Show download pdf controls
 • Làm việc với tư cách là nhân viên

  Nhân viên có cả quyền và nghĩa vụ. Khi quý vị nghỉ việc hay thay đổi công việc - hoặc nhận một công việc thứ hai - quyền và nghĩa vụ của quý vị có thể thay đổi, chúng cũng sẽ thay đổi nếu quý vị chuyển ra nước ngoài, hoặc nếu quý vị rời khỏi lực lượng lao động hay nghỉ hưu.

  Trong khi quý vị đang làm việc, quý vị phải nộp thuế lợi tức cho các khoản thanh toán mà quý vị nhận được từ chủ lao động. Chủ lao động của quý vị sẽ khấu trừ thuế từ lương của quý vị và gửi số tiền này cho chúng tôi.

  Vào cuối năm tài khóa, quý vị cần phải nộp tờ khai thuế. Quý vị có thể nhận được tiền bồi hoàn sau khi yêu cầu bất kỳ khoản chi phí được khấu trừ nào mà quý vị được hưởng. Chủ lao động của quý vị thông thường sẽ phải trả các đóng góp hưu bổng cho quý vị.

  Trang này giải thích:

  Bắt đầu công việc

  Chủ lao động của quý vị được yêu cầu khấu trừ thuế thay cho quý vị từ lương bổng của quý vị và, trong hầu hết các trường hợp, để trả hưu bổng vào tài khoản hưu bổng của quý vị.

  Khi quý vị bắt đầu một công việc, quý vị cần đảm bảo rằng quý vị có số hồ sơ thuế (TFN) và quý vị đã hoàn thành tờ khai TFN. Chủ lao động sử dụng tờ khai TFN của quý vị để tính toán giá trị thuế mà họ giữ trích thi trong khoản tiền trả cho quý vị.

  Các bước tiếp theo:

  Xem thêm:

  Chủ lao động phải làm gì

  Chủ lao động của quý vị sẽ trích thu thuế cho quý vị từ lương bổng của quý vị và gửi số tiền này cho chúng tôi.

  Hầu hết các chủ lao động hiện phải báo cáo lợi tức, thuế và thông tin hưu bổng của quý vị cùng thời điểm họ trả tiền cho quý vị. Việc thay đổi báo cáo này được gọi là Bảng lương Gộp (STP).

  Nếu chủ lao động của quý vị chưa báo cáo về thông tin thuế và hưu bổng thông qua STP thì họ sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị bản tóm tắt tiền trả (như hiện tại). Họ phải cung cấp cho quý vị bản này trước ngày 14 tháng 7.

  Nếu chủ lao động của quý vị báo cáo thông qua STP thì họ không còn cần phải cung cấp cho quý vị bản tóm tắt tiền trả nữa. Quý vị sẽ nhận được một tờ tường trình lợi tức.

  Tờ tường trình lợi tức thay thế cho bản tóm tắt tiền trả mà quý vị thường nhận được vào cuối năm tài khóa. Hầu hết các chủ lao động được phép hoàn thiện dữ liệu của mình cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2019.

  Quý vị sẽ cần phải có một tài khoản myGov được liên kết với ATO để xem tờ tường trình lợi tức của mình. Nếu quý vị không có tài khoản myGov, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để một nhận được bản sao tờ tường trình lợi tức của quý vị - hãy tham khảo Tiếp cận thông tin tóm tắt tiền trả của quý vị.

  Tóm tắt tiền trả hoặc tờ tường trình lợi tức của quý vị có chứa thông tin quý vị cần để giúp quý vị hoàn thành tờ khai thuế của mình.

  Chúng tôi tạo lập các bảng thuế và máy tính để giúp chủ lao động của quý vị tìm ra số tiền trích thu từ các khoản thanh toán của quý vị (quý vị cũng có thể sử dụng những công cụ này nếu quý vị muốn kiểm tra số tiền thuế phải được trích thu từ khoản tiền trả của quý vị).

  Thông thường, quý vị sẽ có các khoản đóng góp hưu bổng được trả bổ sung vào lương bổng hay tiền công của quý vị. Chủ lao động phải thay mặt cho quý vị thực hiện những đóng góp này.

