Show download pdf controls
 • Accessing your super if you have a terminal medical condition in Vietnamese

  Lấy tiền hưu trí nếu quí vị bị bệnh hay thương tật ở giai đoạn cuối

  Nếu quí vị bị bệnh hay thương tật ở giai đoạn cuối, những thay đổi về luật thuế có nghĩa là quí vị có thể lấy tiền hưu trí của mình mà không phải đóng thuế trên số tiền quí vị rút ra. Sự thay đổi này được áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2007.

  Tôi lấy tiền hưu trí của mình bằng cách nào nếu tôi bị bệnh hay thương tật ở giai đoạn cuối

  Quí vị nên nộp đơn trực tiếp với quỹ hưu trí của mình. Họ là người quyết định trả ra tiền hưu trí của quí vị.

  Nếu quỹ hưu trí của quí vị đồng ý thanh toán, quí vị cần phải nộp cho họ giấy chứng nhận y khoa trước khi họ trả tiền cho quí vị.

  Số tiền thanh toán chỉ có thể được trả dưới hình thức một khoản tiền lớn trả một lần.

  Tôi có nên tìm cố vấn tài chánh không?

  Quí vị nên tìm cố vấn tài chánh độc lập trước khi nộp đơn xin rút tiền hưu trí sớm.

  Centrelink có cung cấp một dịch vụ miễn phí và độc lập dành cho mọi người qua Dịch Vụ Thông Tin Tài Chánh (FIS: Financial Information Service). Muốn biết thông tin bằng những ngôn ngữ khác, quí vị có thể liên lạc với họ bằng cách gọi điện thoại số 13 12 02.

  Further Information

  Muốn biết thêm chi tiết, xin xem trang mạng Centrelink, centrelink.com.au.

  End of further information

  Tôi cần có những giấy chứng nhận y khoa nào?

  Quí vị cần có giấy chứng nhận của hai bác sĩ có đăng bạ. Quí vị có thể cung cấp một giấy chứng nhận trong đó có chữ ký của cả hai bác sĩ, hoặc quí vị có thể cung cấp hai giấy chứng nhận riêng biệt. Một trong hai người này phải là một bác sĩ chuyên khoa hiện đang hành nghề trong lãnh vực liên quan đến chứng bệnh hay thương tật của quí vị.

  Hai bác sĩ này phải chứng nhận là quí vị hiện đang bị một chứng bệnh hay thương tật vốn rất dễ có khả năng gây tử vong cho quí vị trong vòng 12 tháng.

  Các giấy chứng nhận y khoa có giá trị trong bao lâu?

  Các giấy chứng nhận có giá trị trong 12 tháng. Khoảng thời gian này được gọi là thời hạn chứng nhận.

  Quỹ hưu trí của quí vị có thể trả ra tiền hưu trí của quí vị vào bất kỳ lúc nào trong thời hạn chứng nhận 12 tháng này.

  Tôi phải cung cấp các giấy chứng nhận cho quỹ hưu trí của mình vào lúc nào?

  Thông thường, quí vị cần phải cung cấp các giấy chứng nhận cho quỹ hưu trí của mình vào lúc quí vị nộp đơn xin lấy tiền.

  Hãy nói chuyện với quỹ hưu trí của quí vị về những giấy tờ họ cần.

  Tôi có thể lấy bao nhiêu tiền hưu trí?

  Hiện nay không có mức giới hạn nhất định về số tiền quí vị có thể lấy ra, tuy nhiên các khoản tiền thanh toán còn tùy thuộc vào các điều lệ của quỹ hưu trí của quí vị.

  Quí vị có thể lấy bất kỳ số tiền nào trong trương mục quỹ hưu trí của mình cho đến cuối thời hạn chứng nhận.

  Attention

  Mọi khoản tiền nhập vào trương mục hưu trí của quí vị sau thời hạn chứng nhận sẽ không được áp dụng theo điều kiện trả ra này. Quí vị nên nói chuyện với quỹ hưu trí của mình về giấy chứng nhận mới cần thiết.

  End of attention

  Tôi có nhận được một báo cáo tóm tắt về số tiền thanh toán từ quỹ hưu trí của mình không?

  Không. Quỹ hưu trí của quí vị không có bổn phận phải cấp cho quí vị một báo báo tóm tắt về sồ tiền thanh toán.

  Tôi có phải ngưng làm việc để nhận khoản tiền thanh toán hay không?

  Không. Quí vị không phải ngưng làm việc để nhận khoản tiền thanh toán.

  Nếu quỹ bảo hiểm của tôi không cho phép việc trả tiền hưu trí sớm thì sao?

  Nếu quỹ bảo hiểm của quí vị không cho phép việc trả tiền hưu trí sớm khi quí vị bị bệnh hay thương tật ở giai đoạn cuối, quí vị có thể tính tới việc chuyển số tiền của mình sang một quỹ hưu trí khác có chấp nhận các khoản thanh toán này.

  Quí vị nên tìm cố vấn tài chánh độc lập.

  Tôi có phải cộng khoản thanh toán này vào phần khai thuế lợi tức của mình hay không?

  Không. Quí vị không cần phải cộng khoản thanh toán này vào phần khai thuế lợi tức của mình.

  Nếu tôi đã cộng khoản thanh toán này vào phần khai thuế lợi tức của mình thì sao?

