Show download pdf controls
 • JobMaker Hiring Credit scheme

  Chương trình JobMaker Hiring Credit khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng thêm những người tìm việc trẻ từ 16–35 tuổi.

  Các chủ lao động đủ điều kiện có thể được trả JobMaker Hiring Credit cho mỗi nhân viên đủ điều kiện mà họ thuê thêm từ ngày 7 tháng 10 năm 2020 đến ngày 6 tháng 10 năm 2021.

  Media: JobMaker Hiring Credit (Vietnamese)
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudnajh5hExternal Link (Duration: 01:00)

  Tìm hiểu thêm:

  Xem thêm:

  Điều kiện

  Các chủ lao động đủ điều kiện

  Chủ lao động sẽ đủ điều kiện để nhận JobMaker Hiring Credit nếu tất cả các điều sau đây áp dụng.

  Chủ lao động:

  • đã đăng ký JobMaker Hiring Credit scheme
  • hoặc  
   • điều hành một doanh nghiệp ở Úc
   • là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động ở Úc
   • là hiệp hội từ thiện có tặng dữ được khấu trừ thuế (DGR) được công nhận là quỹ công cộng hoặc cho quỹ công cộng mà quý vị đã điều hành theo Overseas Aid Gift Deductibility Scheme (DGR mục 9.1.1) hoặc để cứu trợ cho các nước phát triển (DGR mục 9.1.2).
    
  • có số doanh nghiệp Úc (ABN)
  • đã đăng ký phần tiền chủ lao động giữ lại cho người làm đâu trả đó (PAYG withholding)
  • chưa yêu cầu thanh toán tiền JobKeeper cho hai tuần bắt đầu trong kỳ JobMaker
  • đã nộp đủ tờ khai thuế lợi tức và GST trong hai năm tính đến khi kỳ JobMaker mà họ đang yêu cầu thanh toán kết thúc.
  • đáp ứng các điều kiện về gia tăng sổ lương và nhân sự
  • đáp ứng các yêu cầu báo cáo, bao gồm cập nhật báo cáo về Single Touch Payroll (STP)
  • không thuộc một trong các loại hình chủ lao động không đủ điều kiện.

  Xem thêm:

  Nhân viên đủ điều kiện

  Nhân viên đủ điều kiến nếu họ:

  • là nhân viên của tổ chức đó trong giai đoan JobMaker
  • từ 16 đến 35 tuổi khi họ bắt đầu đi làm
  • bắt đầu làm việc từ ngày 7 tháng 10 năm 2020 và trước ngày 7 tháng 10 năm 2021
  • đã làm việc hoặc được trả lương trung bình ít nhất 20 giờ trong mỗi tuần mà họ đã được thuê làm trong kỳ JobMaker
  • đã đưa thông báo JobMaker Hiring Credit của nhân viên cho chủ lao động
  • chưa cung cấp thông báo JobMaker Hiring Credit của nhân viên cho chủ lao động khác
  • đã nhận Parenting Payment, Youth Allowance (trừ khi cá nhân đó đang đi học toàn thời gian hoặc là một người học việc mới) hoặc JobSeeker Payment trong ít nhất 28 ngày liên tục (hoặc 2 đợt hai tuần) trong 84 ngày (hoặc 6 đợt hai tuần) trước khi bắt đầu làm việc.

  Xem thêm:

  Ai không thể đăng ký

  Quý vị không thể đăng ký nếu bất kỳ điều nào sau đây xảy ra. Quý vị:

  • đã phải nhận Major Bank Levy cho mình hoặc một thành viên trong tập đoàn hợp nhất của quý vị trong bất kỳ quý nào vào hoặc trước ngày 30 tháng 9 năm 2020
  • là một cơ quan chính phủ Úc (theo định nghĩa của Income Tax Assessment Act 1997)
  • là một cơ quan chính quyền địa phương
  • được sở hữu toàn bộ bởi một cơ quan nhà nước Úc hay cơ quan chính quyền địa phương
  • là một sovereign entity
  • là một công ty đang bị thanh lý hoặc thanh lý tạm thời
  • là một cá nhân đã đăng ký phá sản.

