ato logo
Search Suggestion:

یک فریبکاری را تثبیت یا راپور دهید

Last updated 6 August 2023

یک فریبکاری جعل هویت اداره مالیات (ATO) را چک کنید یا راپور دهید و بعضی علایم هشداریه فریبکاری های تیلفونی، ایمیل و پیغام کتبی (اس ام اس) را بشناسید.

در این صفحه

یک فریبکاری را تثبیت کنید

فریبکاری ها شما را فریب می دهند تا پول پرداخت کنید یا معلومات شخصی تانرا افشا نمائید.

فریبکاران اکثراً تظاهر می کنند که متعلق به یک سازمان معتبر مانند ATO هستند.

ما بعضی اوقات با شما از طریق تیلفون، ایمیل، اس ام اس و پُست تماس می گیریم. اگر مطمئن نیستید که مراسلات واقعاً از جانب ما است، جواب ندهید. شما باید برای ما به شماره 1800 008 540 زنگ بزنید تا چک کنید.

یک فریبکاری را راپور دهید

اگر شما از اثر یک فریبکاری جعل هویت متاثر شده اید، می توانید موضوع را برای ما راپور دهید.

این معلومات حاوی هدایات راجع به طرز راپوردهی فریبکاری های ذیل است:

معلومات راجع به فریبکاری و طرز راپوردهی آن در وبسایت EasygoingEasy Read format و other languages. نیز موجود است.

فریبکاری های تیلفونی

اگر یک مکالمه تیلفونی فریبکاری را دریافت کردید و پول پرداختید یا معلومات شخصی حساس تانرا برای شخص فریبکار افشا کردید، لطفاً برای ما به شماره 1800 008 540 زنگ بزنید.

همچنان شما باید:

 • یک شکایت رسمی را نزد پولیس محل تان درج کنید
 • اگر نمبر کریدت کارت یا معلومات بانکی دقیق تانرا برای شخص فریبکار افشا نموده اید، با بانک یا مؤسسه مالی تان تماس بگیرید.
 • با بانک تان تماس بگیرید و یک شکایت فریبکاری را راپور دهید.

اگر یک مکالمه تیلفونی فریبکاری را دریافت کردید و پول پرداخت نکردید یا معلومات شخصی حساس تانرا برای شخص فریبکار افشا نکردید، بازهم بهتر است موضوع را برای ما راپور دهید. می توانید از فورمه آنلاین ما یک فریبکاری را راپور دهید استفاده کنید.

فریبکاری های ایمیل و اس ام اس

اگر یک پیغام فریبکاری را از طریق ایمیل یا اس ام اس دریافت کردید، هیچ دکمه ای را کلیک نکید، ضمایم را باز نکنید یا فایل ها را دانلود نکنید.

اگر پول پرداختید یا معلومات شخصی حساس تانرا برای شخص فریبکار افشا کردید، برای ما به شماره 1800 008 540 زنگ بزنید و راپور دهید.

شما باید همچنان:

 • یک شکایت رسمی را نزد پولیس محل تان درج کنید
 • اگر نمبر کریدت کارت یا معلومات بانکی دقیق تانرا برای شخص فریبکار افشا نمودید، با بانک یا مؤسسه مالی تان تماس بگیرید.
 • با بانک تان تماس بگیرید و یک شکایت فریبکاری را راپور دهید.

اگر پول پرداخت نکردید یا معلومات شخصی حساس تانرا برای شخص فریبکار افشا نکردید، بازهم بهتر است موضوع را برای ما راپور دهید. می توانید یکی از کارهای ذیل را انجام دهید:

 • ایمیل کامل را برای ReportScams@ato.gov.au بفرستید.
 • یک عکس اس ام اس را بگیرید و برای ReportScams@ato.gov.au ایمیل کنید.

بعد از راپوردهی ایمیل یا اس ام اس را حذف کنید.

می توانید انواع دیگر فریبکاری ها را برای ScamwatchExternal Link راپورد دهید، یا با Australian Cyber Security CentreExternal Link تماس بگیرید تا یک فریبکاری الکترونیکی را راپور دهید.

