Show download pdf controls
 • Các chước giảm cho thực thể kinh doanh nhỏ

  Các doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp cận với một loạt các chước giảm bao gồm những lựa chọn thanh toán và khai báo. Điều này áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh dưới hình thức cá thể (sole traders), hợp doanh (partnerships), công ty (companies) hay quỹ ủy thác (trusts).

  Các bước tiếp theo:

  Điều kiện

  Để đạt đủ điều kiện nhận chước giảm, quý vị cần phải xác nhận doanh nghiệp của mình là "thực thể kinh doanh nhỏ" cho năm thu nhập. Hàng năm, quý vị cần phải xét lại tư cách này.

  Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, quý vị là một thực thể kinh doanh nhỏ nếu quý vị kinh doanh cá thể (sole trader), hợp doanh (partnership), công ty (company) hay quỹ ủy thác (trust) mà thỏa mãn cả hai điều kiện:

  • vận hành một công việc kinh doanh cho toàn bộ hoặc một phần của năm thu nhập
  • có doanh thu tổng cộng ít hơn 10 triệu Úc kim (mức ngưỡng doanh thu).

  Khi chúng tôi dùng các thuật ngữ:

  • "doanh nghiệp nhỏ" (small business), tức là chỉ "thực thể kinh doanh nhỏ" (small business entity)
  • "doanh thu" (turnover), tức là chỉ "doanh thu tổng cộng"'(aggregated turnover).

  Mức ngưỡng doanh thu (turnover threshold) 10 triệu Úc kim áp dụng cho hầu hết các chước giảm, ngoại trừ:

  • chiết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ (small business income tax offset), với mức ngưỡng doanh thu là 5 triệu Úc kim
  • chước giảm thuế tài sản gia tăng (capital gains tax (CGT) concessions) với mức ngưỡng 2 triệu Úc kim.

  Mức ngưỡng doanh thu cho chước giảm thuế phụ bổng (fringe benefits tax (FBT) concessions) là:

  • 2 triệu Úc kim cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2017
  • 10 triệu Úc kim kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2017.

  Cho những năm thu nhập trước, để đủ tư cách nhận tất cả các chước giảm cho thực thể kinh doanh nhỏ (small business entity concessions), doanh thu của quý vị cần phải đạt dưới 2 triệu Úc kim.

  Đánh giá xem doanh nghiệp của mình có phải là thực thể kinh doanh nhỏ hay không

  Quý vị là một thực thể kinh doanh nhỏ cho năm thu nhập hiện tại nếu doanh thu của quý vị thuộc một trong ba trường hợp sau:

  • thấp hơn 10 triệu Úc kim cho năm thu nhập trước
  • ước tính thấp hơn 10 triệu Úc kim cho năm nay
  • trên thực tế thấp hơn 10 triệu Úc kim vào cuối năm nay.

  Một số hạn chế được đặt ra cho phương thức và thời điểm quý vị có thể ước tính doanh thu cho năm hiện tại. Một số chước giảm sẽ không còn áp dụng nếu quý vị sử dụng doanh thu thực tế để xét.

  Nếu quý vị đang hoàn thành khai thuế cho năm 2015–16 hoặc một năm thu nhập trước, doanh thu ước tính cho năm đó, cũng như một trong hai năm thu nhập trước đó, bắt buộc phải dưới 2 triệu Úc kim.

  Doanh thu tổng cộng (Aggregated turnover)

  Doanh thu tổng cộng thường là doanh thu hàng năm (annual turnover) của quý vị cộng với doanh thu hàng năm của tất cả các doanh nghiệp:

  • liên kết với quý vị
  • là bộ phận chi nhánh của quý vị.

  Doanh thu hàng năm là tất cả các thu nhập thông thường mà quý vị thu được trong hoạt động kinh doanh thông thường cho năm thu nhập.

  Doanh thu này là tổng thu nhập (gross income) chứ không phải lợi nhuận ròng (net profit) của quý vị. Khi tính giá trị này, xin hãy loại tất cả các khoản GST quý vị đã tính cho một giao dịch.

