Show download pdf controls
 • Những điều căn bản về tiền hưu bổng của quý vị

  Hướng dẫn căn bản về tiền hưu bổng và cách tiết kiệm tiền hưu bổng

  Tiền hưu bổng là gì?

  Tiền hưu bổng, thường được gọi là super, là tiền được chủ nhân của quý vị dành riêng ra trong suốt cuộc đời đi làm của quý vị để quý vị sống nhờ vào đó khi nghỉ hưu.

  Tiền hưu bổng quan trọng đối với quý vị bởi quý vị càng tiết kiệm được nhiều tiền hưu bổng thì quý vị sẽ càng có thêm tiền cho khi nghỉ hưu.

  Quý vị chỉ có thể rút tiền hưu bổng của mình trong những hoàn cảnh nhất định mà thôi – chẳng hạn, khi quý vị nghỉ hưu hoặc tròn 65 tuổi.

  Tôi tiết kiệm tiền hưu bổng bằng cách nào?

  Đối với hầu hết mọi người, chủ nhân của quý vị trả các khoản tiền được gọi là ‘các khoản đóng góp’ vào một tài khoản tiền hưu bổng cho quý vị. Đây được gọi là khoản ‘bảo đảm tiền hưu bổng’. Họ trả các khoản đóng góp này thêm vào tiền lương và các khoản tiền công của quý vị. Có các luật lệ về số tiền hưu bổng mà chủ nhân của quý vị phải trả.

  Thông thường, chủ nhân của quý vị phải trả tiền hưu bổng cho quý vị, nếu quý vị là:

  • 18 tuổi trở lên, và được trả 450đô-la trở lên (trước thuế) trong một tháng lịch
  • dưới 18 tuổi, và đang được trả 450đô-la trở lên (trước thuế) trong một tháng lịch và làm việc trên 30 giờ đồng hồ một tuần.

  Điều này được áp dụng bất kể là quý vị làm việc tạm thời, bán thời hay toàn thời, và quý vị là người tạm trú. Quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện nếu quý vị là người làm hợp đồng được trả tiền chủ yếu cho công lao động, ngay cả nếu quý vị có số doanh nghiệp Úc (Australian business number - ABN).

  Bằng cách nào tiền được trả vào tiền hưu bổng của tôi?

  This is set to gradually rise over the coming years. Kể từ ngày 1 tháng Bảy năm 2013, chủ nhân của quý vị cần phải trả vào tiền hưu bổng của quý vị một mức tối thiểu là 9,25% của số tiền quý vị kiếm được trong giờ làm việc thông thường của mình. Mức này được ấn định để tăng dần qua các năm tới.

  Số tiền kiếm được trong giờ làm việc thông thường là những gì quý vị thường kiếm được cho giờ làm việc thông thường, bao gồm các khoản trả trên mức khế ước lao động, một số các khoản tiền thưởng nhất định, các khoản phụ cấp, và một vài phép nghỉ có lương. Các khoản trả cho những giờ làm thêm giờ (overtime) thường không được bao gồm trong số tiền kiếm được trong giờ làm việc thông thường.

  Quý vị còn có thể đóng thêm vào các khoản tiết kiệm tiền hưu bổng của quý vị bằng tiền của chính quý vị, và đôi khi Chính phủ Úc cũng góp vào đó.

  Nếu chủ nhân của tôi không trả đúng số tiền hưu bổng thì sao?

  Hãy nói chuyện với chủ nhân của quý vị. Hãy hỏi xem bao lâu họ lại trả tiền hưu bổng của quý vị một lần, họ đang trả vào quỹ nào, và đang trả bao nhiêu.

  Quý vị có thể kiểm tra tờ Member Statement (Tờ tường trình cho thành viên) do quỹ hưu bổng của quý vị gửi đến cho quý vị hoặc liên lạc quỹ này để xác nhận xem chủ nhân của quý vị đã trả tiền hưu bổng của quý vị hay không.

  Nếu quý vị vẫn tin là chủ nhân của mình đang không trả tiền hưu bổng mà quý vị có quyền hưởng, thì quý vị có thể gọi điện thoại đến chúng tôi ở số 13 10 20.

  Hãy coi chừng những người cổ động rút sớm tiền hưu bổng

  Hãy coi chừng những người cổ động các chương trình khác nhau để rút sớm các khoản tiết kiệm tiền hưu bổng của quý vị trước khi quý vị nghỉ hưu. Những người cổ động các chương trình này sẽ nói với quý vị là họ có thể giúp quý vị rút các khoản tiết kiệm tiền hưu bổng của quý vị với các lý do như để trả hết các khoản nợ, mua nhà hay mua xe, hoặc thậm chí để đi du lịch. Các chương trình này là bất hợp pháp và các mức phạt nặng được áp dụng nếu quý vị tham gia.

