ato logo
Search Suggestion:

کارگر نظافتی

Last updated 25 August 2022

می توانید یک نسخه از این اطلاعات را در قالب سند قابل حمل پاک کننده ها - دانلود کنید (PDF, 399KB)This link will download a file.

اگر شما یک کارگر نظافتی هستید، مفید است بدانید که چه چیزها را می توانید ادعا کنید.

برای درخواست کسرات مالیاتی مصارف مربوط به کار:

 • شما باید خودتان این پول را مصرف نموده باشید و برایتان جبران نشده باشد
 • این مصارف باید مستقیماً مربوط به کسب عاید تان باشد
 • شما باید سند ثبوت یک مصرف را داشته باشید.

شما صرف قسمتی از مصرف تانرا ادعا کرده می توانید که مربوط به کار تان می باشد. شما نمی توانید برای هیچ قسمتی از مصارف تان که مستقیماً مربوط به عاید شما نمی شود، یک کسر درخواست کنید.

شما می​توانید از ابزارmyDeductions درATO app برای پیگیری مصارف و رسیدهای تان در طول سال استفاده کنید.

مصارف موتر

مصارف استفاده از موتری را که صاحب آن هستید، هنگام رانندگی تحت شرایط ذیل می توانید ادعا کنید:

 • مستقیماً بین کارهای جداگانه در عین روز – بطور مثال، از کار اول تان بحیث یک کارگر نظافتی به کار دوم تان بحیث یک کارگر رستوران
 • برای رفت و آمد بین یک محل کار متناوب در عین روز برای عین کارفرما – بطور مثال، سفر کردن از رستوران محل کارتان به یک محفل ایکه در آنجا غذا را سرویس می کنید.

شما مصارف معمولی سفر های بین خانه و محل کار تانرا نمی توانید ادعا کنید، حتی اگر به مسافت بسیار دور از محل کار تان معمول زندگی می نمائید یا خارج از ساعات عادی کار می کنید – بطور مثال، نوبت های کار نظافتی شب هنگام.

تحت شرایط محدود، می توانید مصارف سفر کردن بین خانه و محل کار تانرا ادعا کنید در صورتیکه شما:

 • دارای نوبت های کاری متغیر باشید (بدین معنی که شما یک محل کار ثابت نداشته باشید و مداوماً از یک محل کار به محل کار دیگر سفر نمائید)
 • ابزار و وسایل بزرگ را برای کار تان حمل کنید. شما می توانید یک کسر مالیاتی را برای مصارف این سفر ها ادعا کنید در صورتیکه تمام شرایط ذیل در مورد ضروری بودن ابزار و وسایل برای اجرا نمودن وظایف تان صدق کند
  • ابزار یا وسایل کاری تان برای انجام دادن وظایف تان ضروری اند و شما صرف شوقاً آنها را باخود حمل نمی کنید
  • ابزار و وسایل کاری تان بسیار بزرگ هستند -- بدین معنی که حمل و نقل ابزار و وسایل بسیار بزرگ برایتان مشکل است و صرف توسط وسایط نقلیه براحتی قابل ترانسپورت می باشند
  • هیچگونه محل نگهداری مصؤن برای ابزار و وسایل کاری تان در محل کار شما وجود نداشته باشد.
   

اگر برای مصارف موتر تان ادعا می کنید، می توانید از شیوه کتابچه ثبت گردش موتر یا شیوه سنت فی کیلومتر برای محاسبه کسرات تان استفاده کنید.

اگر از شیوه کتابچه ثبت گردش موتر استفاده می کنید، شما باید یک کتابچه ثبت گردش معتبر را استفاده کنید تا فیصدی استفاده مربوط به کارتانرا همراه با سند تحریری مصارف موتر تان محاسبه کنید.

اگر از شیوه سنت فی کیلومتر استفاده می کنید، شما باید بتوانید نشان دهید که چطور تعداد کیلومتر های مربوط به کار تانرا محاسبه کرده اید و همچنان نشان دهید که این کیلومتر ها مربوط به کارتان بوده است.

اگر با استفاده از یکی از شیوه های فوق برای مصارف موتر مربوط به کار تانرا ادعا می کنید، شما نمی ​توانید هرگونه کسرات اضافی دیگر را در عین اظهارنامه مالیاتی تان برای عین موتر ادعا کنید. بطور مثال، مصارف پطرول، مراقبت و ترمیم، و بیمه.

مصارف لباس و لباس شویی (بشمول بوت)

به استثنای بعضی موارد، لباس را نمی توان بحیث مصرف مربوط به کار کسر کرد.

