Taxable payments reporting - Vietnamese

C c thanh to n chịu thuế - ng nh x y dựng v  kiến thiết

"Bạn có phải đang là m ̣t doanh nghi ̣p trong ngành x y dựng và ki ́n thi ́t mà bạn phải trả ti ̀n cho các nhà th ̀u cung c ́p dịch vụ x y dựng và ki ́n thi ́t kh ng?

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2012, những doanh nghi ̣p trong ngành x y dựng và ki ́n thi ́t c ̀n phải báo cáo t ̉ng s ́ ti ̀n trả hàng năm mà họ trả cho từng nhà th ̀u cho các dịch vụ x y dựng và ki ́n thi ́t. Bạn c ̀n báo cáo các món ti ̀n trả này cho Sở Thu ́ Vụ trong Taxable payments annual report (Bản báo cáo các món ti ̀n trả có thu ́ hàng năm)."

Tờ th ng tin d nh cho nh  thầu trong ng nh x y dựng v  kiến thiết

Watch

Qu  vị c  l m việc như l  nh  thầu trong ng nh x y dựng v  kiến thiết hay kh ng?

 

 

H y bấm v o đ y để xem video bằng tiếng Anh "L m thế n o để nộp tờ b o c o h ng năm về c c m n tiền trả c  thuế qua trang mạng".

End of watch
    Last modified: 20 May 2013QC 34370