فریبکاری های رسانه های اجتماعی

اخیراً ما متوجه شده ایم که چندین حسابهای رسانه اجتماعی هویت ما را جعلاً تقلید می کنند.

اگر یک حساب رسانه اجتماعی با شما تماس برقرار کند و تظاهر کند که از جانب ما است، با ایشان وارد صحبت نشوید. یک عکس این چنین حساب یا پُست را بگیرید و به آدرس ReportScams@ato.gov.au ایمیل کنید.

علایم هشداریه فریبکاری های مالیاتی

فریبکاران مداوماً در جستجوی راه های جدید فریب دهی اشخاص هستند.

بعضی علایم معمول هشداریه وجود دارند که شما را کمک می کند تا چک کنید که آیا تماس از جانب ما است یا از جانب یک شخص فریبکار.

همچنان می توانید راجع به فریبکاری های کنونی که ما در مورد آن اطلاع داریم، معلومات بیشتر کسب کنید.

فریبکاری های تیلفونی

بعضی مشخصات معمول فریبکاری های تیلفونی در جدول ذیل درج اند. از این معلومات برای دریافت کمک در قسمت تشخیص کردن اینکه آیا یک مکالمه تیلفونی از جانب ما است یا نه، استفاده کنید.

طریقه تشخیص کردن فریبکاری های تیلفونی

فریبکاران ممکن است چکار بکنند

روش ما

فریبکاران ممکن است شما را به دستگیر شدن فوری تهدید نمایند ایشان اینکار را بخاطر ترساندن و وارخطا نمودن شما انجام می دهند

ما هرگز شما را تهدید به دستگیر شدن نمی کنیم.

فریبکاران ممکن است:

 • از شما تقاضا کنند که فوراً پول پرداخت کنید و شما را الی پرداخت شدن پول روی لین تیلفون نگهدارند.
 • ایشان تهدید کنند که اگر لین را قطع کنید، حکم دستگیری شما صادر خواهد شد.

فریبکاران این تهدید ها را انجام می دهند تا الی ختم مکالمه تیلفونی شما پول را پرداخت کنید.

ما هرگز تقاضا نمی کنیم که الی ختم مکالمه تیلفونی پول باید پرداخته شود.

فریبکاران ممکن است:

 • پیغام های از قبل ثبت شده ای نخواسته (robocalls) را برایتان ارسال کنند.
 • پیغام ها را در پیغام گیر تیلفون شما بگذارند و از شما بخواهند که با ایشان به تماس شوید. 
 

ما هرگز پیغام های از قبل ثبت شده نخواسته را به تیلفون تان ارسال نمی کنیم.

 

صرف به شماره ای برای ما زنگ بزنید که خودتان جستجو کرده اید. به شماره ارسال شده در مکالمه یا پیغام تیلفونی زنگ نزنید.

فریبکاران ممکن است با استفاده از تکنولوجی شماره حقیقیATO یا نمبر های حقیقی آسترالیا را بحیث نمبر مرجع تماس گیرنده در تیلفون تان نشان دهند.

مکالمه های تیلفونی از جانب ATO یک نمبر را نشان نمی دهد . این مکالمه ها بشکل شماره گمنام روی صفحه تیلفون تان ظاهر می شوند.

صرف به شماره هائیکه خودتان جستجو کرده اید برای ما زنگ بزنید. به نمبری که در صفحه هویت شخص تماس گیرنده در تیلفون تان ظاهر می شود، زنگ نزنید.

فریبکاران ممکن است برایتان بگویند که نمبر دوسیه مالیاتی تان (TFN) بخاطر پول شویی یا غیره فعالیت های غیرقانونی کنسل یا تعلیق شده است.

ایشان برایتان خواهند گفت که یکی از کار های ذیل را انجام دهید:

 • پول پرداخت کنید تا از دستگیر شدن یا رفتن به محکمه جلوگیری بعمل آید.
 • پول تانرا به یک حساب بانکی مطمئن انتقال دهید تا TFN تان از سؤاستفاده های آینده محفوظ بماند. 
 

ما TFN ها را کنسل نمی کنیم.

