Show download pdf controls
 • Khái quát về tiểu thương

  Tải tài liệu nầy xuống theo dạng PDF 

  Doanh nghiệp và thuế của quý vị

  Tài liệu hướng dẫn này sẽ giúp cho quý vị hiểu về những quyền được hưởng và những trách vụ về thuế trong doanh nghiệp của quý vị. Việc hiểu biết này có thể giúp tiết kiệm tiền bạc của quý vị.

  Chọn lựa cấu trúc doanh nghiệp của quý vị

  Quý vị sẽ cần chọn một cấu trúc doanh nghiệp nào thích hợp nhất cho các nhu cầu của quý vị. Có bốn loại cấu trúc doanh nghiệp chính thường được sử dụng trong ngành tiểu thương tại nước Úc:

  • kinh doanh cá thể (sole trader)
  • hợp doanh (partnership)
  • quỹ ủy thác (trust), và
  • công ty (company).

  Cấu trúc doanh nghiệp mà quý vị chọn là việc quan trọng vì nó có ảnh hưởng đến những trách vụ thuế của quý vị.

  Hãy bàn thảo với một nhân viên cố vấn thuế vụ hoặc với chúng tôi nếu quý vị cần được giúp đỡ trong việc quyết định của mình. Những chi tiết liên lạc của chúng tôi được liệt kê trong phần 'more information - thêm thông tin' ở cuối tập hướng dẫn này.

  Đăng bộ doanh nghiệp của quý vị

  Để doanh nghiệp của quý vị được bắt đầu, quý vị sẽ cần có một số hồ sơ thuế (TFN). Quý vị có thể cũng cần xin một số doanh nghiệp Úc (ABN) cho doanh nghiệp của mình.

  Số hồ sơ thuế

  Số hồ sơ thuế (TFN) là một con số mà chúng tôi cấp cho quý vị, cho cơ sở hợp doanh, quỹ ủy thác hoặc công ty của quý vị. Quý vị cần một TFN cho mục đích xác định danh tánh.

  TFN là một hình thức quan trọng của việc nhận diện tại nước Úc, do đó hãy gìn giữ con số này sao cho an toàn cũng giống như quý vị gìn giữ sổ thông hành hoặc các chi tiết trương mục ngân hàng của mình vậy.

  Nếu quý vị không có một TFN, quý vị có thể phải trả thuế ở mức cao nhất, bất kể lợi tức của quý vị là bao nhiêu.

  Nếu quý vị đang kinh doanh, và quý vị muốn tìm hiểu thêm về TFN và nộp đơn xin bằng cách nào, hãy liên lạc với chúng tôi qua số 13 28 66.

  Số doanh nghiệp Úc

  Số doanh nghiệp Úc (ABN) là con số mà quý vị sử dụng khi giao dịch với những doanh nghiệp khác, với chính phủ và với Sở Thuế Vụ. Nếu quý vị không ghi số ABN trên những tờ hóa đơn của mình, thì những doanh nghiệp khác sẽ khấu trừ 46.5% từ bất cứ món tiền trả nào mà họ trả cho quý vị.

  Tùy vào loại doanh nghiệp mà quý vị có, quý vị có thể phải đăng bộ cho những loại thuế sau đây:

  Thuế hàng hóa và dịch vụ (Goods and services tax)

  Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) là mức thuế 10% đánh trên hầu hết các loại hàng hóa và dịch vụ ở tại nước Úc. Nó được thu thập bởi các doanh nghiệp có đăng bộ mỗi lần cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa.

  Quý vị phải đăng bộ cho GST nếu:

  • quý vị đang kinh doanh, hoặc có một doanh nghiệp và doanh thu hiện thời hoặc dự kiến hằng năm của quý vị là $75,000 hoặc nhiều hơn
  • quý vị cung cấp việc di chuyển bằng xe tắc-xi, hoặc
  • quý vị muốn khai xin tín dụng thuế xăng dầu

  Nếu quý vị có doanh thu hàng năm dưới $ 75.000, quý vị vẫn có thể chọn để đăng bộ cho thuế GST. Sau khi đăng bộ, quý vị có thể khai xin lại thuế GST mà quý vị phải trả trên hàng hóa và dịch vụ mà quý vị mua cho doanh nghiệp của mình.

