Show download pdf controls
 • کارگر ساختمانی

  می توانید یک نسخه از این اطلاعات را در قالب سند قابل حمل دانلود کنید – کارمندان ساختمان و ساخت و ساز (PDF, 388KB)This link will download a file.

  اگر شما یک کارگر ساختمانی هستید، دانستن چیزهائیکه می توانید ادعا کنید مفید است.

  برای درخواست کسرات مصارف مربوط به کار:

  • شما باید خودتان پول را مصرف نموده باشید و برایتان جبران نشده باشد
  • این مصارف باید مستقیماً مربوط به کسب عاید تان باشد
  • شما باید سند ثبوت مصرف را داشته باشید.

  شما صرف قسمتی از مصرف تانرا ادعا کرده می توانید که مربوط به کار تان می باشد. شما نمی توانید برای هیچ قسمتی از مصارف تان که مستقیماً مربوط به عاید شما نمی شود، یک کسر درخواست کنید.

  شما می​توانید از ابزارmyDeductions در ATO app برای پیگیری مصارف و رسیدهای تان در طول سال استفاده کنید.

  مصارف موتر

  مصارف سفرهای عادی تانرا بین خانه و محل کار تان ادعا کرده نمی توانید، حتی اگر به فاصله دور از محل کار معمول تان زندگی کنید یا مجبور باشید که خارج از ساعات کاری عادی تان کار کنید - بطور مثال، نوبت های کاری آخر هفته یا صبح زود.

  تحت شرایط محدود می توانید مصرف سفر بین خانه و محل کار تانرا ادعا کنید، درصورتیکه:

  • در محل های مختلف کار کنید (بدین معنی که محل کار ثابتی ندارید و در طول روز کاری تان بطور مداوم از یک محل کار به محل دیگر کارتان سفر می کنید)
  • شما ابزار و وسایل کاری بزرگ را حمل می کنید، و همه نکات ذیل صدق می کنند:
   • ابزار و وسایل کاری تان برای انجام دادن وظایف شما ضروری است و شما آنها را صرف شوقاً حمل نمی کنید
   • ابزار یا وسایل کاری تان بسیار بزرگ هستند – بدین معنی حمل و نقل ابزار و وسایل بسیار بزرگ برایتان مشکل است و صرف توسط وسایط نقلیه براحتی قابل ترانسپورت می باشند
   • هیچگونه مجل نگهداری مصؤن برای ابراز و وسایل کاری تان در محل کار شما وجود نداشته باشد.
    

  مصارف استفاده از موتر​ شخصی تانرا هنگام رانندگی در موارد ذیل ادعا کرده می​توانید :

  • مستقیماً رفتن از یک وظیفه به وظیفه دیگر در عین روز - بطور مثال، از وظیفه کار ساختمانی تان به وظیفه دوم تان یعنی نگهبانی
  • رفت و آمد به یک محل کار دیگر برای کارفرمای تان در عین روز - بطور مثال، بین گدام ها یا بین ساحات کار ساختمانی.

  اگر برای مصارف موتر تان ادعا می کنید، می توانید از شیوه کتابچه ثبت گردش موتر یا شیوه سنت فی کیلومتر برای محاسبه کسرات تان استفاده کنید. اگر طبق یکی از شیوه های فوق مصارف موتر مربوط به کار تانرا ادعا می​کنید، در آنصورت نمی​توانید در عین اظهارنامه مالیاتی تان برای عین موتر ادعای کسرات کنید - بطور مثال، مصارف ترمیمات یا بیمه.

  اگر ظرفیت حمل و نقل موتر تان یک تن یا بیشتر است، مانند یک موتر پیک آپ یا پشت باز، نمی توانید از شیوه سنت فی کیلومتر یا شیوه کتابچه ثبت گردش موتر برای محاسبه ادعای خود استفاده کنید. شما می توانید مصارف حقیقی موتر تانرا که در رابطه به کار تان پرداخت کرده اید، ادعا کنید.

  مصارف سفر

  اگر در ضمن انجام دادن وظایف کاری تان - بطور مثال، شرکت در یک کانفرانس بین ایالتی – برای یک شب از خانه خود در سفر باشید، می توانید مصارف سفر تانرا ادعا کنید. مصارف سفر می تواند شامل ماکولات، اقامت، کرایه های راه و مصارف متفرقه باشد که شما هنگام سفر کاری تان آنرا پرداخت می کنید. شرایط ممکن است برای کارگرانی که اول می آیند و اول پرواز میکنند (FIFO) متفاوت باشد.