  Example  

  THÍ DỤ: Phil tránh được một cái bẫy  

  Suốt mấy tháng qua tôi đã tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe hơi. Một người bạn ở chỗ làm kể với tôi về người cố vấn tài chính của anh ta, người có thể giúp tôi rút phần nào số tiền hưu bổng của tôi để giúp trả cho chiếc xe.

  May là tôi đã kiểm tra trang mạng của Australian Tax Office và phát hiện ra là việc đó là bất hợp pháp. Số tiền mà nếu tôi đã rút ra, thì hẳn đã bị tính thuế ở mức 45%. Tôi còn đã phải chịu các khoản tiền phạt và ngoài ra còn có thể bị án tù – thật là một sai lầm quá đắt giá.

  End of example  
  Further information

  Để biết thêm thông tin, xin tham khảo trang mạng ato.gov.au/otherlanguages

  End of further information  

  Tôi chọn một quỹ hưu bổng bằng cách nào?

  Hầu hết mọi người có thể chọn quỹ hưu bổng mà họ muốn các khoản đóng góp của mình được trả vào đó. Nếu quý vị hội đủ điều kiện, chủ nhân của quý vị phải cung cấp cho quý vị một Standard choice form (Mẫu đơn lựa chọn tiêu chuẩn) trong vòng 28 ngày kể từ ngày quý vị bắt đầu làm việc cho họ, để quý vị có thể đưa ra lựa chọn đó bằng giấy tờ. Nếu quý vị không chọn một quỹ nào đó, thì chủ nhân của quý vị sẽ chọn một quỹ cho quý vị.

  Tất cả các chủ nhân đều chỉ định một quỹ hưu bổng, hay ‘quỹ mặc định’ (‘default fund’) để họ trả các khoản bảo đảm tiền hưu bổng vào đó cho những nhân viên nào đã không chọn một quỹ mình muốn.

  Nếu quý vị muốn các khoản đóng góp của mình được trả vào một tài khoản hưu bổng hiện có nhưng không nhớ các chi tiết của tài khoản quỹ hưu bổng này, thì xin hãy xem xét ở SuperSeeker để được giúp đỡ.

  Bằng cách nào tôi theo dõi được các khoản tiết kiệm tiền hưu bổng của mình?

  Số hồ sơ thuế (tax file number - TFN) của quý vị là mấu chốt  

  Hãy đảm bảo là quỹ hưu bổng của quý vị có TFN của quý vị – điều này sẽ làm cho việc theo dõi tiền hưu bổng của quý vị, chuyển tiền hưu bổng của quý vị giữa các tài khoản, và nhận các khoản trả tiền hưu bổng từ chủ nhân của quý vị hay từ chính phủ trở nên dễ dàng hơn.

  Quý vị có thể kiểm tra xem quỹ của mình có TFN của mình hay không bằng cách nhìn vào tờ tường trình mà họ gửi cho quý vị.

  Theo dõi tiền hưu bổng của quý vị bằng công cụ SuperSeeker

  Nếu quý vị đã từng thay đổi việc làm, thì quý vị có thể có tiền hưu bổng trong nhiều tài khoản. SuperSeeker là một công cụ trực tuyến để giúp quý vị tìm các khoản tiết kiệm tiền hưu bổng của quý vị mà có thể đã bị thất lạc hoặc bị quên lãng.

  Trên SuperSeeker quý vị cũng có thể thấy tất cả các tài khoản tiền hưu bổng đang hoạt động của quý vị cũng như số dư của các tài khoản này, và yêu cầu chuyển các khoản tiết kiệm tiền hưu bổng của mình từ nhiều quỹ khác nhau vào một quỹ mà quý vị muốn. Nếu chúng tôi đang nắm giữ các số tiền hưu bổng cho quý vị, thì quý vị cũng có thể chọn một trong các tài khoản quỹ hưu bổng của quý vị để chúng tôi chuyển số tiền này vào đó.

  Quý vị sẽ cần đến TFN của quý vị để thực hiện cuộc tìm kiếm nhanh tiền hưu bổng bị thất lạc. Để thực hiện một cuộc tìm kiếm xa hơn, quý vị sẽ cần một số giấy tờ để chứng minh nhân dạng của quý vị.

  Further information

  Để biết thêm thông tin, xin truy cập trang mạng ato.gov.au/superseeker

  End of further information  

  Tôi gia tăng tiền hưu bổng của mình bằng cách nào?