 قبل از ارائه نمودن معلومات، همیشه چک کنید که با یک شخص حقیقی قانونی صحبت می کنید. اگر مطمئن نیستید، مکالمه تیلفونی را قطع کنید.

می توانید برای ما زنگ بزنید تا چک کنید. صرف به شماره ای زنگ بزنید که خودتان جستجو کرده اید. به شماره داده شده در مکالمه یا پیغام تیلفونی زنگ نزنید.

فریبکاران ممکن است بشما اجازه ندهند که یا با یک شخص مورد اعتماد یا نماینده مالیاتی معمول تان صحبت کنید. 

ایشان اینکار را بخاطری انجام می دهند تا به هیچکس اجازه ندهند برایتان بگوید که این یک مکالمه فریبکاری است و نگذارند که پول را پرداخت کنید.

ما هرگز مانع مشوره نمودن شما در مورد امور مالیاتی تان با یک مشاور مورد اعتماد یا نماینده تان نمی شویم.

فریبکاران ممکن است سعی کنند که یک مصاحبه تیلفونی با یک کارمند اداره مالیات، افسر پولیس یا یک کارمند رسمی جعلی دیگر را برایتان برگزار کنند.

 ایشان این مصاحبه تیلفونی جعلی را بخاطری برایتان ترتیب می دهند تا شما را بیشتر بترسانند، مگر در حقیقت شخص دوم صحبت کننده یک فریبکار دیگر می باشد.

ما هرگز یک مصاحبه تیلفونی را با یک شخص سوم مانند یک کارمند اداره مالیات یا افسر پولیس برگزار نمی کنیم.

امور مالیاتی تانرا بدانید – شما هرزمان می توانید از طریق myGov وارد حساب خدمات آنلاین ATO شوید تا امور مالیاتی تانرا چک کنید. همچنان می توانید با یک محاسب مالیاتی یا ATO تماس بگیرید.

فریبکاران ممکن است پرداخت را ذریعه کوپون های iTunes، Google Play، STEAM یا غیره کوپون ها تقاضا کنند.

این کوپون ها به آسانی در سراسر جهان قابل خرید و فروش اند. این کوپون ها یک نوع اسعار (پول) غیرقابل ردیابی اند.

ما هرگز پرداخت را ذریعه کوپون های iTunes، Google Play، STEAM یا غیره کوپون ها تقاضا نمی کنیم.

می توانید معلومات بیشتر راجع به طرق قانونی پرداخت ها برای ATO را کسب کنید.

فریبکاران ممکن است پرداخت را ذریعه JB hi-fi، Myer، Woolworths یا غیره کارت های هدیه تقاضا کنند.

این کارتهای هدیه به آسانی قابل خرید و فروش اند و یک نوع اسعار (پول) غیرقابل ردیابی می باشند.

ما هرگز پرداخت را از طریق JB hi-fi، Myer، Woolworths یا غیره کارت های هدیه تقاضا نمی کنیم .

می توانید معلومات را راجع به طرق قانونی پرداخت های برای ATO کسب کنید.

فریبکاران ممکن است پرداخت را از طریق بتکوین یا غیره اسعار الکترونیکی (کرپتوکرنسی) بشکل مستقیم یا غیرمستقیم و یا بشکل سپرده بانکی در یک ماشین اتومات صرافی (ATM) تقاضا کنند.

این اسعار به سختی قابل تعقیب اند و امکانات بیشتر گمنام ماندن را عرضه می کنند.

ما پرداخت را بشکل کرپتوکرنسی قبول نمی کنیم.

می توانید معلومات بیشتر راجع به طرق قانونی پرداخت ها برای ATO را کسب کنید.

فریبکاران ممکن است از شما تقاضا کنند که پرداخت را در یک حساب بانکی شخصی جمع کنید. این حساب می تواند یک حساب بانکی آسترالیایی متعلق به فریبکاران باشد. پول بعد از انتقال یافتن به حساب های مختلف به یک حساب خارج از کشور ارسال می گردد.

ما صرف از شما تقاضا می کنیم که قرضداری مالیاتی تانرا در یک حساب بانکی متعلق به بانک مرکزی آسترالیا جمع کنید. از طریق آنلان چک کنید که نمبر نمایندگی ایالتی بانک (BSB) متعلق به بانک مرکزی آسترالیا باشد.

