• Tax In Australia - what you need to know transcript in Karen

  This is a transcript of the Tax in Australia audio visual presentation in Karen.

   

  Introduction

  Nếu qu  vị sắp sửa bắt đầu đi l m hay nhận trợ cấp của ch nh phủ từ Cơ Quan Centrelink, phần tr nh b y n y sẽ cung cấp cho qu  vị những th ng tin cần thiết về hệ thống thuế kho  của  c. Nếu đang sinh sống tại  c v  kiếm được tiền, qu  vị c  thể phải trả thuế cho ch nh phủ  c. Sở Thuế Vụ  c thu thuế cho ch nh phủ.

  Th ng thường qu  vị phải trả thuế đối với khoản lợi tức m nh kiếm được từ:

  • việc l m
  • một doanh vụ
  • trợ cấp của ch nh phủ như tiền trợ cấp của Centrelink
  • lợi tức từ tiền đầu tư.

  Khoản tiền thuế qu  vị phải trả l  bao nhi u t y thuộc v o:

  • lợi tức qu  vị kiếm được
  • qu  vị c  phải l  cư d n  c hay kh ng x t về mặt thuế kh a, v 
  • qu  vị c  số hồ sơ thuế (tax file number) hay kh ng - đ y l  số căn cước c  nh n m  qu  vị phải giữ cho an to n.

  N i chung qu  vị được coi l  cư d n  c x t về mặt thuế kh a nếu:

  • qu  vị đến  c v  sinh sống tại đ y vĩnh viễn
  • l  học sinh nước ngo i, hay
  • đang ở thăm  c tr n s u th ng, l m một c ng việc v  cư ngụ tại c ng một chỗ ở trong hầu hết thời gian n y.

  Nếu qu  vị kiếm ra tiền từ c ng việc l m, chủ nh n của qu  vị sẽ trừ bớt thuế từ tiền lương của qu  vị trong suốt năm l m việc.   y l  c ch thức hầu hết mọi người trả thuế.

  Ch nh phủ sử dụng tiền thuế để cung cấp c c dịch vụ gi  trị cho cộng đồng gồm:

  • bệnh viện
  • trường học v  trường đại học
  • cảnh s t
  • đường lộ, đường xe lửa v  phi trường, v 
  • c c trợ cấp của ch nh phủ v  c c gi p đỡ kh c qu  vị c  thể được hưởng.

  Ch nh phủ cũng gi p cho người d n  c hưởng được những chăm s c về y tế gọi l  Medicare.  ể gi p t i trợ cho chương tr nh n y, người thọ thuế phải trả khoản lệ ph  Medicare.

  Muốn biết th m th ng tin xin v o trang mạng www.ato.gov.au hay gọi số 13 28 61 để hỏi về thuế kh a c  nh n của m nh.

  Nếu kh ng n i r nh tiếng Anh v  muốn n i chuyện với nh n vi n thuế vụ, xin gọi cho Dịch Vụ Th ng Phi n Dịch qua số 13 14 50 để được gi p đỡ.

  TFN

  Nếu qu  vị đang sống tại  c v  kiếm ra tiền hay đang l nh trợ cấp của Centrelink, qu  vị c  thể phải trả thuế cho ch nh phủ  c.

  Muốn theo đ ng c c luật lệ về thuế kh a của  c, việc đầu ti n qu  vị phải l m l  xin một số hồ sơ thuế (TFN).

  Số hồ sơ thuế l  một số độc nhất Sở Thuế cấp cho mỗi c  nh n v  tổ chức để họ c  thể x c định ra v  t m c c hồ sơ về qu  vị.

  Số hồ sơ thuế l  một số qu  vị sẽ d ng suốt đời v  v  vậy xin h y giữ cho k n đ o v  an to n.

   ừng để người n o kh c sử dụng số hồ sơ thuế của qu  vị cho d  đ  l  bạn b  hay người th n đi nữa.  ể cho người kh c sử dụng, đem b n hay cho đi số hồ sơ thuế của m nh c  thể g y ra những rắc rối rất nghi m trọng cho qu  vị.

