ato logo
Search Suggestion:

Cấm các công cụ đàn áp bán hàng điện tử

Last updated 20 December 2021

Doanh nghiệp phải giữ và lưu trữ hồ sơ chính xác để đáp ứng các nghĩa vụ về thuế, quỹ hưu bổng và của người thuê mướn nhân công. Trong khi hầu hết mọi người cố gắng tuân thủ, một tỷ lệ nhỏ cố tình báo cáo thu nhập của họ thấp hơn thực tế. Một trong những cách họ đã và đang làm là sử dụng các công cụ điện tử để lấp liếm doanh số bán hàng (ESSTs).

Một ESST có thể là một thiết bị, chương trình phần mềm hoặc bất cứ dạng nào khác có thể can thiệp điện tử vào hồ sơ danh số bán hàng của doanh nghiệp. Nó cho phép báo cáo giảm đi doanh số và thu nhập, và do đó, giảm thuế phải trả. Điều này góp phần vào nền kinh tế phi phap và bất công đối với các doanh nghiệp trung thực đang làm điều đúng đắn.

Do đó, luật đã được thông qua vào ngày 3 Tháng 10 2018 quy định hành vi trái phép đối với:

 • sản xuất, cung cấp, sở hữu hoặc sử dụng ESST.
 • giúp người khác sản xuất, cung cấp, sở hữu hoặc sử dụng ESSTs.

Các hình phạt nặng có thể áp dụng.

Trong trang này:

Cách xác định một ESST

ESST không ngừng phát triển và có thể có nhiều dạng khác nhau. Ví dụ, nó có thể là:

 • phần cứng (ví dụ: ổ đĩa USB) kết nối với hệ thống điểm bán hàng (POS)
 • phần mềm hoạt động trên mây và kết nối với POS
 • được tích hợp như một phần của hệ thống POS.

Hệ thống POS có chức năng ESST nếu một trong những mục đích chính của công cụ là can thiệp vào hồ sơ bán hàng. Ví dụ: một ESST có thể:

 • xóa vĩnh viễn và thứ tự lại các giao dịch
 • thay đổi giao dịch để giảm số lượng bán
 • khai báo sai hồ sơ (phân loại lại sản phẩm để tránh GST)
 • tạo ra hồ sơ giả.

ESSTs thao túng các hồ sơ để chúng không còn phản ánh chính xác giao dịch. Ví dụ:

 • một chương trình phần mềm tải xuống thích ứng với một hệ thống POS hiện có và được thiết kế đặc biệt để thao túng dữ liệu trên hệ thống POS bằng cách xóa một số hồ sơ bán hàng nhất định mà không để lại dấu vết
 • một USB có giấu một chương trình có khả năng xóa một số giao dịch bán nhất định khi dữ liệu trên hệ thống POS được chuyển sang USB
 • một chương đào tạo nhân viên gắn thêm vào hệ thống POS với chức năng bổ sung để thay đổi hoặc xóa các giao dịch kinh doanh thật (không chỉ những giao dịch đã được nhập khi đang ở chế độ đào tạo) mà không để lại dấu vết.

Những gì không phải là ESST

Các hệ thống POS thường có tính năng cho phép quý vị chỉnh sửa hoặc thay đổi các giao dịch để sửa chữa các lỗi thật. Không có gì sai khi thay đổi hồ sơ để đảm bảo rằng quý lưu lại chính xác giao dịch. Ví dụ:

 • chạy hệ thống POS ở chế độ đào tạo để dạy nhân viên mới cách sử dụng các chức năng khác nhau, chẳng hạn như  
  • sửa lỗi và hoàn lại tiền, miễn là hệ thống POS tách tất cả các giao dịch đào tạo khỏi các giao dịch đang diễn ra (ví dụ, khi điều khiển máy in thêm hình mờ trên biên lai để thể hiện cách chúng được tạo ra).
   
 • sử dụng chức năng "void" (loại bỏ) trong hệ thống POS để sửa lỗi một cách hợp pháp bằng cách  
  • đảo ngược giao dịch và nhập một giao dịch mới phản ánh chính xác giao dịch thực tế (hồ sơ về thay đổi này sẽ được lưu trong nhật ký lịch sử của hệ thống POS)
  • đánh dấu tất cả các biên lai bằng số giao dịch tuần tự để xác định được nếu có bất kỳ giao dịch nào thiếu biên lai đã bị loại bỏ.
   

Nếu quý vị cho rằng mình có một ESST

Hầu hết các hệ thống POS sẽ không có ESST, nhưng có thể quý vị cũng vô tình sở hữu nó.

Nếu quý vị cho rằng hệ thống POS của mình có thể có ESST vì nó có thể thao túng hồ sơ ngoài việc sửa lỗi thật, hãy cho chúng tôi biết bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ ESST@ato.gov.au và chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị.

