Show download pdf controls
 • อาชญากรรมข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นกุญแจสำคัญสู่ความเป็นตัวตนของคุณ การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น มีความสำคัญพอๆ กันกับการปิดล็อกประตูหน้าบ้านของคุณเลยทีเดียว

  คุณทราบหรือไม่ ว่าคุณจำเป็นต้องป้องกันอะไร และมีวิธีป้องกันอย่างไรบ้าง? ชมวีดิโอของเรา และทำให้การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคุณด้วย

  Media:Protect your personal information (Thai) ปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่าน
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiunw17mqcExternal Link (Duration: 1:47)

  วีดิโอนี้มีความความยาวประมาณ 106 วินาที กดปุ่ม Play บนภาพ เพื่อชมหรืออ่านสำเนาข้อความ สำเนาข้อความมีให้เป็นภาษาไทย

   Last modified: 16 Apr 2020QC 43268