Show download pdf controls
 • Bản Điều lệ Người đóng thuế – những điều quý vị cần biết

  Lời tựa

  Hệ thống thuế và hệ thống hưu bổng của Úc là tài sản của cộng đồng, hỗ trợ lối sống chúng ta được hưởng thụ ở Úc. Tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc gìn giữ và duy trì những hệ thống này.

  Australian Taxation Office (ATO) góp phần vào an sinh về kinh tế và xã hội của người dân Úc bằng cách tạo điều kiện thuận lợi để người dân tự nguyện tham gia hệ thống thuế và hệ thống hưu bổng, bao gồm quyền được hưởng các quyền lợi.

  Người Úc hoàn thành nghĩa vụ của mình bằng cách hoàn thành các trách nhiệm của họ theo luật pháp.

  Mối quan hệ của chúng tôi với quý vị dựa trên lòng tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi vun bồi mối quan hệ đó bằng cách:

  • cung cấp cho quý vị dịch vụ chuyên nghiệp, tôn trọng và kịp thời
  • đối xử công bằng và tôn trọng với quý vị
  • tương tác với quý vị dựa trên hoàn cảnh của quý vị và quá trình tuân thủ trước đó
  • tạo điều kiện càng dễ dàng càng tốt để quý vị có thể làm đúng luật
  • trợ giúp những người muốn tham gia đúng đắn vào các hệ thống này
  • cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm khi chúng tôi giao dịch với quý vị và cộng đồng
  • cung cấp dịch vụ của chúng tôi một cách hiệu quả và ít tốn phí nhất.

  Bản Điều lệ Người đóng thuế (Bản Điều lệ) nêu rõ các quyền hạn của quý vị. Tài liệu này giải thích những gì quý vị có thể mong đợi từ chúng tôi đối với việc quản lý hệ thống thuế và hệ thống hưu bổng. Chúng tôi cam kết luôn luôn tuân theo Bản Điều lệ khi chúng tôi giao dịch với quý vị.

  Phần giới thiệu

  Bản Điều lệ này trình bày tác phong làm việc khi chúng tôi giao dịch với quý vị hoặc đại diện do quý vị chọn.

  Bản Điều lệ này dành cho tất cả những người giao dịch với chúng tôi về thuế, hưu bổng, thuế hàng nội địa và các luật lệ khác do chúng tôi thi hành.

  Tài liệu này sẽ giúp quý vị hiểu:

  • các quyền hạn và nghĩa vụ của quý vị
  • những gì quý vị có thể mong đợi từ chúng tôi
  • quý vị có thể làm gì nếu quý vị không hài lòng

  Khi chúng tôi sử dụng từ 'quý vị' và 'của quý vị', chúng tôi đề cập đến cá nhân quý vị và bất kỳ ai quý vị đã đề cử làm đại diện của mình.

  Cụm từ 'Mọi người' nói đến 'chúng tôi' và 'quý vị'.

  Các quyền hạn của quý vị

  Quý vị có thể mong đợi chúng tôi:

  Đối xử công bằng và hợp lý với quý vị

  Chúng tôi sẽ:

  • đối xử nhã nhặn, biết điều và tôn trọng với quý vị
  • hành xử liêm chính và trung thực
  • luôn khách quan
  • tôn trọng và tế nhị với sự đa dạng của cộng đồng Úc
  • đưa ra các quyết định công bằng và bình đẳng theo đúng pháp luật
  • giải quyết mối quan ngại, các vấn đề hoặc khiếu nại của quý vị một cách công bằng và càng sớm càng tốt
  • đưa ra các quyết định công bằng và bình đẳng
  • lắng nghe quý vị và cân nhắc hoàn cảnh của quý vị khi luật pháp cho phép chúng tôi.

  Xem thêm:

  Mặc nhiên nghĩ rằng quý vị trung thực trừ trường hợp quý vị hành động khác đi

  Chúng tôi chấp nhận thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi là đầy đủ và chính xác trừ trường hợp chúng tôi có lý do để suy nghĩ khác đi.

  Nói chung, chúng tôi chấp nhận thông tin quý vị cung cấp là sự thật và dựa trên thông tin này, chúng tôi thẩm định số tiền thuế quý vị phải đóng.

