• Attention

  Warning:

  This information may not apply to the current year. Check the content carefully to ensure it is applicable to your circumstances.

  End of attention

  Sermaye mallarında kıymet artışı - en baştan

  Bir ok kişi, sermaye mallarında meydana gelen kıymet artışı vergisi (capital gains tax - CGT)  zerinde d ş nmeye başlamak i in bir m lk  satmayı bekler. Genellikle bu en sona bırakılır.

  Sermaye mallarında meydana gelen kıymet artışını veya kıymet kaybını hesaplamaya  alışmadaki bir sorun, malın fiyatını saptamaktır. Bu ama  i in tutulan kayıtlar  oğu kez yetersizdir. Masraflar unutulduğunda veya kanıtlanamadığında, insanlar sonu ta  demeleri gerekenden daha fazla vergi vermek zorunda kalırlar.

  Bir "CGT işlemini" tanımak

  Attention

  Warning:

  This information may not apply to the current year. Check the content carefully to ensure it is applicable to your circumstances.

  End of attention

  Bir ok kişi CGT'yi eml k kapsamında ve sadece bunu satma kararı verdikleri zaman d ş n r. Ancak CGT, yaptığınız bir ok işlemi etkileyebilir. Miras yoluyla veya başka bir yasal işlemle size kalan malları elden  ıkarmayı etkileyebilir ve emlaktan başka, hisseleri, biriktirilebilir varlıkları ( rneğin resimler veya değerli bozuk paralar) ve tekne, mobilya veya elektrikli eşyalar gibi kişisel olarak kullanılan malları etkiler.

  Bir m lk n satışı veya transfer edilmesi gibi "CGT işlemi"nin zamanlamasının  nemli sonu ları vardır. CGT işleminin zamanı genellikle, hesabın g r ld ğ  zaman değil, bir varlığı elden  ıkarmak i in bir s zleşmeye vardığınız zamandır. S zleşmenin bir koşula bağlı olma ger eği genellikle bu tarihi etkilemeyecektir. Bir s zleşme yoksa, malı elinizden  ıkardığınız tarih ge erlidir. Bir malı kaybederseniz, veya mal imha olursa, CGT işlemi, bu mal i in tazminat aldığınız zamandır ( rneğin sigorta  demesi gibi) veya tazminat yoksa, kaybın ya da imhanın meydana geldiğini keşfettiğiniz zamandır.

  Bir malı elde ettiğiniz zamanın da  nemli sonu ları vardır. Genellikle CGT, 20 Eyl l 1985'ten  nce elde edilmiş olan mallara uygulanmaz ve ayrıca kimi ayrıcalıklar da malı elde ettiğiniz zamana bağlıdır.

  Malların satın alındığı veya satıldığı zamanın yanı sıra CGT konularını dikkatle g z  n ne almanız gereken bir başka zaman da, vasiyetnamenizi hazırladığınız veya  l m sonucu geride kalan mallardan size d şen mirası aldığınız zamandır.

  Bir başka yaygın CGT işlemi da, bir evlilik son bulduğunda eşler arasında malların el değiştirmesidir. Malı devreden tarafı genellikle malı piyasa fiyatına elden  ıkardığı şeklinde g z  n ne alırız ve bu kişinin, piyasa fiyatı  zerinden malda kıymet artışı ya da kıymet kaybı elde edip etmediğini hesaplaması gerekecektir. Diğer tarafı ise, malı piyasa fiyatı  zerinden elde ettiği şeklinde g z  n ne alırız. Ancak mal bir mahkeme kararı sonucu el değiştirmişse, evliliğin bozulması aktarması uygulanabilir.

  CGT'nizi hesaplamak

  Bir m lk n satşından  deyeceğiniz CGT, genellikle malolduğu fiyatla satıldığı fiyat arasındaki farka dayanır. Bir m lk n "satış temeli"ne dahil edebileceğiniz masraflar şunlardır:

  • elde edilme masrafı;
  • yasal  cretler, emlak acentası komisyonu ve damga vergisi gibi elde etme ve elden  ıkarmaya ilişkin kimi masrafları;
  • emlak vergisi ve faizler gibi, kıymet artışı dışında kalan sermaye masrafları; ve
  • kimi kıymet artırma masrafları.

  Oturduğunuz evin satışı şu koşullarda CGT'den muaf tutulur:

  • eve sahip olduğunuz t m zaman zarfında ev sizin ana meskeniniz idi ise;
  • evi, değerlendirilebilir gelir sağlamak i in kullanmamışsanız; ve
  • mesken, iki hektar veya daha k   k bir arsa  zerinde ise.

  Ana meskeninizi satarsanız ve bu koşullar yerine getirilmemişse ( rneğin, evi bir s re i in kiraya vermişseniz), herhangi bir kıymet artışı veya kaybını hesaplamada uygulanabilecek  zel kurallar olduğu i in Vergi Dairesi veya bir vergi acentasına danışmalısınız.

  Bir m lk  akrabalar arasında, karşılıksız olarak veya piyasa değerinden daha d ş k bir miktar karşılığında transfer ediyorsanız ( rneğin aile mensupları veya bir aile vakfı ya da şirketine), kıymet artışı vergisi maksadıyla, bu m lk , piyasa fiyatına elden  ıkardığınızı g z  n ne alırız. Bu durumda, m lk i in herhangi bir şey almamış olsanız bile, yine de kıymet artışı elde etmiş olabilirsiniz.

