ato logo
Search Suggestion:

جرم و جنایت هویت

Last updated 15 April 2020

معلومات شخصی شما کلید هویت شما است .حفاظت از معلومات شخصی به همان اندازه مهم است که بسته نگه داشتن دروازه ورودی منزل تان.

آیا شما میدانید چه را و چطور باید حفاظت کنید ؟ ویدیوی ما را ببینید و حفاظت از معلومات شخصی تانرا جزئی از کار روزانه خود بسازید.

تماشا کنید

Media: Protect your personal information (Dari) از معلومات شخصی تان محافظت كنيد
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiunw17kp8External Link (Duration: 1:\52)

مدت تماشای این ویدیو تقریباٌ 111 ثانیه است. تکمه play را روی صفحه انتخاب کنید تا کلمه transcript را ببینید ویا بخوانید. این کلمه در < دری > موجود است.

جرم سرقت هویت چیست؟

جرم سرقت هویت زمانی واقع میشود که کسی یک سند هویت دزدی شده، تحریف شده یا یک هویت غیر واقعی را برای ارتکاب تقلب یا سایر جرایم مورد استفاده قرار دهد. این عملیه میتواند شامل ایجاد هویت جدید ، هویت دروغین، ویا با استفاده از معلومات سرقت شده خود را به جای کسی دیگری قرار دادن، باشد.

مجرمین میتوانند استفاده ازهویت شما را با کار برد معلو مات ابتدایی مانند نام شما، تاریخ تولد و آدرس شما آغاز کنند. اگر هویت شما سرقت شده است، اصلاح آن سالها را در بر خواهد گرفت و شما ممکن است به مشکلات مالی مواجه گردید. شما همچنان برای یافتن کار، گرفتن قرضه، کرایه گرفتن منزل و یا در خواست خدمات دولتی و مزایای دیگر نیز مشکل خواهید داشت .

سارقین هویت، معلو مات در باره دیگران را به طریقه های ذیل میگیرند:

 • دزدی بکس های دستی، بکس های جیبی، نامه ها ویا تلیفونهای موبایل
 • سر و زیر کردن/ پالیدن اشغال دانی
 • پرسیدن فایل نمبر مالیه شما (TFN) از طریق عملیه جعلی استخدام
 • خواندن چیزهائی که شما از طریق آن لاین شبکه های اجتماعی با دیگران شریک میسازید
 • در حالیکه ادعا میکند که مربوط به یکی از دفاتر حکومتی و یا بانک میباشد سوالهایی از شما می پرسد و به شما در تکمیل فورمه باز گشت مالیه و یا اسناد رسمی دیگر پیشنهاد کمک میکند
 • به طمع انداختن شما تا به یک ویب سایت ویا ایمیلی که معلومات در باره شما را میگیرد کلیک کنید.

مجرمین میتوانند ازهویت سرقت شدۀ شما در موارد آتی استفاده کنند:

 • در آسترالیا به حیث یک شهروند زندگی کنند
 • به حساب بانک شما دسترسی داشته باشند و با استفاده از کریدت کارت شما خریداری کنند
 • از دادن مالیه، کمک به طفل و یا باز پرداخت قرضهء تحصیلات عالی (HELP) خودداری کنند
 • پول تقاعد شما را بدزدند
 • به یک کمک حکومتی در خواست بدهند
 • خانه شما را بفروشند
 • از حاضر شدن به محکمه ویا محبس خودداری کنند

1 بدانید که چه چیز را باید حفظ کنید

معلومات شخصی شما کلید دست یابی به شناخت هویت شما است. آیا میدانید که چه چیز ها را باید محفوظ نگه دارید و چگونه؟

معلومات شخصی شما شامل جزئیات ذیل میگردد:

 • نام کامل شما
 • تاریخ تولد
 • آدرس فعلی
 • شمارۀ حساب های بانکی
 • معلومات در باره کریدت کارت
 • شمارۀ فایل مالیه (TFN)
 • مشخصات لایسنس دریوری
 • مشخصات مربوط به پاسپورت

تماشا کنید

Media: Protect your personal information (Dari) از معلومات شخصی تان محافظت كنيد
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiunw17kp8External Link (Duration: 1:52)

مدت تماشای این ویدیو تقریباٌ 111 ثانیه است. تکمه play را روی صفحه انتخاب کنید تا کلمه transcript را ببینید ویا بخوانید. این کلمه در < دری > موجود است.

