Show download pdf controls
 • การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและภาษี

  ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการภาษีของท่าน เมื่อท่านซื้อ ขาย หรือลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

  ในหน้านี้

  ความรับผิดชอบด้านภาษี

  สินทรัพย์ดิจิทัล (คริปโท) คือการแสดงมูลค่าทางดิจิทัลที่ท่านสามารถโอน จัดเก็บ หรือแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งรวมถึง non-fungible tokens (NFTs) (โทเคนหรือเหรียญที่ไม่สามารถทดแทนกันได้)

  เมื่อท่านซื้อ ขาย หรือจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม ท่านต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบทางภาษี

  ท่านต้องเก็บบันทึกข้อมูลธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งหมด

  หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจว่าเนื้อหานี้มีผลกับท่านอย่างไร โปรด ติดต่อเรา หรือพูดคุยกับตัวแทนภาษีที่จดทะเบียน

  ท่านยังสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (ในภาษาอังกฤษ)

  ทำตาม 3 ขั้นตอนนี้เพื่อช่วยท่านจัดการความรับผิดชอบทางภาษีของสินทรัพย์ดิจิทัลของท่าน

  1. รายงานการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล

  เมื่อท่านจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ ท่านต้องตระหนักถึงภาษีกำไรจากการลงทุน ท่านอาจต้องรวมผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในการยื่นภาษีเงินได้ของท่าน

  ท่านต้องรายงานการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีกำไรจากการลงทุน การจำหน่ายรวมถึงเมื่อท่าน:

  • แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลชนิดหนึ่งกับสินทรัพย์ดิจิทัลอีกชนิดหนึ่ง
  • แลกเปลี่ยน ขาย ให้เป็นของกำนัลหรือบริจาคสินทรัพย์ดิจิทัล
  • เปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสกุลเงินเฟียต (สกุลเงินที่จัดตั้งโดยข้อบังคับหรือกฎหมายของรัฐบาล) – ตัวอย่างเช่น เป็นดอลลาร์ Australian (ออสเตรเลีย)

  การโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระเป๋าเงินดิจิทัลอันหนึ่งไปยังอีกอันหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการจำหน่ายตราบใดที่ท่านยังเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นอยู่

  หากการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลของท่านลดลงระหว่างการโอนนี้เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมเครือข่าย ค่าธรรมเนียมธุรกรรมนี้ถือเป็นการจำหน่ายและมีผลด้านกำไรจากการลงทุน

  2. การคำนวณ CGT (ภาษีกำไรจากการลงทุน)

  ในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนของท่าน ท่านจำเป็นต้องกำหนดมูลค่าการซื้อและการขายสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินดอลลาร์ Australian กำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนคือมูลค่าต่างระหว่าง:

  • cost base (ฐานต้นทุน) (ต้นทุนในการเป็นเจ้าของ รวมถึงราคาซื้อ บวกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้มา การถือครอง และการจำหน่าย)
  • capital proceeds (รายได้จากการลงทุน) (สิ่งที่ท่านได้รับหรือมูลค่าตลาดของสิ่งที่ท่านได้รับ) เมื่อท่านจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัลของท่าน

  หากท่าน:

  • ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยสกุลเงินดอลลาร์ Australian จำนวนเงินที่ท่านจ่ายจะรวมอยู่ในฐานต้นทุนของท่าน (ดู ตัวอย่างที่ 1)
  • แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลชนิดหนึ่งเป็นสินทรัพย์อีกชนิดหนึ่ง ฐานต้นทุนของท่านคือมูลค่าตลาดของสกุลเงินดอลลาร์ Australian ของสินทรัพย์ดิจิทัล ณ เวลาที่ทำธุรกรรม (ดู ตัวอย่างที่ 2)

  หากท่านมียอดขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ ท่านสามารถนำมาลดกำไรจากการลงทุนที่ท่านได้รับในปีการเงินปัจจุบัน หากยอดขาดทุนที่นำมาลดได้ของท่าน มีมากกว่ากำไรจากการลงทุนของท่าน แสดงว่าท่านมียอดขาดทุนสุทธิจากการลงทุน

  ท่าน ไม่สามารถ หักยอดขาดทุนสุทธิจากรายได้ เข่น เงินเดือนหรือค่าจ้าง แต่ท่านสามารถยกยอดไปคราวหน้าได้และนำมาลดกำไรจากการลงทุนในปีต่อ ๆ ไป

  3. การเก็บบันทึก

  ท่านจำเป็นต้องเก็บบันทึกธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ การถือครอง และการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล

  เพื่อช่วยในการเก็บบันทึกอย่างถูกต้อง:

