Show download pdf controls
 • سواری یابی– اساسات

  سواری یابی یک اصطلاحی است برای انتقال دادن مسافرین در مقابل اخذ یک کرایه از طریق مشارکت اقتصادی.

  یک شرکت تسهیلاتی مانند Uber یا GoCatch رانندگان و مسافرین را معمولاً از طریق یک app یا ویب سایت باهمدیگر در ارتباط قرار می دهد. این شرکتها برای برقرار ساختن این ارتباط بین جانبین، معمولاً یک حق الزحمه یا کمیشن اخذ می کنند.

  اساسات

  دانستن معلومات ابتدایی ذیل در قسمت امور مالیه دهی برایتان مفید می باشد، بشمول:

  • تمام رسیدات مصارف و عاید تانرا نگهدارید (می توانید از گزینه myDeductions (کسرات من) در app تان استفاده کنید)
  • تفکیک مصارف برای زمانیکه شما خدمات سواری یابی را ارائه می کنید.

  مالیات بر عایدات

  GST - اگر شما یک کار و بار سواری یابی دارید

  • عاید بدست آورده تانرا در اظهارنامه مالیاتی تان گزارش دهید
  • صرف کسرات مربوط به کرایه انتقال مسافرین را مطالبه کنید
   
  • یک نمبر تجارتی آسترالیا را بگیرید
  • صرفنظر از مقدار عاید تان شما باید برای GST ثبت نام کنید (سواری یابی به معنی سفر کردن با تکسی برای مقاصد GST است)
  • GST را برای کُل مبلغ کرایه بپردازید
  • صرف کریدت GST مربوط به انتقال مسافرین را مطالبه کنید
  • لست فعالیت های تجارتی تانرا ارائه دهید
  • طریقه نوشتن یک بل مالیاتی را یاد بگیرید (درصورت درخواست مشتری، باید یک بل برای سفر هائیکه مبلغ کرایه آن بالغ بر 82.50$ می شوند، برای وی بدهید)
   

  سنجش مالیات قابل پرداخت برای کرایه های سفر

  اگر یک مسافر مبلغ 55$ کرایه بپردازد (کرایه کامل)، شما باید:

  • مبلغ 5$ GST بپردازید
  • مبلغ 50$ بحیث عاید در اظهارنامه مالیاتی تان گزارش دهید

  سنجش آن قرار ذیل است:

  GST

  GST را برای کل مبلغ 55$ سنجش کنید (پول کرایه ایکه از مسافرین دریافت می کنید شامل GST می باشد)

  • مبلغ GST ایکه باید گزارش دهید مبلغ 5$ می باشد.
  • بعد از وضع کردن مبلغ 11$ توسط شرکت تسهیلاتی از مبلغ کُل 55$ کرایه، شما صرف مبلغ 44$ دریافت می کنید.
  • بعضی شرکتهای تسهیلاتی از مبلغ 11$ دریافتی شان GST پرداخت می کنند – یعنی مبلغ 1$.

  مالیات بر عایدات

  • شما باید مبلغ 50$ را بحیث عاید در اظهارنامه مالیاتی تان گزارش دهید – یعنی مبلغ 55$ منفی مبلغ 5$ که باید بحیث GST بپردازید. 11$ فیس شرکت تسهیلاتی به مبلغ 1$ کریدت GST کاهش می یابد (مبلغ GST پرداخت شده توسط شرکت تسهیلاتی) تا شما بتوانید مبلغ 10$ را منحیث کسرات مالیاتی تان درخواست دهید.

  مطالبه کردن مصارف

  شما می توانید مصارف تانرا مطالبه کنید بشرطیکه:

  • این مصارف مستقیماً مربوط به کار سواری یابی تان باشد
  • شما مصارف شخصی و کاری تانرا تفکیک کنید
  • اسناد تان (مانند رسید ها) را بحیث شواهد اثباتیه نگهداری کنید.

  مصارف موتر تانرا مطالبه کنید

  ممکن است موتر تانرا برای مقاصد شخصی و کاری استفاده کرده باشید. این بدان معناست که شما هرگونه مصارف شخصی و کاری تانرا از هم تفکیک کنید.

