ato logo

پرچون فروشی

Last updated 5 September 2022

می توانید یک نسخه از این اطلاعات را در قالب سند قابل حمل دانلود کنید : کارگران صنعت خرده فروشی (PDF 443KB).This link will download a file

اگر شما در سکتور پرچون فروشی هستید، مفید است بدانید که چه چیزها را می توانید ادعا کنید.

برای درخواست کسرات مالیاتی مصارف مربوط به کار:

 • شما باید خودتان این پول را مصرف نموده باشید و برایتان جبران نشده باشد
 • این مصارف باید مستقیماً مربوط به کسب عاید تان باشد
 • شما باید سند ثبوت یک مصرف را داشته باشید.

شما صرف قسمتی از مصرف تانرا ادعا کرده می توانید که مربوط به کار تان باشد. شما نمی توانید برای هیچ قسمتی از مصارف تان که مستقیماً مربوط به عاید شما نمی شود، یک کسر مالیاتی درخواست کنید.

شما می​توانید از ابزارmyDeductions درATO app برای پیگیری مصارف و رسیدهای تان در طول سال استفاده کنید.

مصارف موتر

شما مصارف سفر های بین خانه و محل کار تانرا نمی توانید ادعا کنید، حتی اگر به مسافت بسیار دور از محل کار تان معمول زندگی می کنید یا خارج از ساعات عادی کار می کنید – بطور مثال، نوبت های کاری آخر هفته یا صبح وقت.

مصارف استفاده از موتری را که صاحب آن هستید، هنگام رانندگی تحت شرایط ذیل می توانید ادعا کنید:

 • در عین روز – بطور مثال، از کار پرچون فروشی تان به کار دوم تان بحیث کارگر رستوران
 • برای رفت و آمد بین یک محل کار متناوب در عین روز برای عین کارفرما – بطور مثال، سفر کردن بین مغازه های مختلف پرچون فروشی برای عین کارفرما.

اگر برای مصارف موتر تان ادعا می کنید، می توانید از شیوه کتابچه ثبت گردش موتر یا شیوه سنت فی کیلومتر برای محاسبه کسرات تان استفاده کنید.

اگر از شیوه کتابچه ثبت گردش موتر استفاده می کنید، شما باید یک کتابچه ثبت گردش معتبر را استفاده کنید تا فیصدی استفاده مربوط به کارتانرا همراه با رسید های مصارف موتر تان سنجش کنید.

اگر از شیوه سنت فی کیلومتر استفاده می کنید، شما باید بتوانید نشان دهید که چطور تعداد کیلومتر های مربوط به کار تانرا محاسبه کرده اید و همچنان نشان دهید که این کیلومتر ها مربوط به کارتان بوده است.

اگر با استفاده از یکی از شیوه های فوق برای مصارف موتر مربوط به کار تانرا ادعا می کنید، نمی توانید هرگونه کسرات اضافی دیگر را در عین اظهارنامه مالیاتی تان برای عین موتر ادعا کنید -- بطور مثال، مصارف پطرول، مراقبت و ترمیم، و بیمه. بطور مثال، مصارف پطرول، مراقبت و ترمیمات، و بیمه.

مصارف لباس و لباس شویی (بشمول بوت)

به استثنای بعضی موارد محدود، لباس را نمی توان بحیث یک مصرف مربوط به کار ادعا کرد.

شما نمی ​توانید مصارف خرید، کرایه، ترمیم یا لباس شویی​ های معمولی تانرا که برای کار می ​پوشید، ادعا کنید، حتی اگر کارفرمای تان شما را مکلف به پوشیدن آن نماید و شما این لباس ها را صرف در محل کارتان بپوشید. "لباس معمول" لباسی اند که اشخاص آنرا روزانه می پوشند. بطور مثال، دریشی رسمی کار یا لباس هائیکه در مغازه های پرچون فروشی لباس فروخته می شوند.