  Chúng tôi biết đôi khi chúng ta phạm sai lầm. Chúng tôi phân biệt giữa sai lầm và hành động có chủ ý bằng cách cho quý vị có cơ hội để giải thích. Chúng tôi lắng nghe quý vị và cân nhắc lời giải thích của quý vị.

  Chúng tôi chịu trách nhiệm bảo đảm mọi người tuân thủ các luật lệ do chúng tôi thi hành. Khi chúng tôi xem xét thông tin của quý vị không có nghĩa là chúng tôi cho rằng quý vị là không trung thực, nhưng nếu chúng tôi thấy có điểm sai biệt, chúng tôi có thể thực hiện biện pháp tiếp theo.

  Xem thêm:

  Cung cấp cho quý vị dịch vụ và sự trợ giúp chuyên nghiệp

  Quý vị có thể mong đợi mối quan hệ làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp với chúng tôi khi chúng tôi:

  • giúp quý vị hiểu các quyền hạn và quyền lợi của quý vị
  • cung cấp dịch vụ theo đúng nhu cầu riêng của quý vị, cho quý vị biết tên khi chúng tôi tự giới thiệu mặc dù trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp một hình thức nhận dạng khác
  • cung cấp cho quý vị chi tiết liên lạc để quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin nếu cần
  • giúp quý vị liên lạc với người có thể giúp quý vị nếu thắc mắc của quý vị là phức tạp
  • liên lạc với quý vị khi chúng tôi nói rằng chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị
  • thu thập chi tiết liên lạc của quý vị nếu không thể giải đáp thắc mắc của quý vị ngay lập tức và hồi đáp càng sớm càng tốt
  • cố gắng hồi đáp kịp thời đối với các thắc mắc và yêu cầu của quý vị
  • thừa nhận những sai lầm của chúng tôi, xin lỗi và chấn chỉnh càng nhanh càng tốt
  • sử dụng ngôn ngữ đơn giản và rõ ràng trong thông tin chúng tôi công bố và khi chúng tôi nói chuyện hoặc viết thư gửi đến cho quý vị
  • cung cấp một số thông tin của chúng tôi bằng các ngôn ngữ khác tiếng Anh trên trang mạng của chúng tôi (tham khảoThông tin bằng các ngôn ngữ khác)
  • cung cấp thông tin hướng dẫn và thông tin cho quý vị theo hình thức điện tử ngoại trừ có định dạng không phải là hình thức điện tử thích hợp hơn
  • cung cấp quyền truy cập thông tin hướng dẫn và thông tin qua  

  Chấp nhận quý vị có thể nhờ người khác làm đại diện cho mình và nhờ người khác tư vấn cho mình

  Quý vị có thể nhờ người giúp đỡ về sự việc của mình và khi giao dịch với chúng tôi. Quý vị có thể nhờ nhiều người khác nhau đại diện cho quý vị về các vấn đề khác nhau. Sự trợ giúp có thể bao gồm làm tờ khai thuế, tờ khai hoạt động, phản đối các thẩm định và nhờ người khác tư vấn cho quý vị.

  Quý vị vẫn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi, ngay cả khi người khác, kể cả đại diện khai thuế đã đăng ký, giúp quý vị làm tờ khai thuế hoặc giấy tờ thuế khác.

  Quý vị phải cho chúng tôi biết nếu quý vị muốn người khác thay mặt quý vị hoặc thảo luận sự việc của quý vị với chúng tôi.

  Trong hầu hết các trường hợp, quý vị có thể chọn bất kỳ người nào giúp quý vị nhưng luật pháp quy định những ai có thể tính lệ phí khi trợ giúp quý vị như vậy. Nói chung, chỉ có đại diện khai thuế đã đăng ký hoặc đại diện BAS (đại diện đã đăng ký) mới có thể tính lệ phí khi họ cung cấp dịch vụ đại diện khai thuế.

  Tax Practitioners Board chịu trách nhiệm giám sát việc cung cấp dịch vụ đại diện khai thuế.

  Nếu quý vị chọn người làm đại diện cho mình, người này sẽ có các quyền hạn và nghĩa vụ tương tự theo bản điều lệ như chính quý vị.