می توانید معلومات بیشتر راجع به طرق قانونی پرداخت ها برای ATO را کسب کنید.

فریبکاران ممکن است تقاضا کنند که پول را از طریق برداشت پول نقد بدون کارت ماشین اتومات صرافی (ATM) پرداخت کنید.

ما هرگز از شما تقاضا نمی کنیم که قرضداری مالیاتی تانرا از طریق برداشت پول نقد بدون کارت ماشین اتومات صرافی (ATM) بپردازید.

می توانید معلومات بیشتر راجع به طرق قانونی پرداخت ها برای ATO را کسب کنید.

فریبکاران ممکن است از شما تقاضا کنند که پول را از طریق حواله بانکی خارج از کشور انتقال دهید (در منطقه ایکه فریبکار موقعیت دارد).

ما هرگز پرداخت را از طریق حواله بانکی خارج از کشور تقاضا نمی کنیم.

می توانید معلومات بیشتر راجع به طرق قانونی پرداخت ها برای ATO را کسب کنید.

فریبکاران ممکن است تقاضا کنند که پول را از طریق یک پرداخت نقدی یا ذریعه یک خدمت پُست سریع یا برای یک شخص در یک محل عمومی پرداخت کنید.

ما هرگز پرداخت نقدی را تقاضا نمی کنیم.

می توانید معلومات بیشتر را راجع به طرق قانونی پرداخت ها برای ATO کسب کنید.

فریبکاران ممکن است تقاضا کنند که یک فیس را پرداخت کنید تا پول بازگشتی مالیات تان برای شما پرداخت شود. ایشان معمولاً تقاضا می کنند که یک فیس را از طریق یک کریدت کارت بپردازید و سپس جزئیات کریدت کارت تانرا سرقت می کنند.

ما هرگز از شما تقاضا نمی کنیم که یک فیس را پرداخت کنید تا پول مالیات برگشتی تانرا برایتان ارسال کنیم.

ما جزئیات کریدت کارت تانرا به هیچکس افشا نمی کنیم مگر اینکه شخص جانب مقابل کاملاً مورد اعتماد تان باشد، و وی واقعاً این جزئیات را ضرورت داشته باشد.

فریبکاران ممکن است پیشنهاد کنند که اگر نمی توانید کل مبلغ را پرداخت کنید می توانید آنرا بشکل قسطی بپردازید.

اینکار را بخاطر افزایش دفعات پرداخت و کل مبلغ پرداخت انجام می دهند.

قبل از اینکه یک پلان قسطی را ترتیب کنید، با استفاده از نمبر تیلفون ایکه خودتان جستجو کرده اید با ما تماس بگیرید یا با محاسب مالیاتی تان.

فریبکاری های ایمیل و اس ام اس

بعضی از مشخصات معمول فریبکاری ایمیل و اس ام اس در جدول ذیل ارائه شده است: از این معلومات برای تثبیت نمودن و جواب دادن به فریبکاری ها استفاده کنید.

طریقه تشخیص دادن فریبکاری های ایمیل و اس ام اس

فریبکاران ممکن است چکار بکنند

روش ما

فریبکاران ممکن است از طریق یک ایمیل یا اس ام اس از شما تقاضا کنند که معلومات شناسایی شخصی و مؤسسه مالی تانرا ارائه دهید. 

ما ممکن است از طریق ایمیل یا اس ام اس از شما بخواهیم که با ما تماس بگیرید، مگر هرگز برایتان پیغام های نخواسته را ارسال نمی کنیم تا معلومات شخصی تانرا از این طریق برای ما ارائه دهید.

معلومات شخصی تانرا محافظت کنید. نمبر دوسیه مالیاتی (TFN)، تاریخ تولد یا جزئیات بانکی تانرا برای اشخاص ندهید مگر اینکه شخص جانب مقابل کاملاً مورد اعتماد تان باشد، و واقعاً به این معلومات ضرورت داشته باشد.

جزئیات وارد شدن به حساب myGov را هیچوقت با هیچکس شریک نسازید، بشمول محاسب مالیاتی تان.