  Kimi m lkler zaman i inde geliri d ş rmek i in kullanılır ve 1 Temmuz 2001'de uygulamaya giren değişmeyen sermaye indirimi sistemi (UCA sistemi), bu gelir d ş r c  m lklerden yapılacak kesintilerin hesaplanmasında rehberlik sağlar. UCA sistemi  er evesinde bir kıymet artışı veya kaybı, değer kaybeden m lk  vergilendirme dışı ama larla kullanmanızın derecesi oranında meydana gelir. O nedenle, sadece gelir  retmek amacıyla kullandığınız gelir d ş r c  bir m lke kıymet artışı veya kaybı uygulanmaz.

  Saklamanız gereken belgeler

  Bir CGT işleminden kıymet artışı veya kıymet kaybı sağlayıp sağlamadığınızı hesap etmenizle ilgili olabilecek her işin, işlemin, olayın veya koşulun belgelerini saklamalısınız. CGT işleminin halihazırda meydana gelip gelmemiş olması veya gelecekte meydana gelip gelmeyeceği  nemli değildir.

  İş g rmede kolaylık olması i in, elde ettiğiniz t m m lklerin satın alma, masraf ve satış belgelerini saklayın.  rneğin, ana meskeniniz olması dışında başka bir niyetiniz olmaksızın, i inde yaşamak i in bir m lk satın alıyor olabilirsiniz. M lk n bir b l m n  yıllar sonra değerlendirmeye tabi gelir olarak kullanabilirsiniz ve, satmaya karar verdiğinizde, CGT'yi, d zenli tutulmuş belgelerle doğru olarak hesaplayabilirsiniz.

  T m masrafların gerekli belgelerini saklamak, bir CGT işlemi meydana geldiğinde elde ettiğiniz kıymet artışını veya kıymet kaybını doğru hesap etmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, gereğinden fazla CGT  dememenizi sağlamada da yardımcı olacaktır.

  M lk n ilgili son CGT işleminden sonra belgeleri en az beş yıl saklamalısınız. Net bir kıymet kaybına uğramışsanız, belgelerinizi daha uzun bir s re, net kıymet kaybını uygulayarak d ş rd ğ n z kıymet artışını elde ettiğiniz herhangi bir CGT işleminden sonra beş yıl saklamanız gerekebilir.

  Belgeler İngilizce (veya derhal İngilizce olarak ulaşılabilecek veya  evrilebilecek şekilde) olmalıdır ve şunları g stermelidir:

  • işin, işlemin, olayın veya koşulun yapısı;
  • meydana geldiği g n;
  • işi yapan kişi veya işlemin tarafları; ve
  • işin, işlemin, olayın veya koşulun, kıymet artışı veya kıymet kaybını hesaplamayla ne gibi bir ilgisi olduğu.

  Ayrıca, bir masraf kalemi i in gelir vergisi kesintisi talep edip etmediğinizi belirleyen belgeleri de saklamalısınız. Bir ok durumda, bir tutar i in kesinti talep etmişseniz bu, CGT maksadıyla hesaba katılamaz.

  CGT belgelerinizden bir m lk siciline bilgi aktarmayı se ebilirsiniz. Bir m lk sicili tutarak, uzun zaman saklamanız gerekebilecek belgelerden kurtulmuş olursunuz. Kayıtlı bir vergi acentasının veya Vergi Dairesi Başkanı tarafından onaylanmış bir kişinin, m lk siciline giren bilgileri doğrulaması gerekir.

  Kuşkusuz, herhangi bir CGT işlemi i in bir kıymet artışı veya kıymet kaybı hesaba katılmamışsa, bunun belgelerini saklamak zorunda değilsiniz.  rneğin, muaf tutulmuş bir mal olduğu i in motorlu bir aracın belgelerini saklamanız gerekmez.

  Belgelerin yeniden d zenlenmesi

  20 Eyl l 1985'te veya daha sonra m lk edinmişseniz ve belgelerini saklamamışsanız ya da belgeleriniz kaybolmuş veya imha olmuşsa, yine de bu konuda bir şeyler yapabilirsiniz.

  Bir emlak satın almışsanız, gereksindiğiniz belgelerin  oğunun kopyaları avukatınızda veya emlak acentanızda olabilir. İsterseniz kopyalarını alabilirsiniz.

  Bir yatırım m lk nde iyileştirmeler yapmışsanız -  rneğin, m lk  genişletmişseniz, inşaat ıdan ondaki  deme makbuzunun kopyasını isteyebilirsiniz.

  Bir şirkette hisse veya bir tr stte birim satın almışsanız, mubayaacınız veya yatırım danışmanınız, istediğiniz bilgileri size verebilir.

  Bir m lk  hediye olarak alırsanız ve aldığınızda piyasa değerini  ıkartmamışsanız, profesyonel bir değer-bi ici, m lk n s z  ge en zamandaki piyasa değerini size s yleyebilir.

   nemli olan, belgelerinizi yeniden d zenleyebilmek i in m mk n olduğu kadar  ok ayrıntıyı elde edebilmenizdir. Belgelerinizi yeniden d zenledikten sonra onları g ncelleşmiş bir şekilde saklayın ve gelecekte yeterli belgeleri sakladığınızdan emin olun.

  Daha fazla bilgi

  Sermaye mallarında meydana gelen kıymet artışı vergisi i in, www.ato.gov.au adresinden indirebileceğiniz veya 1300 720 092'yi arayarak isteyebileceğiniz Kıymet artışı vergisi rehberi 2003-2004'e (Guide to capital gains tax 2003-2004) bakın.

  İyi İngilizce konuşamıyorsanız ve bir vergi memuru ile konuşmak istiyorsanız, size yardımcı olmaları i in 13 14 50 numaralı telefondan Yazılı ve S zl   eviri Servisi'ni arayın.

   Last modified: 19 Jan 2010QC 24229