  • Chọn Việc làm và sau đó xem Tường trình lợi tức của tôi.

  Trên màn hình, quý vị sẽ thấy lợi tức quý vị đã kiếm được từ một hoặc nhiều chủ lao động của mình trong năm tài khóa và khoản thuế đã được trích thu.

  Nếu quý vị không thể truy cập thông tin của mình qua myGov thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo số 13 28 61 để nhận được bản sao tờ tường trình lợi tức của quý vị.

  Các bước tiếp theo:

   Last modified: 29 Aug 2019QC 60031