Show download pdf controls
 • JobKeeper Payment

  Khai báo kinh doanh hàng tháng cho JobKeeper Fortnights trong tháng 3 cần được hoàn thành trước 14 tháng 4 năm 2021 để nhận được khoản trợ cấp JobKeeper cuối cùng. Gói trợ cấp JobKeeper Payment đã kết thúc vào 28 tháng 3 năm 2021.

  Media: JobKeeper overview - Vietnamese
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun9x9z8xExternal Link (Duration: 00:44)

  Trợ cấp JobKeeper Payment của Chính phủ giúp doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Coronavirus chi trả lương cho nhân viên, để nhiều người dân Úc giữ được việc làm và tiếp tục có thu nhập.

  Việc duy trì việc làm cho người Úc và các doanh nghiệp trong kinh doanh sẽ đặt nền móng cho sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ hơn sau khi cuộc khủng hoảng Coronavirus qua đi.

  Gói trợ cấp JobKeeper Payment đã được gia hạn từ ngày 28 tháng 9 năm 2020 cho đến ngày 28 tháng 3 năm 2021.

  Tìm hiểu thêm:

  Xem thêm:

  Thông tin dành cho chủ lao động đủ điều kiện

  Media: JobKeeper sole traders - Vietnamese
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun9x9z8gExternal Link (Duration: 01:13)

  JobKeeper đang mở dành cho các chủ lao động đủ điều kiện nhằm giúp họ thanh toán số tiền tối thiểu phải trả trước thuế mỗi hai tuần cho nhân viên đủ điều kiện của họ.

  Việc đăng kí cho JobKeeper payment hiện đã sẵn sàng thông qua ATO's Business Portal, qua myGov nếu quý vị là một hộ kinh doanh cá thể hoặc chuyên viên thuế vụ đã đăng ký của quý vị có thể hoàn thành nó cho quý vị.

  Chủ lao động đủ điều kiện sau đó sẽ được hoàn trả các khoản tiền đã thanh toán cho mỗi nhân viên đủ điều kiện của họ.

  Chủ lao động phải sẽ cần phải thanh toán số tiền tối thiểu phải trả (trước thuế) mỗi hai tuần cho các nhân viên đủ điều kiện để được nhận JobKeeper payment. Tiền này, chúng tôi sẽ trả sau cho chủ lao động mỗi tháng.

  Nếu chủ lao động không tiếp tục trả lương cho nhân viên sau mỗi kỳ lương thì họ sẽ không được nhận JobKeeper payments nữa.

  Để đủ điều kiện lĩnh trợ cấp JobKeeper payment, chủ lao động và nhân viên của họ phải đáp ứng được các tiêu chí đặt ra.

  Gói trợ cấp JobKeeper Payment đã được gia hạn từ ngày 28 tháng 9 năm 2020 cho đến ngày 28 tháng 3 năm 2021. Có hai giai đoạn gia hạn riêng biệt. Trong từng giai đoạn gia hạn, sẽ có bài kiểm tra bổ sung về mức sụt giảm doanh thu thực tế và mức JobKeeper payment là khác nhau.

  Tìm hiểu thêm:

  Xem thêm:

  Thông tin dành cho nhân viên đủ điều kiện

  Nếu chủ lao động của quý vị chọn tham gia và quý vị là nhân viên đủ điều kiện thì họ phải cung cấp cho quý vị JobKeeper payment – employee nomination notice - (bằng tiếng Anh). Nếu quý vị đồng ý được đề xuất của chủ lao động thì quý vị cần phải ký vào mẫu đơn và gửi lại cho họ ngay lập tức để họ có thể đưa ra yêu cầu thanh toán JobKeeper cho quý vị.

  Chủ lao động của quý vị có thể lựa chọn tham gia hoặc không tham gia vào JobKeeper. Nếu họ không tham gia, họ không thể thay mặt quý vị yêu cầu khoản JobKeeper này.

  Nếu quý vị đủ điều kiện được nhận JobKeeper thì chủ lao động phải thanh toán cho quý vị số tiền tối thiểu phải trả (trước thuế) mỗi hai tuần để thay mặt cho quý vị nhận được khoản JobKeeper.