  Chỉ cung cấp số hồ sơ thuế của qu  vị cho người n o hay tổ chức n o c  l  do thực sự ch nh đ ng như:

  • Sở Thuế Vụ
  • ng n h ng của qu  vị
  • chủ nh n của qu  vị sau khi qu  vị bắt đầu l m việc - kh ng cung cấp số hồ sơ thuế trong đơn xin việc

  Giữ số hồ sơ thuế v  c c chi tiết l  lịch kh c một c ch an to n gi p ngăn ngừa tội mạo l  lịch khi kẻ gian sử dụng l  lịch của người kh c để phạm ph p.

  Nếu số hồ sơ thuế bị mất, bị đ nh cắp hay bị sử dụng sai mục đ ch, h y b o cho Sở Thuế Vụ biết ngay bằng c ch điện thoại số 1800 060 062.

  Nếu qu  vị di d n đến  c hay đang c  chiếu kh n tạm thời cho ph p qu  vị l m việc tại  c, qu  vị c  thể:

  • xin số hồ sơ thuế tại trang mạng www.ato.gov.au - chọn 'Individuals',
  • gọi số 13 28 61, hay
  • đến một văn ph ng của Sở Thuế Vụ hay văn ph ng Centrelink để xin v  điền v o mẫu đơn xin số hồ sơ thuế.

  Qu  vị cần c  số hồ sơ thuế khi nhận việc l m. Nếu bắt đầu l m việc trước khi c  số hồ sơ thuế, qu  vị c  28 ng y để xin v  nạp cho chủ nh n của qu  vị. Nếu kh ng c  số hồ sơ thuế, chủ nh n của qu  vị c  thể trừ th m thuế từ lương của qu  vị v  v  thế qu  vị v  gia đ nh sẽ c n lại  t tiền hơn cho đến khi qu  vị khai thuế v o cuối năm.

  Azubuike (chỉ v o hộp đựng cam)

   ằng kia k a- rẻ qu .

  Faraji (nh n v o chiếc xe hơi một c ch th m thuồng)

  Ồ coi n  Azubuike. T i thực sự cần một chiếc như vầy.

  Azubuike

  Tất nhi n rồi. Thế nhưng anh c  biết rằng nếu anh l m việc m  kh ng c  số hồ sơ thuế, chuyện n y c  thể g y thiệt hại cho anh?

  Faraji

  Tại sao?

  Azubuike

  Tại v  chủ của anh sẽ phải trừ thuế từ lương của anh ở mức cao nhất v  v  thế anh sẽ bỏ t i được  t tiền hơn

  Faraji

  Thế nhưng t i cần tất cả tiền t i c  thể c  được để mua xe.

  Azubuike

  Ờ, nếu anh kh ng c  số hồ sơ thuế anh sẽ kh ng khai thuế được v  khi ấy anh c  thể gặp rắc rối với Sở Thuế.

  Faraji

  L m sao anh biết được mấy chuyện n y vậy, Azubuike?

  Azubuike

  Khamisi v  t i c  số hồ sơ thuế khi anh ấy xin được việc hồi năm ngo i.

  Faraji

  T i c    kiến n y n . Giả như t i mượn số hồ sơ thuế của anh khi t i bắt đầu đi l m được kh ng?

  Azubuike

  L m vậy kh ng được, t i kh ng thể để cho người kh c sử dụng số hồ sơ thuế của t i được. T i sẽ gặp rắc rối to. Anh cần phải xin số cho ri ng anh.

  Faraji

  Vậy  , thế l m sao t i xin được số hồ sơ thuế?

  Azubuike

  Khamisi v  t i xin số hồ sơ thuế của ch ng t i tại Sở Thuế Vụ. Việc n y thiệt l  dễ.

  Faraji

  T i sẽ gọi cho họ - hoặc t i c  thể coi tr n internet bằng m y computer của anh.

  Azubuike

  Dễ th i. T i sẽ gi p anh.

  Muốn biết th m th ng tin về số hồ sơ thuế xin v o trang mạng www.ato.gov.au hay gọi số 13 28 61 để hỏi về chuyện thuế kh a c  nh n của qu  vị.

  Muốn biết th m th ng tin về c ch thức giữ số hồ sơ thuế cho an to n, xin v o xem trang mạng về tội mạo l  lịch tại www.ato.gov.au/identitycrime

  Nếu qu  vị kh ng n i r nh tiếng Anh v  muốn n i chuyện với nh n vi n thuế vụ, xin gọi cho Dịch Vụ Th ng Phi n Dịch qua số 13 14 50 để được gi p đỡ.

