Show download pdf controls
 • Hướng dẫn bằng âm thanh - bằng (Tiếng Việt)

  Hướng dẫn bằng âm thanh của chúng tôi là một cách dễ dàng để tìm hiểu về thuế và tiền hưu trí bằng cách nghe thông tin bằng ngôn ngữ mà quý vị thường dùng.

  Hướng dẫn bằng âm thanh cung cấp cho quý vị một phương thức khác để tiếp cận thông tin quan trọng.

  Quý vị có thể nghe hướng dẫn bằng âm thanh của chúng tôi bằng cách nhấp vào nút phát cho các chủ đề dưới đây. Chúng tôi có thông tin về việc nộp tờ khai thuế của quý vị, mở một doanh nghiệp nhỏ, giữ an toàn trước những trò lừa đảo, và nhiều hơn nữa.


  Thuế: sự hoạt động của thuế và vì sao chúng ta phải nộp thuế

  Tìm hiểu thuế là gì, tại sao chúng ta nộp thuế và cách nộp thuế.

  Media: Tax how it works and why we pay it – Vietnamese
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrg4ubExternal Link (Duration: 00:01:11)


  Hưu bổng: hưu bổng là gì và tại sao nó lại quan trọng

  Tìm hiểu hưu bổng là gì và tại sao nó lại quan trọng.

  Media: Super – Vietnamese
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrm76yExternal Link (Duration: 00:00:45)


  Bắt đầu công việc đầu tiên

  Tìm hiểu số hồ sơ thuế (TFN) là gì, tại sao quý vị cần số hồ sơ thuế và làm thế nào cất giữ nó cho an toàn.

  Media: Starting your first job 1 – Vietnamese
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudiz4kpmExternal Link (Duration: 00:00:50)


  Tìm hiểu về những điều có thể quý vị cần biết khi bắt đầu công việc đầu tiên, bao gồm điền đơn khai báo số hồ sơ thuế (TFN), mức thuế quý vị phải trả và tiền hưu bổng.

  Media: Starting your first job 2 – Vietnamese
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudiz43c7External Link (Duration: 00:01:38)


  Tìm hiểu để biết quý vị là một nhân viên hay nhà thầu và các quyền và nghĩa vụ của mình tại nơi làm việc.

  Media: Starting your first job 3 – Vietnamese
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudiz9kqhExternal Link (Duration: 00:01:01)


  Nộp tờ khai thuế đầu tiên

  Tìm hiểu để biết về thủ tục nộp tờ khai thuế.

  Media: Lodging your first tax return 1 – Vietnamese
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizr4gtExternal Link (Duration: 00:00:55)


  Tìm hiểu về ai cần nộp tờ khai thuế, tại sao, khi nào và cách quý vị cần nộp tờ khai thuế, và quý vị cần bao gồm thông tin gì trong tờ khai thuế.

  Media: Lodging your first tax return 2 – Vietnamese
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizfqsxExternal Link (Duration: 00:02:01)


  Tìm hiểu để biết quý vị cần kê khai những khoản thu nhập và xin những khoản khấu trừ nào trong tờ khai thuế của mình.

  Media: Lodging your first tax return 3 – Vietnamese
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizf7f1External Link (Duration: 00:01:14)


  Mở một doanh nghiệp riêng

  Tìm hiểu về những điều quý vị cần biết trước khi mở một doanh nghiệp, chẳng hạn như nhận biết đó là sự hoạt động kinh doanh hay là một sở thích và cách chọn đúng cấu trúc cho doanh nghiệp.

  Media: Starting your own business 1 – Vietnamese
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrcuhbExternal Link (Duration: 00:01:17)


  Tìm hiểu về cách thức đăng ký doanh nghiệp, xin một số hồ sơ thuế (TFN), số doanh nghiệp Úc (ABN) và đăng ký thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) và các loại thuế khác.

  Media: Starting your own business 2 – Vietnamese
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrprckExternal Link (Duration: 00:01:33)


  Tìm hiểu về làm báo cáo và nộp thuế, hồ sơ khai thuế của quý vị, làm và nộp các báo cáo hoạt động và xin các khoản khấu trừ và chước giảm cho doanh nghiệp.

  Media: Starting your own business 3 – Vietnamese
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrqmdoExternal Link (Duration: 00:01:36)


  Tìm hiểu về việc trả lương cho nhân viên, các đơn khai báo số hồ sơ thuế (TFN), phần tiền chủ giữ lại cho người làm đâu trả đó (PAYG), trả tiền hưu bổng, Single Touch Payroll (STP) (bảng lương gộp) và trả tiền cho các nhà thầu.

  Media: Starting your own business 4 – Vietnamese
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrqatiExternal Link (Duration: 00:01:43)


  Tìm hiểu về việc lưu giữ hồ sơ kinh doanh.

  Media: Starting your own business 5 – Vietnamese
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrxit9External Link (Duration: 00:00:25)


  Giữ an toàn để tránh các vụ lừa đảo

  Tìm hiểu về cách giữ an toàn để tránh các vụ lừa đảo.

  Media: Keep safe from scams – Vietanmese
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizdg3cExternal Link (Duration: 00:00:42)

   

  Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 09 Mar 2023QC 70972