Show download pdf controls
 • Single Touch Payroll

  Single Touch Payroll (STP) là gì

  STP là cách báo cáo mới các chi tiết thuế và hưu bổng cho ATO.

  Khi sử dụng phần mềm tương thích với STP, quý vị sẽ gửi chi tiết tiền lương và tiền công, khoản khấu trừ thuế và hưu bổng của nhân viên mình cho ATO mỗi khi quý vị trả lương cho họ.

  Điều này có nghĩa là:

  • quý vị sẽ báo cáo cho chúng tôi mỗi khi quý vị trả lương cho nhân viên của mình
  • quý vị sẽ báo cáo chi tiết hưu bổng cho chúng tôi
  • quý vị sẽ không cần cung cấp cho nhân viên bản tóm tắt chi tiết thanh toán cho thông tin quý vị đã báo cáo và hoàn tất bằng STP.

  Khi nào bắt đầu

  Đối với tất cả các người chủ, việc báo cáo bằng STP đã bắt đầu ngào ngày 1 tháng 7 năm 2019.

  Nếu không thể báo cáo bằng STP, quý vị sẽ phải xin gia hạn thời gian.

  Một khi bắt đầu báo cáo STP, quý vị cần tiếp tục báo cáo mỗi lần quý vị trả lương cho nhân viên của mình.

  Bắt đầu báo cáo bằng STP

  Bắt đầu báo cáo theo một trong những cách sau bằng cách:

  • sử dụng phần mềm tính toán lương bổng hoặc phần mềm kế toán hiện tại của quý vị (nếu tương thích với STP)
  • chọn phần mềm tính toán lương bổng hoặc phần mềm kế toán có chức năng báo cáo STP
  • yêu cầu đại diện thuế hoặc đại diện BAS đã đăng ký của quý vị thay mặt quý vị báo cáo bằng giải pháp STP. Hình thức này chỉ sử dụng được cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2020.

  Nhà cung cấp giải pháp hoặc chuyên viên thuế của quý vị có thể tư vấn cho quý vị về cách chuyển sang báo cáo STP.

  Các hình thức báo cáo STP

  Người chủ có từ 1–4 nhân viên (người chủ có rất ít nhân viên)

  Nếu có từ 1–4 nhân viên, quý vị có thể báo cáo bằng giải pháp STP miễn phí hoặc chi phí thấp. Tại trang mạng của chúng tôi ato.gov.au/STPsolutions có danh sách các nhà cung cấp.

  Nếu khả năng về kỹ thuật số của quý vị hạn chế, quý vị có thể hội đủ điều kiện để báo cáo hàng quý (mỗi bốn tháng) cho đến tháng 6 năm 2021 thông qua đại diện thuế hoặc đại diện BAS đã đăng ký của quý vị. Đại diện của quý vị phải thay mặt quý vị nộp đơn xin trước ngày 28 tháng 2 năm 2020.

  Đại diện thuế hoặc đại diện BAS đã đăng ký của quý vị cần phải thay mặt quý vị nộp đơn xin cho loại báo cáo này.

  Người chủ có từ 5–19 nhân viên (người chủ nhỏ)

  Bắt đầu báo cáo ngay bây giờ – Nếu sử dụng phần mềm tính lương có chức năng STP, quý vị có thể cập nhật phần mềm của mình và bắt đầu báo cáo bất cứ lúc nào. Hãy nói chuyện với nhà cung cấp phần mềm, hoặc truy cập trang mạng của họ, để tìm hiểu xem quý vị cần làm những gì.

  Nếu bây giờ quý vị chưa sẵn sàng, nhà cung cấp giải pháp hoặc chuyên viên thuế của quý vị có thể hướng dẫn cho quý vị cách chuyển sang báo cáo STP. Quý vị cũng có thể xem/tải xuống Danh sách kiểm tra bắt đầu báo cáo của chúng tôi.

  Xin thêm thời gian để chuẩn bị sẵn sàng – Nếu hiện giờ chưa báo cáo bằng STP, quý vị cần phải sử dụng mẫu đơn trực tuyến của chúng tôi để xin được phép bắt đầu vào ngày trễ hơn. Xem Trường hợp hoãn Single Touch Payroll.

  Yêu cầu chúng tôi miễn cho quý vị nếu quý vị đạt các tiêu chuẩn –Nếu sinh sống ở khu vực mà dịch vụ internet lúc có lúc không hoặc không có dịch vụ internet, quý vị hoặc đại diện thuế của quý vị có thể nộp đơn trực tuyến để xin được miễn.

  Cách báo cáo

  Nếu vốn đã sử dụng giải pháp hoặc dịch vụ tính lương, quý vị có thể báo cáo bằng cách này miễn là nó được cập nhật để có thể báo cáo STP. Hãy nói chuyện với nhà cung cấp để tìm hiểu xem họ có cung cấp STP hay không.

  Nếu hiện nay quý vị không có giải pháp tính lương và muốn xem xét các hình thức khác nhau, quý vị hãy nói chuyện với chuyên viên thuế hoặc nhà cung cấp dịch vụ để họ tư vấn cho quý vị.

