Show download pdf controls
 • Báo cáo hàng năm khoản thanh toán chịu thuế

  Chúng tôi cũng có thông tin này bằng tiếng Hoa Giản thể/Truyền thống.

  Quý vị có thể cần phải nộp Báo cáo hàng năm khoản thanh toán chịu thuế (TPAR) trước ngày 28 tháng 8mỗi năm nếu quý vị điều hành doanh nghiệp cung cấp:

  TPAR cho chúng tôi biết về các khoản thanh toán đã trả cho các nhà thầu khác nhau cho các dịch vụ nhất định đã cung cấp. Các nhà thầu có thể bao gồm các nhà thầu phụ, tham vấn viên và các nhà thầu độc lập. Họ có thể hoạt động như một kinh doanh cá thể (cá nhân), công ty, hợp doanh hoặc quỹ ủy thác.

  Để dễ dàng hoàn thành TPAR của mình hơn, quý vị có thể cần phải kiểm tra xem quý vị có đang thu thập đúng thông tin về các khoản thanh toán quý vị trả cho các nhà thầu hay không. Thông tin quý vị cần báo cáo thường có trong hóa đơn nhà thầu cung cấp cho quý vị. Điều này bao gồm:

  • số doanh nghiệp Úc của họ (ABN)
  • tên và địa chỉ của họ
  • tổng số tiền trước thuế (trước số tiền thuế) quý vị đã trả cho họ trong năm tài chính (bao gồm GST nếu có).

  Chúng tôi sử dụng thông tin trong TPAR để kiểm tra rằng các nhà thầu đang báo cáo đúng tất cả thu nhập của họ.

  Xem

  Phương tiện: [Introduction to the Taxable Payments Reporting System - Vietnamese]
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiunj61h8yExternal Link (Duration: 01:03)

  Tìm hiểu về:

  Được Chính phủ Úc, Canberra ủy quyền

   Last modified: 15 Sep 2020QC 43160