Show download pdf controls
 • Bắt đầu công việc đầu tiên

  Trước khi quý vị bắt đầu đi làm:

  Nhận một số hồ sơ thuế

  Số hồ sơ thuế (TFN) là số tham chiếu cá nhân của quý vị trong hệ thống thuế của chúng tôi. Quý vị nên xin cấp TFN trước khi quý vị bắt đầu công việc hoặc ngay sau đó. Nếu quý vị không có TFN để cung cấp cho chủ lao động thì quý vị sẽ phải trả thêm thuế.

  TFN là miễn phí.

  Bước tiếp theo:

  Giữ TFN an toàn

  Quý vị giữ một TFN duy nhất trọn đời ngay cả khi quý vị thay đổi tên, thay đổi công việc, di chuyển giữa các bang hay đi nước ngoài.

  Đừng để người khác sử dụng TFN của quý vị, kể cả là bạn bè hoặc người thân.

  Xin không cung cấp TFN trong đơn xin việc hay qua mạng. Quý vị chỉ nên cung cấp TFN cho chủ lao động sau khi bắt đầu làm việc cho họ.


  Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

  Xem thêm:

  Khi quý vị bắt đầu đi làm

  Hoàn thành kê khai số hồ sơ thuế

  Chủ lao động của quý vị sẽ yêu cầu quý vị điền một Tờ khai số hồ sơ thuế để cho họ biết thông tin cá nhân và TFN của quý vị.

  Chủ lao động sử dụng tờ khai này để tính toán số tiền thuế mà quý vị phải nộp.

  Quý vị có 28 ngày để cung cấp tờ khai cho chủ lao động của quý vị. Nếu quý vị không cung cấp tờ khai này, họ buộc phải khấu trừ khoản thuế cao hơn từ tiền lương của quý vị.

  Quý vị sẽ phải nộp bao nhiêu thuế

  Chủ lao động của quý vị sẽ khấu trừ thuế từ lương của quý vị và gửi số tiền này cho chúng tôi. Khoản tiền này được gọi là 'pay as you go withholding'.

  Mức thuế quý vị phải nộp phụ thuộc vào:

  • liệu quý vị là một cư dân Úc vì mục đích thuế hay không
  • lợi tức quý vị kiếm được là bao nhiêu
  • quý vị có số hồ sơ thuế (TFN) hay không.

  Tiền hưu bổng

  Tiền hưu bổng, hay 'hưu bổng', là một phần lợi tức của quý vị mà chủ lao động nộp vào một quỹ hưu bổng. Hưu bổng của quý vị tích lũy trong quá trình đi làm của quý vị. Quý vị sử dụng tiền hưu bổng của mình để sống khi nghỉ hưu.

  Tìm hiểu thêm:

  Được trả lương bằng tiền mặt

  Một số chủ lao động có nguyện vọng thanh toán cho quý vị bằng tiền mặt thay vì thanh toán vào tài khoản ngân hàng của quý vị. Điều này là chấp nhận được nếu họ:

  • khấu trừ đúng khoản thuế từ lương của quý vị và gửi số tiền này cho chúng tôi.
  • cung cấp bảng lương cho thấy khoản thuế mà quý vị đã nộp
  • nộp đúng số tiền hưu bổng vào quỹ hưu bổng của quý vị.

  Nếu họ không làm các điều trên thì quý vị có thể nhận được ít lương và hưu bổng hơn so với số lượng quý vị đáng được nhận.


  Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

  Tìm hiểu thêm:

  Nhân viên hoặc nhà thầu

  Là một nhân viên sẽ khác với là một nhà thầu.

  Quý vị là một nhân viên nếu quý vị đang làm việc trong doanh nghiệp của người khác.

  Quý vị là một nhà thầu nếu quý vị là lao động tự do và điều hành doanh vụ của riêng mình.

  Một số chủ lao động có thể làm sai khi coi quý vị như một người nhà thầu hay khuyến khích quý vị lập một số doanh nghiệp Úc (ABN) để cố gắng tránh né trách nhiệm của họ.

  Chỉ những cá nhân hoạt động kinh doanh mới cần có ABN. Nếu chủ lao động của quý vị trả tiền không chính xác cho quý vị như một nhà thầu, quý vị có thể bị mất những thứ như:

  • nghỉ ốm
  • tiền nghỉ lễ
  • hưu bổng
  • bảo hiểm lao động

  Tìm hiểu thêm:

  Quyền và nghĩa vụ tại nơi làm việc

  Tất cả những người làm việc tại Úc đều có quyền và sự bảo vệ như nhau tại nơi làm việc. Mức lương tối thiểu và điều kiện nơi làm việc được thiết lập theo luật Úc.

  Fair Work Ombudsman có thể cung cấp cho quý vị thông tin và lời khuyên về các quyền và nghĩa vụ tại nơi làm việc của quý vị. Họ có thông tin này trong các ngôn ngữ khác nhau.


  Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

  Xem thêm:

  Các bước tiếp theo:

  Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 20 Jan 2023QC 61298