  Thông tin dành cho chủ lao động

  Nếu quý vị là chủ lao động đủ điều kiện thì quý vị:

  • sẽ có thể đăng ký với chúng tôi từ ngày 6 tháng 12 năm 2020
  • có thể yêu cầu chúng tôi thanh toán các khoản tiền còn thiếu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021
  • có thể yêu cầu thanh toán cho các nhân viên đủ điều kiện ₫ược tuyển dụng thêm trong tối đa 12 tháng kể từ ngày bắt đầu làm việc của họ
  • không thể yêu cầu thanh toán JobKeeper và JobMaker Hiring Credit cùng một lúc.

  Xem thêm:

  Doanh nghiệp của người Úc gốc Việt hy vọng sẽ phát triển với khoản thanh toán JobMaker Hiring Credit

  Đối với Vicky Trần, chủ nhân nhà hàng Việt Nam, Master Roll Vietnam ở Melbourne, đại dịch COVID-19 đem lại những thách thức chưa từng gặp phải.

  "Nhà hàng là một trong những ngành kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch. Chúng tôi đã có thể tiếp tục hoạt động bằng cách điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu mua thực phẩm mang đi và giao hàng tận nhà, nhưng tới hôm nay chúng tôi vẫn còn cảm nhận được hậu quả của việc mọi sinh hoạt bị phong tỏa”, cô Trần nói.

  Cô Trần, một di dân từ Việt Nam đến Úc năm 2001, đã mở Master Roll Vietnam vào năm 2014.

  Với hy vọng xây dựng doanh nghiệp của mình trở lại hoạt động với công suất trước COVID-19, Trần đã tìm hiểu và nghiên cứu khoản thanh toán JobMaker Hiring Credit, một động lực khuyến khích của chính phủ Úc do Sở Thuế Úc (ATO) quản trị. Khoản thanh toán này có thể cho cô nhận được tới 10,400 Úc kim một năm cho nhân viên mới từ 16 đến 29 tuổi và tới 5,200 Úc kim một năm cho nhân viên mới từ 30 đến 35 tuổi.

  "JobMaker Hiring Credit cho chúng tôi thêm động lực kích thích để thuê mướn thêm những người trẻ và mục đích tối hậu là giúp phát triển doanh nghiệp của chúng tôi,” cô Trần nói.

  Các chủ nhân có thể nhận được khoản tài trợ tiền lương cho tối đa 12 tháng cho mỗi nhân viên hội đủ điều kiện và được thuê mướn thêm từ ngày 7 tháng 10 năm 2020 đến ngày 6 tháng 10 năm 2021.

  ATO đang khuyến khích các chủ nhân đang phát triển kinh doanh và tăng số lượng nhân viên hãy đăng bộ, đề cử các nhân viên được thuê mướn thêm hội đủ điều kiện của mình và khai khoản thanh toán JobMaker Hiring Credit.

  End of example

  Những ngày quan trọng

  • 7 tháng 10 năm 2020 – chương trình bắt đầu
  • 6 tháng 12 năm 2020 – đăng ký bắt ₫ầu (quý vị chỉ cần đăng ký một lần và quý vị phải đăng ký trước khi quý vị yêu cầu thanh toán)
  • 1 tháng 2 năm 2021 – thời gian yêu cầu thanh toán đầu tiên bắt đầu
  • 30 tháng 4 năm 2021 – thời gian yêu cầu thanh toán đầu tiên chấm dứt
  • 6 tháng 10 năm 2021 – quý vị có thể yêu cầu các khoản thanh toán liên quan đến nhân viên được thuê cho đến ngày này
  • 6 tháng 10 năm 2022 – thời gian yêu cầu JobMaker kết thúc

