ato logo
Search Suggestion:

अडियो गाइड - नेपालीमा

Last updated 13 April 2023

तपाईंले चाहेको भाषामा उपलब्ध हाम्रो अडियो गाइडको सहायताले कर र सुपरको बारेमा सिक्न सहज हुन्छ ।

यी अडियो गाइडले महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्ने वैकल्पिक उपाय प्रदान गर्छन् ।

तपाईं तलका विषयमा रहेको अडियो गाइडमा क्लिक गरेर हाम्रो अडियो गाइड सुन्न सक्नुहुन्छ । हामीसँग कर फिर्ता फाराम पेस गर्ने, साना व्यावसाय सुरु गर्ने र कर छलीबाट बच्ने लगायतका कुराको बारेमा जानकारी उपलब्ध छ ।

करः करले कसरी काम गर्छ र हामी किन कर तिर्छौँ

कर के हो, हामी किन कर तिर्छौँ र कसरी कर तिर्ने भन्ने बारेमा जान्नुहोस् ।

Media: कर के हो, हामी किन कर तिर्छौँ र कसरी कर तिर्ने भन्ने बारेमा जान्नुहोस् ।
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrgzzdExternal Link (Duration: 00:01:16)

सुपरः सुपर के हो र यो किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ ?

सुपर के हो र किन यसको महत्त्व छ भन्ने बारेमा जान्नुहोस् ।

Media: सुपरः सुपर के हो र यो किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ ?
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrm5sdExternal Link (Duration: 00:00:54)

अष्ट्रेलियमा अध्ययन

अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्दा जान्न आवश्यक पर्ने कुराहरू जान्नुहोस्।

Media: अष्ट्रेलियमा अध्ययन
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4tykjcExternal Link (Duration: 00:00:37)

पहिलो काम सुरु गर्दा

कर फाइल नम्बर (TFN) के हो र तपाईंलाई यसको आवश्यकता किन पर्छ र यसलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने बारेमा जान्नुहोस् ।

Media: पहिलो काम सुरु गर्दा
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudiz4jmeExternal Link (Duration: 00:00:54)


तपाईंले पहिलो काम सुरु गर्दा कर फाइल नम्बर (TFN) भर्ने लगायतका थाहा पाउनु पर्ने कुराको बारेमा के जान्नु पर्छ, कति कर र सुपर तिर्नु पर्छ भन्ने बारेमा जान्नुहोस् ।

Media: पहिलो काम सुरु गर्दा
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudiz4s7xExternal Link (Duration: 00:01:51)


तपाईं कर्मचारी वा ठेकेदार मध्ये के हुनुहुन्छ र तपाईंसँग के कस्ता अधिकार र दायित्त्व हुन्छन् भन्ने बारेमा जान्नुहोस् ।

Media: पहिलो काम सुरु गर्दा https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudiz9jqpExternal Link (Duration: 00:01:16)

कर फिर्ता फाराम पेस गर्ने तरिका

कर फिर्ता फाराम के हो भन्ने बारेमा जान्नुहोस् ।

Media: कर फिर्ता फाराम पेस गर्ने तरिका
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizrzt4External Link (Duration: 00:00:58)


कसले, किन, कहिले र कसरी कर फिर्ता फाराम पेस गर्नु पर्छ र उक्त फाराममा के के जानकारी हाल्नु पर्छ भन्ने बारेमा जान्नुहोस् ।

Media: कर फिर्ता फाराम पेस गर्ने तरिका
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizfp85External Link (Duration: 00:02:25)


कर फिर्ता फाराममा कुन आय राख्नु पर्छ र कुन व्याय घटाउन पाइन्छ भन्ने बारेमा जान्नुहोस् ।

Media: कर फिर्ता फाराम पेस गर्ने तरिका
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizf54yExternal Link (Duration: 00:01:16)

आफ्नै व्यावसाय सुरु गर्ने तरिका

व्यावसाय सुरुअगाडि के थाह पाउनु पर्छ, आफ्नो व्यावसाय व्यापार वा सौख के हो र व्यावसायको सही संरचना कसरी छान्ने बारेमा जान्नुहोस् ।

Media: आफ्नै व्यावसाय सुरु गर्ने तरिका
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrc1y6External Link (Duration: 00:00:58)


आफ्नो व्यावसाय दर्ता गर्ने, कर फाइल नम्बर (TFN) प्राप्त गर्ने, अष्ट्रेलियाली व्यावसाय नम्बर (ABN) प्राप्त गर्ने र वस्तु तथा सेवा कर (GST) र अन्य करमा दर्ता गर्ने बारेमा जान्नुहोस् ।

Media: आफ्नै व्यावसाय सुरु गर्ने तरिका
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrpdnsExternal Link (Duration: 00:01:43)


कर निर्धारण गर्ने र तिर्ने, कर फिर्ता फाराम पेस गर्ने, गतिविधिको विवरण पेस गर्ने र कर छूट दावी गर्ने बारेमा जान्नुहोस् ।

Media: आफ्नै व्यावसाय सुरु गर्ने तरिका
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrqjacExternal Link (Duration: 00:01:52)


आफ्नो कर्मचारी, कर फाइल नम्बर (TFN) घोषणा, पे याज यु गो (PAYG) रोक्का, सुपरको भुक्तानी, Single Touch Payroll (STP) र ठेकेदारमा भुक्तानी दिने बारेमा जान्नुहोस् ।

Media: आफ्नै व्यावसाय सुरु गर्ने तरिका
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrqzjkExternal Link (Duration: 00:01:58)


व्यावसायिक अभिलेख कायम राख्ने बारेमा जान्नुहोस् ।

Media: आफ्नै व्यावसाय सुरु गर्ने तरिका
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrxwecExternal Link (Duration: 00:00:27)

कर छलीबाट बच्ने बारेमा

छलीबाट बच्ने तरिकाको बारेमा जान्नुहोस् ।

Media: कर छलीबाट बच्ने बारेमा
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizbj9dExternal Link (Duration: 00:00:49)

पहिलो पटक कर तिर्ने बारेमा सहायता

अष्ट्रेलियामा नयाँ हुनुहुन्छ ? Australian Taxation Office (ATO) ले तपाईंलाई पहिलो पटक कर तिर्दा के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सहायता गर्छ ।

Media: पहिलो पटक कर तिर्ने बारेमा सहायता
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiun7dr1kzExternal Link (Duration: 00:05:38)

सहयोग प्राप्त गर्ने तरिका

तपाईं कसरी मद्दत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे जान्नुहोस्।

Media: सहयोग प्राप्त गर्ने तरिका
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4tye9dExternal Link (Duration: 00:01:25)

  •  
  •  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः


    अष्ट्रेलिया सरकार, क्यानबेराद्वारा अधिकारप्राप्त.

    Authorised by the Australian Government, Canberra.

    QC70974