2 آیا باید معلومات شخصی خویش را با دیگران شریک سازید؟

شما باید معلومات شخصی خویش را تنها با کسانیکه مورد اعتماد شما هستند و یا با موسساتی که ضرورت قانونی به این معلومات دارند شریک سازید.

کسانی که هویت دیگران را دزدی میکنند بعضی اوقات شما را فریب خواهند داد و چنان نشان میدهند که شما برنده یک مسابقه هستید ویا ادعا میکنند که نمایندۀ یک سازمان امدادی اند واز شما مطالبۀ کمک میکنند.

3 معلومات شخصی خود را به جای محفوظ نگهداری کنید

از حمل اسناد مانند گواهی تولد خود ویا پاسپورت در بکس جیبی و یا دستی خود داری کنید مگر اینکه به آنها ضرورت داشته باشید. معلومات شخصی، مانند شمارۀ فایل مالیه، کلمۀ عبور (پاسورد ) و شمارۀ شناسایی شخصی (پن نمبر) ها را در تلفون مو بایل خود درج و نگهداری نکنید.

هرگز اوراق ثبت موتر، لایسنس دریوری که میعاد آن گذشته باشد، بیلهای برق و آب و یا کلیدهای اضافی منزل را در بکس سویچ بورد موتر خود نگذارید، حتی وقتی که که موتر شما قفل هم باشد.اگر بطور منظم نامه های زیادی به شما میرسد، یک صندوق قفل شده پسته و یا از صندوق پسته خانه استفاده کنید.

اسنادی راکه حاوی هرگونه معلومات شخصی باشد پاره پاره کنید ویا از بین ببرید.

در مورد آنچه در محضر عام حرف میزنید محتاط باشید – دزدان اسناد هویت میتوانند مقدار زیاد معلومات در باره شما را با استفاده از شنیدن سخنان شما هنگام حرف زدن در تلفون موبایل و از صحبت کردن تان با دوستان به دست آورند.

4 شروع به وظیفۀ جدید

نمبرفایل مالیه خود را به کار فرمای جدید تان فقط بعد از شروع به کار بدهید.

به تقلب هائی اعلانات کار متوجه باشید – این تقلب ها برای آن است که معلومات شخصی /ویا مالی شما را بدزدند. این اعلانات به شکل ایمیل ها، اعلانات بر روی تخته های یادداشت، ویا از طریق آنلاین ظاهر میگردند این اعلانات میتواند مقدمهء برای پول شویی باشد.

علامات اخطار دهنده ای که یک پیشنهاد کار ممکن است حقیقی نباشد قرار ذیل اند:

 • درآمد تضمین شده را وعده میکند، با عدم ضرورت به مصاحبه برای استخدام.
 • از شما تقاضای پرداخت فیس ثبت نام یا پول پیشکی (برای اجرای در خواست) میکنند
 • ادعا میکند که شما میتوانید مقدار زیاد پول را به آسانی با استفاده از کمپیوتر خود بدست آورید
 • به شما ضرورت دارد تا فقط پول را به شخص دیگری انتقال دهید
 • از شما میخواهد تا هر یکی از معلومات ذیل را برای ایشان فراهم کنید:    
  • آدرس محل سکونت تان
  • جزئیات در باره بانک و کریدت کارت تان
  • معلومات در باره لایسنس دریوری و یا پاسپورت شما
  • نمبرفایل مالیه
  • معلوماتی نا مربوط به کار، مانند شکل ظاهری شما و یا وضع ازدواج شما
  • سایر معلومات شخصی که به این زودی برای وظیفه به آن ضرورت نیست.
   

تنها به این علت که یک اعلان ادعا میکند که از یک کمپنی نمایندگی میکند به این معنی نیست که این ادعا حقیقت دارد– طور مثال، کمپنی های سابقه دار/ ویا بزرگ آدرس ایمیل را بصورت مجانی در اعلانات خود مورد استفاده قرار نمی دهند .

