Show download pdf controls
 • Chương tr nh hỗ trợ thuế vụ miễn ph  cho c c doanh vụ nhỏ

  C  phải qu  vị đang điều h nh một doanh vụ nhỏ? Qu  vị c  cần c  sự gi p đỡ n o đ  để đ p ứng c c bổn phận của m nh về thuế kinh doanh? Chương tr nh Hỗ trợ Doanh vụ Nhỏ (Small Business Assistance Program - SBAP) của Australian Tax Office (ATO) c  thể gi p đỡ qu  vị.

  H y n i chuyện với ch ng t i nếu:

  • qu  vị muốn được gi p đỡ để hiểu những g  qu  vị cần phải l m
  • qu  vị đang gặp kh  khăn trong việc đ p ứng c c bổn phận của m nh về lương bổng.

  Hầu hết c c doanh vụ li n lạc với ch ng t i nhằm được gi p đỡ trong việc t m ra một c ch dễ d ng nhất v  nhanh ch ng nhất để:

  • quản l  c c hồ sơ v  giấy tờ
  • nộp đ ng hạn c c b o c o hoạt động đ ng
  • quản l  c c bổn phận của chủ nh n như "PAYG withholding", "superannuation guarantee" v  "fringe benefits tax"
  • được kết nối với "Business Portal" để nộp c c b o c o hoạt động theo h nh thức trực tuyến v  xem c c b o c o cũng như hồ sơ tường tr nh c c giao dịch.

  Cuộc gh  thăm miễn ph  tại doanh vụ của qu  vị

  Một nh n vi n thuế vụ sẽ gặp gỡ qu  vị, thường l  tại doanh vụ của qu  vị để trả lời c c c u hỏi của qu  vị v  l m việc c ng qu  vị nhằm t m ra một c ch dễ d ng nhất v  nhanh ch ng nhất để quản l  c c bổn phận về thuế vụ của qu  vị.

  Cuộc gh  thăm c  thể k o d i mười ph t đồng hồ hoặc nguy n một ng y - ho n to n t y thuộc v o qu  vị v  c c nhu cầu của qu  vị.

  Bất kỳ th ng tin n o m  qu  vị chia sẻ với ch ng t i trong cuộc gh  thăm đều ho n to n được giữ k n. Mục ti u của ch ng t i l  gi p qu  vị quản l  vấn đề thuế vụ, chứ kh ng phải l  t m bằng chứng để tiến h nh một cuộc kiểm to n.

  Attention

  Dịch vụ phi n dịch cũng lu n sẵn c  cho c c chủ doanh vụ kh ng n i được tiếng Anh.

  End of attention

  Qu  vị c  thể coi một đoạn ngắn, trực tuyến, tại trang mạng www.ato.gov.au/assistancevisit để xem một cuộc gh  thăm diễn ra như thế n o. C c cuộc gh  thăm tận nơi được thực hiện tại tất cả c c th nh phố thủ phủ v  tại hầu hết c c khu vực miền qu , từ thứ Hai đến thứ S u, từ 8giờ s ng - 6giờ chiều.

  Để sắp xếp một cuộc gh  thăm:

  • h y sử dụng mẫu đơn đặt hẹn, trực tuyến tại trang mạng www.ato.gov.au/assistancevisit
  • điện thoại số 13 28 66 trong giờ l m việc.

  C c buổi thảo luận v  hội thảo miễn ph 

  ATO tổ chức nhiều buổi thảo luận v  hội thảo kh c nhau về c c vấn đề căn bản về thuế vụ, lưu giữ sổ s ch v  c c vấn đề thiết yếu của chủ nh n. C c buổi thảo luận v  hội thảo n y rất hữu  ch nếu qu  vị muốn c  một bức tranh tổng quan hay những nhắc nhở về những g  qu  vị cần biết v  cần phải l m hoặc nếu qu  vị đang nghĩ đến việc khởi sự một doanh vụ v  chỉ muốn biết xem việc n y li n quan đến những g .

  Việc tham dự một buổi thảo luận hay hội thảo như thế n y c  thể gi p qu  vị x c định được xem liệu m nh c  thể cần một cuộc gh  thăm của nh n vi n thuế vụ hay kh ng.

  Dịch vụ n y lu n sẵn c  tại tất cả c c th nh phố thủ phủ v  tại một số khu vực miền qu , từ thứ Hai đến thứ S u. Để đăng k  tham dự một buổi thảo luận n o đ , h y truy cập trang mạng www.ato.gov.au/seminars.

  Attention

  C c buổi thảo luận bằng những ng n ngữ kh ng phải l  tiếng Anh c  thể được thu xếp.

  End of attention

  Để biết th m th ng tin, h y điện thoại số 1300 661 104, từ thứ Hai đến thứ S u, từ 8giờ s ng-6giờ chiều.

  Sự hỗ trợ miễn ph  qua điện thoại

  Ch ng t i c  thể trả lời qua điện thoại c c c u hỏi về thuế vụ v  hưu bổng của qu  vị. Qu  vị c  thể gọi đến ch ng t i ở số 13 28 66, từ thứ Hai đến thứ S u, từ 8giờ s ng-6giờ chiều.

  Attention

  Nếu qu  vị kh ng n i giỏi tiếng Anh v  muốn n i chuyện với một nh n vi n thuế vụ, xin h y điện thoại Dịch vụ Phi n dịch v  Th ng dịch ở số 13 14 50 để được gi p đỡ cho cuộc gọi n y.

  End of attention

  C c doanh vụ nhỏ n i g  về SBAP?

  'Ch ng t i rất mừng l  c  dịch vụ n y. Ch ng t i muốn l m đ ng luật của ATO v  sự trợ gi p do ATO cung cấp n y gi p cho ch ng t i l m được việc đ , đồng thời x y dựng độ tin cậy với ATO v  c c th ng tin m  qu  vị cung cấp. Ch ng t i kh ng thể ca ngợi sao cho đủ về dịch vụ n y.'

  'Rất h i l ng về dịch vụ n y mặc d  l c đầu đ  miễn cưỡng li n lạc với 'nh n vi n thuế vụ'.'

  'Gi  m  t i tham dự buổi thảo luận n y trước khi khởi sự doanh vụ nhỏ!'

   Last modified: 15 Nov 2011QC 25111