  Xem thêm:

  Tôn trọng sự riêng tư của quý vị

  Để thi hành luật thuế và luật hưu bổng, chúng tôi thu thập thông tin về quý vị. Chúng tôi có thể nhận được thông tin này từ quý vị hoặc từ các bên khác như đại diện của quý vị, các cơ quan chính phủ và ngân hàng. Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của quý vị và bảo mật thông tin của quý vị. Trong một số trường hợp cụ thể, luật pháp cho phép chúng tôi tiết lộ thông tin của quý vị cho người khác. Ví dụ: chúng tôi có các chương trình đối chiếu dữ liệu tuân thủ tất cả các nguyên tắc đối chiếu dữ liệu của chính phủExternal Link.

  Nếu cho rằng sự riêng tư của mình hoặc tình trạng bảo mật đối với thông tin thuế của mình đã bị xâm phạm do hành động của chúng tôi, bước đầu tiên là quý vị giải quyết vấn đề với nhân viên thuế mà quý vị đã giao dịch (hoặc gọi điện đến số điện thoại quý vị đã được cho biết).

  Nếu không hài lòng, quý vị hãy nói chuyện với cấp trên của nhân viên thuế. Nếu vẫn không hài lòng, quý vị có thể khiếu nại bằng mẫu đơn khiếu nại Complaints form (Đơn khiếu nại) hoặc gọi số 1800 199 010.

  Privacy Commissioner (Ủy viên Đặc trách Bảo mật Thông tin)

  Nếu không hài lòng với cách chúng tôi giải quyết việc khiếu nại của quý vị, Privacy Commissioner có thể giúp quý vị. Tại trang mạng oaic.gov.auExternal Link của họ có thêm thông tin về Privacy Commissioner hoặc quý vị có thể gọi số 1300 363 992.

  Xem thêm:

  Bảo mật thông tin chúng tôi lưu trữ về quý vị

  Chúng tôi phải giữ thông tin của quý vị an toàn và bảo mật. Chúng tôi phải tuân thủ:

  Chúng tôi rất coi trọng tính an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của quý vị. Chúng tôi có các biện pháp để bảo đảm dữ liệu về quý vị và các giao dịch trực tuyến với chúng tôi là bảo đảm và an toàn.

  Chúng tôi chỉ có thể xem xét, ghi lại, thảo luận hoặc tiết lộ thông tin về quý vị khi đó là phần cần thiết trong công việc của chúng tôi hoặc khi luật pháp cho phép chúng tôi. Chúng tôi thâu âm các cuộc gọi điện thoại để theo dõi chất lượng dịch vụ do chúng tôi cung cấp hoặc trong trường hợp cần thiết để thi hành pháp luật. Các lý do thông thường khi tiết lộ thông tin của quý vị là để kiểm tra tính hội đủ điều kiện đối với các khoản trợ cấp của chính phủ và để thực thi pháp luật.

  Nếu quý vị liên lạc với chúng tôi để thảo luận về sự việc của mình, quý vị phải có bằng chứng về danh tính của mình. Điều này bảo đảm thông tin cá nhân của quý vị chỉ được cung cấp cho quý vị hoặc cho người có thể cho biết họ được quý vị ủy quyền hành động thay mặt quý vị. Ví dụ: nếu quý vị gọi điện cho chúng tôi, quý vị có thể chứng minh danh tính của mình bằng cách cho chúng tôi biết ngày sinh, địa chỉ của quý vị (như đã thông báo cho chúng tôi biết trước đây) và thông tin chi tiết trong giấy thông báo do ATO gửi đến cho quý vị. Quý vị cũng có thể chứng minh nhân thân bằng thông tin khác, tùy thuộc hoàn cảnh của quý vị.

  Xem thêm:

  Cho quý vị được truy cập thông tin chúng tôi lưu trữ về quý vị

  Theo Đạo luật Tự do Tìm biết Thông Tin 1982 (Đạo luật FOI), quý vị có quyền truy cập thông tin về quý vị trong các giấy tờ chúng tôi lưu trữ. Quý vị cũng có thể truy cập các giấy tờ giúp chúng tôi đưa ra quyết định, chẳng hạn như các quyết định công khai, thủ tục và nguyên tắc của ATO.