  اگر مصارف سفر تان پرداخت شده باشد، یا کارفرمای تان و یا یک شخص دیگر آنرا جبران نماید، شما نمی توانید یک کسر ادعا کنید.

  مصارف لباس و لباس شویی (بشمول بوت)

  به استثنای بعضی موارد، لباس را نمی توان بحیث مصرف مربوط به کار کسر کرد.

  شما نمی ​توانید مصارف خرید، کرایه، ترمیم یا شستن لباس​ های معمولی تانرا که برای کار می​ پوشید، ادعا کنید، حتی اگر کارفرمای تان شما را مکلف به پوشیدن آن نماید و شما این لباس ها را صرف در محل کارتان می پوشید. "لباس معمولی" لباس​ های روزمره ای اند که افراد آنرا می ​پوشند - بطور مثال، پطلون های کوبای، لباس​ های رسمی یا پطلون های کوتاه و پیراهن​ هائیکه کارگران می​ پوشند.

  شما می​ توانید مصارف خرید، کرایه، ترمیم یا شستن لباس تانرا ادعا کنید، در صورتیکه:

  • حفاظتی - لباس های دارای خصوصیات و استفاده حفاظتی که شما برای محافظت تان در مقابل احتمال خطرات خاص یا مریضی در محل کار می پوشید. بطور مثال، واسکت های به آسانی قابل دید یا موزه های نوک فولادی.

  مصارف ابزار و وسایل

  شما می توانید برای مصارف ابزار و وسایل کاری تان ادعا کنید، بشمول ترمیمات و بیمه. بطور مثال، یک اره گِردبُر، ماشین مخلوط کن سمنت یا سیت پیچ کش.

  اگر قیمت خرید یک ابزار یا وسایل برایتان خرج بر می دارد:

  • بیش از 300 دالر – می توانید این مصرف تانرا در طی چند سال کسر کنید (کاهش در ارزش)
  • برای مخارج 300 دالر یا کمتر (و جز قیمت خرید یک سیت ایکه بیش از 300 دالر خرج بر می دارد را تشکیل نمی دهد) – می توانید تمام مصرف تانرا بشکل یک کسر فوری ادعا کنید.

  شما نمی​توانید برای ابزار و وسایلی که توسط کارفرمای شما یا شخص دیگری برایتان تهیه شده است، یک کسر ادعا کنید.

  اگر از ابزار و وسایل برای مقاصد شخصی تان نیز استفاده می کنید، صرف می توانید قسمت مربوط به کار تانرا ادعا کنید. همچنان شما باید مصارف بیمه و ترمیمات تانرا بین استفاده شخصی و کاری تان تقسیم کنید.

  مصارف دیگر

  شما می توانید قسمت مربوط به کار سایر مصارف کاری تانرا ادعا کنید، بشمول:

  • کریم ضدآفتاب، کلاه و عینک آفتابی در مواردیکه وظایف تان ایجاب کند که برای مدت های طولانی در فضای باز کار کنید.
  • مصارف تمدید جوازها، جوازهای نظارتی، تصدیقنامه ها یا "کارت های" مربوط به کار تان (مگر شما نمی توانید مصارف اخذ جواز اولیه تانرا برای بدست آوردن کار ادعا کنید)
  • وسایل ایمنی مانند مهار ها، عینک ها و ماسک های تنفسی
  • مصارف تیلفون و انترنت، همراه با اسناد اثبات کننده استفاده مربوط به کار
  • فیس های اتحادیه ها.

  شما نمی توانید مصارف شخصی تانرا، مانند فیس کلپ های ورزشی، جریمه ها یا فیس اخذ لایسنس دریوری را ادعا کنید، حتی اگر این یک شرط استخدام شدن تان هم باشد.

  شما نمی توانید یک کسر را برای مصارفی که کارفرمای تان آنرا پرداخت کرده است یا پول آنرا برای شما جبران کرده است ادعا کنید.

  این صرف یک خلاصه است.

  برای کسب معلومات بیشتر به ato.gov.au/buildingconstruction مراجعه کنید یا با یک محاسب مالیاتی رسمی صحبت نمائید.

   Last modified: 22 Aug 2022QC 70211