شما نمی ​توانید مصارف خرید، کرایه، ترمیم یا شستن لباس​ های معمولی تانرا که برای کار می​ پوشید، ادعا کنید، حتی اگر کارفرمای تان از شما بخواهد که آنرا بپوشید و شما این لباس ها را صرف در محل کارتان می پوشید. "لباس معمولی" لباسی اند که اشخاص روزانه آنرا می پوشند – بطور مثال، لباس سُبک ورزشی، پطلون سیاه، پیراهن های یخن قاق و کرمچ ها.

شما می ​توانید مصارف خرید، کرایه، ترمیم یا شستن لباس تانرا ادعا کنید، در صورتیکه:

 • حفاظتی – لباسی که دارای مشخصات و وظایف حفاظتی باشد که شما آنرا بخاطر حفاظت در مقابل احتمال خطرات خاص ناشی از جراحت یا مریضی در محل کار بپوشید. بطور مثال، چپن ها برای حفاظت لباس تان از کثیف شدن یا صدمه دیدن و یا استفاده ماسک های صورت جهت حفاظت از مواد کیمیاوی
 • یک یونیفورم اجباری – لباسی که طبق پالیسی یا موافقتنامه محل کار تان، شما خاصتاً مکلف به پوشیدن آن هستید و اینکار بشکل جدی و دوامدار تنفیذ می شود و کاملاً مختص به سازمان شما باشد. بطور مثال، یک پیراهن ایکه علامت کارفرمای تان در آن دوخته شده است و شما مکلف هستید که آنرا در محل کارتان بپوشید.

شما نمی ​توانید یک کسر مالیاتی را برای مصارف ایکه کارفرمای تان پرداخت یا برایتان جبران نموده است ادعا کنید.

مصارف غذا و غذا های سردستی

شما نمی ​توانید مصارف غذا، نوشابه یا غذای های سردستی ایکه طی ساعات کاری عادی تان مصرف می کنید، ادعا کنید حتی اگر یک مددمعاش هم دریافت کنید. اینها مصارف شخصی اند.

اگر شما تحت یک قانون، پاداش یا موافقتنامه صنعتی مددمعاش اضافه کاری دریافت می کنید و این مددمعاش شامل ارزیابی عاید تان است، شما می توانید برای مصارف غذائیکه هنگام اضافه کاری تان می خرید و می خورید، ادعا کنید.

مصارف ابزار و وسایل

شما می توانید برای مصارف ابزار و وسایل کاری تان ادعا کنید، بشمول ترمیمات و بیمه. بطور مثال، یک ماشین بخار پاک کاری یا یک جاروی برقی.

اگر قیمت خرید یک ابزار یا وسایل برایتان خرج بر می دارد:

 • بیش از 300 دالر – می توانید این مصرف تانرا در طی چند سال کسر کنید (کاهش در ارزش)
 • برای مصارف 300 دالر یا کمتر (و جز قیمت خرید یک سیت ایکه بیش از 300 دالر خرج بر می دارد را تشکیل نمی دهد) – می توانید تمام مصرف تانرا بشکل یک کسر فوری ادعا کنید.

شما نمی​توانید ابزار و وسایلی که توسط کارفرمای شما یا شخص دیگری برایتان تهیه شده است، ادعا کنید.

اگر از ابزار و وسایل برای مقاصد شخصی تان نیز استفاده می کنید، صرف می توانید قسمت مربوط به کار تانرا ادعا کنید. همچنان شما باید مصارف بیمه و ترمیمات را بین استفاده شخصی و مربوط به کار تانرا سنجش کنید.

مصارف دیگر

شما می توانید قسمت مربوط به کار سایر مصارف کاری تانرا ادعا کنید، بشمول:

 • فیس های اتحادیه و سازمان های مسلکی
 • مصارف تیلفون که بطور مستند استفاده مربوط به کار را نشان دهد
 • وسایل حفاظت شخصی مانند دستکش های، ماسک های صورت، مواد تعقیم کننده یا اسپری ضد بکتریا که می خرید، درصورتیکه شغل تان شامل پاک کاری یک محل را ایجاب کند.

شما نمی​ توانید مصارف شخصی تان مانند عضویت موسیقی، مراقبت اطفال یا جریمه ها را ادعا کنید.

شما نمی توانید یک کسر مالیاتی را برای مصارفی که کارفرمای تان آنرا پرداخت یا جبران کرده است ادعا کنید.

این صرف یک خلاصه است.

برای معلومات بیشتر، به ویب سایتato.gov.au/cleaner مراجعه کنید یا با یک محاسب رسمی مشورت کنید.

QC70238