  Một số người nhận được phụ bổng nằm của gói lương. Đây là những trợ cấp không dùng tiền mặt mà quý vị hoặc một cộng sự, chẳng hạn như vợ/chồng hoặc con cái của quý vị, nhận được do công việc của quý vị. Trợ cấp có thể do chủ lao động, hoặc đôi khi do cộng sự của chủ lao động hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận với chủ lao động của quý vị cung cấp.

  Chủ lao động của quý vị cần phải cung cấp một nơi làm việc không có sự phân biệt đối xử bất hợp pháp và thúc đẩy tính đa dạng. Nếu quý vị là cha mẹ đang đi làm, có trách nhiệm của người chăm sóc và/hoặc là người khuyết tật thì quý vị nên thảo luận về những cách thức để chủ lao động có thể hỗ trợ quý vị.

  Xem thêm:

  Nộp thuế

  Quý vị nộp thuế lợi tức từ lương bổng và tiền công, hầu hết các khoản thanh toán của Centrelink, lợi tức đầu tư từ tiền thuê nhà, tiền lời ngân hàng hoặc cổ tức quý vị nhận được, lợi nhuận từ việc bán cổ phần hoặc tài sản và lợi tức từ doanh vụ của quý vị.

  Số tiền thuế lợi tức và mức thuế quý vị phải trả tùy thuộc vào hoàn cảnh của quý vị và số tiền quý vị kiếm được. Quý vị càng kiếm được nhiều thì mức thuế của quý vị càng cao.

  Nếu quý vị là cư dân Úc thì 18.200 AUD đầu tiên quý vị kiếm được là miễn thuế, mặc dù trong một số trường hợp, con số này được giảm xuống. Quý vị có thể yêu cầu mức miễn thuế khi quý vị hoàn thành việc khai báo TFN.

  Nếu quý vị kiếm thêm lợi tức (ví dụ: từ công việc thứ hai hoặc lương hưu chịu thuế), người trả tiền thứ hai của quý vị được yêu cầu trích thu thuế ở mức cao hơn, 'không có mức miễn thuế'. Nếu không, quý vị có thể phải chịu một khoản nợ thuế vào cuối năm tài khóa.

  Quý vị cũng có thể cần phải trả lệ phí bảo hiểm y tế, thường là 2,0% lợi tức chịu thuế của quý vị.

  Nếu quý vị có nợ Chương trình Cho vay Giáo dục Đại học (HELP), Chương trình cho Sinh viên vay Khởi nghiệp (SSL), Chương trình cho vay Hỗ trợ Nghề (TSL) hoặc Chương trình Hỗ trợ Tài chính thì quý vị cần đưa thông tin này vào tờ khai TFN của mình. Tùy thuộc vào số tiền quý vị kiếm được, quý vị có thể phải trả khoản nợ này như là một phần của khoản thanh toán thuế lợi tức của quý vị.

  Quý vị cần phải nộp tờ khai thuế mỗi năm. Quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu khấu trừ thuế cho các chi phí mà quý vị trực tiếp phải chịu để thu được lợi tức. Tuy nhiên, quý vị không thể yêu cầu hoàn lại các khoản chi tiêu gia đình hoặc cá nhân thông thường.

  Xem thêm:

  Đóng góp hưu bổng

  Khi quý vị bắt đầu một công việc mới, quý vị cần phải:

  • lựa chọn một quỹ hưu bổng để chủ lao động chuyển hưu bổng của quý vị vào
  • đảm bảo rằng quỹ hưu bổng có TFN của quý vị để giảm thiểu thuế phải nộp cho các khoản đóng góp hưu bổng của quý vị.

  Khi quý vị thay đổi công việc, hoặc có nhiều công việc cùng một lúc, hãy nhớ theo dõi hưu bổng của quý vị.

  Hãy kiểm tra kĩ quỹ hưu bổng phải có TFN của quý vị. Nếu quỹ hưu bổng của quý vị không có TFN thì họ có thể không chấp nhận thanh toán hoặc sẽ khấu trừ thêm thuế đóng góp. Họ và quý vị cũng dễ dàng theo dõi các tài khoản hưu bổng của quý vị hơn.

  Xem thêm:

  Trong khi quý vị đang làm việc

  Cả quý vị và chủ lao động tiếp tục có những nghĩa vụ thuế và hưu bổng này trong khi quý vị đang làm việc.

  Thỏa thuận công việc hàng ngày của quý vị có thể bao gồm:

   Last modified: 21 Oct 2019QC 60436