Show download pdf controls
 • Kiểm tra các phép tính toán của quý vị

  Lỗi thường gặp là đòi tín dụng thuế nhiên liệu dựa trên phí tổn của nhiên liệu, thay vì lượng nhiên liệu được nhân với mức tín dụng thuế phù hợp. Để giúp tính ra quyền lợi của quý vị, xin hãy sử dụng các công cụ sau của chúng tôi:

  Kiểm tra các hợp đồng của quý vị

  Từ ngữ của hợp đồng có thể ảnh hưởng đến việc ai có thể đòi tín dụng thuế
  nhiên liệu.

  Xem thêm:

  Thông tin thêm

  Attention

  Warning:

  This information may not apply to the current year. Check the content carefully to ensure it is applicable to your circumstances.

  End of attention

  Nếu quý vị không nói được tiếng Anh thành thạo và muốn nói chuyện với một nhân viên thuế vụ, xin hãy gọi điện thoại đến Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch (Translating and Interpreting Service – TIS) ở số 13 14 50 để được giúp đỡ cho cuộc gọi của
  quý vị.

  Nếu quý vị bị điếc, hay bị khiếm thính hoặc khiếm về ngôn ngữ có thể liên lạc với chúng tôi qua Dịch vụ Tiếp âm trên Toàn quốc (National Relay Service – NRS).
  Có hai bước dễ dàng:

  Những người sử dụng TTY cũng có thể liên lạc chúng tôi bằng cách sử dụng đường dây TTY trực tiếp của chúng tôi 13 36 77.

  Đối với các số điện thoại miễn phí 1800 của ATO, xin hãy điện thoại số
  1800 555 727.

  Quý vị còn có thể ghé đến một trong các cửa tiệm của chúng tôi hoặc nói chuyện với đại lý thuế vụ có đăng ký của quý vị.

   Last modified: 11 May 2016QC 38214