  Thuế trả khi nhận lợi tức được giữ lại (Pay as you go withholding)

  Theo luật thuế vụ của nước Úc, quý vị phải giữ lại tiền từ những món tiền trả nhất định mà quý vị trả cho người khác, chẳng hạn như tiền công hoặc tiền lương mà quý vị trả cho nhân viên. Số tiền này được gọi là tiền thuế trả khi nhận lợi tức (PAYG) được giữ lại. Quý vị sẽ gửi số tiền mà quý vị khấu trừ ấy tới Sở Thuế.

  Quý vị cần phải đăng bộ cho tiền PAYG được giữ lại nếu quý vị thực hiện việc trả tiền:

  • cho nhân viên, các giám đốc công ty và các viên chức
  • theo thoả hiệp thuê bao lao động
  • theo các thỏa thuận tự nguyện
  • cho một nhà cung cấp mà số ABN chưa được biết, hoặc
  • trong trường hợp mà quý vị được yêu cầu gửi thanh toán cho Sở Thuế theo các quy định về lợi tức dịch vụ cá nhân (personal services income).

  Thuế phụ bổng

  Là một chủ nhân, quý vị phải trả thuế phụ bổng (FBT) cho Sở Thuế nếu quý vị cung cấp phụ bổng cho nhân viên.

  Phụ bổng thông thường là những lợi ích không phải là tiền mặt được cung cấp cho nhân viên và/hoặc gia đình của họ. Phụ bổng có thể bao gồm:

  • sử dụng riêng xe hơi hoặc các thiết bị khác của sở làm
  • quần áo có thể được mặc bên ngoài sở làm
  • trả tiền bảo hiểm y tế tư, hoặc
  • cho vay với lãi xuất hạ, giải trí hoặc hàng hoá.

  Đáp ứng trách vụ thuế của quý vị

  Nộp tờ khai hoạt động kinh doanh (business activity statement) của quý vị

  Nói chung, các doanh nghiệp dùng một tờ khai hoạt động để tường trình và trả các trách vụ thuế bao gồm thuế GST và PAYG.

  Nếu quý vị đã được đăng bộ cho thuế GST, quý vị sẽ nhận được một tờ khai hoạt động kinh doanh (BAS). Thông thường quí vị phải nộp tờ BAS mỗi quý.

  Nếu quý vị không có đăng bộ cho thuế GST, thì quý vị phải hoàn tất một Tờ Khai Hoạt Động Định Kỳ (Instalment Activity Statement) mà quý vị sẽ nhận được từ chúng tôi trong năm đầu tiên hoặc năm thứ hai của doanh nghiệp của quý vị.

  Điều quan trọng là quý vị hoàn tất và nộp các tờ khai hoạt động và trả bất kỳ số tiền nào mà quý vị nợ vào trước ngày đáo hạn, được ghi rõ trên tờ hoạt động.

  Đáp ứng trách vụ thuế của quý vị nếu quý vị có nhân viên

  Khi họ bắt đầu làm việc, quý vị nên yêu cầu nhân viên của mình điền một tờ khai số khai thuế (tax file number declaration).

  Một khi quý vị có nhân viên, quý vị phải khấu trừ số tiền thuế chính xác từ tiền lương của họ và gửi cho Sở Thuế. Thủ tục này được gọi là tiền giữ lại và được thực hiện qua hệ thống giữ lại tiền thuế khi nhận lợi tức (PAYG).

  Quý vị phải đăng bộ doanh nghiệp của mình với Sở Thuế trước khi quý vị lấy tiền từ tiền lương của nhân viên.

  Số tiền lấy từ tiền lương của nhân viên tùy vào số tiền lương họ được trả và những thông tin mà họ đã cho quý vị trong tờ khai số khai thuế của họ.

  Nói chung thì quý vị tường trình và trả số tiền đã giữ lại cho Sở Thuế trên căn bản mỗi quý khi quý vị nộp Tờ Khai Hoạt Động Kinh Doanh (BAS) của mình.

  Quý vị cũng được yêu cầu cung cấp cho mỗi nhân viên một tờ tóm tắt số tiền trả (payment summary) hàng năm đã được giữ lại của họ trong suốt năm tài chánh. Quý vị phải cung cấp những tờ tóm tắt số tiền trả này cho nhân viên của mình trong vòng hai tuần lễ sau cuối năm tài chánh (1 Tháng Bảy tới 30 Tháng Sáu).

  Quý vị cũng phải cung cấp một tờ tường trình hằng năm cho Sở Thuế trên tổng số tiền mà quý vị đã giữ lại từ nhân viên của mình sau cuối năm tài chánh vào ngày 30 Tháng Sáu.