Phải làm gì khi quý vị có một ESST

Nếu POS của quý vị có một ESST:

 • xem lại thông tin quý vị đã báo cáo ở các tờ khai thuế trước đây và báo cáo hoạt động để đảm bảo rằng thông tin đó là chính xác
 • chỉnh sửa tờ khai thuế và báo cáo hoạt động của quý vị nếu quý vị đã sử dụng ESST để thay đổi dữ liệu bán hàng và báo cáo thu nhập thấp hơn thực tế
 • cho chúng tôi biết bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ ESST@ato.gov.au

Nếu quý vị đã sản xuất hoặc cung cấp ESST:

Điều này bao gồm việc hỗ trợ một cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu hoặc sử dụng ESST, chẳng hạn như công ty phát triển phần mềm, nhà cung cấp, kỹ thuật viên bảo trì hoặc chuyên gia thuế, chúng tôi khuyến khích quý vị làm điều đúng đắn và thông báo cho chúng tôi.

Nếu quý vị đã từng dính líu tới ESSTs, tốt hơn hết quý vị nên tìm đến chúng tôi trước khi chúng tôi liên hệ với quý vị. Chúng tôi có thể miễn giảm các hình phạt được áp dụng.

Các hình phạt hiện được áp dụng

Không bỏ ESST khi quý vị có sở hữu, hoặc không tự thú khi tham gia sản xuất hoặc cung cấp ESST, có thể dẫn đến việc kiểm tra, thẩm định thuế và các hình phạt đáng kể cho việc dính líu tới ESST của quý vị.

Các hình phạt áp dụng nếu quý vị:

 • sản xuất hoặc cung cấp ESST
 • sở hữu ESST
 • lưu giữ hồ sơ không chính xác bằng cách sử dụng ESST.

Điều này bao gồm việc giúp người khác thực hiện bất kỳ điều nào ở trên, ví dụ:

 • một giám đốc có hành động hỗ trợ công ty của họ mua và/hoặc sử dụng ESST để lưu giữ hồ sơ một cách không chính xác
 • một chuyên gia thuế đã đăng ký hoặc nhà cố vấn khác giúp khách hàng lưu giữ hồ sơ không chính xác bằng ESST
 • bất kỳ ai hỗ trợ chủ doanh nghiệp khác sản xuất, cung cấp hoặc sở hữu ESST hoặc sử dụng ESST để lưu giữ hồ sơ của họ một cách không chính xác.

Các hình phạt có thể mang tính hình sự hoặc hành chính và mức phạt sẽ phụ thuộc vào những gì quý vị đã làm (ví dụ: sản xuất hoặc cung cấp, sở hữu hay lưu giữ hồ sơ không chính xác bằng cách sử dụng ESST).

Sản xuất hoặc cung cấp một ESST

Hình phạt được áp dụng nếu quý vị hoặc doanh nghiệp của quý vị:

 • sản xuất, phát triển hoặc xuất bản ESST
 • cung cấp một ESST hoặc tạo điều kiện để sử dụng
 • cung cấp dịch vụ liên quan đến việc sử dụng ESST.

Nếu quý vị ở ngoài nước Úc, các hình phạt sẽ áp dụng cho quý vị nếu ESST được sử dụng để thay đổi hồ sơ mà doanh nghiệp cần lưu giữ theo luật của Úc.

Hình phạt hình sự đối với việc sản xuất hoặc cung cấp ESST là 5.000 đơn vị hình phạt, và hình phạt hành chính là 60 đơn vị hình phạt cho mỗi ESST được sản xuất hoặc người mà quý vị đã cung cấp ESST. Nếu quý vị hỗ trợ người khác thực hiện hành động dẫn đến một hình phạt, thì hình phạt cũng có thể áp dụng cho bản thân quý vị.

Ví dụ: Nhà phát triển và nhà cung cấp có trụ sở ở nước ngoài

Sandra là một nhà phát triển phần mềm có trụ sở tại Tây Ban Nha. Cô ấy phát triển một ESST cho phép các doanh nghiệp xóa doanh số đã lưu và quảng cáo để bán công cụ này trực tuyến.

Geoff sở hữu một quán cà phê ở Brisbane. Anh ấy mua ESST từ trang web của Sandra, cài đặt nó trên hệ thống POS của mình và sử dụng nó để sửa đổi hồ sơ bán hàng của doanh nghiệp mình.

Mặc dù Sandra không ở Úc, nhưng cô ấy đã vi phạm luật khi phát triển và cung cấp ESST để thay đổi hồ sơ mà Geoff bắt buộc phải lưu giữ theo luật thuế của Úc. Geoff cũng đã phạm luật khi sở hữu ESST và lưu giữ hồ sơ không chính xác bằng cách sử dụng ESST.

