Show download pdf controls
 • Tín dụng thuế nhiên liệu cho doanh vụ

  Tờ dữ kiện này cung cấp cho quý vị các thông tin tổng quát về tín dụng thuế nhiên liệu, bao gồm:

  Tín dụng thuế nhiên liệu cung cấp cho quý vị một khoản tín dụng cho thuế hoặc thuế hải quan tương đương thuế được bao gồm trong giá của nhiên liệu mà quý vị sử dụng cho doanh vụ của mình trong:

  • máy móc
  • máy móc lớn
  • thiết bị
  • các phương tiện hạng nặng.

  Tư cách hội đủ điều kiện

  Attention

  Warning:

  This information may not apply to the current year. Check the content carefully to ensure it is applicable to your circumstances.

  End of attention

  Có bốn câu hỏi để hỏi về việc nhận được tín dụng thuế nhiên liệu:

  Doanh vụ hội đủ điều kiện

  Trước khi có thể làm đơn đòi, quý vị phải là có đăng ký thuế hàng hóa và dịch vụ (goods and services tax - GST) và tín dụng thuế nhiên liệu. Quý vị có thể đòi tín dụng thuế nhiên liệu trên tờ tường trình hoạt động kinh doanh (business activity statement - BAS) của mình.

   Last modified: 11 May 2016QC 38214