  Nếu quý vị muốn truy cập bất kỳ giấy tờ nào của chúng tôi, mà quý vị không thể truy cập tại các kênh trực tuyến của chúng tôi, trước tiên quý vị hãy liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp bản sao các giấy tờ thường được yêu cầu mà quý vị không cần nộp đơn tự do tìm biết thông tin. Ví dụ, cung cấp bản sao bất kỳ tờ thẩm định nào gần đây miễn phí. Chúng tôi cũng có thể cung cấp bản sao bất kỳ tờ khai thuế nào gần đây, mặc dù chúng tôi có thể tính một ít lệ phí đối với giấy tờ này.

  Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi sửa đổi thông tin cá nhân chúng tôi lưu trữ về quý vị, nếu cho rằng thông tin này không đầy đủ, không chính xác, quá cũ hoặc gây hiểu lầm.

  Chúng tôi nhiều khi không cho quý vị truy cập một số giấy tờ vì chúng được miễn trừ đối với Đạo luật FOI – ví dụ: nếu việc tiết lộ có thể tiên liệu được là sẽ có ảnh hưởng đến cuộc tra hoặc ngăn chặn việc thi hành luật pháp đúng đắn.

  Chi phí đơn tự do tìm biết thông tin được quy định bởi luật pháp.

  Xem thêm:

  Giúp quý vị làm đúng luật

  Mục đích của chúng tôi là cung cấp thông tin chính xác, trước sau như một và rõ ràng để giúp quý vị hiểu các quyền hạn và quyền lợi của mình và đáp ứng các nghĩa vụ của quý vị.

  Thông tin chúng tôi cung cấp bao gồm thông tin đã được công bố về pháp luật sẽ được áp dụng như thế nào nói chung cho đến thông tin hướng dẫn phù hợp với hoàn cảnh riêng của quý vị.

  Nếu cho rằng thông tin chúng tôi công bố không bao gồm hoàn cảnh của quý vị hoặc quý vị không hiểu rõ chúng có liên quan đến mình như thế nào, xin quý vị liên lạc với chúng tôi hoặc cố vấn chuyên nghiệp để giúp quý vị xác định thông tin nào phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

  Nếu thông tin chúng tôi cung cấp không chính xác hoặc gây hiểu lầm

  Nếu quý vị làm theo thông tin của chúng tôi và rốt cuộc lại không đúng hoặc gây hiểu lầm và kết quả là quý vị phạm sai lầm, chúng tôi sẽ xét đến điều đó khi xác định cần thực hiện biện pháp nào, nếu có.

  Cách truy cập thông tin của chúng tôi

  Quý vị có thể truy cập thông tin tại trang mạng của chúng tôi hoặc yêu cầu chúng tôi gửi ấn phẩm của chúng tôi đến cho quý vị. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện càng dễ dàng càng tốt để quý vị truy cập thông tin của chúng tôi và sẽ cung ứng các cách thức hiện đại để quý vị có thể liên lạc với chúng tôi. Quý vị có thể:

  Xem thêm:

  Giải thích các quyết định chúng tôi đưa ra về quý vị

  Chúng tôi giải thích cho quý vị hiểu quyết định của chúng tôi về sự việc của quý vị và cho quý vị biết số điện thoại để liên lạc hoặc địa chỉ email phòng ban phụ trách trường hợp của quý vị tại ATO. Chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng các quyết định của chúng tôi. Nếu có thắc mắc, cho rằng chúng tôi đã phạm sai lầm hoặc không đưa ra lý do chính đáng đối với quyết định của chúng tôi, quý vị hãy liên lạc với chúng tôi theo chi tiết mà quý vị hoặc đại diện do quý vị chỉ định đã được cho biết.

  Thông thường chúng tôi giải thích quyết định của chúng tôi bằng văn bản. Nếu chúng tôi thông báo cho quý vị biết quyết định bằng lời, chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị hiểu vào lúc đó. Trong một số rất ít trường hợp, chúng tôi sẽ không thể giải thích đầy đủ các quyết định của chúng tôi, mặc dù chúng tôi vẫn cung cấp được càng nhiều thông tin chừng nào càng tốt chừng nấy. Ví dụ: nếu:

  • có dính dáng đến một người khác, việc tiết lộ thông tin về quyết định của chúng tôi có thể vi phạm quyền bảo mật thông tin của họ hoặc các điều khoản bảo mật trong luật thuế
  • chúng tôi nghi ngờ trường hợp gian lận đã xảy ra, chúng tôi có thể không tiết lộ thông tin đó vì nó có thể có hại cho các cuộc điều tra của chúng tôi.