  • ติดตั้งระบบการเก็บบันทึก ซึ่งอาจจะเป็นแบบง่าย ๆ เช่นแผ่นตารางทำการ (spreadsheet) หรือท่านอาจจะใช้ซอฟท์แวร์ที่จัดทำโดยมืออาชีพก็ได้
  • สแกนสำเนาดิจิทัลของบันทึกเอกสารของท่านเพื่อให้สามารถจัดเก็บและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

  ท่านต้องเก็บบันทึกไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปีหลังจากที่ท่านจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น

  • ใบเสร็จของธุรกรรมต่าง ๆ
  • เอกสารที่แสดง  
   • สินทรัพย์ดิจิทัล
   • ราคาซื้อในสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
   • วันที่และเวลาที่ทำ ธุรกรรม
   • วัตถุประสงค์ของ การทำธุรกรรมนั้น
    
  • ค่าคอมมิชชั่นหรือ ค่านายหน้าในการซื้อ
  • ค่าใช้จ่ายด้านตัวแทน นักบัญชี และกฎหมาย
  • บันทึกการแลกเปลี่ยน  

  การซื้อ (การได้มา):

  • ใบเสร็จของธุรกรรมต่าง ๆ
  • เอกสารที่แสดง  
   • สินทรัพย์ดิจิทัล
   • ราคาซื้อในสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
   • วันที่และเวลาที่ทำ ธุรกรรม
   • วัตถุประสงค์ของ การทำธุรกรรมนั้น
    
  • ค่าคอมมิชชั่นหรือ ค่านายหน้าในการซื้อ
  • ค่าใช้จ่ายด้านตัวแทน นักบัญชี และกฎหมาย
  • บันทึกการแลกเปลี่ยน  
   

  การเป็นเจ้าของ (การถือครอง):

  • ค่าซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัด

  การภาษีของท่าน

  • บันทึกและกุญแจกระเป๋าเงินดิจิทัล
  • เอกสารแสดงวันที่และจำนวนสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับโดยการสเตกกิง (staking) หรือแอร์ดรอป (airdrop)
   

  การขาย (จำหน่าย):

  • ใบเสร็จรับเงินจากการขายหรือ
  • เอกสารที่แสดง:
   • สินทรัพย์ดิจิทัล
   • ราคาขายหรือโอนในสกุลเงิน ดอลลาร์ออสเตรเลีย
   • วันที่และเวลาที่ทำธุรกรรม
   • วัตถุประสงค์ของการ ทำธุรกรรมนั้น
    
  • ค่าคอมมิชชั่นหรือค่านายหน้า ในการขายหรือโอน
  • บันทึกการแลกเปลี่ยน
  • การคำนวณกำไรหรือขาดทุน จากการลงทุน
   

   

   

  สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล

  กำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล อาจไม่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา

  สินทรัพย์ดิจิทัลถือเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคลหากเก็บไว้หรือใช้ในการซื้อสิ่งของสำหรับใช้ส่วนตัว หรือเพื่อการบริโภคเป็นส่วนใหญ่

  (ดู ตัวอย่างที่ 3)

  สินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ ถือเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคลหากส่วนใหญ่เก็บไว้หรือใช้ในฐานะ:

  • การลงทุน
  • ส่วนหนึ่งของโครงการที่ทำกำไร
  • ส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ

  ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่สินทรัพย์ส่วนบุคคลและต้องนำมาพิจารณากำไรจากการลงทุน

  กำไรจากการลงทุนที่ท่านได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ส่วนบุคคลจะถูกนำมาพิจารณาเรื่องภาษีกำไรจากการลงทุน หากมูลค่าที่ได้มามีมากกว่า $10,000

  ตัวอย่างที่ 1 การจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซื้อมาด้วยสกุลเงินเฟียต

  สกุลเงินเฟียตคือสกุลเงินที่จัดตั้งโดยข้อบังคับหรือกฎหมายของรัฐบาล

  ทิมซื้อ 400 XRP ด้วยเงิน A$800 สองสามวันต่อมา ทิมแลกเปลี่่ยน 400 XRP ของเขากับ 2 Ether (ETH) ทิมจำเป็นจะต้องรายงานกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น (XRP) ในการยื่นภาษีเงินได้ของเขา

  ใบเสร็จของทิมแสดงว่าเขา:

  • ใช้เงิน A$800 เพื่อซื้อ 400 XRP
  • ถูกเรียกเก็บเงิน A$5 เป็นค่านายหน้า

  ฐานต้นทุนของทิมคือ A$800 + A$5 รวมเป็นเงินทั้งหมด A$805

  การแลกเปลี่ยนของทิมมีใบเสร็จสำหรับการซื้อ 2 ETH แต่ไม่แสดงราคาเป็นดอลลาร์ Australian ตามบันทึกการแลกเปลี่ยนของเขา ทิมแลกเปลี่ยน 400 XRP กับ 2 ETH เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 2021 เวลา 13.30 น.

