ato logo
Search Suggestion:

Hazaragi language home page

Last updated 9 May 2023

این صفحه ها شامل معلومات درباره مالیات درآسترالیا میباشد، تا شما را برای دانستن حق و تعهد تان کمک کند.

اگر شما احساس میکنید که معلومات در این صفحه انترنتی وضعیت شما را زیر پوشش نمیگیرد، ویا اگر شما نمی دانید که چگونه این معلومات در رابطه به شما استعمال میشود، شما میتواند معلومات بیشتر از ما درخواست کنید.

بعضی از معلومات های ما بشکل (PDF) قابل حمل ونقل میباشد. برای دیدن ویا چاپ کردن دوسیه (PDF) شما پروگرام Adobe Acrobat ReaderExternal Link را در کامپوتر خود ضرورت دارید. شما میتوانید این پروگرام را از صفحه انترنتی Adobe به طور رایگان حاصل نماید.

اگر در باره مالیات سوال دارید به شماره های زیر تماس بگیرید:

  • سوال در باره مالیات انفرادی - 61 28 13  
  • سوال در باره مالیات تجارتی - 66 28 13  
  • سوال در باره بازنشستگی - 20 10 13  

اگر شما انگلیسی حرف گفته نمیتوانید ومیخواهید با دفتر مالیه صحبت کنید، به شماره ترجمانی 50 14 13 تماس بگیرید. ساعات فعالیت تیلفون ما : دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 6 عصر

Individuals - نفرادی

Tax essentials

QC45398