Tuloy po kayo sa website ng Australian Taxation Office

Ang mga pahinang ito ay may impormasyon tungkol sa buwis sa Australya upang matulungan kang maunawaan ang iyong mga karapatan at matugunan ang iyong mga obligasyon sa buwis.

Kung sa iyong palagay, ang alinman sa mga impormasyon na nasa mga pahina ng web na ito ay hindi sumasaklaw sa iyong sitwasyon, o hindi mo tiyak kung paano ito tutukoy sa iyo, makakukuha ka ng karagdagang tulong mula sa amin.

Ang ilan sa aming impormasyon ay nasa Portable Document Format (PDF). Upang mabasa o malimbag ang isang PDF file, kailangan mo ng Adobe Acrobat Reader sa iyong kompyuter.

Kami ay may pangakong bigyan ka ng makatutulong na impormasyon. Ang iyong mga feedback, puna at mungkahi ay makatutulong sa amin na mapabuti ang aming mga produkto upang mas mabuting mapagsilbihan ka at ang iyong komunidad. Maaari kang mag-email ng iyong feedback sa diversity@ato.gov.au

Attention

Huwag gagamitin ang email address na ito para sa mga tanong tungkol sa buwis.

End of attention

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa buwis, tumelepono sa:

  • Mga tanong tungkol sa personal na buwis – 13 28 61
  • Mga tanong tungkol sa pang-negosyong buwis – 13 28 66
  • Mga tanong tungkol sa superannuation – 13 10 20

Kung hindi ka magaling magsalita ng Ingles at gusto mong makipag-usap sa ATO, tumelepono sa Translating and Interpreting Service sa 13 14 50.

 

    Last modified: 26 Jul 2016QC 45362