فریبکاران ممکن است تقاضا کنند که روی یک لینک در اس ام اس یا ایمیل ارسال شده کلیک کنید تا با یک خدمت آنلاین وصل شوید.  

فریبکاران صفحات وارد شدن جعلی را ایجاد می کنند که خیلی حقیقی بنظر میرسند. ایشان با استفاده از این سایت ها معلومات شخصی (رمز ورود و نام استفاده کننده) شما را سرقت می کنند.

ما هرگز یک اس ام اس یا ایمیل را جهت وارد شدن شما به یک خدمت آنلاین ارسال نمی کنیم.

فریبکاران ممکن است از شما تقاضا کنند که برای دانلود کردن فورمه ها یا ضمایم روی یک لینک در یک اس ام اس یا ایمیل کلیک کنید.

 ایشان ممکن است اینرا بخاطری تقاضا کنند تا بتوانند یک نرم افزار مضر را جهت دسترسی معلومات تان در کمپیوتر شما نصب کنند. یا ممکن است ایشان معلومات شخصی یا مالی شما را برای استفاده آینده نگهداری کنند.

هنگام دانلود نمودن ضمایم یا کلیک کردن روی لینک ها مواظب باشید، حتی اگر بنظر برسد که یک پیغام از جانب یک شخص شناسا است.

فریبکاری های رسانه های اجتماعی

بعضی از مشخصات معمول فریبکاری های رسانه های اجتماعی در جدول ذیل ارائه شده است. این معلومات را برای دریافت کمک به منظور تثبیت نمودن و جوابدهی به فریبکاری ها استفاده کنید.

طریقه تشخیص دادن فریبکاری های رسانه های اجتماعی

فریبکاران ممکن است چکار بکنند

روش ما

فریبکاران ممکن است حسابهای رسانه اجتماعی جعلی را ترتیب کنند و از شما معلومات شخصی تان یا پرداخت ها را تقاضا کنند.

زماینکه شما در پُست های رسانه های اجتماعی ابراز نظر می کنید، ایشان می توانند جواب دهند و بشما پیشنهاد کمک نمایند و از شما تقاضا کنند که مستقیماً برایشان پیغام بفرستید.

 ما فعالانه با این نوع فریبکاری های رو به افزایش مجادله می نمائیم.

ما در FacebookExternal Link، TwitterExternal Link و LinkedInExternal Link حضور داریم، مگر هرگز این پلتفورم ها را برای پرسیدن معلومات شخصی یا مستند سازی معلومات استفاده نمی کنیم یا از شما تقاضا نمی کنیم که پول پرداخت کنید.

 می توانید تشخیص دهید که آیا یک حساب فیسبوک واقعی است زیرا صفحه ما دارای یک تیک تائیدیه آبی رنگ در سمت راست نام ما (اداره مالیات آسترالیا) دارد. حساب تویتر ما دارای یک تیک تائیده خاکستری رنگ در کنار نام شخص استفاده کننده (@ato_gov_au) است.

 می توانید با حصول اطمینان از اینکه با حسابی که سر و کار دارید، ما را در لینکدن تائید کنید که:

 • دارای لوگو (نشان) رسمی اداره مالیات آسترالیا (ATO) و نام مؤسسه در کنار پیغام است. مراقب کوچکترین تغیرات در نام ما (مانند کلمه "آسترالیا" به عوض اداره مالیات "آسترالیایی") باشید.
 • بطور فعالانه در لینکدن پُست می گذارد، و مدت زیادی است که اینکار را می کند.
 • صرف برایتان آدرس های ایمیل را ارائه می دهد که با کلمه ‘.gov.au’ ختم می شود.
 • پیغام هایشان دارای اشتباهات تایپی یا گرامری نباشد
 • دارای تعداد زیاد تعقیب کنندگان است.

ما هرگز با شما از طریق واتس آپ مفاهمه نمی کنیم.

هرگز معلومات تانرا به اشتراک نگذارید، مانند نمبر دوسیه مالیاتی (TFN)، myGov یا جزئیات حساب بانکی تان.

 تائید شده توسط دولت آسترالیا، کنبیرا

QC60567