  Một số quy tắc kết hợp (aggregation rules) được áp dụng để quyết định liệu quý vị có cần bao gồm doanh thu hàng năm của một thực thể khác vào doanh thu tổng cộng của quý vị hay không.

  Nếu quý vị không phải là một doanh nghiệp nhỏ

  Nếu quý vị không phải là một doanh nghiệp nhỏ cho một năm thu nhập, quý vị có thể vẫn được tiếp cận:

  • các chước giảm thuế tài sản gia tăng (CGT tax concessions) – nếu quý vị đạt yêu cấu về giá trị tài sản ròng tối đa (maximum net asset value test) là không quá 6 triệu Úc kim.
  • miễn giảm thuế phụ bổng FBT cho đậu xe (FBT car parking exemption) – nếu tổng thu nhập của quý vị đạt dưới 10 triệu Úc kim cho năm thu nhập kết thúc ngay trước khởi đầu của năm thuế FBT liên quan.

  Tìm hiểu về:

  Chước giảm (Concessions)

  Với tư cách là một doanh nghiệp nhỏ, quý vị có thể tiếp cận một loạt các chước giảm. Các điều kiện khác nhau áp dụng cho một số các chước giảm được trình bày dưới đây.

  Chước giảm thuế thu nhập (Income tax concessions)

  Với tư cách là một doanh nghiệp nhỏ, quý vị có thể đủ điều kiện nhận các chước giảm thuế thu nhập dưới đây.

  Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, mức ngưỡng doanh thu (turnover threshold) cho các chước giảm này là:

  • 5 triệu Úc kim cho chiết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ (small business income tax offset)
  • 10 triệu Úc kim cho tất cả các chước giảm thuế thu nhập khác.

  Cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, ngưỡng doanh thu cho tất cả các chước giảm này là 2 triệu Úc kim.

  Nguyên tắc khấu hao đơn giản hơn – khấu trừ tài sản ngay lập tức (Simpler depreciation rules – instant asset write-off)

  Quý vị có thể yêu cầu khấu trừ ngay lập tức cho mỗi tài sản được sử dụng lần đầu hoặc được lắp đặt/cài đặt sẵn sàng để sử dụng, ít hơn các mức ngưỡng sau:

  • $150,000, từ ngày 12 tháng 3 năm 2020 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2020
  • $30,000, từ 7.30 tối (giờ mùa hè Đông Úc 'Australian Eastern Daylight Time', AEDT) ngày 2 tháng 4 năm 2019 cho đến ngày 11 tháng 3 năm 2020
  • $25,000, từ ngày 29 tháng 1 năm 2019 đến 7.30 tối (AEDT) ngày 2 tháng 4 năm 2019
  • $20,000, trước ngày 29 tháng 1 năm 2019.

  Xem thêm:

  Các mức thuế công ty thấp hơn (Lower company tax rates)

  Bắt đầu từ năm tài khóa 2017–18, để được hưởng mức giảm thuế 27,5% dành cho công ty, công ty đó phải là một thực thể với mức thuế căn bản (a base rate entity).

  Một công ty là một thực thể với mức thuế căn bản nếu như:

  • Mức doanh thu cho năm tài khóa 2017–18 của công ty ít hơn mức ngưỡng doanh thu là 25 triệu Úc kim (con số này được tăng lên 50 triệu Úc kim từ năm tài khóa 2018–19)
  • 80% hoặc ít hơn số lợi tức bị đánh thuế (assessable income) là lợi tức thụ động (base rate entity passive income) – chẳng hạn như tiền lời từ ngân hàng, cổ phần hoặc thu nhâp từ việc cho thuê mướn.

  Mức thuế công ty sẽ được giảm xuống 26% cho năm thu nhập 2020–21 và xuống 25% từ năm thu nhập 2021–22.

  Khi tính toán mức thuế áp dụng trên khoản tiền lời mà công ty sẽ phân phát ra, quí vị cứ coi như doanh thu tổng cộng cùng với số lợi tức bị đánh thuế và lợi tức thụ động cũng sẽ giống như năm trước.

