Show download pdf controls
 • Báo cáo hàng năm khoản thanh toán chịu thuế – Thông tin quan trọng cho doanh nghiệp và nhà thầu

  Chúng tôi đã soạn các tờ thông tin tóm tắt sau đây dưới dạng tài liệu hữu ích:

  Quý vị có thể cần nộp Báo cáo hàng năm khoản thanh toán chịu thuế (TPAR) nếu quý vị là doanh nghiệp hoặc nhà thầu cung cấp các dịch vụ sau:

  • xây cất và xây dựng
  • dọn dẹp vệ sinh
  • chuyển phát nhanh.

  TPAR báo cáo các khoản thanh toán quý vị đã trả cho nhà thầu (hoặc nhà thầu phụ) cho các dịch vụ.

  Ngày hạn quý vị phải nộp TPAR là ngày 28 tháng 8 hàng năm. Nếu không nộp TPAR đúng hạn, quý vị có thể bị phạt.

  TPAR của quý vị là quan trọng. TPAR giúp chúng tôi xác định những người không làm đúng luật và báo cáo thu nhập của họ không chính xác. Các khoản thanh toán do các doanh nghiệp khác trả cho quý vị cũng có thể được báo cáo cho chúng tôi. Bảo đảm quý vị báo cáo chính xác khi đến lúc.

  Hoàn thành TPAR của quý vị gồm có ba bước: Chuẩn bị, Lưu giữ hồ sơ và Báo cáo.

  1. Chuẩn bị

  Xem xét nếu quý vị cần báo cáo

  Quý vị sẽ cần phải nộp TPAR nếu

  quý vị:

  • là doanh nghiệp cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liệt kê ở trên và
  • trả bất kỳ khoản thanh toán nào cho nhà thầu cho những dịch vụ tương tự. Ví dụ: doanh nghiệp của quý vị cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh và trả cho nhà thầu cho các dịch vụ chuyển phát nhanh cho doanh nghiệp của quý vị.

  Quý vị có thể cần phải nộp TPAR ngay cả khi những dịch vụ này chỉ là một phần của doanh nghiệp quý vị.

  Ví dụ để giúp tính xem nếu quý vị cần báo cáo hay không, truy cập ato.gov.au/TPARVietnamese

  2. Lưu giữ hồ sơ

  Kiểm tra quý vị đang lưu giữ đúng hồ sơ

  Lưu giữ hồ sơ đầy đủ thường xuyên sẽ giúp quý vị hoàn thành TPAR dễ dàng hơn.

  Kiểm tra quý vị đang lưu giữ đúng thông tin đối với từng nhà thầu, bao gồm:

  • Số doanh nghiệp Úc (ABN), nếu biết
  • Tên
  • địa chỉ
  • tổng số tiền quý vị đã trả cho họ trong năm tài chính (bao gồm GST).

  Các chi tiết này thường có trên hóa đơn các nhà thầu cung cấp cho quý vị. Đó là cùng thông tin quý vị cần khi xin khấu trừ chi phí nhà thầu.

  Sử dụng tờ tính toán đơn giản ở mặt sau trang này để theo dõi thông tin các khoản thanh toán quý vị trả cho nhà thầu. Quý vị cũng có thể tải xuống tờ tính toán từ ato.gov.au/TPARworksheet

  3. Báo cáo

  Nộp TPAR của quý vị trước ngày 28 tháng 8

  Nếu có phần mềm kinh doanh tương thích, quý vị có thể sử dụng nó để trích thông tin quý vị cần để báo cáo và nộp TPAR của quý vị trực tuyến.

  Nếu không thể nộp trực tuyến, quý vị có thể sử dụng mẫu đơn TPAR (NAT 74109). Quý vị có thể yêu cầu gửi mẫu đơn này trực tuyến hoặc gọi điện thoại cho dịch vụ yêu cầu gửi các ấn phẩm của chúng tôi qua số n 1300 720 092.

  Muốn biết thêm thông tin về cách nộp, truy cập ato.gov.au/TPARlodge

  Tại sao ATO thu thập thông tin về các khoản thanh toán trả cho nhà thầu

  Chúng tôi sử dụng thông tin cung cấp trong TPAR để xác định những nhà thầu nào đã:

  • không bao gồm tất cả thu nhập của họ trong tờ khai thuế
  • không nộp tờ khai thuế hoặc tờ khai hoạt động
  • Không đăng ký GST khi họ phải đăng ký
  • đã ghi sai ABN trên hóa đơn của họ.

  Muốn biết thêm thông tin, truy cập ato.gov.au/TPARVietnamese hoặc nói chuyện với đại diện thuế đã đăng ký của quý vị.

   Last modified: 23 Nov 2018QC 57443