• Tờ thông tin về mức chuẩn cho doanh nghiệp nhỏ

  Tờ thông tin cho doanh nghiệp nhỏ - Bảo vệ doanh nghiệp trung thực và giúp các doanh nghiệp nhỏ tăng tính cách cạnh tranh.

  Tài liệu này cung cấp thông tin về các mức chuẩn đối với doanh nghiệp nhỏ, bao gồm:

  Chúng tôi cam kết bảo vệ các doanh nghiệp trung thực bằng cách xác định và kiên quyết hành động chống lại các doanh nghiệp đang theo đuổi một lợi thế không công bằng bằng cách trốn tránh nghĩa vụ thuế của mình.

  Chúng tôi muốn đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn có thể duy trì cạnh tranh và hoạt động trên một môi trường bình đẳng.

  Để giúp đỡ, chúng tôi đã phát triển các mức chuẩn cho doanh nghiệp để:

  • bạn có thể đánh giá hiệu quả kinh doanh của bạn
  • bạn có thể so sánh hiệu quả kinh doanh của bạn với những cơ sở khác trong ngành của bạn
  • chúng tôi có thể xác định các doanh nghiệp nào có thể đang trốn tránh nghĩa vụ thuế của mình.

  Mức chuẩn dành cho doanh nghiệp nhỏ là gì?

  Mức chuẩn dành cho doanh nghiệp nhỏ cung cấp bức tranh khái quát về những gì đang xảy ra tại các doanh nghiệp trong một ngành nghề cụ thể.

  Các loại mức chuẩn sau đã được phát triển cho khu vực doanh nghiệp nhỏ:

  • mức chuẩn hiệu quả, cung cấp tỷ lệ kinh doanh chính cho các ngành nghề khác nhau
  • mức chuẩn thu nhập, cho thấy một phạm vi dự kiến về lợi tức cho các nhà kinh doanh ngành nghề dựa trên lao động và nguyên vật liệu mà họ sử dụng.

  Mức chuẩn hiệu quả

  Mức chuẩn hiệu quả có thể giúp bạn:

  • so sánh hiệu quả kinh doanh của bạn với những cơ sở khác trong ngành nghề của bạn
  • kiểm tra xem bạn đã ghi lại một cách chính xác tất cả các lợi tức của bạn, đặc biệt là lợi tức bằng tiền mặt.

  Mức chuẩn hiệu quả cung cấp tỷ lệ kinh doanh chính để giúp bạn so sánh và kiểm tra hoạt động kinh doanh của riêng bạn. Tỷ lệ cho một ngành nghề cụ thể có thể bao gồm:

  • chi phí bán hàng so với doanh thu
  • tổng chi phí so với doanh thu
  • nhân công so với doanh thu
  • tiền thuê địa điểm so với doanh thu
  • chi phí xe cộ so với doanh thu.
  Attention

  Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp hỗn hợp, bạn có thể cần phải kiểm tra các mức chuẩn cho nhiều ngành nghề.

  End of attention

  Mức chuẩn thu nhập

  Mức chuẩn thu nhập có thể giúp bạn:

  • so sánh doanh nghiệp của bạn với phạm vi mức chuẩn trong ngành nghề
  • kiểm tra hồ sơ của bạn có phản ảnh chính xác lợi tức hay không
  • ước tính doanh thu của bạn dựa trên nhân công và nguyên vật liệu sử dụng.

  Mức chuẩn thu nhập cho thấy một phạm vi dự kiến về lợi tức cho các nhà kinh doanh ngành nghề dựa trên nhân công và nguyên vật liệu mà họ sử dụng. Chúng áp dụng cho những nhà kinh doanh ngành nghề thực hiện dự án trong nước và chịu trách nhiệm thu mua nguyên liệu cho riêng mình.

   Last modified: 22 Jul 2015QC 23983