  Trong những năm vừa qua, các doanh nghệp nhỏ hội đủ điều kiện để hưởng mức thuế giảm cho công ty, đó là:

  • 27,5% cho tài khóa 2016–17 – khoản bồi hoàn thuế tối đa được ấn định trên phần tiền lời công ty có thể phân phát ra tùy thuộc vào mức thuế công ty được dùng riêng vào mục đích này.
  • 28,5% cho năm tài khóa 2015–16 – khoản bồi hoàn thuế tối đa được ấn định trên phần tiền lời có thể được phân phát ra là 30%.

  Xem thêm:

  Chiết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ (Small business income tax offset)

  Quý vị có thể xin một khoản chiết giảm thuế (tax offset) cho khoản thuế phải trả trên khoản thu nhập ròng doanh nghiệp nhỏ nếu quý vị kinh doanh cá thể, và trên phần chia của mình trong khoản thu nhập ròng doanh nghiệp nhỏ từ một hợp doanh (partnership) hay quỹ ủy thác (trust).

  Khoản chiết giảm thuế là:

  • 8% đến 1.000 Úc kim cho năm thu nhập 2016–17 trở đi, cho các doanh nghiệp nhỏ có doanh thu dưới 5 triệu Úc kim
  • 5% đến 1.000 Úc kim cho năm thu nhập 2015–16 trở đi, cho các doanh nghiệp nhỏ có doanh thu dưới 2 triệu Úc kim.

  Chúng tôi tính toán chiết giảm của quý vị dựa trên các giá trị quý vị trình bày trong bản khai thuế thu nhập của mình.

  Khoản chiết giảm thuế tăng lên đến 13% vào năm 2020–21, và lên đến 16% kể từ năm thu nhập 2021–22.

  Khấu hao gia nhanh (Accelerated depreciation) cho các nhà sản xuất nông lâm ngư (primary producers)

  ,Nếu quý vị là nhà sản xuất nông lâm ngư,:

  • kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2015, quý vị có thể lập tức khấu trừ phí tổn cho các cơ sở vật chất rào chắn và nước dùng
  • từ ngày 19 tháng 8 năm 2018, quý vị có thể lập tức khấu trừ phí tổn cho cơ sở vật chất kho chứa cỏ khô.

  Các khấu trừ cho chi phí nghành nghề cho các doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh (start-ups)

  Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, quý vị có thể khấu trừ các chi phí cụ thể khi khởi nghiệp kinh doanh một doanh nghiệp nhỏ. Các phí tổn này bao gồm các chi phí và chi tiêu cho chính phủ và dành cho dịch vụ tư vấn có tính chuyên môn, pháp lý và kế toán.

  Chuyển giao tái cấu trúc doanh nghiệp nhỏ

  Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, quý vị có thể thay đổi cấu trúc pháp lý của doanh nghiệp của mình mà không phải chịu bất cứ một khoản nợ thuế thu nhập nào khi các tài sản sinh lời (tài sản thuộc thuế tài sản gia tăng "CGT assets", hàng hóa kho, tích sản lưu động và tài sản hao mòn) được chuyển giao từ một thực thể này sang một thực thể khác.

  Quy tắc đơn giản hơn cho hàng hóa kho (trading stock)

  Quý vị có thể tùy chọn kiểm hàng cuối năm hoặc không nếu trị giá hàng hóa kho của quý vị không tăng hoặc giảm hơn 5.000 Úc kim trong năm đó.

  Chiết khấu trực tiếp cho các khoản chi phí trả trước

  Quý vị có thể khai khấu trừ trực tiếp cho các phí tổn kinh doanh trả trước khi khoản thanh toán này kéo dài trong một khoảng 12 tháng hoặc ít hơn và kết thúc vào năm thu nhập tiếp theo.

  Giai đoạn 2 năm điều chỉnh

  Quý vị có thời gian giới hạn là 2 năm (kể từ ngày chúng tôi đưa ra thông báo thẩm định thuế cho quý vị) để xem xét lại một thẩm định thuế.