  Theo Đạo luật Các Quyết định Hành chính (Tái xét Tư pháp) 1977 (ADJR), quý vị có quyền nhận được văn bản miễn phí trình bày lý do đối với một số quyết định do chúng tôi đưa ra về các vấn đề thuế của quý vị. Đạo luật này không bao gồm tất cả các quyết định và có một số trường hợp ngoại lệ quan trọng – ví dụ như các quyết định về thẩm định.

  Xem thêm:

  Tôn trọng quyền được tái xét của quý vị

  Khi chúng tôi đưa ra quyết định về sự việc của quý vị, chúng tôi giải thích thủ tục quý vị có thể xin tái xét quyết định đó và nếu quý vị phải xin tái xét trong thời hạn nào đó.

  Nếu có nhiều hình thức tái xét khác nhau, chúng tôi sẽ giải thích chúng khác nhau như thế nào. Một số thủ tục tái xét, có thể xem xét các câu hỏi về pháp luật và những điều khác có thể sẽ xét đến việc chúng tôi có tuân thủ đúng tiến trình đi đến quyết định của chúng tôi hay không.

  Chúng tôi sẽ hợp tác với quý vị để giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt. Nếu chúng tôi phạm sai lầm, chúng tôi muốn khắc phục điều đó theo cách ít tốn phí nhất cho đôi bên.

  Nếu muốn chúng tôi tái xét quyết định, quý vị hãy sử dụng chi tiết liên lạc mà chúng tôi đã cho quý vị biết.

  Một nhân viên độc lập không dính dáng đến quyết định ban đầu sẽ thực hiện cuộc tái xét.

  Nếu không đồng ý với quyết định của thủ tục tái xét của chúng tôi, quý vị có thể xin được tái xét độc lập, bên ngoài. Đối với một số quyết định, quý vị sẽ có thể chọn nộp đơn lên Tòa Tài phán Khiếu nại Hành chính hoặc khiếu nại lên Tòa án Liên bang. Chúng tôi sẽ làm đúng theo các nghĩa vụ mô hình tố tụng của chúng tôi bao gồm chuẩn bị và thủ tục tố tụng trước tòa án, tòa tài phán, cuộc điều tra, thủ tục phân xử và các thủ tục giải quyết tranh chấp khác hơn.

  Xem thêm:

  Đền bù

  Trong một số trường hợp, quý vị có thể được đền bù. Nếu cảm thấy hành động của chúng tôi đã trực tiếp khiến quý vị bị mất mát về tài chính, quý vị có thể truy cập thông tin về cách nộp đơn xin đền bù trên trang mạng của chúng tôi hoặc gọi cho đường dây trợ giúp miễn phí của chúng tôi qua số 1800 005 172.

  Xem thêm:

  Tôn trọng quyền khiếu nại của quý vị

  Nếu không hài lòng với các quyết định, dịch vụ hoặc biện pháp của chúng tôi, hoặc cảm thấy chúng tôi không tuân thủ bản điều lệ, quý vị có thể khiếu nại.

  Chúng tôi khuyên quý vị nên:

  • trước tiên, cố gắng giải quyết vấn đề của mình với nhân viên thuế mà quý vị đã giao dịch với (hoặc gọi số điện thoại quý vị đã được cho biết)
  • nếu không hài lòng, hoặc nếu gặp khó khăn trong việc nêu vấn đề với nhân viên thuế, quý vị hãy nói chuyện với cấp trên của nhân viên thuế
  • nếu không hài lòng với cách khiếu nại của mình đang được giải quyết, quý vị hãy gọi cho đường dây khiếu nại của chúng tôi qua số 1800 199 010.