  Ngày nay cũng có những sản phẩm được thiết kế riêng cho báo cáo STP và không cần sử dụng toàn bộ các yêu cầu báo cáo tính lương.

  Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các sản phẩm có sẵn tại sổ đăng ký sản phẩm STP. Nếu có từ bốn nhân viên trở xuống, quý vị có thể tìm được nhiều giải pháp dễ sử dụng, chi phí thấp và miễn phí tại ato.gov.au/stpsolutions – những giải pháp này đều có giá từ 10 đô-la trở xuống.

  Quý vị cũng có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ tính lương hoặc đại diện thuế hoặc đại diện BAS đã đăng ký của quý vị báo cáo bằng giải pháp STP thay mặt quý vị mỗi lần trả lương.

  Các khoản thanh toán trả cho người liên quan trực tiếp doanh nghiệp (nhân viên có mối liên hệ gần gũi).

  Nếu quý vị trả tiền cho một người có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, chẳng hạn như thân nhân, giám đốc, cổ đông hoặc người thụ hưởng trong quỹ tín thác, quý vị không cần phải báo cáo khoản thanh toán đối với nhân viên diện này bằng STP cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2020. Quý vị không phải nộp đơn xin thêm thời gian này.

  Quý vị vẫn cần báo cáo tiền lương và tiền công của họ, thuế đã khấu trừ và hưu bổng bằng cách sử dụng các tiến trình hiện tại của quý vị.

  Báo cáo hàng quý cho đến năm 2021

  Nếu có từ một đến bốn nhân viên và quý vị tính lương không sử dụng máy vi tính (ví dụ: tính lương theo cách thủ công và lưu hồ sơ trên bảng tính hoặc giấy), quý vị có thể hội đủ điều kiện để báo cáo hàng quý cho đến tháng 6 năm 2021 thông qua đại diện thuế hoặc đại diện BAS đã đăng ký của quý vị. Hãy nói chuyện với họ trước ngày 28 tháng 2 năm 2020 xem họ có thể giúp quý vị ra sao.

  Ngoài ra, nếu doanh nghiệp của quý vị hoạt động theo mô hình việc làm thất thường, chẳng hạn như tăng rất nhiều theo mùa, quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện để được nhân nhượng báo cáo hàng quý và tự thực hiện việc báo cáo.

  Quý vị có thể làm đơn xin nhân nhượng báo cáo hàng quý bằng cách nộp đơn cho chúng tôi. Quý vị hoặc chuyên viên thuế của quý vị có thể tìm thêm thông tin tại các trường hợp hoãn Single Touch Payroll.

  Nếu quý vị cần thêm thời gian

  Quý vị có thể nộp đơn xin hoãn ngày bắt đầu của quý vị đối với STP (hoãn lại). Quý vị hoặc chuyên viên thuế của quý vị có thể tìm thêm thông tin tại các trường hợp hoãn Single Touch Payroll.

  Quý vị cần cho biết lý do vì sao muốn xin hoãn lại và chọn một ngày cụ thể không trễ hơn 30 tháng 6 năm 2020. Chúng tôi sẽ xác nhận với quý vị rằng chúng tôi chấp nhận ngày mới. Quý vị vẫn cần tìm giải pháp và bắt đầu báo cáo trước ngày đó. Chúng tôi sẽ không chấp thuận cho hoãn lại thêm nữa trừ các tình huống đặc biệt.

  Các trường hợp được miễn có sẵn

  Người chủ chỉ có người được trả lương có mối liên hệ gần gũi (chẳng hạn như giám đốc hoặc thân nhân của doanh nghiệp gia đình sở hữu) hoặc người chủ không kinh doanh (chẳng hạn như người chăm sóc có Withholding Payer Number WPN) không cần phải bắt đầu báo cáo đối với những người được trả lương này cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. Trường hợp miễn này là tự động và quý vị không cần phải nộp đơn. Tuy nhiên, quý vị nên lưu hồ sơ để hỗ trợ quyết định của mình.

  Ngoài ra cũng có các trường hợp miễn khác trong tình huống đặc biệt dựa trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, như không có dịch vụ internet hoặc doanh nghiệp sắp bị khánh tận. Hãy hỏi chuyên viên thuế đã đăng ký của mình nếu quý vị cho rằng quý vị có thể hội đủ điều kiện.

  Bất kỳ trường hợp miễn nào cũng chỉ trong khoảng thời gian đã thỏa thuận và sẽ xem xét khi hết thời hạn được miễn.

  Trợ giúp và thêm thông tin

  Có trợ giúp dành cho người chủ chuyển sang báo cáo STP (bao gồm những người hiện không sử dụng phần mềm) bằng cách:

  • hãy nói chuyện với chuyên viên thuế đã đăng ký của quý vị
  • gọi điện thoại cho dịch vụ thông phiên dịch của chúng tôi dành cho người gốc không nói tiếng Anh qua số 13 14 50.

  Được Chính phủ Úc, Canberra ủy quyền.

   Last modified: 20 Jan 2020QC 59842