  Hưu bổng

  Luật lệ của nước Úc yêu cầu chủ nhân cung cấp sự hỗ trợ về hưu bổng cho nhân viên ở độ tuổi từ 18 tới 70 được trả lương $450 hoặc nhiều hơn trong mỗi tháng. Số tiền quý vị cần trả là tương đương với 9% trên căn bản tiền công hoặc tiền lương được hưởng của một nhân viên, mặc dù quý vị có thể đóng góp thêm nếu quý vị muốn.

  Nếu quý vị không trả đủ phần đóng góp trễ nhất là ngày thứ 28 sau ngày cuối cùng của quý (xem bảng dưới đây), thì quý vị phải nộp một Tờ khai tiền phạt bảo đảm hưu bổng (Superannuation guarantee charge statement), và phải trả thêm những khoảng đóng góp và tiền phạt cho Sở Thuế. Đây là một cách tốn kém hơn bởi vì nó bao gồm các khoản tiền lời và tiền phạt mà không được trừ thuế.

  Những ngày đóng hưu bổng là:

  Đóng góp hưu bổng trả hằng quý

  Ngày cuối để trả vào quỹ hưu bổng

  Ngày cuối để nộp tờ 'Superannuation Guarantee charge statement - Tờ khai tiền phạt bảo đảm hưu bổng' và trả trễ vào quỹ hưu bổng

  1 Tháng Bảy - 30 Tháng Chín

  28 Tháng Mười

  28 Tháng Mười Một

  1 Tháng Mười - 31 Tháng Mười Hai

  28 Tháng Giêng

  28 Tháng Hai

  1 Tháng Giêng - 31 Tháng Ba

  28 Tháng Tư

  28 Tháng Năm

  1 Tháng Tư - 30 Tháng Sáu

  28 Tháng Bảy

  28 Tháng Tám

  Nếu công nhân của quý vị là những nhà thầu độc lập

  Nếu quý vị thuê những nhà thầu độc lập, họ có thể phải tự trả tiền PAYG định kỳ của họ, hoặc quý vị có thể ký một thỏa thuận tự nguyện để giữ lại số tiền cho họ. Để tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa nhân viên và nhà thầu độc lập, hãy vào trang mạng www.ato.gov.au và tìm phần Employee Contractor Decision Tool (Công Cụ Quyết Định Nhà Thầu hay Nhân Viên).

  Những khoản khấu trừ các chi phí trong doanh nghiệp

  Nếu quý vị chi tiêu tiền bạc có liên quan đến việc kinh doanh của mình, thì quý vị có thể khai xin số tiền này như là một khoản khấu trừ thuế, điều này có nghĩa là quý vị trả thuế ít hơn.

  Có hai quy tắc cơ bản. Thứ nhất, quý vị phải thực sự đã trả hoặc đã có cam kết chi tiêu số tiền và thứ hai, các chi tiêu phải có liên quan đến việc kinh doanh của quý vị.

  Những khoản khấu trừ quý vị có thể khai xin bao gồm:

  • thuê mướn trụ sở kinh doanh
  • thuê mướn nhà máy và trang thiết bị
  • dụng cụ
  • chi phí cho nhân viên
  • tiền lời trên món tiền vay
  • chi phí xe cộ
  • sửa chữa
  • chi phí điện thoại
  • lệ phí và tiền trả cho ngân hàng
  • giao thông vận tải và vận chuyển, và
  • điện và năng lượng.

  Giữ sổ sách

  Giữ sổ sách không tốt là một trong những lý do chính tại sao các tiểu doanh nghiệp bị thất bại. Sổ sách tốt giúp quý vị:

  • biết doanh nghiệp của mình tiến triển tới đâu
  • chứng tỏ cho các ngân hàng, các người cho vay và các khách hàng tiềm năng thấy doanh nghiệp của quý vị tốt đẹp như thế nào,
  • sử dụng tối hảo nhân viên kế toán của mình.
  • Quý vị phải giữ sổ sách kinh doanh trong ít nhất là năm năm. Những sổ sách này bao gồm:
  • biên lai cho việc bán hàng, băng máy tính tiền mặt, giấy tính tiền cho thẻ tín dụng, sổ gửi tiền vào ngân hàng và tờ tóm tắt xuất nhập của trương mục ngân hàng.
  • sổ sách mua hàng, bao gồm các khoản tiền chi tiêu, hóa đơn những món tiền mặt nhỏ mua hàng, cùi chi phiếu và một cuốn sổ lộ trình cho xe hơi
  • Sổ sách GST chẳng hạn như hóa đơn thuế, các ghi chú điều chỉnh, và các tài liệu khác có ghi lại những điều như con số phỏng chừng hoặc những tính toán thuế GST.
  • sổ sách trả tiền công và lương và những khoản đóng góp hưu bổng, và
  • những sổ-sách có liên quan đến việc chuẩn-bị những việc sau đây của quý vị:
   • khai thuế lợi tức
   • khai thuế FBT
   • BAS, và
   • những khoản đóng góp bảo đảm hưu bổng
    