  Nếu đã cộng khoản thanh toán này vào phần khai thuế lợi tức của mình, quí vị có thể hội đủ điều kiện để được bồi hoàn thuế.

  Hãy viết thư cho chúng tôi để yêu cầu tu chính. Quí vị nhớ hãy đính kèm một bản sao giấy chứng nhận y khoa của mình.

  Gởi thư yêu cầu tu chính của quí vị cho chúng tôi bằng cách:

  • fax tới số 1300 669 846, hoặc
  • gởi bằng đường bưu điện tới
   Australian Taxation Office
   PO Box 3100
   PENRITH  NSW  2740

  Nếu tôi đã nhận tiền hưu trí của mình dưới một điều kiện trả tiền khác thì sao?

  Nếu quí vị đã nhận một khoản thanh toán lớn tiền hưu trí và bị bệnh hay thương tật ở giai đoạn cuối, quí vị có thể hội đủ điều kiện để được bồi hoàn số tiền thuế bị giữ lại.

  Quí vị nên có các giấy chứng nhận y khoa trong đó ghi rằng quí vị bị bệnh hay thương tật ở giai đoạn cuối:

  • vào lúc số tiền thanh toán được trả, hoặc
  • trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận được khoản thanh toán này.

  Tôi xin bồi hoàn bằng cách nào?

  Quí vị phải cung cấp các giấy chứng nhận y khoa theo đòi hỏi cho quỹ hưu trí của mình và yêu cầu xin bồi hoàn trực tiếp từ họ.

  Nếu quí vị xin bồi hoàn sau ngày 21 tháng 07 sau năm tài chánh mà quí vị nhận khoản tiền thanh toán, quí vị sẽ phải nộp đơn xin bồi hoàn từ chúng tôi.

  Nếu quí vị nộp đơn xin bồi hoàn từ chúng tôi, quí vị sẽ cần đính kèm một bản sao:

  • báo cáo tóm tắt khoản tiền thanh toán từ quỹ hưu trí của quí vị, và
  • chứng nhận y khoa của quí vị.

  Gởi đơn của quí vị cho chúng tôi bằng cách:

  • fax tới số 1300 669 846, hoặc
  • gởi bằng đường bưu điện tới
   Australian Taxation Office
   PO Box 3100
   PENRITH  NSW  2740

  Còn về những số tiền hưu trí khác mà tôi có thể hội đủ điều kiện để được hưởng thì sao?

  Chúng tôi có thể hiện đang còn giữ những số tiền hưu trí khác vốn có thể được trả cho quí vị nếu quí vị bị bệnh hay thương tật ở giai đoạn cuối, chẳng hạn như:

  • tiền thanh toán bảo đảm từ quỹ hưu trí (super guarantee payments)
  • tiền thanh toán của những trương mục hưu trí nhỏ
  • những khoản tiền thanh toán chưa được khai lấy
  • các khoản lợi nhuận cùng đóng góp vào quỹ hưu trí (super co-contribution benefits)

  Muốn biết chúng tôi hiện có đang giữ một trong những khoản tiền thanh toán này cho quí vị hay không:

  • hãy yêu cầu quỹ hưu trí của quí vị thực hiện việc tìm kiếm
  • nếu quí vị không nói rành tiếng Anh mà muốn nói chuyện với một nhân viên thuế vụ, hãy gọi cho Dịch Vụ Thông Phiên Dịch qua số 13 14 50 để họ giúp cho cuộc gọi của quí vị
  • tìm kiếm trên mạng bằng cách sử dụng SuperSeeker, một tiện nghi miễn phí và có sẵn để quí vị truy cập 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần trên trang mạng của chúng tôi tại ato.gov.au, hoặc
  • tải xuống và điền vào mẫu đơn Searching for lost super (Tìm kiếm tiền hưu trí bị thất lạc)(NAT 2476) hiện có sẵn trên trang mạng của chúng tôi tại ato.gov.au

  Tôi có thể lấy các số tiền hưu trí khác hiện đang được lưu giữ bằng cách nào?

  Nếu quí vị bị bệnh hay thương tật ở giai đoạn cuối và muốn lấy những số tiền hưu trí khác vốn hiện đang được giữ cho quí vị:

  • hãy yêu cầu quỹ hưu trí chuyển các số tiền này vào trương mục hưu trí của quí vị, hoặc
  • liên lạc với chúng tôi để yêu cầu chuyển các số tiền này vào trương mục hưu trí của quí vị.

  Những điều nên làm/đọc tiếp theo

  Nếu quí vị không nói rành tiếng Anh mà muốn nói chuyện với một nhân viên thuế vụ, hãy gọi cho Dịch Vụ Thông Phiên Dịch qua số 13 14 50 để họ giúp cho cuộc gọi của quí vị

  Muốn biết thêm thông tin bằng tiếng Anh về việc lấy tiền hưu trí nếu quí vị bị bệnh hay thương tật ở giai đoạn cuối, xin tham khảo:

  • Tax-free super for members with a terminal medical condition (Tiền hưu trí miễn thuế cho những người bị một bệnh trạng ở giai đoạn cuối) (NAT 72024), và
  • Access to super for members with a terminal medical condition (Lấy tiền hưu trí cho những người bị một bệnh trạng ở giai đoạn cuối) (NAT 71600).
   Last modified: 06 Aug 2010QC 24118