• แผ่นข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

  แผ่นข้อมูลสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก - ปกป้องธุรกิจที่ซื่อตรงและช่วยธุรกิจขนาดเล็กให้ดำรงความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ 

  แผ่นข้อมูลนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กรวมถึง:

  เรามีพันธกิจในการปกป้องธุรกิจที่ซื่อตรงด้วยการค้นหาและใช้มาตรการที่เข้มงวดกับธุรกิจที่หาทางเอาเปรียบอย่างไม่ยุติธรรมด้วยการหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ด้านภาษี

  เราต้องการทำให้มั่นใจว่าธุรกิจของท่านจะดำรงความสามารถในการแข่งขันได้ต่อไปและดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม

  เพื่อช่วยให้บรรลุจุดหมายนั้นเราได้พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อที่:

  • ท่านจะสามารถประเมินสมรรถภาพของธุรกิจของท่าน
  • ท่านจะสามารถเปรียบเทียบสมรรถภาพของธุรกิจท่านกับรายอื่นๆในอุตสาหกรรมของท่าน
  • เราจะสามารถค้นพบธุรกิจที่อาจจะกำลังหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ด้านภาษี

  อะไรคือเกณฑ์มาตรฐานสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก?

  เกณฑ์มาตรฐานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กแสดงภาพอย่างรวดเร็วว่าโดยภาพรวมแล้วกำลังเกิดอะไรขึ้นในอุตสาหกรรมเฉพาะนั้น

  เกณฑ์มาตรฐานประเภทต่อไปนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับภาคธุรกิจขนาดเล็ก:

  • เกณฑ์มาตรฐานด้านสมรรถภาพแสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนสำคัญๆของธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ
  • เกณฑ์มาตรฐานด้านปัจจัยเข้า(input)แสดงช่วงรายได้ที่คาดหวังสำหรับผู้ประกอบการขึ้นอยู่กับแรงงานและวัสดุที่เขาใช้

  เกณฑ์มาตรฐานด้านสมรรถภาพ

  เกณฑ์มาตรฐานด้านสมรรถภาพอาจช่วยให้ท่าน:

  • เปรียบเทียมสมรรถภาพของธุรกิจท่านกับรายอื่นๆในอุตสาหกรรมของท่าน
  • ตรวจสอบว่าท่านได้บันทึกรายได้ทั้งหมดของท่านอย่างถูกต้องโดยเฉพาะรายได้ที่เป็นเงินสด

  เกณฑ์มาตรฐานด้านสมรรถภาพแสดงถึงการเปรียบเทียบสัดส่วนสำคัญๆของธุรกิจเพื่อช่วยให้ท่านเปรียบเทียบและตรวจสอบสมรรถภาพของธุรกิจตัวท่านเองสัดส่วนสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะหนึ่งใดอาจรวมถึง:

  • ต้นทุนในการขายต่อยอดขาย(turnover)
  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อยอดขาย
  • แรงงานต่อยอดขาย
  • ค่าเช่าต่อยอดขาย
  • ค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะต่อยอดขาย
  Attention

  ถ้าท่านทำธุรกิจแบบผสมผสานท่านอาจต้องตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าหนึ่งอุตสาหกรรม

  End of attention

  เกณฑ์มาตรฐานด้านปัจจัยเข้า (input)

  เกณฑ์มาตรฐานด้านปัจจัยเข้าอาจช่วยให้ท่าน:

  • เปรียบเทียบธุรกิจของท่านกับช่วงเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมท่าน
  • ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ท่านบันทึกไว้สะท้อนถึงรายได้ของท่านอย่างถูกต้อง
  • ประเมินยอดขายของท่านโดยขึ้นอยู่กับแรงงานและวัสดุที่ท่านใช้
   Last modified: 22 Jul 2015QC 23989