Show download pdf controls
 • BAS Thu gọn (Simpler BAS)

  Báo cáo thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) trên tờ tường trình hoạt động kinh doanh (BAS) đang trở nên dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp nhỏ.

  Nếu doanh thu GST của quý vị dưới 10 triệu Úc kim, quý vị sẽ khai báo GST sử dụng BAS Thu gọn.

  Với BAS Thu gọn, thông tin GST duy nhất mà các doanh nghiệp nhỏ cần khai trong Tường trình BAS của họ là G1 Tổng hàng bán , 1A thuế GST cho hàng bán và 1B thuế GST cho hàng mua.

  Các doanh nghiệp nhỏ sẽ không còn phải khai báo G2 Hàng bán xuất khẩu, G3 Hàng bán miễn GST, G10 Hàng mua cố định và G11 Hàng mua không cố định.

  BAS Thu gọn không ảnh hưởng đến cách thức khai báo các khoản thuế khác (ví dụ, các khoản trả góp thuế thu nhập PAYG hay thuế PAYG được giữ lại), hay mức độ thường xuyên cho việc nộp BAS của quý vị.

  Quý vị vẫn cần phải lưu trữ giấy tờ, như hoá đơn (invoices), để làm bằng chứng cho bất kỳ khoản yêu cầu hoàn trả nào quý vị nêu ra ở BAS và các thủ tục xin hoàn trả thuế thu nhập.

  BAS Thu gọn sẽ giảm bớt sự phức tạp của lưu trữ và khai báo GST, và bằng cách đó sẽ giảm nhẹ các chi phí cho thủ tục hành chính. Công tác thiết lập tài khoản GST, lưu trữ sổ sách liên tục, và chuẩn bị cũng như nộp BAS đang trở nên dễ dàng hơn.

  Để tiếp cận đầy đủ các lợi ích lưu trữ hồ sơ, phần mềm kế toán của quý vị cần phải hỗ trợ BAS Thu gọn. Đối với người sử dụng phần mềm kế toán, việc nhóm và đặt mã các giao dịch GST cũng như chuẩn bị và nộp BAS nay dễ dàng hơn.

  Đơn giấy cho BAS sẽ không có thay đổi. Các mục không yêu cầu thông tin có thể được để trống.

  Nếu quý vị sử dụng hệ thống lưu trữ sổ sách bằng giấy, quý vị nên xem xét đến việc chuyển sang sử dụng các phần mềm kế toán điện tử để tiếp cận đầy đủ các lợi ích của BAS Thu gọn.

  Không phải tất cả các doanh nghiệp đều đủ tư cách để được hưởng BAS Thu gọn. Doanh thu GST ước tính thường niên của quý vị quyết định phương thức khai báo GST của quý vị.

  • Nếu doanh thu GST của quý vị đạt từ 10 triệu Úc kim trở lên, quý vị sẽ khai báo GST sử dụng BAS đầy đủ.
  • Nếu doanh thu GST của quý vị dưới 10 triệu Úc kim, quý vị sẽ khai báo GST sử dụng BAS Thu gọn.
  • Nếu doanh thu GST của quý vị dưới 10 triệu Úc kim và quý vị đang khai báo GST theo từng phần, quý vị sẽ tiếp tục sử dụng phương thức khai báo theo từng phần.

  Nếu quý vị được sự trợ giúp của một chuyên viên thuế vụ để được hỗ trợ khai BAS, quý vị có thể xem xét tới việc thảo luận về các thay đổi này với họ. Các chuyên viên này sẽ giúp quý vị tận dụng các lợi ích về lưu trữ sổ sách và khai bao kèm theo BAS Thu gọn.

  Để biết thêm thông tin, xin truy cập BAS Thu gọn.

   Last modified: 27 Jun 2017QC 52691