  Quý vị có thể có hai công việc trở lên, nhưng chỉ có một chủ lao động có thể yêu cầu JobKeeper cho quý vị. Nếu quý vị có cả một công việc cố định và một công việc thời vụ thì quý vị chỉ có thể đồng ý được với đề xuất từ chủ lao động cố định. Quý vị có thể làm điều này bằng cách hoàn thành JobKeeper payment – employee nomination notice - (bằng tiếng Anh) cho chủ lao động cố định của quý vị.

  Gói trợ cấp JobKeeper đã được gia hạn từ ngày 28 tháng 9 năm 2020 cho đến ngày 28 tháng 3 năm 2021. Có hai giai đoạn gia hạn riêng biệt. Trong từng giai đoạn gia hạn, mức JobKeeper payment là khác nhau.

  Tìm hiểu thêm:

  Xem thêm:

  Các ngày quan trọng và thông tin về thanh toán cho nhân viên

  • Gia hạn JobKeeper 1: từ ngày 28 tháng 9 năm 2020 tới ngày 3 tháng 1 năm 2021.
  • Gia hạn JobKeeper 2: từ ngày 4 tháng 1 năm 2021 đến ngày 28 tháng 3 năm 2021.
  • Quý vị có thể đăng ký JobKeeper Payment bất cứ lúc nào cho đến khi chương trình kết thúc. Kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện tại Enrol for JobKeeper (bằng tiếng Anh).
  • Nếu quý vị đang làm thủ tục đăng ký JobKeeper payments thì quý vị phải hoàn thành nó vào cuối tháng mà quý vị muốn nhận.
  • Quý vị phải thực hiện khai báo kinh doanh hàng tháng theo mỗi tháng để nhận được JobKeeper payments cho tháng trước. Quý vị cần làm công việc này trong khoảng thời gian từ ngày mùng 1 đến ngày 14 của tháng.

  Xem thêm:

  Những thay đổi đối với JobKeeper Payments

  Media: JobKeeper extension - Vietnamese
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun9x9zg6External Link (Duration: 01:30)

  Gia hạn JobKeeper từ ngày 28 tháng 9 năm 2020

  Gói trợ cấp JobKeeper đã được gia hạn từ ngày 28 tháng 9 năm 2020 cho đến ngày 28 tháng 3 năm 2021.

  Có hai giai đoạn gia hạn riêng biệt. Trong từng giai đoạn gia hạn, sẽ có bài kiểm tra bổ sung về mức sụt giảm doanh thu thực tế và mức JobKeeper payment là khác nhau.

  Các giai đoạn giai hạn như sau:

  • Gia hạn 1: từ ngày 28 tháng 9 năm 2020 tới ngày 3 tháng 1 năm 2021.
  • Gia hạn 2: từ ngày 4 tháng 1 năm 2021 đến ngày 28 tháng 3 năm 2021.

  Mức trợ cấp sẽ thay đổi

  Mức JobKeeper payment trong từng giai đoạn gia hạn sẽ phụ thuộc vào số giờ mà:

  • một nhân viên đủ điều kiện làm việc
  • một người tham gia kinh doanh đủ điều kiện đang tích cực tham gia vào hoạt động kinh doanh
  Trợ cấp sẽ được phân chia thành hai cấp.

  Mức cấp 1:

  Mức cấp 2:

  Mức này áp dụng cho:

  • những nhân viên đủ điều kiện đã làm việc từ 80 giờ trở lên trong bốn tuần của kỳ trả lương trước ngày 1 tháng 3 năm 2020 hoặc ngày 1 tháng 7 năm 2020 và
  • những người tham gia kinh doanh đủ điều kiện đã tích cực tham gia vào công việc kinh doanh từ 80 giờ trở lên trong tháng 2 năm 2020 và kê khai về việc đó.

   

  Mức này áp dụng cho:

  • bất kỳ nhân viên đủ điều kiện và những người tham gia kinh doanh đủ điều kiện nào khác.
   

  Chủ lao động và doanh nghiệp sẽ cần phải đề xuất mức trợ cấp mà họ đề nghị cho mỗi nhân viên đủ điều kiện và/hoặc người tham gia kinh doanh đủ điều kiện.