  Chước giảm thuế tài sản gia tăng (CGT concessions)

  Với tư cách là một doanh nghiệp nhỏ, quý vị có thể đủ điều kiện nhận các chước giảm thuế tài sản gia tăng sau đây:

  • nếu doanh thu của quý vị dưới 2 triệu Úc kim (mức ngưỡng này được giữ nguyên)
  • cho các tài sản sử dụng để thực hiện kinh doanh. Chúng tôi gọi những tài sản này là "tài sản sinh lời" (active assets).

  15 năm miễn trừ

  Nếu quý vị từ 55 tuổi trở lên, về hưu và doanh nghiệp của quý vị đã sở hữu một tài sản được ít nhất 15 năm, quý vị sẽ không trả thuế tài sản gia tăng (CGT) khi bán tài sản này.

  Giảm 50% tài sản sinh lời

  Nếu quý vị đã sở hữu một tài sản sinh lời, quý vị sẽ chỉ trả thuế cho 50% của tài sản gia tăng (capital gain) khi quý vị bán tài sản.

  Miễn trừ hưu trí

  Tài sản gia tăng từ bán các tài sản sinh lời được miễn trừ lên đến mức trần 500.000 Úc kim cho suốt đời. Nếu quý vị dưới 55 tuổi, khoản miễn trừ cần phải được đóng vào một quỹ hưu bổng tuân thủ (complying superannuation fund) hoặc một tài khoản tiết kiệm hưu trí (retirement savings account).

  Chuyển tiếp

  Nếu quý vị bán một tài sản sinh lời và mua một tài sản thay thế hoặc nâng cấp tài sản hiện thời, quý vị có thể hoãn thuế tài sản gia tăng sang năm tiếp theo.

  Các chước giảm GST và Thuế rượu, thuốc lá và xăng dầu (GST and excise concessions)

  Với tư cách là một doanh nghiệp nhỏ, quý vị có thể đủ tư cách cho các chước giảm GST và thuế rượu, thuốc lá và xăng dầu.

  Ngưỡng doanh thu cho các chước giảm này là:

  • 10 triệu Úc kim kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016
  • 2 triệu Úc kim cho đến ngày 30 tháng 3 năm 2016.

  Kế toán GST dựa trên phương pháp tiền mặt (Accounting for GST on a cash basis)

  Quý vị không cần chịu trách nhiệm cho GST trong một đơn bán hàng cho đến khi quý vị nhận được thanh toán cho đơn hàng đó.

  Trả góp GST (Paying GST by instalments)

  Quý vị có thể trả góp GST theo từng phần mà chúng tôi tính ra cho quý vị và có thể lựa chọn các khoản thanh toán khác nhau mỗi 3 tháng. Xin liên lạc với chúng tôi để biết xem liệu quý vị có đủ điều kiện hay không.

  Phân chia thường niên cho các khoản khấu trừ thuế đu vào GST (Annual apportionment of GST input tax credits)

  Quý vị có thể kê khai tất cả các khoản khấu trừ GST ở bản kê khai hoạt động cho tất cả các vật dụng quý vị mua và sử dụng một phần cho các mục đích cá nhân. Sau đó, quý vị có thể điều chỉnh một lần cho phần trăm sử dụng cá nhân vào cuối năm.

  Chước giảm thuế rượu, thuốc lvà xăng dầu (Excise concession)

  Quý vị có thể xin chuyển dàn xếp chu kỳ báo cáo thuế rượu, thuốc lá và xăng dầu và thuế hải quan cho hàng hóa tương đương từ hàng tuần thành hàng tháng. Để làm điều này, quý vị hãy đăng ký bằng văn bản để xin thay đổi cách dàn xếp theo chu kỳ (periodic settlement permission, PSP).

  Chước giảm thuế phụ bổng (FBT concessions)

  Với tư cách doanh nghiệp nhỏ, quý vị có thể đủ tư cách để nhận các chước giảm thuế phụ bổng.

  Mức ngưỡng doanh thu cho các chước giảm này là:

  • 10 triệu Úc kim kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2017
  • 2 triệu Úc kim đến ngày 31 tháng 3 năm 2017.

