Show download pdf controls
 • Quý vị có phải là một người làm hợp đồng trong ngành xây dựng và kiến thiết?

  Nếu quý vị là một người làm hợp đồng trong ngành xây dựng và kiến thiết, quý vị cần biết về việc báo cáo các khoản thanh toán có thuế.

  Các doanh nghiệp trong ngành xây dựng và kiến thiết phải báo cáo đến chúng tôi mỗi năm tổng số tiền mà họ đã trả cho doanh nghiệp cho các dịch vụ xây dựng và kiến thiết. Họ cần phải báo cáo các khoản thanh toán này đến chúng tôi trong tờ Taxable payments annual report - Báo cáo các khoản thanh toán thuế hàng năm.

  Các thông tin báo cáo cho chúng tôi sẽ được sử dụng để xác định những người làm hợp đồng đã không khai toàn bộ thu nhập của họ vào trong tờ khai thuế, hoặc không nộp tờ khai thuế. Điều quan trọng là khai toàn bộ thu nhập của quý vị vào tờ khai thuế để tránh bị phạt.

  Nếu quý vị không đáp ứng được nghĩa vụ thuế và chọn thái độ không làm gì cả, quý vị có thể bị lựa ra để xem xét hoặc kiểm tra và có thể phải đối mặt với các hình phạt.

  Các dịch vụ xây dựng và kiến thiết là gì?

  Định nghĩa về các dịch vụ xây dựng và kiến thiết rất rộng và bao gồm một loạt các ngành nghề và các hoạt động. Nó bao gồm các dịch vụ như lót gạch, lắp ống nước, làm hàng rào và nó cũng bao gồm các công việc kiến ​​trúc (bao gồm phác thảo và thiết kế), trang trí (bao gồm cả sơn), xây dựng kỹ thuật và kiến thiết vườn tược.

  Ví dụ về các ngành nghề và các hoạt động (bằng tiếng Anh) có sẵn trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ ato.gov.au/taxablepaymentsreporting

  Ví dụ

  Ming là một thợ điện, và đã ký hợp đồng với Mohamed, người có một doanh vụ trong ngành xây dựng và kiến thiết. Ming đã ký hợp đồng để lắp đặt hệ thống dây điện trong một tòa nhà, đó là một dịch vụ xây dựng và kiến thiết.

  Ming gửi hoá đơn cho Mohamed về công việc hoàn thành. Ming giữ các giấy tờ của tất cả thu nhập mà anh đã nhận và báo cáo nó trong tờ khai thuế của mình.

  Mohamed sẽ nộp một Taxable payments annual report - Báo cáo các khoản thanh toán thuế hàng năm cho chúng tôi và nó sẽ được sử dụng để kiểm tra xem Ming đã nộp tờ khai thuế và khaitoàn bộ thu nhập mà anh nhận được từ Mohamed và các doanh nghiệp khác vào trong tờ khai thuế của mình hay chưa.

  End of example
  Attention

  Nếu quý vị là người làm hợp đồng trong ngành xây dựng và kiến thiết và đã đáp ứng được các nghĩa vụ thuế, quý vị không cần phải làm bất cứ điều gì.

  End of attention
   Last modified: 20 Nov 2014QC 43168