  Các quy định dành cho các nhà tu hành đủ điều kiện cũng tương tự như các quy định dành cho những người tham gia kinh doanh đủ điều kiện, với mức trợ cấp tùy thuộc vào số giờ mà họ dành cho các hoạt động công việc của họ trong tháng 2 năm 2020.

  Các đợt kiểm tra bổ sung để xác định mức trợ cấp áp dụng cho một nhân viên đủ điều kiện, người tham gia kinh doanh đủ điều kiện hoặc nhà tu hành đủ điều kiện có thể được tiến hành trong một số trường hợp.

  Mức JobKeeper payment cũng khác nhau trong từng giai đoạn gia hạn.

  Gia hạn JobKeeper 1

  Giai đoạn gia hạn này sẽ được tiến hành từ ngày 28 tháng 9 năm 2020 tới ngày 3 tháng 1 năm 2021.

  Quý vị sẽ cần phải chứng minh rằng doanh thu GST thực tế của mình đã sụt giảm trong quý tháng 9 năm 2020 so với thời kỳ có thể so sánh được (thường là quý tương ứng vào năm 2019). Xem kiểm tra mức sụt giảm doanh thu thực tế (bằng tiếng Anh)

  Quý vị cũng cần phải thỏa mãn được bài kiểm tra về mức sụt giảm doanh thu ban đầu. Tuy nhiên, nếu quý vị:

  • đã được quyền nhận JobKeeper cho hai tuần trước ngày 28 tháng 9 thì quý vị đã thỏa mãn được bài kiểm tra về mức sụt giảm doanh thu ban đầu.
  • đang đăng ký tham gia JobKeeper lần đầu tiên từ ngày 28 tháng 9 năm 2020, nếu quý vị thỏa mãn được bài kiểm tra về mức sụt giảm doanh thu thực tế thì quý vị cũng sẽ thỏa mãn được bài kiểm tra về mức sụt giảm doanh thu ban đầu (ngoại trừ một số trường đại học). Quý vị có thể đăng ký trên cơ sở đó.

  Các mức trợ cấp JobKeeper payment trong giai đoạn gia hạn này là:

  • Cấp 1: $1,200 mỗi hai tuần (trước thuế).
  • Cấp 2: $750 mỗi hai tuần (trước thuế).

  Gia hạn JobKeeper 2

  Giai đoạn gia hạn này sẽ được tiến hành từ ngày 4 tháng 1 năm 2021 tới ngày 28 tháng 3 năm 2021.

  Quý vị sẽ cần phải chứng minh rằng doanh thu GST thực tế của mình đã sụt giảm trong quý tháng 12 năm 2020 so với thời kỳ có thể so sánh được (thường là quý tương ứng vào năm 2019). Xem kiểm tra mức sụt giảm doanh thu thực tế (bằng tiếng Anh)

  Quý vị cũng cần phải thỏa mãn được bài kiểm tra về mức sụt giảm doanh thu ban đầu. Tuy nhiên, nếu quý vị:

  • đã được quyền nhận JobKeeper cho hai tuần trước ngày 28 tháng 9 thì quý vị đã thỏa mãn được bài kiểm tra về mức sụt giảm doanh thu ban đầu.
  • đang đăng ký tham gia JobKeeper lần đầu tiên từ ngày 28 tháng 9 năm 2020, nếu quý vị thỏa mãn được bài kiểm tra về mức sụt giảm doanh thu thực tế thì quý vị cũng sẽ thỏa mãn được bài kiểm tra về mức sụt giảm doanh thu ban đầu (ngoại trừ một số trường đại học). Quý vị có thể đăng ký trên cơ sở đó.

  Quý vị có thể đủ điều kiện cho gia hạn JobKeeper 2 ngay cả nếu quý vị không đủ điều kiện cho gia hạn JobKeeper 1.

  Các mức trợ cấp JobKeeper payment trong giai đoạn gia hạn này là:

  • Cấp 1: $1,000 mỗi hai tuần (trước thuế).
  • Cấp 2: $650 mỗi hai tuần (trước thuế).