  Miễn thuế phụ bổng cho đậu xe (FBT car parking exemption)

  Đối với một số trường hợp, quý vị có thể được miễn thuế phụ bổng (FBT) cho bãi đậu xe cho nhân viên.

  Miễn thuế phụ bổng (FBT) cho thiết bị công tác (FBT work-related devices exemption)

  Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2016, nếu quý vị cung cấp cho nhân viên các thiết bị điện tử cầm tay cho công việc trong cùng một năm thuế phụ bổng (FBT) – như máy tính xách tay, máy tính bảng, bảng tính điện tử, máy thu định vị GPS và điện thoại di động – tất cả các thiết bị được cung cấp sẽ được miễn thuế phụ bổng (FBT).

  Chước giảm trả góp PAYG (PAYG instalment concession)

  Với tư cách là một doanh nghiệp nhỏ, quý vị có thể trả góp khoản PAYG theo đợt với số tiền mà chúng tôi tính toán cho quý vị. Nếu cần thiết, quý vị có thể thay đổi khoản thanh toán này mỗi 3 tháng. Để lựa chọn hình thức này, xin hoàn thành các chi tiết trong mục lựa chọn 1 (option 1) ở bản kê khai hoạt động đầu tiên (first activity statement) hoặc thông báo trả góp (instalment notice) cho năm đó. Một khi được chọn, cách thức chi trả này sẽ áp dụng cho cả năm thu nhập.

  Mức ngưỡng doanh thu cho chước giảm này là:

  • 10 triệu Úc kim kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016
  • 2 triệu Úc kim cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2016.

  Chước giảm hưu bổng (Super concessions)

  Với tư cách là một doanh nghiệp nhỏ, quý vị có thể đủ điều kiện nhận các chước giảm hưu bổng dưới đây.

  Dịch vụ thanh toán hưu bổng (Superannuation clearing house)

  Dịch vụ Thanh toán Hưu bổng cho Doanh nghiệp nhỏ (The Small Business Superannuation Clearing House) trợ giúp cho quý vị thanh toán các đóng góp bảo đảm hưu bổng (super guarantee contributions) cho tất cả các nhân viên của mình với duy nhất một khoản thanh toán điện tử.

  Nếu quý vị có dưới 19 nhân viên hoặc doanh thu thấp hơn 10 triệu Úc kim, quý vị có thể tiếp cận dịch vụ này.

  Các đóng góp vào quỹ hưu bổng của quý vị

  Quý vị có thể đóng góp các khoản từ 15 năm miễn trừ thuộc CGT (CGT 15-year asset exemption) và miễn trừ hưu bổng thuộc CGT (CGT retirement exemption) cho quỹ hưu bổng của mình mà không ảnh hưởng đến các giới hạn đóng góp phi chước giảm.

  Ngưỡng doanh thu cho chước giảm này là 2 triệu Úc kim vì nó liên quan tới các chước giảm CGT (mức ngưỡng này được giữ nguyên).

  Thông tin thêm

  Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các chước giảm cho thực thể kinh doanh nhỏ bao gồm những điều mới và điều kiện áp dụng tại Các chước giảm cho thực thể kinh doanh nhỏ (đường dẫn bằng tiếng Anh).

  Nếu quý vị không thông thạo tiếng Anh và muốn trao đổi với một nhân viên thuế vụ, xin hãy gọi điện thoại cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch (TIS) theo số 13 14 50 để nhận trợ giúp cho cuộc gọi của quý vị.

  Với cá nhân khiếm thính hoặc có vấn đề với việc nghe và nói, xin liên hệ với chúng tôi thông qua Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia (NRS). Chỉ với hai bước đơn giản:

  Người sử dụng chế độ điện thoại văn bản TTY cũng có thể liên lạc chúng tôi bởi đường dây TTY trực tiếp số 13 36 77.

  Để liên lạc cho ATO thông qua đầu số 1800 miễn phí, xin gọi 1800 555 727.

  Quý vị cũng có thể ghé thăm một trong các quầy hàng (shopfronts) của chúng tôi hay nói chuyện với đại diện thuế đã đăng ký của mình.

   Last modified: 07 May 2020QC 52528