Show download pdf controls
 • Video

  ویدیو

  انفرادی:

  ۱. روی دکمه PLAYLIST که به گوشه چپ بالا این فلم قرار دارد کلیک نماید تا بتواند بخشهای مختلف معلوماتی و راهنمایی مالیات انفرادی ما را ببینید.

  ۲. این مجموعه از بخشهای مختلف معلوماتی و راهنمایی مالیات انفرادی ما میباشد.

  تجارت:

  ۱. اداره کردن یک تجارت؟

  روی دکمه PLAYLIST که به گوشه چپ بالا این فلم قرار دارد کلیک نماید تا بتواند بخشهای مختلف معلوماتی و راهنمایی اداره کردن یک تجارت را ببینید.

  ۲. اداره کردن یک تجارت؟

  این مجموعه از بخشهای مختلف معلوماتی و راهنمایی اداره کردن یک تجارت میباشد.

  بازنشستگی:

  ۱. روی دکمه PLAYLIST که به گوشه چپ بالا این فلم قرار دارد کلیک نماید تا بتواند بخشهای مختلف معلوماتی در باره بازنشستگی که کارگرها و کارفرماها باید بدانند را ببینید.

  ۲. این مجموعه از بخشهای مختلف معلوماتی در باره بازنشستگی میباشد که کارگرها و کارفرماها باید بدانند.

  رونویس های فلم

  برای دیدن رونویس های این فلم صفحه هزاره گی راببینید.

   Last modified: 06 Apr 2022QC 45398