Show download pdf controls
 • Đi làm

  Khi xem xét một việc làm, ngoài những điều như tiền lương bao nhiêu, địa điểm hay số giờ làm việc, chúng ta còn phải suy xét về nhiều điều khác nữa. Quý vị cũng cần phải hiểu sự khác biệt khi làm việc theo diện công nhân viên và khi làm việc như là người làm hợp đồng (contractor).

  Nếu quý vị làm việc như người học nghề (apprentice), người lao động hoặc người làm hợp đồng (contractor), người học việc (trainee), quý vị luôn luôn là công nhân viên về mặt thuế và hưu bổng.

  Điều quan trọng là quý vị biết mình sẽ làm việc theo diện người làm hợp đồng (contractor) hoặc công nhân viên.

  Không có điều nào dưới đây sẽ khiến quý vị là người làm hợp đồng (contractor):

  • Người ta nói quý vị phải có số doanh nghiệp Úc (ABN) mới đi làm được
  • Quý vị chỉ cần đi làm một hoặc hai ngày
  • Quý vị chọn là người làm hợp đồng (contractor)
  • Doanh nghiệp quyết định quý vị là người làm hợp đồng (contractor)
  • Mọi người trong ngành đều có ABN
  • Quý vị có hợp đồng.

  Làm việc như người làm hợp đồng (contractor)

  Là người làm hợp đồng, quý vị tự làm chủ, tự điều hành doanh nghiệp của mình và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Quý vị có thể là một cá nhân (còn được gọi là kinh doanh cá thể), hoặc làm việc cho công ty của mình, hợp doanh (partnership) hay quỹ ủy thác (trust). Thậm chí quý vị có thể tự gọi mình là người làm hợp đồng 'độc lập' hoặc người làm hợp đồng phụ (sub-contractor).

  Trong trường hợp này, quý vị sẽ phải tự làm một số công việc mà bình thường chủ nhân sẽ thực hiện nếu quý vị là công nhân viên. Quý vị sẽ không được hưởng tiêu chuẩn nghỉ có lương nếu bị bệnh hoặc bị thương và quý vị cần phải dành tiền để đóng thuế và hưu bổng của mình. Nếu không đóng thuế quý vị nợ, quý vị có thể phải trả tiền phạt và các khoản phí.

  Quý vị có thể phải trả chi phí sửa chữa bất cứ thứ gì quý vị làm hư hại trong công việc của mình hoặc thanh toán các chi phí người khác phải chịu nếu quý vị gây ra tai nạn tại cơ sở của người nào đó.

  Nếu điều hành doanh nghiệp riêng của mình như là người làm hợp đồng (contractor), những trách nhiệm của quý vị phần nhiều sẽ giống như bất kỳ doanh nghiệp nào khác, bao gồm:

  • đăng ký xin ABN
  • tự quản lý các nghĩa vụ thuế và hưu bổng của mình
  • lưu trữ hồ sơ.

  Điều rất quan trọng là quý vị tìm hiểu mình có những nghĩa vụ gì về thuế và hưu bổng khi làm việc như người làm hợp đồng (contractor). Biết những chi tiết này ngay từ đầu có thể sẽ giúp quý vị tiết kiệm thời gian, tiền bạc và đỡ bị căng thẳng tâm lý sau này.

  Hãy tìm hiểu thêm

  Hãy tìm hiểu thêm bằng tiếng Anh về những gì quý vị phải thực hiện khi làm việc như là người làm hợp đồng (contractor) hoặc là công nhân viên tại Employee or contractor – tax and super obligations

  Để xác định quý vị là người làm hợp đồng (contractor) hay là công nhân viên, hãy truy cập bằng tiếng Anh Employee or contractor – what's the difference

  End of find out more

  Làm việc như là công nhân viên

  Nếu là công nhân viên, quý vị làm việc tại doanh nghiệp của người khác.

  Trong khi quý vị làm việc, chủ nhân của quý vị sẽ trừ thuế từ lương của quý vị và gửi cho chúng tôi. Vào cuối năm tài chính, quý vị cần phải nộp tờ khai thuế và có thể được hoàn trả tiền nếu quý vị bị trừ quá nhiều thuế trong năm. Tùy thuộc vào số tiền lương quý vị được trả, chủ nhân của quý vị thường sẽ đóng hưu bổng cho quý vị. Quý vị cũng có thể có ngày nghỉ bệnh, nghỉ phép có lương và làm thêm giờ.

  Khi bắt đầu việc làm mới, quý vị có những quyền và nghĩa vụ nhất định. Ví dụ như quý vị cần phải có số hồ sơ thuế (TFN), cung cấp cho chủ nhân tờ khai TFN và có khi cần phải chọn quỹ hưu bổng. Khi rời hoặc đổi việc làm – hoặc có việc làm thứ hai – những quyền và nghĩa vụ của quý vị thay đổi, cũng như khi quý vị đi nước ngoài, quý vị ngưng làm việc hoặc khi quý vị nghỉ hưu.

  Khi bắt đầu mỗi việc làm, quý vị cần phải cung cấp tờ khai TFN khác cho chủ nhân mới và chọn quỹ hưu bổng. Đối với một số việc làm, quý vị được hưởng những quyền lợi có thể làm thay đổi số tiền thuế khấu trừ từ tiền lương của quý vị hoặc khoản đóng góp hưu bổng chủ nhân đóng cho quý vị. Nếu không rõ bất kỳ điều gì liên quan đến bản thân mình, quý vị hãy nói chuyện với chủ nhân của quý vị hoặc chuyên viên thuế.

  Công nhân viên được xếp sai vào diện người làm hợp đồng (contractor)

  Điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị bị rơi vào tình huống:

  • quý vị cho rằng việc làm quý vị đã được giao là hợp đồng, nhưng có vẻ giống như việc làm diện công nhân viên hơn?
  • quý vị là người làm hợp đồng (contractor), nhưng việc làm đã thay đổi và giờ đây quý vị cho rằng nó có thể là việc làm diện công nhân viên?

  Trước tiên, quý vị hãy nói chuyện với doanh nghiệp liên quan và xem xét hợp đồng nếu có hợp đồng bằng văn bản. Quý vị có thể cần phải có người chuyên môn tư vấn. Doanh nghiệp có thể xếp công nhân viên vào diện người làm hợp đồng (contractor) để hưởng lợi không chính đáng so với những người làm đúng nghĩa vụ của họ. Quý vị có thể trình báo cho chúng tôi biết mà không phải cho biết tên để giúp chấm dứt các cách kinh doanh bất công này.

  Muốn tìm hiểu thêm

  Hãy tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh) tại:

  End of find out more

  Muốn biết thêm thông tin

  Hãy tìm hiểu thêm bằng tiếng Anh về người làm hợp đồng (contractor) và công nhân viên tại ato.gov.au/working

   Last modified: 18 Jun 2015QC 45439