Show download pdf controls
 • Báo cáo các khoản trả có thuế - ngành xây dựng và kiến thiết

  Quý vị có điều hành một doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng và trả tiền cho người làm hợp đồng cho những dịch vụ liên quan về xây dựng không?

  Nếu có, quý vị cần phải báo cáo tổng số tiền mà quý vị trả cho từng người làm hợp đồng cho công việc xây dựng và kiến thiết mỗi năm. Quý vị cần phải báo cáo các khoản thanh toán này cho chúng tôi trong Báo cáo các khoản thanh toán thuế hàng năm.

  Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà quý vị báo cáo về các khoản thanh toán quý vị đã trả cho người làm hợp đồng để phát hiện những người làm hợp đồng mà không:

  • nộp tờ khai thuế
  • khai toàn bộ thu nhập của họ trên tờ khai thuế đã được nộp.

  Để hoàn thành dễ dàng hơn Báo cáo các khoản thanh toán thuế hàng năm, quý vị có thể cần phải kiểm tra cách thức quý vị ghi nhận các thông tin liên quan đến người làm hợp đồng của quý vị.

  Ai cần phải báo cáo?

  Quý vị cần phải báo cáo nếu các điều kiện sau đây được áp dụng cho quý vị - quý vị:

  • là một doanh nhân hoạt động trong ngành xây dựng và thi công
  • trả phí các dịch vụ xây dựng và kiến thiết cho người làm hợp đồng
  • có số doanh nghiệp Úc (ABN)

  Quý vị cần báo cáo gì?

  Quý vị cần báo cáo các thông tin sau về mỗi người làm hợp đồng:

  • số doanh nghiệp Úc (ABN) của họ, nếu biết
  • tên của họ
  • địa chỉ của họ
  • tổng số tiền mà quý vị đã trả họ cho năm tài chính (đây là tổng số tiền phải trả bao gồm GST)
  • tổng số thuế GST có trong tổng số tiền mà quý vị trả.

  Quý vị có thể tìm thấy thông tin này trên các hoá đơn mà quý vị nhận được từ những người làm hợp đồng.

  Attention

  Người làm hợp đồng có thể là một doanh nghiệp tư nhân (cá nhân), đối tác, công ty hoặc quỹ uỷ thác

  End of attention

  Hoàn thành

  Nếu quý vị giữ các báo cáo giấy của mình, quý vị có thể tải về và in ra một bản tính mẫu để giúp quý vị ghi lại các thông tin mà quý vị cần để hoàn thành báo cáo.

  Để có bản sao của bản tính mẫu, hãy tham khảo Báo cáo các khoản thanh toán thuế– bảng tính

  Bản tính chỉ dành cho hồ sơ của quý vị - đừng gửi bản tính cho chúng tôi.

  End of get it done

  Các khoản thanh toán quý vị cần phải báo cáo

  Quý vị cần phải báo cáo tổng số các khoản tiền thanh toán mà quý vị trả cho từng người làm hợp đồng đối với các dịch vụ xây dựng và kiến thiết được thực hiện, hoặc có liên quan đến bất kỳ phần nào của một tòa nhà, cấu trúc, các công trình, bề mặt hoặc bề mặt ngầm.

  Định nghĩa về các dịch vụ xây dựng và kiến thiết rất rộng và bao gồm một loạt các ngành nghề và các hoạt động. Nó bao gồm các dịch vụ như lát gạch, lắp đặt đường ống nước, hàng rào và nó cũng bao gồm các công việc kiến ​​trúc (bao gồm cả phác thảo và thiết kế), trang trí (bao gồm cả sơn), thi công kỹ thuật và cảnh quan.

  Ví dụ về các ngành nghề và các hoạt động (bằng tiếng Anh) hiện có trên trang web của chúng tôi tại ato.gov.au/taxablepaymentsreporting. Quý vị cũng sẽ tìm thấy một danh sách ví dụ về các tòa nhà, cấu trúc, công trình, bề mặt hoặc bề mặt ngầm, trong đó bao gồm nhà ở, công trình thương mại và công nghiệp, lối đi bộ, sân thể thao và đường hầm.

  Nếu số tiền quý vị trả bao gồm cho cả lao động và nguyên vật liệu thì quý vị báo cáo toàn bộ số tiền.

  Các khoản thanh toán mà quý vị không báo cáo:

  Không báo cáo:

  • các khoản thanh toán chỉ cho nguyên vật liệu
  • bất kỳ hoá đơn mà quý vị đã nhận được nhưng chưa phải trả ở thời điểm 30 tháng 6 mỗi năm
  • các khoản tiền trả phải được báo cáo trong một Báo cáo tóm tắt thanh toán trích thu hàng năm của loại thuế làm đâu trả đó (PAYG), chẳng hạn như các khoản thanh toán cho người lao động.
  • các khoản thanh toán cho các dự án tư nhân trong và ngoài nước - ví dụ, thanh toán mà quý vị thực hiện để xây dựng hoặc cải tạo nhà riêng của quý vị.

  Khi nào quý vị báo cáo?

  Báo cáo các khoản thanh toán thuế hàng năm hết hạn vào ngày 28 tháng 8 mỗi năm.

  Quý vị nộp báo cáo như thế nào?

  Quý vị có thể nộp Báo cáo các khoản thanh toán thuế hàng năm trực tuyến hoặc bằng giấy.

