Show download pdf controls
 • Nếu quý vị trả cho những người làm hợp đồng khác

  Nếu quý vị trả cho những người làm hợp đồng khác để thi hành các dịch vụ xây dựng và kiến thiết, quý vị sẽ phải báo cáo các khoản thanh toán cho chúng tôi mỗi năm.

  Attention

  Để biết thêm thông tin về báo cáo các khoản thanh toán thuế hoặc việc trả cho những người làm hợp đồng trong ngành xây dựng và kiến thiết, hãy truy cập trang ato.gov.au/taxablepaymentsreporting

  End of attention

  Năm mẹo để kiểm tra xem quý vị đang đi đúng hướng hay không

  1. Hãy chắc chắn rằng quý vị nộp tờ khai thuế của quý vị trước ngày hết hạn và đã khai toàn bộ thu nhập của quý vị.
  2. Hãy nộp các tờ khai thuế của các năm tài chính trước càng sớm càng tốt.
  3. Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị đã mắc phải sai sót trên tờ khai thuế nộp trước đây, hãy liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt để thảo luận về tình hình của quý vị. Nếu quý vị tự nguyện cho chúng tôi biết về các sai sót trên tờ khai thuế nộp trước đây, các mức phạt áp dụng có thể được giảm trừ.
  4. Hãy giữ giấy tờ của tất cả các khoản thu nhập mà quý vị nhận được và các khoản thanh toán mà quý vị thực hiện liên quan đến cung cấp dịch vụ xây dựng và kiến thiết. Việc lưu giữ giấy tờ các giao dịch kinh doanh của quý vị là một đòi hỏi pháp lý và sẽ giúp đảm bảo rằng quý vị báo cáo tất cả các thu nhập nhận được và khai báo tất cả các khoản khấu trừ mà quý vị được hưởng.
  5. Hãy kiểm tra xem quý vị đã đáp ứng được các nghĩa vụ thuế khác hay chưa.
  Attention

  Để biết thêm thông tin về các nghĩa vụ thuế của quý vị, hãy truy cập trang Checklist for people starting a new business

  End of attention

  Thông tin thêm

  Để biết thêm thông tin về báo cáo các khoản thanh toán thuế đối với ngành xây dựng và kiến thiết:

  • truy cập website của chúng tôi tại:  
  • tham khảo tờ thông tin sau (bằng tiếng Anh), hiện có trên mạng  
  • gọi điện cho chúng tôi
   • qua số 13 28 66 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều thứ Hai đến thứ Sáu (giờ địa phương)
   • nếu quý vị không nói rành tiếng Anh và cần sự giúp đỡ của ATO, xin vui lòng gọi điện cho Bộ phận Dịch vụ Phiên dịch và Biên dịch (TIS) qua số 13 14 50
   • nếu quý vị bị khiếm thính hoặc có vấn đề với việc nghe và nói, xin vui lòng gọi điện cho ATO thông qua Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia (NRS) theo các số được liệt kê dưới đây, và hỏi số ATO mà quý vị cần
    • Người dùng TTY, xin gọi số 13 36 77.
    • Người dùng Speak and Listen (tiếp âm lời nói), xin gọi số 1300 555 727
    • Người dùng tiếp âm Internet, xin kết nối tới NRS tại địa chỉ relayservice.gov.auExternal Link
     
    
  • ghé thăm một trong số các điểm tiếp dân của chúng tôi
  • nói chuyện với đại diện thuế của quý vị.
   Last modified: 20 Nov 2014QC 43168