End of example

Sở hữu một ESST

Sở hữu ESST bao gồm việc mua, kiểm soát và có quyền sử dụng ESST.

Hình phạt hình sự đối với việc sở hữu ESST là 500 đơn vị hình phạt, và hình phạt hành chính là 30 đơn vị hình phạt. Nếu quý vị hỗ trợ người khác thực hiện hành động dẫn đến một hình phạt, thì hình phạt cũng có thể áp dụng cho bản thân quý vị.

Ví dụ: Sở hữu một ESST

Kim làm chủ và vận hành một quán cà phê. Cô ấy mua hệ thống POS có chức năng ESST cho quán cà phê của mình. Cô ấy chỉ cho nhân viên của mình cách sử dụng chức năng ESST của hệ thống POS và hướng dẫn họ sử dụng chức năng này để xóa các giao dịch tiền mặt khỏi hồ sơ bán hàng của doanh nghiệp.

Kim đã vi phạm luật khi sở hữu ESST khi cô mua hệ thống POS có chức năng ESST cho quán cà phê của mình.

Bằng cách hướng dẫn nhân viên của mình sử dụng nó thay cho mình, Kim cũng đã sử dụng ESST để lưu giữ hồ sơ một cách không chính xác (sẽ thảo luận thêm trong ví dụ bên dưới).

End of example

Lưu giữ hồ sơ không chính xác bằng cách sử dụng ESST

Việc lưu giữ, lập, thay đổi hoặc ngăn chặn việc tạo hồ sơ thuế bằng cách sử dụng ESST là bất hợp pháp. Hình phạt này có thể áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị ngay cả khi ESST được sử dụng để lưu giữ hồ sơ của quý vị sai quy cách bởi một người bên ngoài doanh nghiệp của quý vị.

Hình phạt hình sự đối với việc lưu trữ hồ sơ không chính xác bằng cách sử dụng ESST là 1.000 đơn vị hình phạt và hình phạt hành chính là 60 đơn vị hình phạt. Nếu quý vị cố ý hỗ trợ người khác thực hiện hành động dẫn đến bị phạt, thì quý vị cũng có thể bị phạt.

Ví dụ: Sử dụng ESST thông qua người thứ ba

Nicole phát triển hệ thống POS với một cửa sau ẩn có thể được kích hoạt để cấp cho cô ấy quyền truy cập từ xa. Nicole bán hệ thống POS của mình cho Lina cho cửa hàng của cô ấy và đề nghị cung cấp dịch vụ bổ sung khi cô ấy sử dụng đường ẩn và thay đổi các giao dịch bán hàng của Lina bằng cách sử dụng ESST. Lina đồng ý và trả cho Nicole một khoản phí dịch vụ.

Vào cuối mỗi tháng, Nicole sử dụng cửa ẩn để truy cập từ xa vào hệ thống POS của Lina và chạy một tập lệnh để tự động giảm các giao dịch có giá trị cao bằng cách thay thế chúng bằng các mặt hàng rẻ hơn.

Bằng cách dùng các dịch vụ của Nicole, Lina đã giả mạo hồ sơ của mình bằng ESST mặc dù Nicole là người sử dụng công cụ này. Lina đã vi phạm luật khi sở hữu ESST và lưu giữ hồ sơ không chính xác bằng cách sử dụng ESST.

Nicole đã vi phạm luật trong ví dụ này bằng cách sản xuất, sở hữu và hỗ trợ Lina lưu giữ hồ sơ một cách không chính xác bằng cách sử dụng ESST.

End of example

Mật báo hành vi sai trái

ESSTs giúp mọi người tránh phải trả số thuế mà họ phải trả. Điều này ảnh hưởng đến tất cả chúng ta - dù là thành viên của cộng đồng hay với tư cách là các doanh nghiệp khác đang cố gắng cạnh tranh công bằng.

Nếu quý vị nghi ngờ một người hoặc doanh nghiệp đang sản xuất, cung cấp, sở hữu hoặc sử dụng ESST, hoặc hỗ trợ người khác làm việc này, hãy mật báo hành vi sai trái để cho chúng tôi biết.

Quý vị có thể ẩn danh nếu muốn, nhưng hãy cố gắng cung cấp cho chúng tôi càng nhiều chi tiết càng tốt để chúng tôi có thể đánh giá thông tin tốt hơn, ví dụ:

 • tên và địa chỉ của doanh nghiệp
 • số ABN hoặc đường dẫn tới trang mạng của họ
 • chi tiết thời gian và ngày tháng
 • bản sao của bất kỳ biên lai nào
 • các chi tiết khác khiến quý vị nghĩ rằng họ đang sản xuất, cung cấp, sở hữu hoặc sử dụng ESST.

Tham khảo Cách thức mật báo tốt nhất.

QC67582