Các thông tin quan trọng về việc hạ giảm mức thanh toán định kỳ PAYG cho giới tiểu thương

Tải tài liệu nầy xuống theo dạng PDF

Để giúp các doanh nghiệp nhỏ trải qua hoàn cảnh kinh tế hiện tại, gần đây Chính Phủ Úc đã công bố việc hạ giảm tới 20% mức thanh toán định kỳ 'làm đến đâu trả đến đó' (PAYG: pay as you go) vào mỗi tam cá nguyệt cho tam cá nguyệt tháng 12 năm 2008. Đối với một số doanh nghiệp nhỏ, khoản thanh toán định kỳ này đáo hạn vào ngày 21 tháng Giêng năm 2009 trong khi đối với hầu hết các doanh nghiệp nhỏ, mức thanh toán định kỳ này đáo hạn vào ngày 28 tháng 02 năm 2009. (Xin lưu ý: vì ngày tháng này rơi vào một cuối tuần dài (long weekend) ở một số tiểu bang, hạn chót phải nộp báo cáo và thanh toán đã được gia hạn tới ngày 03 tháng 03 năm 2009, áp dụng trên toàn nước Úc).

Attention

Mức hạ giảm 20% chỉ áp dụng cho khoản thanh toán định kỳ PAYG. Việc hạ giảm này không áp dụng đối với các trách nhiệm thuế vụ khác, - chẳng hạn như khoản tiền thu giữ PAYG, thuế hàng hóa và dịch vụ (GST: Goods and services tax), thuế xăng dầu hay thuế phúc lợi phụ trội (FBT: Fringe benefits tax) - vốn phải thanh toán trong cùng lúc.

End of attention

Mức hạ giảm 20% có ý nghĩa ra sao?

Mức hạ giảm 20% áp dụng cho số tiền thanh toán định kỳ PAYG được ghi trên tờ tường trình hoạt động kinh doanh (BAS: Business activity statement) và được phát hành cho tam cá nguyệt tháng 12 năm 2008. Điều này có nghĩa là những doanh nghiệp nhỏ hội đủ điều kiện chỉ nên trả 80% số tiền thanh toán định kỳ PAYG (được ghi tại mục T7) và 100% các trách nhiệm thuế vụ khác (chẳng hạn như khoản tiền thu giữ PAYG, GST, thuế xăng dầu hay FBT).

Việc hạ giảm này không phải là hình thức cắt giảm thuế mà chỉ là việc hạ giảm khoản thanh toán định kỳ PAYG cho tam cá nguyệt tháng 12 năm 2008 mà quí vị phải trả đối với trách nhiệm đóng thuế lợi tức hàng năm của mình. Việc hạ giảm này được phác thảo để phản ảnh một cách đúng đắn hơn mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình của các doanh nghiệp nhỏ trong hoàn cảnh kinh tế hiện tại.

Trách nhiệm đóng thuế lợi tức hàng năm của quí vị sẽ được thẩm định như bình thường khi quí vị nộp đơn khai thuế lợi tức cho năm tài chánh 2008-09.

Điều kiện được hạ giảm

Chúng tôi đã gởi thư tới những người nộp báo cáo hàng tháng hội đủ điều kiện vào ngày 12 tháng Giêng và một loạt thư khác tới những người báo cáo mỗi tam cá nguyệt hội đủ điều kiện vào đầu tháng 02 năm 2009.

Như thông lệ, quí vị hội đủ điều kiện nếu quí vị:

Quí vị không hội đủ điều kiện được hạ giảm 20% nếu quí vị:

  • đóng khoản thanh toán định kỳ PAYG mỗi tam cá nguyệt của mình bằng cách sử dụng con số thanh toán định kỳ do Tổng Giám Đốc Thuế Vụ tính và được in trên tờ BAS của quí vị.
  • hiện đang điều hành một cơ sở doanh nghiệp và có số doanh thu (turnover) hàng năm dưới $2 triệu, hoặc
  • hiện đang nhận lợi tức từ một hợp doanh hay một quỹ tín thác vốn đang điều hành một cơ sở doanh nghiệp có số doanh thu hàng năm dưới $2 triệu.
 
  • là một cơ sở doanh nghiệp với số doanh thu hàng năm từ $2 triệu trở lên
  • là một cơ sở doanh nghiệp và hiện đang tính khoản thanh toán định kỳ PAYG của mình trên căn bản lợi tức định kỳ của quí vị (Phương Thức 2 trên tờ BAS của quí vị)
  • là một cơ sở doanh nghiệp vốn đã điều chỉnh thay đổi con số thanh toán định kỳ PAYG do Tổng Giám Đốc Thuế Vụ tính cho năm tài chánh 2008-09
  • là một cơ sở doanh nghiệp và chỉ trả hai lần số tiền thanh toán định kỳ PAYG hàng năm do Tổng Giám Đốc Thuế Vụ thông báo trên tờ BAS của quí vị, hoặc
  • hiện không kinh doanh (chẳng hạn như một cá nhân với nguồn thu nhập duy nhất do đầu tư).
 

Tôi cần phải làm gì?

Điền tờ tường trình hoạt động của quí vị như bình thường. Đừng điều chỉnh bất kỳ con số nào vì mức hạ giảm 20% trong khoản thanh toán định kỳ 'làm đến đâu trả đến đó' (PAYGi: pay as you go instalment). Ghi vào mức nghĩa vụ đóng thuế của quí vị trong phần 'Tóm Tắt' ('Summary') bao gồm mục 9 - 'số tiền phải trả' (label 9 - 'amount to be paid').

Khi thanh toán, quí vị chỉ được yêu cầu phải trả 80% số tiền PAYGi, nhưng quí vị phải trả đầy đủ các khoản thuế khác thuộc trách nhiệm của mình.

Thông tin thêm

Nếu quí vị không nói rành tiếng Anh mà muốn nói chuyện với một nhân viên thuế vụ, hãy gọi cho Dịch Vụ Thông Phiên Dịch qua số 13 14 50 để họ giúp cho cú gọi của quí vị.

 

    Last modified: 18 Feb 2014QC 24123