  Quý vị có thể khiếu nại bằng cách:

  • Nộp đơn khiếu nại trực tuyến
  • gửi Freefax đến cho chúng tôi qua số 1800 060 063

  Chúng tôi không coi thường các khiếu nại. Nếu quý vị tiếp xúc với chúng tôi liên quan đến bất kỳ vấn đề hoặc khiếu nại nào, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết chúng một cách nhanh chóng và công bằng. Các khiếu nại cũng giúp chúng tôi biết ý kiến phản hồi quan trọng và giúp chúng tôi xác định cách thức để có thể cải thiện dịch vụ của mình.

  Xem thêm:

  Inspector-General of Taxation

  Nếu muốn khiếu nại, trước tiên, quý vị nên cố gắng giải quyết vấn đề đó với chúng tôi. Nếu không thể làm điều đó, hoặc nếu quý vị không hài lòng với cách chúng tôi giải quyết khiếu nại của quý vị, Inspector-General of Taxation có thể giúp quý vị.

  Những bước tiếp theo:

  Tạo điều kiện dễ dàng để quý vị tuân thủ

  Chúng tôi cố gắng tạo điều kiện để việc giao dịch của quý vị với chúng tôi càng đơn giản và thuận tiện càng tốt bằng cách:

  • giúp quý vị hiểu rõ hơn các nghĩa vụ của mình và đáp ứng chúng bằng cách nào
  • làm cho nó ít tốn phí hơn để quý vị tuân thủ bằng cách giảm lượng công việc phải thực hiện, thời gian và công sức phải bỏ ra
  • đề ra các sản phẩm và dịch vụ dễ hiểu với quý vị và phù hợp với các hệ thống quý vị sử dụng hàng ngày
  • cải tiến các sản phẩm kỹ thuật số và công nghệ hiện đại để cung cấp các dịch vụ phù hợp và kịp thời.

  Để làm điều này một cách hiệu quả, chúng tôi:

  • thường xuyên tham khảo ý kiến của cộng đồng
  • thu thập ý kiến của cộng đồng khi thiết kế các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
  • các sản phẩm phù hợp với nhu cầu riêng, bao gồm kỹ thuật số, theo nhu cầu của những người sẽ sử dụng chúng
  • thử nghiệm các sản phẩm và dịch vụ ban đầu với những người sẽ sử dụng chúng.

  Chịu trách nhiệm

  Chúng tôi không coi thường việc phải chịu trách nhiệm và phải đáp ứng các cam kết trong bản điều lệ này.

  Khi chúng tôi đưa ra quyết định về sự việc của quý vị, chúng tôi sẽ giải thích quyết định đó và cho quý vị biết các quyền hạn và nghĩa vụ của quý vị liên quan đến vấn đề đó. Chúng tôi cho quý vị biết chi tiết liên lạc nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần thêm thông tin.

  Nếu không thể nhanh chóng giải quyết vấn đề, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết chúng tôi đã giải quyết vấn đề đến đâu. Chúng tôi thực hiện tất cả các bước hợp lý để giải quyết vấn đề.

  Chúng tôi công bố hiệu năng làm việc của chúng tôi so với các tiêu chuẩn dịch vụ (kịp thời) trên trang mạng của chúng tôi.

  Xem thêm:

  Chúng tôi chia sẻ với công chúng chi tiết các vấn đề chúng tôi đang đương đầu và kết quả của các hành động/biện pháp của chúng tôi.

  Chúng tôi thăm dò ý kiến của cộng đồng để theo dõi tính chuyên nghiệp của chúng tôi và chúng tôi tuân thủ các yêu cầu trong bản điều lệ như thế nào.

  Chúng tôi chịu trách nhiệm trước quốc hội và cộng đồng Úc.

  Xem thêm:

  Các nghĩa vụ của quý vị

  Chúng tôi đòi hỏi quý vị:

  Trung thực

  Hệ thống thuế và hệ thống hưu bổng dựa trên cơ sở rằng quý vị cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Điều này bao gồm:

  • cung cấp thông tin chính xác trong tờ khai thuế, tờ khai hoạt động và các giấy tờ khác của quý vị
  • cung cấp đầy đủ các dữ kiện và hoàn cảnh khi quý vị muốn biết thông tin
  • trả lời câu hỏi đầy đủ, chính xác và trung thực.