  Sổ sách có thể là bằng giấy hoặc bằng điện tử (trên máy điện toán) và phải bằng tiếng Anh, hoặc trong một hình thức nào có thể truy cập và dễ dàng chuyển đổi sang tiếng Anh.

  Để có được một danh sách đầy đủ các sổ sách mà quý vị phải giữ, hãy tham khảo mục 'công cụ đánh giá việc gìn giữ hồ sơ - record keeping evaluation tool' trên trang mạng của chúng tôi. Đây là một chương trình điện toán miễn phí nhằm giúp quý vị hiểu những sổ sách nào mà quý vị cần phải giữ và làm thế nào để cải thiện việc gìn giữ sổ sách của quý vị.

  Để biết thêm thông tin về việc gìn giữ sổ sách kinh doanh, hãy gọi điện thoại cho chúng tôi qua số 13 28 66 hay gặp một nhân viên chuyên môn cố vấn về thuế của quý vị.

  Cần thêm thông tin?

  Nếu quý vị muốn nói chuyện với chúng tôi tại Sở Thuế Vụ về những trách vụ thuế của quý vị, hãy gọi điện thoại số 13 28 66. Quý vị cũng có thể gọi vào con số này để thu xếp cho một trong số những nhân viên thuế vụ của chúng tôi đến viếng thăm quý vị để bàn thảo về những nhu cầu doanh nghiệp cá nhân của quý vị.

  Những chi tiết liên lạc hữu ích khác được liệt kê dưới đây.

  Địa chỉ mạng
  • Sở Thuế Vụ Úc (Australian Taxation Office)
   

  ato.gov.au

  • Những dịch vụ trực tuyến của Sở Thuế, bao gồm Business Portal (Trang Doanh Nghiệp)
   

  ato.gov.au/onlineservices

  • Trang mạng thông tin doanh nghiệp của Chính Phủ Úc
   

  business.gov.auExternal Link

  • Hội Đồng Đại Diện Khai Thuế (Tax Agents' Board) (để kiểm tra xem một đại diện khai thuế có được đăng bộ hay không).
   

  tpb.gov.auExternal Link

  Số điện thoại
  • Đường dây thông tin thuế doanh nghiệp (Business tax infoline)
   

  13 28 66

  • Đường dây thông tin hưu bổng (Superannuation infoline)
   

  13 10 20

  • Đường dây thông tin Dân Bản Địa và Đảo Dân Torres Strait (Aboriginal and Torres Strait Islander infoline)
   

  13 10 30

  • Đường dây thông tin thuế cá nhân (Personal tax infoline)
   

  13 28 61

  • Dịch vụ Thông Ngôn và Phiên Dịch (TIS) - nếu quý vị không nói được tiếng Anh và cần sự giúp đỡ từ Sở Thuế
   

  13 14 50

  • Dịch Vụ Cho Người Nghe Nói Khó Toàn Quốc (National Relay Service) - nếu quý vị có khuyết tật nghe hoặc nói khó và sử dụng TTY hoặc điện thoại có bộ biến
   • Cho các cú gọi miễn phí 1800, hãy gọi số 1800 555 677 và cho biết số mà quý vị yêu cầu.
   

  13 36 77

  • Dịch Vụ Cho Người Nghe Nói Khó (Speech to Speech Relay Service) - nếu quý vị có khuyết tật về nói khó và không sử dụng TTY hoặc bộ biến (modem)
   • Cho các cú gọi miễn phí 1800, hãy gọi số 1800 555 727 và cho biết số mà quý vị yêu cầu
   

  1300 555 727

  • Bộ Di Trú và Công Dân (Department of Immigration and Citizenship)
   
  13 18 81
  • Hội Đồng Đại Diện Khai Thuế (Tax Agents' Board)
   

  1300 362 829

  Nhân viên cố vấn thuế vụ của quý vị cũng có thể giúp quý vị những ý kiến về việc làm thế nào để đáp ứng những trách vụ về thuế của quý vị một cách tốt nhất.

   Last modified: 18 Feb 2014QC 24121