Doanh vụ và thuế vụ của quý vị

Nếu quý vị sắp khởi sự một doanh vụ nhỏ, thì xin hãy theo các đường kết nối dưới đây để tới các phần trình bày:

 • cung cấp cho quý vị thông tin mà quý vị cần liên quan đến doanh vụ và thuế vụ của quý vị tại Úc
 • cho quý vị biết những điều quý vị cần phải làm để làm tròn các bổn phận của mình.

Phần trình bày giới thiệu về những điều quý vị cần biết về doanh vụ và thuế vụ của mình, bao gồm:

 • Việc Chọn Cơ cấu Thích hợp
 • Các Loại Thuế Khác nhau
 • Việc Đăng ký Doanh vụ của Quý vị
 • Các Khấu trừ và Bù đắp
 • Việc Tuyển dụng những Người Khác
 • Tiền Hưu bổng
 • Lưu giữ Hồ sơ
 • Làm các Công việc trên mạng Trực tuyến, và
 • Việc Đáp ứng các Bổn phận của Quý vị
Attention

Thông tin trong các phần trình bày này là hiện hành tại thời điểm tháng Mười Hai năm 2011.

End of attention

Tới đâu để có được các phần trình bày này

Phần trình bày Doanh vụ và thuế vụ của quý vị, có ở dạng DVD bằng 6 ngôn ngữ.

Quý vị có thể yêu cầu trực tuyến để có DVD này hoặc bằng cách gọi điện thoại đến chúng tôi ở số 1300 720 092.

Để xem trực tuyến video này, xin hãy chọn theo chương:

Để Tải xuống video này, xin hãy chọn theo chương:

Hoặc quý vị có thể chỉ nghe phần Âm thanh mà thôi:

Một cách khác là quý vị có thể đọc toàn bộ bản viết.

  Last modified: 28 May 2014QC 25130