• Quý vị có nhận phúc lợi của chính phủ?

  Những thay đổi về quyền lợi gần đây có thể ảnh hưởng đến quý vị.

  Đã có những thay đổi về cách tính lợi tức mà chúng tôi và các cơ quan công quyền khác áp dụng cho một số phúc lợi và chương trình của chính phủ và để khai một số khấu trừ hay chiết giảm thuế. Các cơ quan khác gồm có Centrelink, Văn phòng Trợ giúp Gia đình (Family Assistance Office) và Cơ quan Quản Trị Việc Cấp Dưỡng Con Cái (Child Support Agency).

  Tờ hướng dẫn này sẽ giúp quý vị biết được liệu quý vị có bị ảnh hưởng do các thay đổi này hay không và cũng cho quý vị biết có thể nhận thêm thông tin ở đâu.

  Các trắc nghiệm lợi tức và quý vị

  Chúng tôi dùng cụm từ 'income tests' (trắc nghiệm lợi tức) để tính xem liệu quý vị có hội đủ điều kiện để nhận được các phúc lợi, các khoản chiết giảm thuế (tax offsets) hay phải trả các khoản tiền nào đó. Từ ngày 01/07/2009, các trắc nghiệm lợi tức đã thay đổi và bao gồm lợi tức từ công việc làm, các công cuộc đầu tư, các lợi tức từ nước ngoài và các khoản tiền miễn thuế từ chính phủ.

  Vì những thay đổi này, quý vị có thể không còn hội đủ điều kiện để được hưởng một số phúc lợi của chính phủ và các khoản chiết giảm thuế. Việc này cũng có thể ảnh hưởng đến số tiền thuế quý vị phải trả.

  Trắc nghiệm lợi tức được dùng để làm gì?

  Chúng tôi dùng các trắc nghiệm lợi tức để tính ra liệu quý vị:

  • có thể đòi các khoản chiết giảm thuế (tax offsets) dành cho:
   • người phối ngẫu lệ thuộc (không có con lệ thuộc vào gia đình hay con còn đi học và lệ thuộc vào gia đình)
   • người chăm sóc giữ gìn nhà cửa
   • con cái chăm sóc giữ gìn nhà cửa
   • cha hay mẹ của mình, cha hay mẹ của người phối ngẫu hoặc người thân tật nguyền
   • người Úc cao niên
   • người hưởng tiền hưu dưỡng
   • người lớn tuổi còn đi làm
   • các đóng góp vào quỹ hưu bổng của người phối ngẫu
   • lệ phí Medicare phụ trội trên các khoản trả trọn một lần cho các khoản tiền thiếu
  • có hội đủ điều kiện nhận
   • phần đóng góp thêm của chính phủ vào quỹ hưu bổng
   • khấu trừ thuế lợi tức đối với khoản góp hưu bổng cá nhân
   • khấu trừ thuế lợi tức đối với thua lỗ trong kinh doanh (thua lỗ phi thương mại - non-commercial losses)
   • giảm thuế lợi tức từ chương trình cổ phiếu dành cho nhân viên.
  • phải
   • trả lệ phí Medicare phụ trội
   • trả hay trả thêm các món nợ HELP (Higher Education Loan Program - Chương trình Vay tiền để Học lên cao) hoặc SFSS (Student Financial Supplement Scheme - Chương trình Hỗ trợ Tài chánh cho Sinh viên)

  Các thay đổi này có thể có tác động đến quý vị nếu quý vị hiện được hưởng một trong các chương trình nêu trên. Để biết thêm thông tin bằng Anh ngữ về trắc nghiệm lợi tức hay các khoản lợi tức mới, hãy truy cập trang mạng www.ato.gov.au/incometests của chúng tôi

  Việc này có thể ảnh hưởng đến quý vị ra sao?

  Lợi tức của quý vị dùng cho mục đích trắc nghiệm lợi tức tương ứng nay có thể quá cao khiến quý vị không đủ điều kiện hưởng một số phúc lợi. Điều này có nghĩa là quý vị có thể:

  • không còn hội đủ điều kiện để hưởng một số khoản chiết giảm thuế hay chỉ đủ điều kiện để hưởng một khoản ít hơn
  • không còn hội đủ điều kiện để được nhận phần đóng góp của chính phủ vào quỹ hưu bổng hay để được khấu trừ khoản góp quỹ hưu bổng cá nhân
  • có nghĩa vụ trả lệ phí Medicare phụ trội

  Quý vị có thể gặp những thay đổi nào vào mùa khai thuế?

  Quý vị có thể phải cần cung cấp thêm thông tin trên tờ khai thuế vì những thay đổi này.

  Thông tin thêm

  • Để biết thêm quý vị sẽ bị ảnh hưởng ra sao, quý vị nên hỏi xin lời khuyên từ người tư vấn thuế.
  • Đến trang www.ato.gov.au/incometests để có thêm thông tin bằng Anh ngữ về trắc nghiệm lợi tức.
  • Nếu quý vị muốn bàn luận các thay đổi về trắc nghiệm lợi tức, gọi điện chúng tôi số 13 28 61.

  Nếu quý vị không nói rành tiếng Anh và cần Văn phòng Thuế giúp, hãy gọi điện đến Dịch vụ Thông Phiên dịch số 13 14 50.

  Nếu quý vị khiếm thính hoặc khả năng nghe hay nói yếu, hãy gọi điện Văn phòng Thuế qua Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia NRS (National Relay Service) theo các số liệt kê sau đây:

  • Người sử dụng TTY, gọi số 13 36 77 và yêu cầu số Văn phòng Thuế quý vị cần
  • Người dùng Speak and Listen (Nói và Nghe, tiếp âm lời thoại), gọi số 1300 555 727 và yêu cầu số Văn phòng Thuế quý vị cần
  • Người dùng tiếp âm internet, kết nối với NRS tại trang www.relayservice.com.auExternal Link và yêu cầu số Văn phòng Thuế quý vị cần.

   

   Last modified: 18 Feb 2014QC 24087