  Mốc ngày cho kỳ JobMaker và kỳ yêu cầu thanh toán

  Kỳ

  Kỳ JobMaker

  Kỳ yêu cầu thanh toán

  1

  7 tháng 10 năm 2020 – 6 tháng 1 năm 2021

  1 tháng 2 năm 2021 - 30 tháng 4 năm 2021

  2

  7 tháng 1 năm 2021 - 6 tháng 4 năm 2021

  1 tháng 5 năm 2021 - 31 tháng 7 năm 2021

  3

  7 tháng 4 năm 2021 - 6 tháng 7 năm 2021

  1 tháng 8 năm 2021 - 31 tháng 10 năm 2021

  4

  7 tháng 7 năm 2021 - 6 tháng 10 năm 2021

  1 tháng 11 năm 2021 - 31 tháng 1 năm 2022

  5

  7 tháng 10 năm 2021 - 6 tháng 1 năm 2022

  1 tháng 2 năm 2022 - 30 tháng 4 năm 2022

  6

  7 tháng 1 năm 2022 - 6 tháng 4 năm 2022

  1 tháng 5 năm 2022 - 31 tháng 7 năm 2022

  7

  7 tháng 4 năm 2022 - 6 tháng 7 năm 2022

  1 tháng 8 năm 2022 - 31 tháng 10 năm 2022

  8

  7 tháng 7 năm 2022 - 6 tháng 10 năm 2022

  1 tháng 11 năm 2022 - 31 tháng 1 năm 2023

  Đăng ký chương trình JobMaker Hiring Credit

  Các chủ lao động đủ điều kiện có thể đăng ký JobMaker Hiring Credit t scheme từ ngày 6 tháng 12 năm 2020.

  Sau khi đăng ký, các chủ lao động đủ điều kiện có thể yêu cầu thanh toán JobMaker Hiring Credit cho mỗi kỳ JobMaker. Quý vị có thể yêu cầu thanh toán cho kỳ Job Maker đầu tiên từ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Tiền được thanh toán sau.

  Để kiểm tra điều kiện của quý vị, hãy xem trang Các chủ lao động đủ điều kiện.

  Để hoàn tất đăng ký JobMaker Hiring Credit, chủ lao động phải cung cấp:

  • số người được tuyến dụng
  • số tiền lương cơ bản
  • chi tiết liên lạc.

  Thông tin này có thể được cung cấp thông qua:

  Thời gian đăng ký

  Chủ lao động sẽ cần đăng ký trước khi yêu cầu thanh toán JobMaker Hiring Credit. Quý vị không cần phải đăng ký trước khi thuê nhân viên đủ điều kiện.

  Quý vị có thể đăng ký bất kỳ lúc nào trước khi thời gian yêu cầu thanh toán kết thúc.

  Quy trình đăng ký và yêu cầu thanh toán

  Các doanh nghiệp có ABN đang hoạt động có thể truy cập đăng ký trên ATO online services hoặc Business Portal. Trong 'JobMaker Hiring Credit payment', quý vị có thể tìm thấy thông tin và hướng dẫn từng bước về:

  • đăng ký
  • cách thức yêu cầu thanh toán
  • cách thức đề xuất nhân viên của quý vị
  • thanh toán

  Hướng dẫn JobMaker Hiring Credit của chúng tôi có chỉ dẫn từng bước về cách đăng ký, đề cử nhân viên và yêu cầu thanh toán (bằng tiếng Anh).

  Mức thanh toán

  Thông qua JobMaker Hiring Credit, chủ lao động đủ điều kiện có thể nhận được khoản thanh toán tối đa:

  • 200 AUD một tuần - cho mỗi nhân viên bổ sung đủ điều kiện từ 16 đến 29 tuổi.
  • 100 AUD một tuần - cho mỗi nhân viên bổ sung đủ điều kiện từ 30 đến 35 tuổi.

  Tuổi của nhân viên sẽ dựa trên ngày họ bắt đầu làm việc với chủ lao động.

  Các khoản thanh toán sẽ được trả sau mỗi kỳ JobMaker.

  Thông tin dành cho nhân viên

  JobMaker Hiring Credit được trả cho chủ lao động của quý vị để giúp trợ cấp chi phí thuê quý vị nếu quý vị là một nhân viên bổ sung đủ điều kiện.

  Quý vị sẽ không nhận được khoản thanh toán JobMaker Hiring Credit trong tiền lương, tiền công hoặc các khoản thanh toán khác của chính quý vị.

  Quý vị không yêu cầu thanh toán JobMaker Hiring Credit . Nếu chủ lao động của quý vị đủ điều kiện, họ có thể chọn nộp đơn tham gia.

  Là nhân viên, quý vị cần làm gì

  Nếu chủ lao động của quý vị dự định tham gia vào chương trình JobMaker Hiring Credit thì họ sẽ yêu cầu quý vị điền vào thông báo JobMaker dành cho nhân viên. Đó là toàn bộ những gì quý vị cần làm. Mọi việc khác sẽ do chủ lao động của quý vị đảm trách.

  Xem thêm:

   Last modified: 02 Jul 2021QC 64510