  ณ เวลาของการทำธุรกรรมนี้ ราคาตลาดของ 2 ETH คิดเป็น A$900 รายได้จากการลงทุนของทิมคือ A$900

  ทิมหักลบฐานต้นทุนของเขา (A$805) ออกจากรายได้จากการลงทุนของเขา (A$900) ซึ่งจะได้กำไรจากการลงทุน A$95

  ทิมไม่มีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีหรือข้อยกเว้น

  ทิมเก็บบันทึกข้อมูลกำไรสุทธิจากการลงทุน (A$95) ไว้เพื่อกรอกกำไรจากการลงทุนในการยื่นภาษีเงินได้ปี ค.ศ. 2021 ของเขา

  End of example

   

  ตัวอย่างที่ 2 การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลชนิดหนึ่งกับสินทรัพย์ดิจิทัลอีกชนิดหนึ่ง

  สองสามเดือนต่อมา ทิมแลกเปลี่่ยน 2 Ether (ETH) ของเขากับ 0.08 Bitcoin (BTC)

  บันทึกการแลกเปลี่ยนของทิมแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับ 2 ETH เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 2021 เวลา 13.30 น. จาก 400 XRP ณ เวลาของการทำธุรกรรมนี้ ราคาตลาดของ XRP คิดเป็น A$900

  ในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ทิมต้องจ่าย A$10 เป็นค่านายหน้าในการแลก 2 ETH กับ 0.08 BTC

  ฐานต้นทุนของทิมคือ A$900 + A$10 รวมเป็นเงินทั้งหมด A$910

  การแลกเปลี่ยนของทิมมีใบเสร็จสำหรับการได้รับ 0.08 BTC แต่ไม่แสดงราคาเป็นดอลลาร์ Australian ใบเสร็จของทิมแสดงว่าเขาจำหน่าย 2 ETH เพื่อได้รับ 0.08 BTC เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม ค.ศ. 2021 เวลา 14:00 น.

  ณ เวลาของการทำธุรกรรมนี้ ราคาตลาดของ 0.08 BTC คิดเป็น A$1,055 รายได้จากการลงทุนของทิมในการแลกเปลี่ยน 2 ETH เพื่อได้รับ 0.08 BTC คิดเป็น A$1,055

  ทิมหักลบฐานต้นทุนของเขา (A$910) ออกจากรายได้จากการลงทุนของเขา (A$1,055) ซึ่งจะได้กำไรจากการลงทุน A$145

  ทิมไม่มีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีหรือข้อยกเว้น

  ทิมรายงานกำไรจากการลงทุน (A$145) ไว้เพื่อกรอกกำไรจากการลงทุนในการยื่นภาษีเงินได้ปี ค.ศ. 2022 ของเขา

  End of example

   

  ตัวอย่างที่ 3 สินทรัพย์ส่วนบุคคล

  จอชจ่าย A$50 เพื่อได้รับสินทรัพย์ดิจิทัลในทุกสองสัปดาห์ ซึ่งในทุกสองสัปดาห์เดียวกันนั้น เขาใช้สินทรัพย์ดิจิทัลซื้อเกมคอมพิวเตอร์ จอชไม่ได้ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น

  ในช่วงสองสัปดาห์หนึ่ง จอชเห็นเกมคอมพิวเตอร์ที่เขาต้องการซื้อจากผู้ขายออนไลน์ที่ไม่รับสินทรัพย์ดิจิทัล จอชใช้ช่องทางการชำระเงินออนไลน์ที่รับสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อซื้อเกมนั้น

  ในสถานการณ์เหล่านี้ ซึ่งจอชได้รับและใช้สินทรัพย์ดิจิทัล สินทรัพย์ดิจิทัลนี้ (รวมถึงจำนวนที่ใช้ผ่านช่องทางการชำระเงินออนไลน์) ถือเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล การใช้ช่องทางการชำระเงินครั้งเดียวไม่ได้เปลี่ยนลักษณะของการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นประจำ

  End of example

   

  ตัวอย่างที่ 4 การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ส่วนบุคคล

  โรสซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีเจตนาที่จะขายไปเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเป็นที่พอใจ เธอตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการบางอย่างด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลของเธอโดยตรง

  เนื่องจากโรสใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการลงทุน สินทรัพย์ดิจิทัลนี้ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล

  End of example
   Last modified: 04 Oct 2022QC 67449