Show download pdf controls
 • JobKeeper Payment

  Thông tin dịch thuật này chỉ là một bản tóm tắt. Chúng tôi đang thường xuyên cập nhật thông tin về JobKeeper Payment trên trang web này và một số thông tin cập nhật có thể bằng tiếng Anh. Quý vị có thể cần phải nhờ một người khác đọc giúp thông tin này. 

  This translated information is a summary only. We are making regular updates to the JobKeeper Payment information on this website and some updates may be in English. You may need to ask someone to help you read this information.

  Chính phủ đã công bố chương trình JobKeeper Payment scheme (Thanh toán JobKeeper) để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đáng kể bởi coronavirus nhằm giúp giữ nhiều người Úc hơn trong công việc.

  Trợ cấp JobKeeper payment dành cho chủ lao động hội đủ điều kiện nhằm giúp họ trả lương hay mức lương tối thiểu là $1,500 (trước thuế) mỗi hai tuần cho nhân viên hội đủ điều kiện của họ. Cổng điện tử cho thủ tục đăng ký JobKeeper payment đã mở tại ATO's Business Portal.

  Chủ lao động hội đủ điều kiện sẽ được hoàn trả một khoản tiền cố định là $1,500 mỗi hai tuần cho mỗi nhân viên hội đủ điều kiện.

  Để đăng ký lãnh JobKeeper payment chủ lao động phải trả lương tối thiểu là $1,500 (trước thuế) mỗi hai tuần cho các nhân viên hội đủ điều kiện. Tiền này, chúng tôi sẽ trả sau cho chủ lao động mỗi tháng. Chủ lao động hội đủ điều kiện sẽ bắt đầu lãnh các khoản tiền đầu tiên trong tuần lễ đầu của tháng 5, năm 2020. Trợ cấp JobKeeper payments có thể được trả từ ngày 30 tháng 3, năm 2020.

  Nếu chủ lao động hội đủ điều kiện không tiếp tục trả lương cho nhân viên cho mỗi kỳ lương, họ sẽ mất tư cách lãnh trợ cấp JobKeeper payment.

  Để hội đủ điều kiện lãnh trợ cấp JobKeeper payment, chủ lao động và nhân viên của họ phải đạt một số các điều kiện khác nhau.

  Key dates:

  • From 20 April: complete Step 1: Enrol for the JobKeeper payment (in English).
  • From 4 May: complete Step 2: Identify and maintain your eligible employees (in English) and eligible business participant.
  • By 8 May: you must have paid your eligible employees at least $1,500 (before tax) for each JobKeeper fortnight to claim JobKeeper payments for April.
  • By 31 May: you must complete steps 1 and 2 if you want to claim for JobKeeper fortnights in April and May.
  • After May: if you are enrolling and identifying your employees and business participant for the first time after May, you must complete these steps in the month you wish to claim for.
  • By 14 June: complete Step 3: Make a business monthly declaration (in English) for May.
  • By the 14th of each month: complete Step 3: Make a business monthly declaration (in English) to claim JobKeeper payments for the previous month.
  • You should also make any updates to your employees' eligibility using the 'Maintain' function as part of your business monthly declaration.

  Nếu quý vị không hiểu những thông tin này, quý vị có thể nói chuyện với một đại diện thuế hoặc liên hệ với chúng tôi.

  Tìm hiểu về sự ảnh hưởng của chương trình:

   Last modified: 27 May 2020QC 62286