  Xem thêm:

  Lưu trữ sổ sách/hồ sơ theo yêu cầu

  Luật pháp quy định các sổ sách/hồ sơ quý vị phải lưu trữ.

  Khi lưu trữ sổ sách/hồ sơ đầy đủ, quý vị sẽ tiện làm tờ khai thuế, tờ khai hoạt động và các giấy tờ khác chính xác, cũng như giúp quý vị theo dõi các vấn đề tài chính của mình. Thông thường, sổ sách/hồ sơ của quý vị phải bằng tiếng Anh và phải lưu trữ trong năm năm.

  Chúng tôi công bố nhiều thông tin khác nhau về lưu trữ sổ sách/hồ sơ cho các tình huống khác nhau. Nếu muốn biết thêm thông tin, quý vị hãy truy cập trang mạng của chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi.

  Xem thêm:

  Thận trọng hợp lý

  Quý vị phải thận trọng hợp lý để cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác trong tờ khai thuế, tờ khai hoạt động và các giấy tờ khác quý vị cung cấp cho chúng tôi. Điều này có nghĩa là quý vị phải thận trọng ở mức độ mà một người hợp lý trong hoàn cảnh của quý vị sẽ thực hiện để đáp ứng các nghĩa vụ của họ.

  Quý vị chịu trách nhiệm về sự việc của mình ngay cả khi người khác, kể cả đại diện đã đăng ký, giúp quý vị.

  Xem thêm:

  Nộp đúng hạn

  Phải nộp hoặc gửi lại tờ khai thuế, tờ khai hoạt động, các giấy tờ và thông tin khác trước một số ngày nhất định. Nếu gặp khó khăn nộp đúng hạn, quý vị hãy liên lạc với chúng tôi trước ngày hạn nộp giấy tờ hoặc thông tin. Căn cứ vào hoàn cảnh của quý vị, chúng tôi có thể cho quý vị thêm thời gian để nộp.

  Ngay cả khi quý vị không thể thanh toán số tiền quý vị phải đóng, quý vị vẫn nên nộp tờ khai thuế hoặc tờ khai hoạt động đúng hạn. Chúng tôi có thể cho quý vị thêm thời gian để trả tiền (xem 'Thanh toán trước ngày hạn').

  Nếu không nộp đúng hạn, quý vị có thể bị phạt.

  Xem thêm:

  Thanh toán đúng hạn

  Quý vị phải đóng thuế và các khoản tiền khác quý vị phải trả trước ngày hạn. Nếu gặp khó khăn, quý vị hãy liên lạc với chúng tôi càng sớm càng tốt để thảo luận về tình huống của mình, tốt nhất là trước ngày hạn. Nhiều khi quý vị có thể được cho thêm thời gian để thanh toán mà không bị tính lời hoặc thương lượng để được trả góp. Ngay cả khi quý vị đồng ý trả tiền theo thỏa thuận thanh toán kéo dài, quý vị có lẽ sẽ phải trả tiền lời đối với bất kỳ khoản thanh toán nào trả trễ đã tích lũy.

  Xem thêm:

  Hợp tác

  Chúng tôi muốn làm việc với quý vị theo cách hợp tác, giúp đỡ quý vị tự nguyện đáp ứng các nghĩa vụ của quý vị. Nếu quý vị không hợp tác hoặc cản trở, chúng tôi có thể cần phải thực hiện biện pháp mạnh hơn. Ví dụ như chúng tôi có quyền chính thức về truy cập và thu thập thông tin mà chúng tôi sẽ sử dụng nếu cần. Quý vị có thể bị phạt và người cố tình cản trở có thể bị truy tố.

  Chúng tôi yêu cầu quý vị đối xử nhã nhặn với chúng tôi như chúng tôi đối xử nhã nhặn với quý vị, biết điều và tôn trọng mà quý vị kỳ vọng và sẽ nhận được từ chúng tôi. Nếu chúng tôi bị đối xử thô lỗ hoặc thô bạo, chúng tôi có thể kết thúc cuộc phỏng vấn hoặc cuộc gọi điện thoại vì an toàn và an sinh của nhân viên của chúng tôi.

   Last modified: 23 Nov 2018QC 24108