  Ngoài các khoản đóng góp do chủ nhân của quý vị trả, quý vị có thể thêm vào tiền hưu bổng của mình bằng các khoản đóng góp của chính quý vị. Quý vị có thể ‘hy sinh tiền lương’ (salary sacrifice) từ lợi tức trước thuế của quý vị vào tiền hưu bổng, hoặc đóng góp từ lợi tức sau thuế của quý vị vào tiền hưu bổng.

  Nếu quý vị chọn thực hiện các khoản đóng góp hy sinh tiền lương, thì chủ nhân của quý vị có thể đóng góp bảo đảm tiền hưu bổng căn cứ trên số tiền lương mới đã hạ giảm của quý vị.

  Có các giới hạn được gọi là ‘caps’ trên số tiền mà mỗi năm tài khóa quý vị có thể đóng góp vào tiền hưu bổng của mình mà không phải trả thêm thuế. Nếu đóng góp nhiều hơn các giới hạn này, quý vị có thể phải trả thêm thuế. Nếu quý vị đang có dự tính đóng góp nhiều hơn 25.000đô-la vào tiền hưu bổng của mình (bao gồm cả các khoản đóng góp của chủ nhân), thì hãy tìm lời khuyên từ nhân viên chuyên môn đủ trình độ thích hợp.

  Các khoản đóng góp của chính phủ vào tiền hưu bổng

  Nếu là người có lợi tức thấp hoặc lợi tức trung bình, quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận được các khoản đóng góp từ Chính phủ Úc – chính phủ sẽ đóng góp vào các khoản tiết kiệm tiền hưu bổng của quý vị cho quý vị.

  Để biết thêm thôngn tin về các khoản đóng góp này và để xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không, xin hãy tham khảo tờ Hướng dẫn về tiền hưu bổng dành cho các cá nhân (Guide to super for individuals) trên trang mạng ato.gov.au

  Tôi rút tiền hưu bổng bằng cách nào?

  Thông thường, quý vị có thể rút tiền hưu bổng của mình khi quý vị nghỉ hưu. Tuy nhiên, có một số hoàn cảnh nhất định trong đó quý vị có thể rút sớm được các khoản tiết kiệm tiền hưu bổng của mình, chẳng hạn như tình trạng khó khăn trầm trọng về tài chính và các tình trạng bệnh hoạn cụ thể.

  Nếu quý vị cần rút phần nào số tiền hưu bổng được bảo tồn của mình sớm hơn một cách hợp pháp, thì hãy hỏi quỹ hưu bổng của quý vị xem liệu quý vị có thể lấy được số tiền đó hay không trước khi làm đơn xin.

  Người tạm trú rời khỏi nước Úc

  Nếu quý vị là người tạm trú làm việc tại Úc và hội đủ điều kiện để được trả tiền hưu bổng, thì chủ nhân của quý vị phải thực hiện các khoản đóng góp bảo đảm tiền hưu bổng cho quý vị. Quý vị có thể được trả số tiền hưu bổng của quý vị sau khi quý vị đã rời khỏi nước Úc – khoản trả tiền này được gọi là Khoản trả tiền hưu bổng rời khỏi nước Úc (Departing Australia super payment - DASP).

  Các công dân New Zealand và thường trú nhân của Úc không hội đủ điều kiện để được nhận khoản trả tiền này.

  Further information

  Để biết thêm thông tin và xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không, xin hãy truy cập trang mạng ato.gov.au/departaustralia

  End of further information  

  Từ đây, quý vị có thể nộp đơn xin để nhận DASP theo hình thức trực tuyến hoặc tải xuống mẫu đơn xin bằng giấy.

  Tiền hưu bổng từ nước ngoài

  Nếu quý vị đang mang tiền của chính mình hay các quỹ hưu trí của quý vị từ nước ngoài vào, thì có thể có các luật lệ thuế đặc biệt mà quý vị cần phải biết – hãy nói chuyện với cố vấn viên thuế vụ hoặc đại lý di trú của quý vị.

  Further information

  Thông tin thêm

  Xin truy cập trang mạng của chúng tôi tại địa chỉ ato.gov.au/yoursuper hoặc gọi điện thoại đến chúng tôi ở số 13 10 20.

  Nếu quý vị không nói thạo tiếng Anh và muốn nói chuyện với nhân viên thuế vụ, xin hãy gọi điện thoại đến Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch ở số 13 14 50 để cuộc gọi của quý vị được giúp đỡ.

  End of further information  
   Last modified: 06 Mar 2015QC 38430