Show download pdf controls
 • การเก็บบันทึกสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

  ทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเก็บบันทึกข้อมูลสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ

  ในหน้านี้

  ทำไมต้องบันทึก

  กฎหมายกำหนดให้มีการบันทึกที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ยังจำเป็นสำหรับทุกคนที่ทำธุรกิจเพราะทำให้ง่ายต่อการ

  • จัดการการหมุนเวียนของเงินสดของคุณ
  • ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภาษีของคุณ
  • เข้าใจว่าการดำเนินการของธุรกิจของคุณเป็นอย่างไร

  สิ่งที่กฎหมายกำหนด

  ตามกฎหมาย บันทึกของคุณจะต้อง

  • อธิบายธุรกรรมทั้งหมด
  • เป็นลายลักษณ์อักษร (อิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษ)
  • เป็นภาษาอังกฤษหรือในรูปแบบที่สามารถแปลได้ง่าย
  • เก็บไว้เป็นเวลา 5 ปี (บันทึกบางอย่างอาจต้องเก็บไว้นานกว่านั้น)

  หากคุณไม่เก็บบันทึกภาษีที่ถูกต้อง คุณอาจต้องเสียเงินค่าปรับหรือต้องเข้าคอร์สหลักสูตรการเก็บบันทึก (หรือทั้งสองอย่าง)

  วิธีเก็บบันทึก

  คุณสามารถเก็บใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และบันทึกธุรกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบนกระดาษ

  การเก็บบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้คุณทำกิจกรรมทางธุรกิจประจำวันและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภาษีและซูเปอร์ของคุณ

  การใช้ซอฟต์แวร์เก็บบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม คุณสามารถ

  • คำนวณจำนวนได้โดยอัตโนมัติและจัดทำรายงานได้ทันที
  • จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบสรุป และรายงานสำหรับจุดประสงค์เรื่องภาษีสินค้าและบริการ (GST) และภาษีเงินได้
  • ติดตามอัตราภาษี กฎหมายภาษี และการตีความที่เป็นทางการ (Rulings) ล่าสุด
  • รายงานข้อมูลบางอย่างให้เราทราบทางออนไลน์
  • ประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลจริง
  • สำรองการเก็บบันทึกในกรณีน้ำท่วม ไฟไหม้ หรือการโจรกรรม

  หากคุณต้องการใช้ผู้ทำบัญชีหรือนักบัญชี ให้ขอคำแนะนำจากพวกเขาเกี่ยวกับระบบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เลือกระบบที่คุณสามารถเข้าใจได้และใช้งานง่าย

  บันทึกทางธุรกิจที่คุณต้องเก็บ

  คุณต้องเก็บบันทึกเพื่อช่วยในการจัดทำใบแจ้งกิจกรรมทางธุรกิจ (BAS) และการยื่นภาษีประจำปี และเพื่อทำตามภาระหน้าที่ทางภาษีอื่น ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเก็บบันทึกตามรายการด้านล่าง

  บันทึกรายได้และการขาย

  เก็บบันทึกรายได้และธุรกรรมการขายทั้งหมด รวมถึง

  • ใบกำกับภาษี
  • สมุดใบเสร็จ
  • ม้วนกระดาษใบเสร็จของเครื่องบันทึกเงินสด
  • บันทึกยอดขายเงินสดและดิจิทัล

  บันทึกค่าใช้จ่ายหรือการซื้อ

  เก็บบันทึกค่าใช้จ่ายทางธุรกิจทั้งหมด รวมถึงการซื้อด้วยเงินสด บันทึกอาจรวมถึง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบกำกับภาษี
  • ใบเสร็จสมุดเช็ค
  • ใบเสร็จบัตรเครดิต
  • สมุดบันทึกประจำวันสำหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดเล็ก ๆ น้อย ๆ

  หากคุณซื้อของบางอย่างสำหรับธุรกิจของคุณ แต่บางครั้งนำไปใช้ส่วนตัว คุณต้องเก็บบันทึกที่แสดงวิธีที่คุณคำนวณว่ามีการใช้งานส่วนตัวเท่าใด

  บันทึกสิ้นปี

  เก็บบันทึกสิ้นปีรวมถึง

  • รายชื่อเจ้าหนี้ (ผู้ที่คุณติดหนี้อยู่) หรือลูกหนี้ (ผู้ที่เป็นหนี้คุณ)
  • ค่าใช้จ่ายในการซื้อ บำรุงรักษา ซ่อมแซม และขายทรัพย์สินธุรกิจหรือหุ้น

  คุณควรเก็บบันทึกรายการเพื่อคำนวณมูลค่าที่ลดลงของสินทรัพย์ของคุณ (หรือที่เรียกว่า 'สินทรัพย์ที่เสื่อมราคา') แผ่นบันทึกการตรวจเช็คสินค้าและบันทึกภาษีกำไรส่วนทุนจากการขายหลักทรัพย์

  บันทึกธนาคาร

  บันทึกทางการเงินของคุณอาจรวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น

  • ใบฝากเงิน
  • ขั้วสมุดเช็คหรือบันทึกการชำระเงิน
  • ใบแจ้งยอดธนาคารและบัตรเครดิต
  • สัญญาเงินกู้หรือสัญญาเช่า

  ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคุณจะต้องมีการเก็บบันทึกแยกกัน หากคุณเป็นหุ้นส่วน บริษัท หรือทรัสต์

  หากคุณเป็นผู้ค้ารายเดียว การแยกบัญชีธนาคารของธุรกิจต่างหากจะทำให้การจัดการบันทึกของคุณง่ายขึ้น

  บันทึกอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องเก็บไว้

  คุณอาจต้องเก็บบันทึกอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาระหน้าที่ภาษีของคุณ ตัวอย่างบางส่วนแสดงไว้ด้านล่าง

  บันทึกภาษีสินค้าและบริการ (GST)

  หากคุณจดทะเบียน GST ให้เก็บใบกำกับภาษีทั้งหมดจากผู้จัดหาสินค้าและบริการของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณขอ GST คืนได้ คุณต้องเก็บเอกสารอื่น ๆ ที่บันทึกการปรับเปลี่ยน การตัดสินใจ หรือการคำนวณสำหรับวัตถุประสงค์เรื่อง GST

  คุณรายงานจำนวน GST และขอ GST คืนสำหรับการซื้อ ในใบแจ้งยอดกิจกรรมทางธุรกิจ (BAS) ของคุณ

  บันทึกเครดิตภาษีน้ำมัน

  หากต้องการขอเครดิตภาษีน้ำมันคืนสำหรับธุรกิจของคุณ บันทึกของคุณจะต้องแสดงว่าคุณ

  • ได้ซื้อน้ำมัน
  • ได้ใช้น้ำมันในธุรกิจของคุณ
  • ได้ใช้อัตราที่ถูกต้องในการคำนวณจำนวนเงินที่คุณสามารถเรียกร้องได้
  • กำลังดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตภาษีน้ำมัน

  บันทึกพนักงานและผู้รับเหมา

  หากคุณมีคนงาน คุณจะต้องเก็บบันทึกต่าง ๆ ต่อไปนี้

  • แบบฟอร์มแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) และแบบฟอร์มแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง และเงินอื่น ๆ ที่คุณจ่ายให้กับพวกเขา
  • ภาษีที่คุณหักจากการจ่ายเงินให้พวกเขา
  • การจ่ายเงินซูเปอร์ที่รับประกันให้พวกเขา รวมถึงวิธีการที่คุณใช้ในการคำนวณ
  • หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคุณได้ให้พนักงานที่มีสิทธิ์แต่ละคนเลือกกองทุนซูเปอร์
  • สิทธิประโยชน์ที่คุณให้
  • สัญญา

  ภาระหน้าที่ภาษีและซูเปอร์ของคุณจะเปลี่ยนไป โดยขึ้นอยู่กับว่าพนักงานของคุณเป็นพนักงานหรือผู้รับเหมา สิ่งสำคัญคือคุณต้องกำหนดและบันทึกการจัดประเภทพนักงานของคุณอย่างถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเข้าใจร่วมกัน

  เครื่องมือประเมินการเก็บบันทึก

  หากต้องการทราบว่าคุณต้องเก็บบันทึกใดบ้างสำหรับธุรกิจของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องมือประเมินการเก็บบันทึกได้

  ขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือ

  ตัวแทน BAS หรือตัวแทนที่ภาษีจดทะเบียน

  คุณอาจต้องการขอให้ตัวแทน BAS หรือตัวแทนที่ภาษีจดทะเบียนช่วยคุณเกี่ยวกับภาระหน้าที่ภาษีของคุณ หากคุณใช้ตัวแทนภาษี คุณยังคงต้องมีบันทึกทั้งหมดของคุณพร้อมที่จะมอบให้กับพวกเขา เพื่อที่พวกเขาจะสามารถช่วยคุณเรียกร้องค่าลดหย่อนภาษีธุรกิจทั้งหมดที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ

  การเลือกตัวแทนภาษีหรือตัวแทน BAS ที่จดทะเบียนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนั่นหมายความว่าพวกเขามีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ด้านภาษี มีเพียงแค่ตัวแทนที่จดทะเบียนเท่านั้นที่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายได้

  หากต้องการตรวจสอบว่าตัวแทนของคุณจดทะเบียนหรือไม่ คุณสามารถค้นหาการจดทะเบียนExternal Linkได้ที่เว็บไซต์ Tax Practitioners Board (คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานด้านภาษี) หรือโทรศัพท์ 1300 362 829

  เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

  คุณสามารถรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเก็บบันทึกจากเราได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การสัมมนาผ่านเว็บสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และวิดีโอเรื่องพื้นฐานด้านภาษีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของเรา สามารถช่วยให้คุณเรียนรู้หัวข้อภาษีและเงินซูเปอร์ที่หลากหลาย และช่วยให้คุณปฏิบัติตามภาระหน้าที่ได้ง่ายขึ้น

  คุณสามารถโทรหาเราได้ที่ 13 28 66 ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์

  หรือคุณสามารถพูดคุยกับที่ปรึกษามืออาชีพด้านภาษีของคุณ

  ถ้าคุณไม่พูดภาษาอังกฤษ

  เว็บไซต์ของเรามีข้อมูลและวิดีโอในภาษาอื่น ๆ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องภาษีและเงินซูเปอร์ในออสเตรเลีย คุณสามารถ

  หากคุณมีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการพูด

  หากคุณหูหนวกหรือมีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการพูด โปรดโทรหาเราผ่าน National Relay Service (NRS) ตามหมายเลขด้านล่าง

  • ผู้ใช้ TTY โทรศัพท์ 13 36 77 และขอต่อสายหมายเลข ATO ที่คุณต้องการ
  • ผู้ใช้ Speak and Listen (การถ่ายทอดคำพูดเป็นคำพูด) โทรศัพท์ 1300 555 727 และขอต่อสายหมายเลข ATO ที่คุณต้องการ
  • ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรีเลย์ เชื่อมต่อกับ NRS ที่ relayservice.com.auExternal Link และขอต่อสายหมายเลข ATO ที่คุณต้องการ
   Last modified: 25 Jul 2023QC 26391