شما می​ توانید مصارف خرید، کرایه، ترمیم یا لباس شویی تانرا ادعا کنید، در صورتیکه شامل نکات ذیل باشد:

 • یک یونیفورم اجباری – لباسی که طبق پالیسی یا موافقتنامه محل کار تان، شما خاصتاً مکلف به پوشیدن آن هستید و
 • اینکار بشکل جدی و دوامدار تنفیذ می شود و کاملاً مختص به سازمان شما است. بطور مثال، یک پیراهن ایکه علامت کارفرمای تان در آن دوخته شده است و شما مکلف هستید که آنرا در محل کار تان بپوشید.
 • یونیفورم های غیراجباری که نزدAusIndustry ثبت باشد (اگر مصمئن نیستید، از کارفرمای تان بپرسید).

شما نمی ​توانید یک را کسر مالیاتی را برای مصارف ایکه کارفرمای تان پرداخت یا برایتان جبران نموده است ادعا کنید.

مصارف خودآموزی و تحصیل

شما می​ توانید مصارف خودآموزی و تحصیل را ادعا کنید درصورتیکه کورس تان مستقیماً مربوط به شغل تان باشد – بطور مثال، یک کورس خدمات مشتریان.

اگر تحصیل تان صرف شکل عمومی داشته باشد یا برای یافتن یک کار جدید طرح ریزی شده باشد، شما نمی​توانید برای آن یک کسر مالیاتی را ادعا کنید – بطور مثال، یک کورس صحت و تندرستی.

مصارف آرایش

شما نمی​ توانید یک کسر مالیاتی را برای آرایش مو، زیبایی، محصولات مراقبت مو و جلد ادعا کنید حتی اگر کارفرمای تان شما را مکلف به استفاده از آن نماید و شما در یک مغازه ای کار کنید که این اجناس در آنجا فروخته می شود.

مصارف غذا و غذاهای سردستی

شما نمی​ توانید برای مصارف غذا، نوشابه یا غذاهای سردستی ایکه هنگام ساعات معمول کاری تان مصرف می کنید، ادعا کنید حتی اگر یک مدد معاش هم دریافت کنید. اینها مصارف شخصی اند.

اگر شما یک مددمعاش اضافه کاری را تحت یک قانون، پاداش یا موافقتنامه صنعتی برای غذا دریافت می کنید و این مددمعاش شامل عاید قابل مالیه دهی شما است، شما می ​توانید مصرف غذائیکه هنگام اضافه کاری تان می خرید و می خورید ادعا کنید.

مصارف دیگر

شما می توانید قسمت مربوط به کار سایر مصارف کاری تانرا ادعا کنید، بشمول:

 • فیس های عضویت اتحادیه و سازمان های مسلکی
 • وسایل حفاظت شخصی مانند دستکش ها و ماسک های صورت، مواد تعقیم کننده یا اسپری ضد بکتریا که می خرید، در صورتیکه شغل تان ایجاب نماید که از نزدیک با مشتریان تان در تماس باشید.

نمی توانید ادعا کنید:

 • مصارف ایکه کارفرمایتان آنرا پرداخت یا جبران کرده باشد
 • مصارف استفاده از تیلفون و انترنت در صورتیکه این استفاده صرف برای مقاصد کاری با منیجر تان در رابطه به نوبت های کار تان باشد، یا برای چک کردن و اخذ معلومات راجع به ورقه معاش یا صورتحساب معاش تان صورت گرفته باشد
 • پارکینگ در محل معمول کارتان، یا مصارف ترانسپورت عامه، تکسی یا تکسی شریکی (اوبر) از خانه به محل کار، حتی اگر شما در نوبت های کاری جداگانه یا ساعات غیرعادی کار کنید
 • واکسین های انفلونزا و غیره واکسین ها، حتی اگر شما برای محل کارتان بدان ضرورت داشته باشید.

شما نمی توانید یک کسر مالیاتی را برای مصارفی که کارفرمای تان آنرا پرداخت یا جبران کرده است ادعا کنید.

این صرف یک خلاصه است.

برای معلومات بیشتر، به ویب سایتato.gov.au/retail مراجعه کنید یا با یک محاسب رسمی مشورت کنید.

QC70329