  Starting a job

  Nếu qu  vị kiếm được tiền từ c ng việc l m, chủ nh n sẽ trừ thuế từ lương của qu  vị trong năm lợi tức v  gửi về Sở Thuế.   y l  c ch thức hầu hết mọi người trả thuế tại  c. Khoản tiền thuế n y sẽ được chi d ng v o những thứ tất cả mọi người ch ng ta đều cần như gi o dục, bệnh viện, đường x  v  c c dịch vụ kh c

  Một năm lợi tức l  khoảng thời gian 12 th ng bắt đầu từ ng y 1 th ng Bảy v  kết th c v o ng y 30 th ng S u năm sau đ . Năm lợi tức cũng c n được gọi l  năm t i kh a.

  Khi qu  vị bắt đầu đi l m, chủ nh n sẽ hỏi số hồ sơ thuế của qu  vị để t nh ra phải trừ bao nhi u thuế từ tiền lương của qu  vị.

  Ngo i ra người chủ c n phải trả v o tiền super cho qu  vị. Super l  một tiếng  c để chỉ tiền cấp dưỡng hay tiền tiết kiệm khi về hưu. Nếu qu  vị l  một c ng nh n vi n, chủ nh n của qu  vị th ng thường phải trả một khoản tiền gọi l  "tiền đ ng g p" v o trong một trương mục hưu bổng cho qu  vị. Họ sẽ trả khoản đ ng g p n y th m v o với lương của qu  vị.

  Khi qu  vị bắt đầu đi l m, chủ nh n sẽ hỏi c c chi tiết về qũy hưu bổng của qu  vị. Một qũy hưu bổng cũng giống như một ng n h ng. Th ng thường qu  vị c  thể chọn qũy hưu bổng m nh sử dụng. Nếu qu  vị kh ng chọn qũy hưu bổng, chủ nh n sẽ chọn d m cho qu  vị.

  Qu  vị chỉ c  thể r t tiền hưu bổng ra trong một số ho n cảnh đặc biệt n o đ ; tỷ dụ như khi qu  vị nghỉ hưu.

  Nếu qu  vị phải tốn tiền để kiếm được khoản lợi tức phải chịu thuế, qu  vị c  thể khai khoản chi ti u n y để xin được khấu trừ thuế. Khoản khấu trừ thuế sẽ giảm bớt số lợi tức qu  vị phải trả thuế.

  Qu  vị c  thể khai xin khấu trừ thuế những m n tiền m nh đ  chi ti u v o:

  • đồng phục, quần  o bảo hộ lao động hay c c dụng cụ v  trang thiết bị qu  vị cần để l m việc
  • xe cộ hay c c ph  tổn đi lại trong khi l m việc, hay
  • qu  tặng hay tiền tặng cho c c tổ chức từ thiện được chấp nhận hay c c tổ chức g y qũy.

  H y giữ tất cả c c h a đơn hay bi n nhận khi qu  vị chi ti u những khoản tiền n y để lưu hồ sơ của m nh. Qu  vị phải b o cho ch ng t i biết lợi tức của qu  vị v  c c khoản khấu trừ tr n mẫu khai thuế để qu  vị c  thể trả đ ng mức thuế. Qu  vị phải điền mẫu khai thuế mỗi năm một lần v  gửi về sở thuế

  Chủ nh n

  V ng Faraji, t i rất h i l ng với đơn xin v  buổi phỏng vấn của anh. T i muốn nhận anh v o l m việc. Ch ng t i c  những đơn đặt h ng lớn phải thực hiện v  ch ng t i chắc chắn l  c  thể sử dụng được khả năng của anh.

  Faraji

  Thật l  tuyệt, xin cảm ơn b  đ  cho t i cơ hội, thưa b  Trinh, t i sẽ kh ng l m b  thất vọng đ u.

  Chủ nh n

  C  một v i mẫu đơn ch ng ta phải điền v  t i cần một số th ng tin m  t i kh ng c  được tr n đơn xin việc của anh? Faraji, Anh c  số hồ sơ thuế kh ng?

  Faraji

  Thưa b  Trinh, c . Sở Thuế gửi cho t i h m tuần rồi

  Chủ nh n

  Tốt lắm, t i biết số n y phải lu n lu n được cất kỹ an to n, tuy nhi n với tư c ch l  chủ của anh, t i cần anh điền v o mẫu n y-đ y l  mẫu khai số hồ sơ thuế để gi p t i t nh ra lương của anh. V  anh cần phải đọc v  điền v o mẫu n y về việc chọn qũy hưu bổng. Anh phải t nh xem qũy hưu bổng của ng nh nghề ch ng ta c  lợi nhất cho anh hay kh ng hoặc anh c  thể chọn một qũy kh c.