  اگر موتر متعلق به همسر یا شریک زندگی بدون ازدواج تان باشد، آن موتر بحیث دارایی مشترک محسوب می شود. تحت شرایط ذیل می توانید کسرات را برای موتر تان مطالبه کنید.

  دو نوع طریقه مطالبه کسرات مصارف موجود است:

  • طریقه سنت فی کیلومتر برای سفر ها
  • طریقه نگهداری یک کتابچه یادداشت سفر جهت سنجش مصارف موتر که مطالبه می کنید

  یک طریقه آسان یادداشت کردن مصارف موتر تان، استفاده از گزینه myDeductions اداره مالیه (ATO) می باشد.

  همچنان ببینید:

  طریقه سنت فی کیلومتر (نقطه به نقطه)

  طبق این متود شما مطابق یک نرخ معین برای هر کیلومتر کاری تان مطالبه کرده می توانید. می توانید الی حداکثر الی 5,000 کیلومتر کاری را برای هر موتر تان تقاضا کنید. نرخ معین فی کیلومتر کاری شامل مصارف روزمره موتر تان بشمول استهلاک آن می باشد.

  اگر از متود سنت فی کیلومتر استفاده می کنید، ضرورت ندارید که اسناد اثبات تعداد کیلومتر های رانده شده را ارائه کنید – مگر ممکن است ما از شما طریقه سنجش کیلومتر های تانرا بپرسیم (ما می توانیم از شما کتابچه یادداشت سفر تانرا بخواهیم).

  طریقه کتابچه یادداشت سفر

  با استفاده از متود کتابچه یادداشت سفر، می توانید کیلومتر هائیکه برای مقاصد کاری رانده اید، مطالبه کنید.

  این مصارف شامل نکات ذیل اند:

  • مصارف جاری
  • کاهش ارزش موتر ولی نه مصرف سرمایه تانرا (قیمت خرید موتر را تقاضا کرده نمی توانید)
  • مفاد/سود پرداخت شده برای پولیکه جهت خرید موتر تان قرض گرفته اید
  • مصارف هرگونه ترمیمات

  مصارف سرمایه گذاری مانند قیمت خرید موتر، اصل پول قرضه جهت خرید موتر یا مصارف ترمیماتی تان را شامل نکید

  برای سنجش سفر های کاری تان، شما باید تعداد کیلومتر هر سفر تانرا در کتابچه یادداشت سفر تان بنویسید. این کتابچه یادداشت سفر حد اقل باید برای مدت 12 هفته متداوم باشد. هر کتابچه یادداشت سفر نگهداشته شده برای مدت پنج سال مدار اعتبار می باشد، مگر می توانید یک کتابچه جدید را هر زمانیکه خواسته باشید شروع کنید. اگر فیصدی استفاده کاری موتر تانرا با استفاده از کتابچه یادداشت سفر سال قبلی تان سنجش می کنید، باید کتابچه سال قبل را نگهداشته و شماره های کیلومتر سالهای بعدی تانرا یادداشت کنید. می توانید مصارف تیل و روغنیات تانرا به دو شیوه ذیل مطالبه کنید:

  • به اساس مصارف حقیقی تان
  • یک مصرف تخمینی مصارف به اساس تعداد کیلومتر های رانده شده از شروع الی اخیر زمانیکه موتر را در اختیار داشته اید.

  برای تمام بقیه مصارف موتر تان شما باید رسید کتبی داشته باشید.

  مثال: سفر شخصی و سواری یابی

  خانم جینا در مرکز شهر کار می کند و بخاطر کسب عاید بیشتر، بحیث یک راننده سواری یابی ثبت نام کرده است.

  جینا هر روز زمانیکه بسوی کار رانندگی را آغاز می نماید، app خود را روشن می کند. بعضی روزها برایش کار داده می شود و او مسافرین را برداشته و قبل از رفتن به کار آنها را به مقصد شان می رساند. در روزهای دیگر جینا کار نمی داشته باشد و یا او کار را بخاطر کمبود وقت رد می کند.

  در روز هائیکه جینا کار نمی گیرد، او نمی تواند کیلومتر های رانده شده خود را بحیث کیلومتر های کاری حساب کند باوجودیکه app وی برای دریافت کار روشن بوده است. هدف اساسی سفر جینا در اینجا رسیدن به محل کار اصلی اش بوده است، که یک هدف شخصی بشمار می رود.