  Trực tuyến

  Cách dễ nhất và an toàn nhất để nộp báo cáo của quý vị là qua mạng trực tuyến.

  Quý vị có thể nộp báo cáo trực tuyến bằng cách sử dụng Business Portal hoặc Standard Business Reporting (SBR).

  Để nộp trực tuyến quý vị cần những thứ dưới đây

  • số ABN
  • số AUSkey - để bảo vệ an ninh và sự riêng tư của quý vị khi giao dịch với chúng tôi trực tuyến.
  • phần mềm kế toán để có thể in ra báo cáo các khoản thanh toán thuế hàng năm.
  Attention

  Quý vị đã có số AUSkey cho số ABN của quý vị?

  Nếu quý vị không có số AUSkey cho số ABN của quý vị, quý vị có thể đăng ký tại auskey.abr.gov.au

  End of attention

  Xem

  Quý vị có thể xem một video ngắn (bằng tiếng Anh) về việc nộp Báo cáo các khoản thanh toán thuế hàng năm trực tuyến sử dụng Business Portal tại ato.gov.au/tpr

   

  Thời lượng 03:39 Có cả bản dịch (bằng tiếng Anh)

  End of watch

  Bằng giấy

  Để nộp bằng giấy quý vị cần hoàn thành và gửi Báo cáo các khoản thanh toán thuế hàng năm (NAT 74109) tới chúng tôi. Quý vị phải sử dụng các mẫu chúng tôi đã in sẵn. Quý vị không thể in bản cho riêng quý vị hoặc sử dụng bản photo.

  Mỗi mẫu cho phép quý vị báo cáo lên đến chín người làm hợp đồng. Nếu quý vị đã trả cho hơn chín người, quý vị sẽ cần phải xin thêm mẫu để khai.

  Quý vị có thể nhận được các mẫu báo cáo các khoản thanh toán thuế hàng năm từ dịch vụ đặt hàng các ấn phẩm trực tuyến của chúng tôi trên trang ato.gov.au/onlineordering hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 1300 720 092.

  Tìm hiểu thêm

  Một mẫu ví dụ hiện có sẵn trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ ato.gov.au/taxablepaymentsreporting

  End of find out more

  Ví dụ

  Ví dụ 1: Doanh nghiệp trong ngành xây dựng và kiến thiết trả tiền các dịch vụ xây dựng và kiến thiết cho một người làm hợp đồng

  Mohamed là một thợ xây, còn Mario là một thợ điện. Mohamed hoạt động trong ngành xây dựng và kiến thiết, và Mario đã được ký hợp đồng để lắp đặt hệ thống dây điện, tức là dịch vụ xây dựng và kiến thiết. Mario đang cung cấp các dịch vụ xây dựng và kiến thiết cho doanh vụ của Mohamed.

  Mario gửi hóa đơn cho Mohamed về công việc đã hoàn tất, bao gồm cả số tiền cho việc cung cấp nguyên vật liệu. Mohamed cần phải giữ các hồ sơ để sử dụng cho các mục đích thuế. Anh cũng cần phải báo cáo tổng của tất cả các khoản thanh toán mà anh đã trả cho Mario trong cả năm tới ATO trên báo cáo các khoản thanh toán thuế hàng năm.

  End of example

   

  Ví dụ 2: Doanh nghiệp không nằm trong ngành xây dựng và kiến thiết

  Tough Work Wear là một doanh nghiệp bán lẻ quần áo đã nhờ đến một thợ xây để nới rộng cửa hàng của họ.

  Mặc dù Tough Work Wear là một doanh nghiệp và có số ABN nhưng hoạt động chủ yếu là bán lẻ. Nó không phải là một doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng và kiến thiết.

  Tough Work Wear không bắt buộc phải báo cáo các khoản tiền đã trả cho thợ xây cho các dịch vụ xây dựng và kiến thiết.

  End of example

   

  Ví dụ 3: Chủ nhà tu bổ và sửa chữa nhà riêng

  Yusef và Aalia là chủ sở hữu nhà, đang xây nhà riêng của họ. Họ đã tự thuê người làm hợp đồng để tiết kiệm tiền.

  Yusef và Aalia không cần phải báo cáo các khoản tiền mà họ đã trả cho những người làm hợp đồng vì họ không có sỡ hữu và điều hành một doanh vụ trong ngành xây dựng và kiến thiết.

  End of example

  Thông tin thêm

  • truy cập trang web của chúng tôi tại
   • ato.gov.au/taxablepaymentsreporting
   • ato.gov.au/otherlanguages để biết thông tin về thuế và hưu bổng bằng 25 thứ tiếng. Quý vị cũng có thể xem video Doanh vụ và Thuế của quý vị để biết rõ về hệ thống thuế doanh nghiệp Úc. Nó hiện có trong 11 thứ tiếng bao gồm cả tiếng Anh.
    
  • gọi điện thoại cho chúng tôi
   • theo số 13 28 66 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8h00 – 18h00 (giờ địa phương)
   • Nếu quý vị không nói rành tiếng Anh và cần sự giúp đỡ của ATO, xin vui lòng gọi điện cho Bộ phận Dịch vụ Phiên dịch và Biên dịch (TIS) theo số 13 14 50
    
  • ghé thăm một trong số các quầy hàng của chúng tôi
  • nói chuyện với đại diện thuế hoặc đại diện BAS đã đăng ký
   Last modified: 11 May 2015QC 43160