  Faraji

  T i c  thể t m hiểu th m về qũy super trước khi chọn được kh ng?

  Chủ nh n

  Tất nhi n l  được, anh c  thể lấy c c mẫu n y đem về.

  Faraji

  T i c  cần mua đồng phục để mặc hay kh ng?

  Chủ nh n

  Kh ng ch ng t i sẽ cấp đồng phục cho anh thế nhưng anh cần mua v i đ i gi y an to n - khi mua nhớ giữ bi n nhận v  anh c  thể khai chi ph  để xin khấu trừ thuế.

  Faraji

  Xin cảm ơn b  Trinh. Khi n o th  t i c  thể bắt đầu được?

  Chủ nh n

  Anh đến đ y ng y thứ Năm được kh ng? Sẽ c  một số buổi huấn luyện khởi sự về an to n…

  Muốn biết th m chi tiết xin v o trang mạng www.ato.gov.au hay gọi số 13 28 61 để hỏi về chuyện thuế kh a c  nh n của qu  vị.

  Nếu qu  vị kh ng n i r nh tiếng Anh v  muốn n i chuyện với nh n vi n thuế vụ, xin gọi cho Dịch Vụ Th ng Phi n Dịch qua số 13 14 50 để được gi p đỡ.

  Tax returns

  Qu  vị phải b o cho Sở Thuế biết số lợi tức của m nh v  c c khoản khấu trừ để c  thể trả đ ng mức thuế. Qu  vị sẽ l m chuyện n y bằng c ch khai thuế mỗi năm. Tờ khai thuế l  một mẫu tr n đ  qu  vị điền tất cả c c chi tiết về thuế kh a của m nh trong năm t i kh a

   iều n y c  nghĩa l  qu  vị chịu tr ch nhiệm b o cho Sở Thuế biết tr n tờ khai thuế của m nh lợi tức qu  vị nhận được l  bao nhi u v  qu  vị được những khoản khấu trừ n o.

  Qu  vị phải k  khai tất cả mọi khoản lợi tức tr n tờ khai thuế kể cả c c lợi tức c  được từ nước ngo i hay từ đầu tư.

   ể chuẩn bị cho bản khai thuế ch nh x c v  chứng minh cho những khoản n o qu  vị khai khấu trừ thuế, qu  vị cần giữ c c giấy tờ cẩn thận. Sau khi năm t i kh a kết th c, chủ nh n sẽ gửi cho qu  vị một bản t m tắt tiền trả (payment summary) cho biết qu  vị đ  kiếm được bao nhiều tiền v  họ đ  trừ bao nhi u thuế từ lương của qu  vị.

  Qu  vị sẽ d ng c c giấy tờ m nh lưu giữ v  chi tiết của bản t m tắt tiền trả để nạp bản khai thuế hạn ch t v o ng y 31 th ng Mười mỗi năm

  Qu  vị sẽ được ho n tiền thuế nếu:

  • tiền qu  vị kiếm được kh ng qu  một mức n o đ , hay
  • chủ nh n của qu  vị trừ thuế từ lương nhiều hơn mức qu  vị cần trả

  Nếu qu  vị chưa trả đủ thuế, Sở Thuế Vụ sẽ gửi giấy đ i khoản tiền qu  vị c n thiếu v  qu  vị phải trả số n y.

  C ch dễ nhất để chuẩn bị v  nạp bản khai thuế l  sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử miễn ph . Dịch vụ n y an to n, bảo đảm v  dễ d ng-v  hiện c  cả triệu người sử dụng. Trong hầu hết c c trường hợp, khai thuế bằng h nh thức điện tử sẽ được cứu x t v  tiền ho n thuế sẽ được gửi trả lại cho qu  vị trong v ng 14 ng y. Qu  vị c  thể tải xuống mẫu khai thuế điện tử tại www.ato.gov.au

  Những Nh n Vi n Thiện Nguyện đ  được huấn luyện thường tổ chức c c buổi gi p khai thuế miễn ph  cho người c  lợi tức thấp từ th ng Bảy đến th ng Mười mỗi năm. Họ sẽ gi p qu  vị điền v  nạp bản khai thuế. Xin điện thoại số 13 28 61 để xem qu  vị c  được sử dụng dịch vụ n y hay kh ng cũng như để xin số điện thoại li n lạc của Trung T m Trợ Gi p Khai Thuế gần nh  qu  vị nhất.