  در روزهائیکه برای جینا کار پیشنهاد شده است و آنرا قبول کرده است، او باید شماره کیلومتر موتر را در زمان قبولی یک کار و تکمیل شدن آن یادداشت کند. جینا صرف می تواند کیلومتر هائیکه برای برداشتن و رساندن مسافرین انجام داده است، مطالبه کند – این کیلومتر ها در رابطه به ارائه خدمات سواری یابی و کسب عاید می باشد.

  جینا نمی تواند کیلومتر هائیکه بعد از پائین کردن مسافرین برای رسیدن به کار اصلی اش انجام داده است، مطالبه کند – زیرا وی دیگر بین کارهای سواری یابی در تردد نیست و هدف اصلی وی حالا رسیدن به کار خودش است که یک هدف شخصی محسوب می شود.

  مثال: سفر برای مقاصد کسب عاید که به سفر شخصی تبدیل می شود

  شنبه شب است و جینا شنیده است که کار زیادی برای دریوران سواری یابی موجود است. جینا app خود را روشن نموده و بعد از ترک کردن خانه برای سه ساعت در شهر رانندگی می کند و سپس به خانه بر می گردد. چون هدف اصلی گردش جینا مربوط به کار وی بوده است لهذا تمام کیلومتر های رانده شده را الی زمان برگشت به منزل اش می تواند مطالبه کند.

  اگر در طول این مدت، جینا تصمیم می گرفت که کار کم بود و با دوستانش ملاقات می نمود، در آنصورت کیلومتر های رانده شده بعد آن زمان را مطالبه کرده نمی توانست.

  End of example

   

  چه چیز ها را می توانید مطالبه کنید

  و چه چیز ها را نمی توانید

  • مصارف قابل مجرا برای دریوران سواری یابی
   • فیس درخواستی اجازه نامه از ریاست ترانسپورت ایالت
   • مصارف بررسی های صحی و پولیس
   • فیس لایسنس خاص (نه لایسنس دریوری معمولی)
   • غیره مصارف – بشرطیکه مربوط به سفر های کاری تان باشند
    
  • فیس پارکینگ
  • حق العبور جاده ها
  • مصارف تیلفون موبایل
  • فیس و حق الزحمه پرداخت شده برای شرکت تسهیلاتی

  مصارف ایکه می توانید تحت متود کتابچه یادداشت سفر برای موتر تان مطالبه کنید

  • پطرول
  • استهلاک موتر
  • مصارف عمومی موتر مانند
   • بیمه
   • جواز سیر
   • ترمیمات
   • حفظ و مراقبت
    
   
  • جریمه ها مانند جریمه پارکینگ و سرعت
  • کریدت تکس برای مواد سوخت
  • مصارف شخصی
   

  طلبات کریدت های GST

  کریدت های GST برای خریداری های کاری قابل مطالبه است، مگر باید بین استفاده شخصی و کار تان تفکیک شود.

  اگر موتر تانرا %10 برای سواری یابی و %90 برای مقاصد شخصی استفاده می کنید، و شما:

  • یک موتر جدید را به مبلغ 33,000$ هزار دالر برای سواری یابی می خرید (بشمول 3,000$ GST) – می توانید 3,000$ کریدت GST مطالبه کنید.
  • $110 برای مواد سوخت (بشمول GST $10) می پردازید – می توانید یک کریدت GST را به مبلغ 1$ مطالبه کنید
  • $220 برای یک خدمت (بشمول GST $20) می پردازید – می توانید یک کریدت GST را به مبلغ 2$ مطالبه کنید.

  همچنان می توانید کریدت های GST را برای غیره خریداری های کاری تان استفاده کنید.

  معلومات بیشتر

  معلومات بیشتر به لسان انگلیسی موجود است – از ویب سایت ato.gov.au/ridesourcing دیدن نمائید.

  در صورت ضرورت به کمک بیشتر، می توانید از یک محاسب مالیاتی راجستر شده نیز مشورت بخواهید.

   Last modified: 22 Jun 2017QC 52635