Show download pdf controls
 • Taxable payments reporting - Vietnamese

  C c thanh to n chịu thuế - ng nh x y dựng v  kiến thiết

  "Bạn có phải đang là m ̣t doanh nghi ̣p trong ngành x y dựng và ki ́n thi ́t mà bạn phải trả ti ̀n cho các nhà th ̀u cung c ́p dịch vụ x y dựng và ki ́n thi ́t kh ng?

  Từ ngày 1 tháng 7 năm 2012, những doanh nghi ̣p trong ngành x y dựng và ki ́n thi ́t c ̀n phải báo cáo t ̉ng s ́ ti ̀n trả hàng năm mà họ trả cho từng nhà th ̀u cho các dịch vụ x y dựng và ki ́n thi ́t. Bạn c ̀n báo cáo các món ti ̀n trả này cho Sở Thu ́ Vụ trong Taxable payments annual report (Bản báo cáo các món ti ̀n trả có thu ́ hàng năm)."

  Tờ th ng tin d nh cho nh  thầu trong ng nh x y dựng v  kiến thiết

  Watch

  Qu  vị c  l m việc như l  nh  thầu trong ng nh x y dựng v  kiến thiết hay kh ng?

   

   

  H y bấm v o đ y để xem video bằng tiếng Anh "L m thế n o để nộp tờ b o c o h ng năm về c c m n tiền trả c  thuế qua trang mạng".

  End of watch
   Last modified: 20 May 2013QC 34370