  Xem thêm:

  Doanh nghiệp hay phi lợi nhuận

  Quý vị cần làm gì

  Từ ngày 28 tháng 9 năm 2020, quý vị phải thực hiện tất cả những việc sau:

  • làm rõ xem mức trợ cấp cấp 1 hay cấp 2 sẽ áp dụng cho mỗi nhân viên đủ điều kiện của quý vị và/hoặc những người tham gia kinh doanh đủ điều kiện và/hoặc các nhà tu hành đủ điều kiện
  • thông báo cho chúng tôi và các nhân viên đủ điều kiện của quý vị và/hoặc những người tham gia kinh doanh đủ điều kiện và/hoặc các nhà tu hành đủ điều kiện về mức trợ cấp áp dụng cho họ
  • trong giai đoạn gia hạn JobKeeper 1 – đảm bảo nhân viên đủ điều kiện của quý vị được trả tối thiểu  
   • $1,200 mỗi hai tuần đối với nhân viên cấp 1.
   • $750 mỗi hai tuần đối với nhân viên cấp 2.
    
  • trong giai đoạn gia hạn JobKeeper 2 – đảm bảo nhân viên đủ điều kiện của quý vị được trả tối thiểu  
   • $1,000 mỗi hai tuần đối với nhân viên cấp 1.
   • $650 mỗi hai tuần đối với nhân viên cấp 2.
    

  Nếu quý vị đã đăng ký GST và có các tường trình BAS chưa khai báo, quý vị nên nộp BAS cho quý tháng 9 năm 2019 và tháng 12 năm 2019 càng sớm càng tốt (hoặc cho các tháng tương đương, nếu quý vị báo cáo theo tháng). Các tường trình BAS chưa nộp có thể làm định trệ việc xét đơn đăng ký JobKeeper Payments trong giai đoạn gia hạn JobKeeper.

  Sụt giảm doanh thu

  Trong từng giai đoạn gia hạn, bài kiểm tra bổ sung về mức sụt giảm doanh thu thực tế sẽ áp dụng:

  • Gia hạn đợt 1: Quý vị sẽ cần phải chứng minh rằng doanh thu GST thực tế của mình đã sụt giảm trong quý tháng 9 năm 2020 (tháng 7, tháng 8, tháng 9) so với thời kỳ có thể so sánh được (thường là quý tương ứng của năm 2019).
  • Gia hạn đợt 2: Quý vị sẽ cần phải chứng minh rằng doanh thu GST thực tế của mình đã sụt giảm trong quý tháng 12 năm 2020 (tháng 10, tháng 11, tháng 12) so với thời kỳ có thể so sánh được (thường là quý tương ứng của năm 2019).

  Xem kiểm tra mức sụt giảm doanh thu thực tế (bằng tiếng Anh) hoặc nói chuyện với đại diện thuế của quý vị để được trợ giúp.

  Những gì không thay đổi

  Để yêu cầu hai tuần trong giai đoạn gia hạn JobKeeper 1 hoặc 2:

  • Quý vị không cần đăng ký lại cho việc gia hạn JobKeeper nếu quý vị đã đăng ký nhận Jobkeeper cho hai tuần trước ngày 28 tháng 9.
  • Quý vị không cần phải đánh giá lại xem nhân viên có đủ điều kiện hay không hoặc đề nghị nhân viên đồng ý đề xuất quý vị là chủ lao động đủ điều kiện của họ nếu quý vị đã yêu cầu JobKeeper cho họ trước ngày 28 tháng 9.
  • Quý vị không cần phải đáp ứng thêm bất kỳ yêu cầu nào nếu quý vị đang đăng ký xin trợ cấp JobKeeper cho một người tham gia kinh doanh đủ điều kiện, ngoài những yêu cầu đã áp dụng từ ban đầu của JobKeeper liên quan đến việc  
   • có ABN, và
   • kê khai lợi tức và vật tư có thể thẩm định được.
    

  Những người tham gia JobKeeper mới

  Gói trợ cấp JobKeeper sẽ tiếp tục mở đối với những người tham gia mới, miễn là họ đáp ứng được các yêu cầu về điều kiện được hưởng trợ cấp trong giai đoạn có liên quan.

  Được ủy quyền bởi Chính phủ Úc, Canberra.

   Last modified: 14 Apr 2021QC 62286