  Qu  vị c  thể chọn trả tiền cho một đại diện khai thuế để họ gi p qu  vị chuẩn bị v  nạp bản khai thuế. Qu  vị chỉ n n chọn những đại diện khai thuế n o c  đăng bạ h nh nghề. Chỉ những đại diện khai thuế c  đăng bạ mới c  thể t nh lệ ph  chuẩn bị/nạp bản khai thuế. Muốn t m biết xem một đại diện khai thuế n o c  đăng bạ h nh nghề hay kh ng xin v o trang mạng của Hội  ồng Đại Diện Khai Thuế tại địa chỉ www.tabd.gov.au

  Ngay cả khi c  người gi p qu  vị điền mẫu khai thuế, kể cả c c nh n vi n khai thuế, qu  vị vẫn ch nh l  người chịu tr ch nhiệm bảo đảm c c th ng tin trong bản khai thuế l  ch nh x c.

  Azubuike

   , Faraji, t i tưởng anh đang đi đ u l i chiếc xe mới rồi chớ.

  Faraji

  T i cũng mong được vậy. T i cần phải khai thuế v  chẳng biết bắt đầu từ đ u

  Azubuike

  T i mới khai thuế hồi tuần rồi. T i d ng mẫu khai thuế điện tử.

  Faraji

  Khai thuế điện tử? C i g  vậy?Khoan để t i đo n thử coi, c  phải n  l  thứ g  đ  tr n computer của anh từ internet, phải kh ng?

  Azubuike

  Phải, đ y l  một nhu liệu của Sở Thuế Vụ m  anh c  thể sử dụng để điền v  nộp bản khai thuế miễn ph  bất cứ khi n o anh cần. T i thấy n  tr n trang mạng của Sở Thuế Vụ. Họ n i l  cả triệu người d ng n .

  Faraji

  V  anh thử rồi? Anh thấy n  ra sao?

  Azubuike

  Dễ lắm. Chương tr nh n y t nh ra hầu hết mọi khoản tiền cho t i v  n  tải xuống nhiều th ng tin t i cần cho bản khai thuế của m nh.

  N  cũng cho t i biết c c gợi   về những thứ g  t i c  thể khai khấu trừ v  cho t i c c nối kết với nhiều th ng tin kh c.

  T i th ch c ch n  hỏi t i c c c u hỏi về tất cả mọi l nh vực của bản khai thuế v  bảo đảm t i l m đ ng ngay lần đầu. T i cũng th ch l  n  cho t i biết chỉ trong hai tuần nữa t i sẽ c  th m trong t i 417 đ -la!

  Faraji

  Ồ nghe đ  qu  ...   Azubuike, t i x i m y computer của anh được kh ng?

  Azubuile

  Kh ng, hệ thống internet của t i bị trục trặc rồi

  Faraji

  Trời đất! Vậy l m sao t i khai thuế được b y giờ?

  Azubuile

  Ờ, anh c  thể thử nhờ c c nh n vi n thiện nguyện gi p khai thuế tại trung t m cộng đồng - anh c  biết chỗ ở gần si u thị hay kh ng? Chỗ đ  gi p khai thuế miễn ph  tuy nhi n anh cần phải lấy hẹn

  Faraji

   ược, hay lắm. B y giờ m nh điện thoại đến xem họ c  gi p được g  cho t i hay kh ng.

  Azubuike

   ược rồi, thế nhưng ch ng m nh cần phải đi mua sắm trước đ , cho n n ch ng t i cần xe của anh. T i l i được kh ng?

  Muốn biết th m chi tiết xin v o trang mạng www.ato.gov.au hay gọi số 13 28 61 để hỏi về chi tiết thuế kh a c  nh n của qu  vị

  Nếu qu  vị kh ng n i r nh tiếng Anh v  muốn n i chuyện với nh n vi n thuế vụ, xin gọi cho Dịch Vụ Th ng Phi n Dịch qua số 13 14 50 để được gi p đỡ.

   Last modified: 13 Jan 2011QC 23844