اگر نگران هستید، همیشه متوجه باشید، و

 • برهیچ لینکی در اعلان و یا ایمیل کلیک نکنید
 • اقدامات بیشتری را برای دانستن مشخصات رسمی آن کمپنی از طریق وایت پیجز انجام دهید و در بارۀ وظیفۀ مربوطه سئوال کنید.

5 نمبر فایل مالیه خودرا در مطبوعات مجازی شریک نسازید

فایل نمبرشما مادام العمر از شما است. فقط عدۀ محدودی صلاحیت دارند که فایل نمبر شما را بپرسند به شمول اداره مالیه آسترالیا، سایر ادارات دولتی، مانند سنتر لینک، صندوق تقاعد، بانک و یا موسسه مالی.

6 هر کلمۀ عبور (پاسورد) را که دیگران در باره اش میدانندعوض کنید

پاسورد ها باید مختص خود شما باشد. بهترین طریق محافظت آن این است که آنرا با دیگری شریک نسازید. ولی اگر شما آنرا با دیگری شریک ساخته اید متیقین باشید که آنرا وقتاٌ فوقتاٌ عوض کرده و تجدید کنید.

7 کمپیوتر و تلفون خودرا حفاظت کنید

پرو گرام جدید حفظ کمپیوتر و تلفون را نصب کنید.

8 مطمئین باشید که اجنت مالیه شما ثبت شده باشد

شما میتوانید در مورد ثبت بودن اجنت مالیه از ویب سایت هیئت کارمندان مالیه از ویبسایت ذیل معلومات به لسان انگلیسی به دست آورید: tpb.gov.au/onlineregisterExternal Link.

به خاطر داشته باشید

فقط اجنت ثبت شده مالیه میتواند از شما فیس بگیرد و اوراق مالیاتی را تهیه کند و به مرجع مربوطه بفرستد.

چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم

بدون تاخیر سرقت و یا مفقودی نمبر فایل مالیه خود را گذارش دهید

 • اگر نمبرفایل مالیه خود را گم کرده اید و فکر نمیکنید از آن سوء استفاده شود، به ما به شمارۀ 13 28 61 بین ساعات 8.00 صبح و 6 بعد ازظهر به روزهای دو شنبه تا جمعه زنگ بزنید.
 • اگر نمبرفایل مالیه شما دزدیده شده و از آن سوء استفاده شده باشد، به ما به شمارۀ 1800 467 033 بین ساعات 8.00 صبح و 6 بعد ازظهر به روزهای دو شنبه تا جمعه زنگ بزنید.
 • اگر به لسان انگلیسی خوب حرف زده نمی توانید و میخواهید با کارمند اداره مالیه حرف بزنید برای گرفتن کمک به خدمات ترجمانی شفاهی و تحریری (TIS ) به تلیفون 13 14 50 زنگ بزنید.

اگر فکر میکنید که معلومات شما در خطر سوء استفاده است و شما ممکن است قربانی جرم سرقت هویت گردید، ما میتوانیم به شما کمک کنیم و از فایل نمبر مالیه تان نظارت کنیم.

به یاد داشته باشید

 • استفاده از شمارۀ فایل مالیه شخص دیگر، سوء استفاده از شمارۀ فایل مالیه خود تان و یا اجازه استفادۀ آن را به شخص دیگری دادن، ویا خرید و فرو ش شمارۀ فایل مالیه ، همه جرایم جدی هستند و میتواند باعث مجازات سنگین نقدی ویا حبس گردد.
 • اگر قانوناٌ به مشخصات اشخاص دیگر، به شمول شمارۀ فایل مالیه آنها دسترسی دارید، شما باید این معلو مات را محفوظ نگه دارید.

معلومات بیشتر

برای معلو مات بیشتر به زبان انگلیسی، به صفحات ذیل در ویبسایت ato.gov.au مراجعه کنید:

برای معلومات بیشتر در بارهء تکس و تقاعد خود به لسان خود تان به آدرس ذیل کلیک کنید: ato.gov.au/otherlanguages

QC43322